Poikkeuslupaa on anottava hyvissä ajoin

Poikkeuslupaa voi anoa, kun yhdistelmä ei täytä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman tai muiden rotukohtaisten erityisehtojen vaatimuksia tai muita koirarekisteriohjeen mukaisia rekisteröinti vaatimuksia.

Kennelliitolle jätettävä anomus

Vapaamuotoisessa kirjallisessa ja allekirjoitetussa anomuksessa pitää ilmetä anojan yhteystiedot, suunnitellun pentueen vanhemmat sekä perustelut sille, miksi lupaa anotaan.

Liitteenä tulee olla rotujärjestön lausunto. Rotujärjestö ilmoittaa lausunnossaan täyttävätkö koirat/yhdistelmä Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman suositukset ja rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) terveyteen liittyvät suositukset. Mikäli rotujärjestö ei puolla anomusta, pitää kielteinen lausunto perustella. Jos nartulle haetaan poikkeuslupaa tiheää penikointia varten, pitää anomukseen liittää myös eläinlääkärin todistus siitä, että narttu voidaan kuntonsa puolesta astuttaa seuraavan kiiman yhteydessä.

Asian käsittely rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä runsaasti aikaa, joten tee anomus hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta.

PEVISA-ohjelmasta poikkeaminen ulkomaisen koiran osalta

Rotujärjestön aloitteesta voidaan ulkomaisen uroksen ja jalostuslainaan tuodun ulkomaisen nartun käytölle myöntää myös ns. pysyvä poikkeuslupa, joka antaa mahdollisuuden käyttää ulkomaista koiraa, vaikka se ei täyttäisi tiettyjä rodulle määriteltyjä PEVISA-ehtoja. Tämä poikkeuslupa koskee uroksilla kahden pentueen ja nartulla yhden pentueen rekisteröintiä. Yleensä koiralta joko puuttuu PEVISA-tutkimus tai sille ei saada Kennelliiton vaatimusten mukaista tutkimustulosta. Pysyvän poikkeusluvan turvin rekisteröitävä yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-rajoitusten tai Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman vastainen. Lupa ei siis koske koiria, joiden oma tulos tai yhdistelmän yhteistulos jää rodun PEVISA-ohjelman raja-arvoa heikommaksi.

Koiran seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa. Suomalaisen omistamalla koiralla tulee olla rodulta vaadittavat terveystutkimukset voimassa, ja tutkimukset on tehtävä Suomessa. Tästä voidaan poiketa ainoastaan etukäteen haetulla poikkeusluvalla.

Muista poikkeusluvista

  • Lupa on oltava myönnettynä ennen astutusta
  • Anomusta ei käsitellä ennen kaikkien liitteiden toimittamista; anomuksen ja rotujärjestön lausunnon oltava allekirjoitetut
  • Osa poikkeusluvista korottaa rekisteröintimaksua

Lisää poikkeusluvista Koirarekisteriohjeessa

Downloadable file
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Updated 13.4.2023
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Updated
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Updated
Downloadable file
PEVISA ja rotukohtaiset erityisehdot
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää rotukohtaiset vaatimukset jalostuskoirille sekä esimerkiksi menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä. PEVISA-ohjelmat sisältävät mm. jälkeläisten rekisteröinnin ehtona olevia terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 5.7.2024.
Updated
PEVISA ja rotukohtaiset erityisehdot
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää rotukohtaiset vaatimukset jalostuskoirille sekä esimerkiksi menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä. PEVISA-ohjelmat sisältävät mm. jälkeläisten rekisteröinnin ehtona olevia terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 5.7.2024.
Updated