Kaipaatko tarkempaa taustatietoa lonkkanivelen kasvuhäiriöstä eli lonkkaniveldysplasiasta? Lue asiantuntija-artikkeli aiheesta. Artikkeleista löydät lisätietoa myös kyynärnivelen kasvuhäiriöstä eli kyynärniveldysplasiasta.

Lisätietoa lonkkanivelen kasvuhäiriön seulonnasta ja yleisistä käytännöistä Pohjoismaissa löydät englanniksi Pohjoismaisen kennelunionin verkkosivuilta.

Kuvausikä

Kuvaus voidaan suorittaa rodusta riippuen koiran täytettyä 12, 18 tai 24 kuukautta. Kannattaa lisäksi huomioida, että koira saattaa vuoden ikäisenä olla vielä kasvuvaiheessa. Usein voikin olla hyvä odottaa kuvauksen suhteen ainakin pari kuukautta pidempään.

Kuvauksen suorittaminen

Röntgenkuvaus suoritetaan eläinlääkärin valvonnassa. Koira rauhoitetaan, jotta ohjeiden mukainen kuvausasento olisi mahdollinen. Eläinlääkäri toimittaa kuvat Kennelliittoon lausuntoa varten.

Koiran omistajan tulee ilmoittaa eläinlääkärille, jos koiralle on tehty lausuntoon vaikuttava leikkaus. Leikattu koira saa merkinnän operoitu, joka rinnastetaan jalostuskäytössä huonoimman luokan mukaiseen tulokseen.

Lausunnon saaminen

Lausunnon saa keskimäärin n. viikon kuluessa siitä kun kuvat on toimitettu Kennelliittoon. On hyvä huomioida, että lonkka- ja kyynärlausunto voivat valmistua eri aikaan. Kuvia arvostelevat eläinlääkärit löytyvät tästä linkistä. Lausunto toimitetaan sähköpostitse lausunnon kirjaamisen jälkeen. Omakoirapalvelun kautta voit etukäteen valita, haluatko lausunnosta vain itse tulostettavan sähköisen version. Jos vasemman ja oikean puolen nivelten saamat asteet poikkeavat toisistaan, on koiran lopullinen lausunto huonomman nivelen mukainen.

Lonkkanivellausunto annetaan FCI:n arvosteluasteikon mukaisesti. Asteikon löydät alla olevasta tiedostosta (englanniksi). Kyynärnivellausunto annetaan IEWG:n arvosteluasteikon mukaisesti, arvosteluasteikko löytyy Kyynärnivelten kasvuhäiriön ohjeesta alempana tällä sivulla.

Uusintakuvaus

Koiralle annettu lausunto voi uusintakuvauksen johdosta muuttua. Koiran lonkkanivelet voidaan uusintakuvata aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta, kyynärnivelet voidaan kuvata 6 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Edellä mainittuja uusintakuvaukselle asetettuja aikarajoja noudatetaan myös silloin, jos tuonti- tai ulkomaisella koiralla on aiempi hyväksyttävä FCI:n/IEWG:n asteikon mukainen ulkomainen lausunto.

Lähetteen voi tilata aikaisintaan 1 kuukausi ennen uusintakuvauksen suorittamista. Kuitenkin, jos uusintakuvaus tehdään aiemmissa kuvissa olleiden teknisten puutteiden vuoksi (Kennelliitto pyytää uusia tai lisäkuvia), on uusinta aiheellista tehdä mahdollisimman pian eikä uutta lähetettä tarvitse tilata. Lausunnon antaja saa nähtäväkseen kaikki otetut kuvat.

Tuonti- ja ulkomaisten koirien lonkkalausunnot

Viralliset, FCI:n kuvausohjeen mukaiset lausunnot hyväksytään kaikista koirista. Lausunnosta tulee aina käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty kuvaushetkellä.

Tuonti- ja ulkomaisille koirille hyväksytään FCI:n kuvausohjeen mukaisten lausuntojen lisäksi myös OFA-, BVA- ja PennHip-lausuntoja, jos voidaan osoittaa, että koira on kuvaushetkellä ollut tunnistusmerkitty. Lausunnot hyväksytään rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mahdollisen raja-arvon puitteissa. OFA:n preliminary-lausunnot hyväksytään, jos koira on kuvaushetkellä täyttänyt 12 kuukautta.

 Ulkomaisten lonkkalausuntojen vastaavuus ja hyväksyminen  
FCIOFABVA, vain huonoimman lonkan pisteet huomioidaanPennHip
AExcellentmax 3 pistettämax 0,3
BGood/Fairmax 6 pistettä0,31- 0,4
CBorderlinemax 12 pistettä0,41- 0,5

 

PEVISA-ohjelmaan liittyvät kuvauksen ikärajat ulkomaisissa lonkkalausunnoissa

FCI:n ohjeiden mukaisesti koiran on kuvattaessa oltava vähintään 12 kk ikäinen. Tätä myöhäisempi kuvausikäraja on lisätty joillakin roduilla PEVISA-ohjelmaan. Ulkomailla ikäraja saattaa kuitenkin olla tätä alempi. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta onkin päättänyt ulkomaisiin tuloksiin sovellettavista ikärajoista seuraavaa (JTT 3/2018):

  • Tuontikoirat: rotujärjestö voi ilmoittaa Kennelliittoon (jalostusposti@kennelliitto.fi), jos haluaa, ettei rodun suomalaisen PEVISA-ohjelman kuvausikärajaa sovelleta tuontikoirien lausuntoihin.
  • Ulkomaiset jalostuskoirat: suomalaisen PEVISA-ohjelman sisältämää kuvausikärajaa ei sovelleta ulkomaisiin, ulkomailla tutkittuihin jalostuskoiriin.

 

Röntgenkuva koiran kyynäröistä

Kyynärnivelen tietokonetomografiatutkimus (TT-tutkimus)

Koira voi saada kyynärnivellausunnon TT-tutkimuksen perusteella, joko tarkentamaan aiempaa kyynärohjeen mukaista kyynärnivelen röntgenlausuntoa tai ensisijaisena kuvausmenetelmänä. Mikäli TT-tutkimus suoritetaan tarkentamaan aiempaa röntgenlausuntoa, ei kuvausten välillä tarvita 6 kuukautta, kuten röntgenkuvausten välillä vaan TT-kuvauksen voi suorittaa heti röntgenlausunnon jälkeen. Koiralle tilataan Omakoirasta kyynärlähete tietokonetomografia tutkimukseen.
TT-tutkimuksen tulos on lopullinen, siitä ei voi valittaa eikä toimittaa uusia röntgenkuvia lausuttavaksi.

TT-tutkimuksia tekevät eläinsairaalat löytyvät täältä

Tuonti- ja ulkomaisten koirien kyynärlausunnot

Kaikista koirista hyväksytään viralliset, IEWG:n kuvausohjeen mukaiset lausunnot. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty kuvaushetkellä.

Tuonti- ja ulkomaisista koirista hyväksytään lausunnot, jotka on arvosteltu IEWG:n asteikkoa käyttäen sekä lausunnot, jotka ovat verrattavissa IEWG:n asteikkoon ja kuvausasento on ollut IEWG:n suositusten mukainen.

PEVISA-ohjelmaan liittyvät kuvauksen ikärajat ulkomaisissa kyynärlausunnoissa

IEWG:n ohjeiden mukaisesti koiran on kuvattaessa oltava vähintään 12 kk ikäinen. Tätä myöhäisempi kuvausikäraja on lisätty joillakin roduilla PEVISA-ohjelmaan. Ulkomailla ikäraja saattaa kuitenkin olla tätä alempi. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta onkin päättänyt ulkomaisiin tuloksiin sovellettavista ikärajoista seuraavaa (JTT 3/2018):

  • Tuontikoirat: rotujärjestö voi ilmoittaa Kennelliittoon, jos haluaa, ettei rodun suomalaisen PEVISA-ohjelman kuvausikärajaa sovelleta tuontikoirien lausuntoihin.
  • Ulkomaiset jalostuskoirat: suomalaisen PEVISA-ohjelman sisältämää kuvausikärajaa ei sovelleta ulkomaisiin, ulkomailla tutkittuihin jalostuskoiriin.

Ulkomaiselle koiralle suomalainen lausunto?

Ulkomaiselle koiralle on mahdollista saada suomalainen lausunto, mikäli Suomeen ostettavalle tai jalostuskäyttöön aiotulle koiralle ei saada hyväksyttävää lausuntoa koiran kotimaasta. Koira kuvautetaan tällöin FCI:n (lonkat) tai IEWG:n (kyynärpäät) ohjeiden mukaisesti ja röntgenkuva lähetetään arvosteltavaksi Kennelliittoon. Mukaan laitetaan saate, jossa selvitetään, miksi ulkomaiselle koiralle halutaan lausunto Suomesta.

Kuvien säilytys

Röntgenkuvia säilytetään Kennelliitossa vähintään 10 vuotta, minkä jälkeen ne voidaan hävittää. Digitaalisia kuvia omistaja voi pyytää itselleen suoraan kuvaajalta.

Lausuntomaksu

Kuvien arvostelusta peritään lausuntomaksu, ks. hinnasto. Lausuntomaksu maksetaan lähetteen tilaamisen yhteydessä.

Epävirallinen lausunto

Jos koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai koiraa on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi, on sille mahdollista saada epävirallinen lausunto ilman maksua.

Lausunnosta valittaminen

Lausuntoon tyytymätön omistaja voi anoa kuvien arviointia Pohjoismaisen Kennelunionin (PKU) röntgenpaneelissa. Valituksen voi tehdä lonkka- tai kyynärniveldysplasialausunnosta, mikäli koira on saanut röntgenkuvista FCI- tai IEWG-asteikon (lonkkanivelet A–E, kyynärnivelet 0–3) mukaisen tuloksen. Valitusta ei voi tehdä, mikäli koira ei ole saanut lausuntoa tai on saanut Operoitu-tuloksen tai jos tulos perustuu TT-tutkimukseen, tähystykseen tai patologin löydöksiin. PKU:n paneelilausunto koostuu Tanskan, Norjan ja Ruotsin Kennelliittojen antamista lausunnoista. Paneeliin kuuluvat maat käsittelevät valituksen ilman tietoa alkuperäisestä tai toistensa antamista lausuntotuloksista. Paneeli saa nähtäväkseen kaikki koirasta otetut kuvat kaikilta kuvauskerroilta. Lopullinen tulos on kokoomatulos ja lausujana PKU:n röntgenpaneeli.

Valitusaika on 90 vrk siitä, kun lausunto on lähetetty Kennelliitosta lausunnon tilaajalle. Liitä vapaamuotoisen kirjallisen valituksen mukaan kuitti suoritetusta valitusmaksusta. Valitusmaksu (4 x normaalihintainen lausuntomaksu) on lonkka- tai kyynärlausunnosta 84 euroa ja lonkka- ja kyynärlausunnosta 168 euroa. Maksu suoritetaan Kennelliiton tilille FI04 1243 3000 0815 20. Lähetä allekirjoitettu valitus ja kuitti sähköpostin liitteenä osoitteella terveystulokset@kennelliitto.fi. Valituksen voi myös postittaa osoitteella Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy, PL 20, 79010 Leppävirta. Kuoreen merkintä ”Valitus röntgenlausunnosta”.

Valitusmaksu palautetaan, mikäli koiran huonomman nivelen mukainen kokonaistulos muuttuu. PKU:n paneelin päätös on lopullinen, joten koirasta ei voi paneelin jälkeen toimittaa enää kuvia uutta röntgenlausuntoa varten. Koiran kyynärniveldysplasiatulos voidaan kuitenkin muuttaa TT-tutkimuksen perusteella.

Kyynär- ja lonkkaniveltutkimuksiin liittyvät ohjeet