Muista poikkeusluvista

•    Lupa on oltava myönnettynä ennen astutusta
•    Anomusta ei käsitellä ennen kaikkien liitteiden toimittamista; anomuksen ja rotujärjestön lausunnon oltava allekirjoitetut
•    Osa poikkeusluvista korottaa rekisteröintimaksua, tarkista tilanne Koirarekisteriohjeesta

Poikkeuslupaa on anottava hyvissä ajoin

Lupaa voi anoa vain Koirarekisteriohjeen määrittelemissä tilanteissa ja astutukseen voi ryhtyä vasta luvan myöntämisen jälkeen.

Poikkeuslupaa voi anoa kun

  • yhdistelmä ei täytä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman tai muiden rotukohtaisten erityisehtojen vaatimuksia
  • narttu halutaan astuttaa tiheämmin kuin Koirarekisteriohjeessa sallitaan
  • haluaa risteyttää rotumuunnoksia tai lähisukuisia rotuja (osalla roduista risteyttäminen ei vaadi poikkeusluvan anomista, voit tarkistaa tilanteen rotukohtaisista erityisehdoista)

Kennelliitolle jätettävä anomus

Vapaamuotoisessa kirjallisessa ja allekirjoitetussa anomuksessa pitää ilmetä anojan yhteystiedot, suunnitellun pentueen vanhemmat sekä perustelut sille, miksi lupaa anotaan.

Liitteenä tulee olla rotujärjestön lausunto. Rotujärjestö ilmoittaa lausunnossaan täyttävätkö koirat/yhdistelmä Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman suositukset ja rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) terveyteen liittyvät suositukset. Mikäli rotujärjestö ei puolla anomusta, pitää kielteinen lausunto perustella. Jos nartulle haetaan poikkeuslupaa tiheää penikointia varten, pitää anomukseen liittää myös eläinlääkärin todistus siitä, että narttu voidaan kuntonsa puolesta astuttaa seuraavan kiiman yhteydessä.

Asian käsittely rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä runsaasti aikaa, joten tee anomus hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta.

PEVISA-ohjelmasta poikkeaminen ulkomaisen uroksen/yhdistelmän osalta

Joillakin roduilla on ulkomaisia uroksia koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa PEVISA- tai muista rotukohtaisista erityisehdoista poikkeamiseksi. Jos rodulla on poikkeuslupa, voidaan sillä rekisteröidä ulkomaiselle urokselle kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kaikkia rodun PEVISA-ehtoja. Yleensä urokselta joko puuttuu PEVISA-tutkimus tai sille ei saada Kennelliiton vaatimusten mukaista tutkimustulosta. Pysyvän poikkeusluvan turvin rekisteröitävä yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-rajoitusten tai Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman vastainen. Lupa ei siis koske uroksia, joiden oma tulos tai yhdistelmän yhteistulos jää rodun PEVISA-ohjelman raja-arvoa heikommaksi.

Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa. Suomalaisen omistamalla koiralla tulee olla rodulta vaadittavat terveystutkimukset voimassa, ja tutkimukset on tehtävä Suomessa. Tästä voidaan poiketa ainoastaan etukäteen haetulla poikkeusluvalla.

Tiheään pennutukseen liittyviä periaatteellisia linjauksia

  • Kennelliitto huomioi asian käsittelyssä nartun aiempien jälkeläisten ja pentueiden lukumäärän.
  • Lupaa ei myönnetä 8 vuotta täyttäneille nartuille.

Lisää poikkeusluvista Koirarekisteriohjeessa

Downloadable file
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot 2018
PEVISA-ohjelmat ja muut rotukohtaiset, rekisteröintiin liittyvät erityisehdot (mm. siirrot rotujen välillä, risteytykset). Koskee 1.1.2018 ja sen jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita.
Päivitetty
Muut versiot
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot 2019
Päivitetty
PEVISA och rasspecifika specialvillkor 2019
PEVISA och rasspecifika specialvillkor 2019
Päivitetty