Lisäksi toimikunta hoitaa tunnistusmerkintä- sekä tunnistusmerkitsijäasioita, Vuolasvirta-palkintoasioita, polveutumisen varmistamisia sekä soveltaa osittain koirarekisteriohjetta ja käsittelee rekisteröintiin liittyviä anomuksia.

Toimikunnan jäsenet vuonna 2019

Tuula Laitinen, puheenjohtaja
Pauliina Hermunen
Vesa Lehtonen
Seppo Pohjanoksa
Anne Salonen
Theresia Vikström
Anne Woivalin

Esittelijänä ja sihteerinä toimii Johanna Kuru, puh. (09) 8873 0294, kasvattajatmk@kennelliitto.fi

Kokouspäivät vuonna 2019:

19.1., 20.2., 10.4., 14.5., 19.6., 27.8., 16.10. ja 11.12.

Kasvattajatoimikunta on Kennelliiton hallituksen alainen pysyvä toimikunta.

Jos haluat anoa kasvattajatoimikunnalta lupaa esim. koirarekisteriohjeesta poikkeamiseen

Jos haluat anoa kasvattajatoimikunnalta lupaa esim. koirarekisteriohjeesta poikkeamiseen, tulee sinun toimittaa allekirjoitettu anomus, josta selviää mitä anot ja millä perustein anot sitä. Anomus tulee toimittaa joko skannattuna osoitteeseen kasvattajatmk@kennelliitto.fi tai postitse osoitettuna kasvattajatoimikunnalle osoitteeseen Kamreerintie 8, 02770 Espoo. Jos lähetät anomuksen postitse, älä nido papereita yhteen, vaan käytä paperiliitintä (klemmaria) jos haluat niputtaa papereita. Lisäksi on erittäin suotavaa, että anomus on koneella kirjoitettu, jotta teksti on selkeästi luettavaa.

Jos haluat tehdä kasvattajatoimikunnalle ilmoituksen sääntörikkomuksesta

Jos haluat tehdä kasvattajatoimikunnalle ilmoituksen sääntörikkomuksesta, tulee sinun toimittaa Kennelliittoon vapaamuotoinen selvitys siitä, mitä on tapahtunut ja milloin. Ilmoituksen on oltava allekirjoitettu ja sen tulee sisältää yhteystietosi. Nimettömänä ilmoitusta ei voi tehdä. Ilmoituksen liitteeksi tarvitaan kopio kauppa-, sijoitus- tai muusta tehdystä sopimuksesta. Lisäksi ilmoitukseen voi liittää muita asiaa selventäviä asiakirjoja. Ilmoituksen kohteena olevalle henkilölle lähetetään vastinepyyntö, johon sisältyy aina kopio ilmoituksesta sekä liitteistä. Vasta tämän jälkeen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi.

Ilmoitus tulee toimittaa joko skannattuna osoitteeseen kasvattajatmk@kennelliitto.fi tai postitse osoitettuna kasvattajatoimikunnalle osoitteeseen Kamreerintie 8, 02770 Espoo. Jos lähetät ilmoituksen postitse, älä nido papereita yhteen, vaan käytä klemmaria, jos haluat niputtaa papereita. Lisäksi on erittäin suotavaa, että ilmoitus on koneella kirjoitettu, jotta teksti on selkeästi luettavaa.