Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 17.6.2021 uuden koirarekisteriohjeen, joka tulee voimaan 1.1.2022 ja koskee tästä päivämäärästä alkaen astutettuja pentueita. Uuden ohjeen myötä narttujen käyttöön on määritelty selkeät ikärajat. Rekisteröintimaksuja voidaan korottaa porrastetusti, jos kaikki vaatimukset eivät täyty. Ei jalostukseen eli EJ-rekisteri poistuu käytöstä, mutta FI- tai ER-rekisterissä oleva koira voidaan asettaa jalostuskieltoon.

- Ohjeen uudistamisen tavoitteena on ollut ennen kaikkea selkiyttää ohjeistusta sekä uudistaa vaikeaselkoinen nykyinen ohje luettavammaksi ja joustavammaksi, kertoo ohjetta valmistelleen työryhmän puheenjohtaja Tuula Laitinen.

Uutta ohjetta on valmisteltu kasvattajatoimikunnan ja jalostustieteellisen toimikunnan yhteistyönä.

Pentue on rekisteröitävä viimeistään nelikuisena

Uuden koirarekisteriohjeen mukaan kasvattajan pentueen pitää olla rekisteröity neljän kuukauden iässä. Poikkeuksia tähän voidaan tehdä vain Kennelliiton luvalla.

Jos pentueen rekisteröinti on aloitettu, mutta siitä ei ole toimitettu Kennelliiton pyytämiä lisäselvityksiä, niin katsotaan, että pentue on jätetty kokonaan rekisteröimättä, kun pennut ovat täyttäneet 12 kuukautta.

Kasvattajalle voidaan merkitä kolme pentuetta ilman kennelnimeä. Seuraavista ilman kennelnimeä rekisteröidyistä pentueista peritään erillinen lisämaksu.

Nartun jalostuskäyttöön selkeät ikärajat

Uudistetussa koirarekisteriohjeessa on myös uusia ehtoja pentueen emälle. Emän saa astuttaa aikaisintaan 18 kuukauden iässä, jos rotukohtaiset ehdot sen sallivat. Kymmenen vuotta täyttänyttä narttua ei saa astuttaa. Nartulle rekisteröidään korkeintaan kaksi keisarinleikkauksella syntynyttä pentuetta.

Jalostuslainassa oleva koira voi myös olla narttu. Jalostuslainaan tuodulle nartulle voidaan rotujärjestön aloitteesta myöntää poikkeuslupa rotukohtaisista erityisehdoista yhden pentueen rekisteröintiin.

EJ-rekisteri poistuu käytöstä

Pentueen rekisteröintimaksu korottuu porrastetusti, jos pentue ei täytä kaikkia pentuerekisteröinnin ehtoja astutushetkellä, mutta ehdot täyttyvät rekisteröintihetkellä. Kasvattaja voi näin rekisteröidä korkeintaan kolme pentuetta FI- tai ER-rekisteriin.

Koirakohtaisesti voidaan rekisteröidä vain yksi pentue korotetulla maksulla. Rajoitus koskee sitä vanhempaa, joka ei astutushetkellä täytä rotukohtaisia PEVISA-ehtoja.

EJ-rekisteri poistuu, mutta koiria voidaan merkitä vapaaehtoisesti tai siirtää joko toistaiseksi voimassa olevaan tai pysyvään jalostuskieltoon.

Koira tai pentue asetetaan pysyvään jalostuskieltoon jos:

 • koiralla tai pentueen vanhemmalla on rodun PEVISA-ohjelman mukaan jalostuksesta poissulkeva sairaus tai ominaisuus tai yhdistelmä ei täytä rodun PEVISA-vaatimuksia
 • koiralla tai pentueen vanhemmalla on Kennelliiton hyväksymissä virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos (lonkkaniveldysplasia, kyynärniveldysplasia, polvilumpioluksaatio ja spondyloosi)
 • narttu on synnyttänyt viisi pentuetta
 • narttu on täyttänyt 10 vuotta
 • narttu on pennutettu tiheästi yli 8-vuotiaana tapahtuneesta astutuksesta
 • koira tai pentue on isä-tytär-, äiti-poika- tai täyssisaryhdistelmästä
 • koiran tai pentueen polveutuminen on osoitettu vääräksi tai on epäselvä
 • Kennelliitto on evännyt pentueelle anotun poikkeusluvan.

Jalostuskielto voidaan kumota vain Kennelliiton päätöksellä.

Rekisteröinnin lisämaksut

Pentueen rekisteröintimaksu korottuu porrastetusti, jos pentue ei täytä kaikkia pentuerekisteröinnin ehtoja tai koko pentue asetetaan Kennelliiton määräämään jalostuskieltoon. Lisämaksulla voidaan rekisteröidä korkeintaan kolme pentuetta kasvattajaa kohden viiden vuoden aikana ensimmäisen lisämaksullisen pentueen syntymästä. Koiralla voi olla vain yksi lisämaksulla rekisteröity pentue.

Lisämaksua peritään:

 • jos pentuetta ei ole rekisteröity neljän kuukauden kuluessa pentueen syntymästä, jos Kennelliitto ei ole myöntänyt lisäaikaa
 • narttu on astutettu alle 18 kuukauden ikäisenä
 • yli 8-vuotias narttu on astutettu ilman astutushetkellä voimassa olevaa eläinlääkärintodistusta, mutta se on annettu astutuksen jälkeen
 • koko pentue asetetaan Kennelliiton määräämään toistaiseksi voimassa olevaan tai pysyvään jalostuskieltoon
 • PEVISA-ehdot eivät täyty astutushetkellä, mutta täyttyvät pentuetta rekisteröitäessä
 • neljännestä pentueesta alkaen porrastetusti, jos kasvattajalla ei ole FCI:n hyväksymää kennelnimeä.

Omistajanmuutos on maksuton, jos se tehdään Omakoira-palvelussa tai Omakoira-mobiilisovelluksessa.

HUOM! Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 26.11.2021, että uusi koirarekisteriuohje tulee voimaan vasta 1.1.2023 alkaen. Ohjetta täsmennetään vielä.

 

Lisätiedot:

Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja
Tuula Laitinen
tuula.laitinen@kennelliitto.fi
puh. 050 430 3229

Kennelliiton kasvattajatoimikunnan esittelijä-sihteeri
Johanna Kuru
kasvattajatmk@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0294

Uutista on täydennetty 9.8.2021