Muista poikkeusluvista

•    Lupa on oltava myönnettynä ennen astutusta
•    Anomusta ei käsitellä ennen kaikkien liitteiden toimittamista; anomuksen ja rotujärjestön lausunnon oltava allekirjoitetut
•    Osa poikkeusluvista korottaa rekisteröintimaksua, tarkista tilanne Koirarekisteriohjeesta

Poikkeuslupaa on anottava hyvissä ajoin

Lupaa voi anoa vain Koirarekisteriohjeen määrittelemissä tilanteissa ja astutukseen voi ryhtyä vasta luvan myöntämisen jälkeen.

Poikkeuslupaa voi anoa kun

  • yhdistelmä ei täytä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman tai muiden rotukohtaisten erityisehtojen vaatimuksia
  • narttu halutaan astuttaa tiheämmin kuin Koirarekisteriohjeessa sallitaan
  • haluaa risteyttää rotumuunnoksia tai lähisukuisia rotuja (osalla roduista risteyttäminen ei vaadi poikkeusluvan anomista, voit tarkistaa tilanteen rotukohtaisista erityisehdoista)

Kennelliitolle jätettävä anomus

Vapaamuotoisessa kirjallisessa ja allekirjoitetussa anomuksessa pitää ilmetä anojan yhteystiedot, suunnitellun pentueen vanhemmat sekä perustelut sille, miksi lupaa anotaan.

Liitteenä tulee olla rotujärjestön lausunto. Rotujärjestö ilmoittaa lausunnossaan täyttävätkö koirat/yhdistelmä Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman suositukset ja rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) terveyteen liittyvät suositukset. Mikäli rotujärjestö ei puolla anomusta, pitää kielteinen lausunto perustella. Jos nartulle haetaan poikkeuslupaa tiheää penikointia varten, pitää anomukseen liittää myös eläinlääkärin todistus siitä, että narttu voidaan kuntonsa puolesta astuttaa seuraavan kiiman yhteydessä.

Asian käsittely rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä runsaasti aikaa, joten tee anomus hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta.

PEVISA-ohjelmasta poikkeaminen ulkomaisen uroksen/yhdistelmän osalta

Joillakin roduilla on ulkomaisia uroksia koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa PEVISA- tai muista rotukohtaisista erityisehdoista poikkeamiseksi. Jos rodulla on poikkeuslupa, voidaan sillä rekisteröidä ulkomaiselle urokselle kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kaikkia rodun PEVISA-ehtoja. Yleensä urokselta joko puuttuu PEVISA-tutkimus tai sille ei saada Kennelliiton vaatimusten mukaista tutkimustulosta. Pysyvän poikkeusluvan turvin rekisteröitävä yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-rajoitusten tai Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman vastainen. Lupa ei siis koske uroksia, joiden oma tulos tai yhdistelmän yhteistulos jää rodun PEVISA-ohjelman raja-arvoa heikommaksi.

Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa. Suomalaisen omistamalla koiralla tulee olla rodulta vaadittavat terveystutkimukset voimassa, ja tutkimukset on tehtävä Suomessa. Tästä voidaan poiketa ainoastaan etukäteen haetulla poikkeusluvalla.

Tiheään pennutukseen liittyviä periaatteellisia linjauksia

  • Kennelliitto huomioi asian käsittelyssä nartun aiempien jälkeläisten ja pentueiden lukumäärän.
  • Lupaa ei myönnetä 8 vuotta täyttäneille nartuille.

Lisää poikkeusluvista Koirarekisteriohjeessa

Downloadable file
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Voimassa 31.12.2022 saakka. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Päivitetty
Kennelliiton koirarekisteriohje 2023
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Voimassa 1.1.2023 alkaen. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Päivitetty
Muut versiot
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Voimassa 31.12.2022 saakka. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Päivitetty
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller tills 31.12.2023.
Päivitetty
Downloadable file
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot 2022
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 20.6.2022.
Päivitetty
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot vuonna 2021
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 23.6.2021.
Päivitetty
Muut versiot
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot vuonna 2022
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 20.6.2022.
Päivitetty
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 1.2.2022.
Päivitetty