Kennelnimen hakeminen

Kennelnimen hakeminen on maksullista (katso hinnasto). Hakija toimittaa sähköisen kennelnimihakemuksen Kennelliittoon Omakoira-palvelun kautta. Kennelliitto toimittaa saapuneen hakemuksen rotujärjestöille lausuttavaksi. Mikäli rotujärjestöltä saadaan perusteltu kielteinen lausunto, ilmoitetaan hakijalle oikeudesta antaa vastineensa Kennelliitolle, joka ratkaisee asian.

Haettu kennelnimi vaihtoehtoineen ja hakemuksessa mainitut rodut julkaistaan Koiramme-lehdessä. Kirjallinen valitus kennelnimihakemuksesta tulee tehdä kahden viikon kuluessa julkaisemisesta. Kennelnimistä tulleet valitukset käsitellään tapauskohtaisesti.

FCI:n hyväksymä kennelnimi ilmoitetaan hakijalle ja siitä toimitetaan hakijalle todistus. Hyväksytyt kennelnimet julkaistaan Koiramme-lehdessä. Kennelnimi voidaan hakemuksesta lisätä kasvattajan aikaisemmille pentueille. Tämä koskee vain sellaisia pentueita, joiden kasvattajiksi on merkitty sama tai samat henkilöt kuin kennelnimen haltijaksi.

Jotta kennelnimi voidaan myöntää, täytyy hakijan täyttää seuraavat saantiehdot:

 • hakija on täyttänyt 18 vuotta
 • hakijalla on vakinainen asuinpaikka Suomessa
 • hakijalla ei ole eettisen lautakunnan tai eettistä lautakuntaa edeltävän kurinpitolautakunnan määräämää seuraamusta tai lisäseuraamusta Kennelliiton sääntöjen tai ohjeiden rikkomisesta viimeisen viiden vuoden aikana
 • hakijalla ei ole eläinten hyvinvointiin tai kohteluun liittyvää seuraamusta viimeisen kymmenen vuoden aikana
 • Kennelliitto voi tarvittaessa vaatia hakijaa toimittamaan itseään koskevan otteen Eläintenpitokieltorekisteristä, joka saa olla korkeintaan kaksi kuukautta vanha
 • hakija on Kennelliiton jäsen
 • hakija on sellaisen rotujärjestön, rotuyhdistyksen tai rotua harrastavan yhdistyksen jäsen, joka edustaa kasvatettavaksi aiottua rotua
 • hakija on hyväksytysti suorittanut kasvattajan peruskurssin korkeintaan viisi vuotta sitten
 • hakijalla on voimassa oleva kasvattajasitoumus

Kennelliiton hyväksymiä kasvattajan peruskursseja järjestävät kennelpiirit. Löydät tietoa tulevista kursseista tapahtumakalenterista ja Koiramme-lehdestä. Kursseista voi tiedustella myös suoraan kennelpiirien aluekouluttajilta.

Kennelnimen muutokset

Kennelnimen muutos voidaan suorittaa haltijan hakemuksesta seuraavin edellytyksin:

 • kennelnimeen voidaan lisätä hakemuksesta korkeintaan kaksi henkilöä aikaisemman haltijan lisäksi
 • kennelnimi voidaan siirtää hakemuksesta toiselle henkilölle
 • kennelnimen haltijan kuoltua voi hänen perillisensä ottaa kennelnimen käyttöön, mikäli hän täyttää kennelnimen saantiehdot.

Kennelnimen siirtoa hakevan henkilön tulee täyttää kennelnimen saantiehdot. Jos hakija on toisen kennelnimen haltija, tulee siitä luopua. Hakijana olevan kennelnimen haltijan luopuessa kennelnimestään liittyäkseen uuteen tai hakiessaan uutta kennelnimeä, ei hakijan tarvitse täyttää saantiehtoja kasvattajan peruskurssin suorittamisesta korkeintaan viisi vuotta sitten.

Kennelnimiin liittyvät säännöt ja lomakkeet

The form can be filled and saved
Kasvattajasitoumus
Kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated 30.5.2018
Kasvattajasitoumus
Kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated
Uppfödarförbindelse
Träder i kraft 1.1.2022.
Updated
The form can be filled and saved
Kasvattajasitoumus (täytettävä)
Kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated 31.12.2021
Kasvattajasitoumus (täytettävä)
Kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated
Downloadable file
Kennelnimisääntö
Kennelnimisäännössä määritellään kasvattajan kennelnimen saantiehdot, kennelnimen muoto, kennelnimen hakeminen, voimassaolo ja muutokset kennelnimissä. Sääntö on voimassa 1.1.2020 alkaen.
Updated 2.1.2023
Kennelnimisääntö
Kennelnimisäännössä määritellään kasvattajan kennelnimen saantiehdot, kennelnimen muoto, kennelnimen hakeminen, voimassaolo ja muutokset kennelnimissä. Sääntö on voimassa 1.1.2020 alkaen.
Updated
Kennelnamnsbestämmelser
I Kennelnamnsbestämmelserna definieras på vilka villkor en uppfödare kan beviljas kennelnamn, vilka krav som ställs på kennelnamnets form, hur man ansöker om kennelnamn, kennelnamnets giltighetstid och hur man gör ändringar till ett kennelnamn. Bestämmelserna gäller från 1.1.2020.
Updated
Downloadable file
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 9 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated 30.5.2018
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 9 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 9 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2022.
Updated