Tutkimusyhteistyö Helsingin yliopiston kanssa ja sen puitteissa jaettu rahoitus

Suomen Kennelliitolla ja Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisellä tiedekunnalla on sopimus tutkimusyhteistyöstä. Tutkimusyhteistyön ohjausryhmä myöntää tämän puitteissa rahoitusta, jota voivat hakea tutkijat ja tutkimusryhmät sekä esimerkiksi rotujärjestöt ja -yhdistykset yhdessä vastaavan tutkijan kanssa. Rahoituksesta vastaa Kennelliitto. Yhteistyön avulla voidaan myös löytää tutkijoita Kennelliiton ja rotuyhdistysten keräämien terveystietojen analysointiin ja hyödyntämiseen sekä roduissa ilmenneiden terveysongelmien kartoittamiseen.

Rahoitettavien projektien tulee edistää koirien terveyttä ja hyvinvointia. Pääpainopisteenä ovat jalostuksen keinoin vastustettavat sairaudet sekä projektit, jotka edesauttavat koirankasvattajien ja -omistajien tietoisuutta perinnöllisten sairauksien esiintymisestä ja vastustamisesta. Tutkimusprojektien osalta toivotaan tiivistä yhteistyötä rotuyhdistysten kanssa. Rahoituksen saajat sitoutuvat toimittamaan kirjallisen raportin tuloksista Kennelliiton käyttöön.

Valmistuneet raportit

Rahoituksen hakeminen

Hakemukset käsitellään kerran vuodessa ja ne tulee jättää syyskuun loppuun mennessä. Avustusten myöntämisestä tehdään päätökset viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Hakemukset toimitetaan ohjausryhmän sihteerille osoitteella mari.luukkonen@kennelliitto.fi viimeiseen hakupäivään mennessä.

Hakemukset toimitetaan yhtenä PDF-tiedostona, jossa tulee olla hakijan tiedot, tiedot hankkeeseen haettavasta rahoituksesta ja sen käytöstä sekä lyhyt tutkimussuunnitelma (yhteensä enintään kaksi A4-sivua). Tutkimussuunnitelman tulee sisältää soveltuvin osin kuvaus yhteistyöstä rotujärjestön ja/tai Kennelliiton kanssa sekä tulosten raportoinnista ja julkisuudesta.

Hakemukset käsittelee Helsingin yliopiston ja Kennelliiton välisen sopimusyhteistyön ohjausryhmä. Ohjausryhmä voi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita hakemusten arvioinnissa. Mahdolliset jääviyskysymykset käsitellään jokaisen hakemuksen yhteydessä erikseen. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille noin kahden kuukauden sisällä viimeisestä hakemusten jättöpäivästä.

Myönnetyt avustukset

Tutkimusyhteistyön ohjausryhmän jäsenet

Suomenlapinkoira_pieni_Emilia Laakkonen

Kennelliitto
Ohjausryhmän puheenjohtaja, Kennelliiton hallituksen jäsen
Molli Nyman
Kennelliiton hallituksen jäsen
Carina Savander-Ranne
Kennelliiton eläinlääkäri, dosentti
Liisa Lilja-Maula

Helsingin yliopisto
HY dosentti Minna Rajamäki
HY professori Mirja Ruohoniemi
HY professori Outi Vapaavuori

 

Kennelliiton ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteinen Koirien terveystutkimusrahasto

Helsingin yliopisto hoitaa rahastoa ja varoja käytetään Helsingin Yliopistossa tehtävän tutkimuksen tukemiseen. Peruspääoma muodostuu rahastoon lahjoitetuista varoista. Rahaston varojen käytöstä päättää hoitokunta ja hakemukset apurahoista tehdään yliopiston oman Ulappa-hakujärjestelmän kautta. Hoitokunnan jäsenistä puolet nimittää Helsingin yliopiston rehtori ja puolet Kennelliiton hallitus. Hoitokunnassa ovat kaudella 2022–2024 Kennelliiton edustajina Eeva Anttinen, Marja Kosonen ja Kirsi Sainio. Rahastosta ei jaeta apurahoja vuonna 2023.

Kennelliitto kartuttaa rahastoa keräämällä ja lahjoittamalla siihen vuosittain 0,75 euroa koiraa kohden jokaisesta kansainvälisen näyttelyn ilmoittautumismaksusta. Pitkällä aikavälillä tällä on erittäin merkittävä vaikutus rahaston pääoman kasvuun ja täten kykyyn myöntää apurahoja. Helsingin yliopisto maksaa rahastolle kiinteän viiden prosentin suuruisen vuotuisen tuoton.

Rahasto pyrkii parantamaan nelijalkaisten ystäviemme terveydenhoidon mahdollisuuksia edistämällä erityisesti kliinistä potilastutkimusta ja geenitutkimusta. Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tehdään paljon koiriin liittyvää tutkimusta. Tällä hetkellä kiinnostuksen kohteina ovat mm. rauhoituksessa ja kivunhoidossa käytettävät lääkeaineet, ruokavalion vaikutukset koiran terveyteen sekä luustosairaudet. Apurahan saajat tiedottavat myös Kennelliittoa siitä, kuinka myönnetyillä rahoilla on edistetty koirien terveyttä.

Lue lisää Koirien terveystutkimusrahastosta ja lahjoita

 

Muu tuki

Kennelliitto on tukenut koirien terveyttä ja hyvinvointia varsinaisen tutkimusrahoituksen lisäksi myös muunlaisilla avustuksilla. Näitä ovat olleet tiettyjen rotukohtaisten projektien tukeminen sekä esimerkiksi vuosina 2013–2017 ELL Lena Lindhin residenssi- eli koulutusohjelmaan osallistumisen rahoittaminen. Lindh suoritti tohtorinopintojensa ohella eurooppalaisen eläinten lisääntymistieteen erikoistumistutkinnon Diplomate of ECAR (the European College of Animal Reproduction).

Tutustu myös Kennelliiton yhteistyökumppani Agria Eläinvakuutusten tutkimusrahastoon.