Hallitus

Päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttävät jäsenet. Päätökset tehdään yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokouksessa valitaan yhdistykselle hallitus edustamaan yhdistystä.

Hallituksessa on oltava vähintään kolme jäsentä. Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi. Yhdistyksen säännöissä voi olla nimetty muitakin nimenkirjoittajia. Yhdistyksen sääntöihin on usein kirjattu hallituksen jäsenten määrä ja tarkemmat tehtävävastuut.

Yhdistyslain mukaan hallituksen tulee huolehtia yhdistyksen asioista huolellisesti lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaisesti. Yhdistyksen sääntöihin on kirjattu tarkemmin hallituksen tehtävät.

Yhdistyslaissa nimetyt luottamus- ja toimihenkilöt

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajan tehtäviä ei ole tarkemmin määritelty yhdistyslaissa, vaan puheenjohtajan vastuut on yleensä kirjattu tarkemmin yhdistyksen sääntöihin. Puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi.

Toiminnantarkastaja

Yhdistyslain mukaan yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa. Jos toiminnantarkastajia on vain yksi, on hänellä oltava myös varahenkilö.

Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen toimintakertomus ja antaa tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus sille kokoukselle, joka vahvistaa yhdistyksen tilinpäätöksen.

Toimintakertomuksen on annettava riittävät ja luotettavat tiedot yhdistyksen toiminnasta:

 • kirjanpidossa merkityt tulot ja menot kuuluvat yhdistykselle, ja ne on merkitty kattavasti
 • tuotot, kulut, varat, omapääoma, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet ilmenevät olennaisilta osin tilinpäätöksessä
 • olennaisimmat tuotto- ja kuluerät on jaksotettu, ja kohdennettu oikein tilinpäätöksessä.

Toiminnantarkastajalla on oltava riittävä taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus yhdistyksen toimintaan nähden. Hänen on oltava riippumaton tarkastusta suorittaessaan. Toiminnantarkastajalla on salassapitovelvollisuus.

Yhdistyksen yleisimmät toimihenkilötehtävät

Sihteeri

 • toimii yhdistyksen sihteerinä ja laatii pöytäkirjat kokouksista
 • hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon
 • laatii yhdistysten kokousten kokouskutsut
 • huolehtii kokousten päätösten toimeenpanosta
 • hoitaa yhdistyksen arkiston.

Yhdistyksen säännöistä riippuu, onko sihteeri hallituksen keskuudestaan valitsema henkilö, vai hallituksen ulkopuolinen toimihenkilö.

Taloudenhoitaja

 • hoitaa yhdistyksen laskujen maksatuksen ja maksujen laskutuksen
 • hoitaa kirjanpidon
 • laatii ehdotuksen tilinpäätökseksi
 • kerää pohjatiedot hallitukselle talousarvion laatimista varten
 • raportoi hallitukselle sovitulla tavalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta
 • hoitaa muut hallituksen määräämät yhdistyksen taloutta koskevat tehtävät.

Yhdistyksen säännöistä riippuu, onko sihteeri hallituksen keskuudestaan valitsema henkilö, vai hallituksen ulkopuolinen toimihenkilö.

Jäsenasioiden hoitaja

Yhdistyksen säännöistä riippuu, onko sihteeri hallituksen keskuudestaan valitsema henkilö, vai hallituksen ulkopuolinen toimihenkilö.

Yhdistyksen viestintävastaava

 • vastaa yhdistyksen viestinnästä (verkkosivut, yhdistyksen ilme, sosiaalisen median kanavat, julkaisut)
 • huolehtii siitä, että yhdistys tiedottaa päätöksistään ja tekemisistään jäsenistölle ja suurelle yleisölle.

Yhdistyksen julkaisujen vastaava toimittaja

 • johtaa ja valvoo julkaisujen toimitustyötä
 • päättää julkaisun sisällöstä.

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä edellyttää, että aikakausjulkaisuilla ja verkkojulkaisuilla on vastaava toimittaja. Tieto vastaavasta toimittajasta on merkittävä julkaisuun. Vastaavia toimittajia voi olla myös useita, jolloin heidän vastuunsa on selkeästi merkittävä julkaisuihin.

Erilaisista tapahtumista ja toiminnoista vastaavat toimihenkilöt

Rotujärjestöillä ja rotuyhdistyksillä on jalostustoimikunta, joka vastaa rodun jalostuksen ohjaamisesta. Kennelliitto on ohjeistanut tarkemmin jalostustoimikuntien työtä.

Yhdistyksellä voi olla nimettynä myös esimerkiksi koe- ja kilpailuvastaava tai -toimikunta, näyttelytoimikunta, tehtäväkohtaisia tai alueellisia jaostoja, ja esimerkiksi pentuvälityksen vastaava.

Yhdistyksen luottamus- ja toimihenkilöiden vastuut

Yhdistyksen luottamus- ja toimihenkilöiden tehtävät kannattaa kirjata tarkkaan yhdistyksen sääntöihin, sillä niihin liittyy merkittäviä vastuita. Yhdistyslain mukaan hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja toiminnantarkastaja ovat velvollisia korvaamaan omasta huolimattomasta toiminnastaan aiheutuneen vahingon yhdistykselle, samoin kuin yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistykselle tai muulle aiheutuneen vahingon. Taloudellisen vastuun lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että tietoturva toteutuu yhdistyksen toiminnassa Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Yhdistyksen tileihin kannattaa antaa taloudenhoitajan lisäksi ainakin katseluoikeus vähintään yhdelle henkilölle, esimerkiksi hallituksen puheenjohtajalle. Yhdistyksen toimihenkilötehtävien käytännön toimenkuvat on hyvä avata kirjallisesti niin, ettei tieto ole vain yhden henkilön takana.