Bokseri

Rodun PEVISA-ohjelma sydänsairauksien osalta (voimassa 31.12.2027 saakka):

 • Vastustettavat sydänsairaudet aortta- ja pulmonaalistenoosi.
 • Alle vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 12 kk ja yli vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 24 kk.
 • Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella (aikaisintaan 12 kuukauden iässä) ennen astutusta. Ultraäänitutkimuksen tulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä. Jos koira saa ultraäänitutkimuksessa tuloksen avoin, on tulos voimassa 12 kk, jonka jälkeen koira on tutkittava uudelleen ennen jalostuskäyttöä. Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy joku sydänsairaus.
 • Ultraäänitutkimusta ei tarvitse uusia, jos koira on saanut tuloksen terve. Jos koiralle on tehty ultraäänitutkimus, ei myöskään auskultaatiotutkimusta tarvitse uusia.
 • Jos koiran tulos ultraäänitutkimuksesta on avoin, voidaan koira parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on auskultaatiossa "ei sivuääniä" tai ultraäänitutkimuksessa "normaali".

Kokous 4/2015:

Sydäntyöryhmä toteaa, että rodulla esiintyy myös hankittuja sydänsairauksia (kardiomyopatia). Työryhmä suosittelee, että bokserin PEVISA-ohjelmaan otetaan mukaan myös tutkimus kardiomyopatian osalta. Jos kardiomyopatiaa ei sisällytetä rodun PEVISA-ohjelmaan, pitäisi jalostuksen tavoiteohjelman sisältää suositus jalostuskoirille tämän sairauden osalta:

 • tutkimusmenetelmä: ultraäänitutkimus + 5 minuutin sydänfilmitutkimus (EKG); lisäksi suosituksena holter-ekg (ARVC, rytmihäiriömuotoinen kardiomyopatia).
 • jos ultraäänitutkimuksessa todetaan DCM, koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
 • tutkimus on voimassa 12 kk.

Mikäli PEVISA sisältää kaikki kolme vastustettavaa sairautta (SAS, PS ja DCM), tutkimuksena ultraääni ja 5 min EKG.

Bullterrieri

Rodun PEVISA-ohjelma sydänsairauksien osalta (voimassa 31.12.2023 saakka):

 • Auskultaatio aikaisintaan 18kk iässä, mikäli sivuääni kuuluu, on koiralle tehtävä ultraäänitutkimus. Mikäli 18kk iässä tehdyssä auskultaatiossa ei sivuääntä kuulu, on tulos lopullinen.
 • Ultraäänitutkimus aikaisintaan 12kk iässä. Mikäli tutkimustulos on ‘ei osoita merkkejä sydänsairaudesta’ on myös ultraäänitutkimuksen tulos lopullinen. Tutkimustulos B on voimassa 12kk, jonka jälkeen sydämen ultraäänitutkimus tulee uusia. Mikäli uusintatulos on A tai B, on se koiran lopullinen tulos, eikä auskultaatiotakaan tarvitse uusia. Tuloksen C saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Kokous 3/2016:

Aortta-ahtaumaa arvioidaan Kennelliiton diagnoosikriteerien perusteella mittaamalla aorttavirtauksen voimakkuus ja laminaarisuus/pyörteisyys sekä arvioimalla mahdollisesti ultraäänessä todettavat rakenteelliset muutokset (kuten sidekudosmuutokset aortan tyvessä/läpissä, lievissä ahtaumissa ei aina todettavissa).

Virtausnopeus mitataan kolmen peräkkäisen doppler-mittauksen keskiarvona sinusrytmissä (tasainen syke), mittaus suositellaan tehtäväksi subkostaali-ikkunasta, mutta myös vasemman ikkunan mittauksia voidaan käyttää. Viitearvot kaikille roduille ovat: < 2 m/s (normaali), 2-2,4 m/s (avoin eli tutkimushetkellä saadun tuloksen perusteella ei voida arvioida onko yksilö sairas vai terve) ja > 2,4 m/s (viittaa aortanahtaumaan).

Mittaustuloksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon mahdollisesti muut mittaustulokseen vaikuttavat seikat. Tarvittaessa eläinlääkäri voi olla antamatta sydänlausuntoa tilanteessa, jossa luotettavia tuloksia (esim. koiran stressaantumisen takia) ei ole saatavissa. Aorttavirtausta ei kuitenkaan tule mitata rauhoitetulta eläimeltä, vaan ultraäänitutkimus tulee pyrkiä tekemään uudestaan kontrollikäynnillä. 

Kennelliiton diagnoosikriteereissä on aortanahtauman diagnoosissa päädytty käyttämään kaikilla roduilla samoja viitearvoja, jotka perustuvat useilla eri roduilla tehtyihin tutkimuksiin. 

Tällä hetkellä julkaistuja tutkimuksia bullterrierin sydänultraäänitutkimuksen viitearvoista on yksi (O Leary et al 2003; Echocardigraphic parameters in 14 healthy English Bull Terrier. Aust Vet J, 81; 9: 200.) Tutkimuksen otoskoko on pieni, ja tämä on tutkimuksen yksi heikkous. Viitearvoaineistoon on otettu mukaan bullterrierit, joilla ei ole sivuääntä, ja näillä 95 %:lla aortan virtaus jää < 2,4 m/s. Tutkimuksessa myös todetaan, että sykkeen noustessa voi aorttavirtaus jonkin verran voimistua, ja muuttua jopa pyörteiseksi, mutta on edelleen < 2,4 m/s.

Tutkimuksen perusteella bullterrieriä, jolla aortan virtaus jää välille 2,0 - 2,3 m/s (avoin tulos), ja jolla ei ole sivuääntä tai korkeintaan sivuääni 3/6 (eikä muuta rakenteellista syytä sivuääneen todeta), voitaisiin käyttää jalostukseen.

Kokous 1/2021:

Työryhmän suositus bullterrierin PEVISA-ohjelmaksi sydäntutkimuksen osalta:

 • PEVISA-ohjelmaan tulee kirjata mitä sydänsairauksia vastustetaan.
 • Auskultaatio aikaisintaan 18kk iässä, mikäli sivuääni kuuluu, on koiralle tehtävä ultraäänitutkimus. Mikäli 18kk iässä tehdyssä auskultaatiossa ei sivuääntä kuulu, on tulos lopullinen.
 • Ultraäänitutkimus aikaisintaan 12kk iässä. Mikäli tutkimustulos on ‘ei osoita merkkejä sydänsairaudesta’ on myös ultraäänitutkimuksen tulos lopullinen. Tutkimustulos B on voimassa 12kk, jonka jälkeen sydämen ultraäänitutkimus tulee uusia. Mikäli uusintatulos on A tai B, on se koiran lopullinen tulos, eikä auskultaatiotakaan tarvitse uusia. Tuloksen C saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Kokous 2/2023:

Työryhmä suosittelee, että bullterrierillä vastustettavat sairaudet ovat mitraalidysplasia ja aortan ahtauma eli subaorttastenoosi. Vaadittava tutkimus rodulle tulisi olla sydämen ultraäänitutkimus aikaisintaan 18 kk iässä. Ultraäänitutkimuksen tulos on lopullinen.

Cavalier kingcharlesinspanieli

Rodun PEVISA-ohjelma sydänsairauksien osalta (voimassa 31.12.2024 saakka):

 • Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva auskultaatiolausunto.
 • Koiran tulee sydäntutkimushetkellä olla vähintään 18 kuukauden ikäinen. Sydäntutkimustulos ei saa olla astutushetkellä 12 kk vanhempi.
 • Jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella ennen jalostuskäyttöä.

Kokoukset 4/2015 sekä 1/2017 ja 2/2017:

Työryhmän suositus cavalier kingcharlesinspanielin PEVISA-ohjelmaksi sydäntutkimuksen osalta:

Vastustettava sairaus: myksomatoottinen läppärappeuma (MMVD)

 • vaaditaan sydäntutkimus (ultraääni tai auskultaatio) vähintään 24 kk iässä. Työryhmä suosittelee, että auskultaation tekee Kennelliiton hyväksymä ultraäänitutkimuseläinlääkäri.
 • jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni asteeltaan 1-2/6, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella. Ultraäänitutkimuksen tulos normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä.
 • jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni asteeltaan 3-6/6, koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
 • tutkimus on voimassa 12 kk.

Työryhmä suosittelee, että ultraäänitutkimuksessa tuloksen B (avoin) saanutta koiraa ei käytetä jalostukseen ennen uusintatutkimusta (uusinta suositellaan tehtäväksi n. 12 kk kuluttua).

Työryhmä suosittelee myös, että jalostukseen käytetään vain koiria, joiden vanhemmat ovat yli 5-vuotiaita, ja niillä on vähintään 5-vuotiaana saatu sydäntutkimustulos.

Sivuäänen kuuluessa on koiralle aina suositeltavaa tehdä ultraäänitutkimus, jotta sitä voidaan tarvittaessa hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. Myös ultraäänitutkimuksen tulos B (avoin) on syytä varmistaa uusintatutkimuksella suositeltavan ajan kuluttua.

Chihuahua

Rodun PEVISA-ohjelma sydänsairauksien osalta (voimassa 31.12.2027 saakka):

 • Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla sydäntutkimuslausunto. Lausunto on voimassa 24 kk.

Kokous 2/2016:

Työryhmä suosittelee jalostukseen käytettäville chihuahuoille seuraavanlaista sydäntutkimusmenettelyä:

Vastustettava sairaus: myksomatoottinen läppärappeuma (MMVD)

 • auskultaatiotutkimus vähintään 12 kk iässä.
 • jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni asteeltaan 1-2/6, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella. Ultraäänitutkimuksen tulos normaali (A) ja avoin (B) ovat hyväksyttäviä.
 • jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni asteeltaan 3-6/6, koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
 • tutkimustulos on voimassa 12 kk.

Työryhmä suosittelee, että ultraäänituloksen B (avoin) saanutta koiraa ei käytetä jalostukseen ennen uusintatutkimusta. Uusinta suositellaan tehtäväksi aikaisintaan 12 kk kuluttua. Työryhmä suosittelee myös, että jalostukseen käytetään vain koiria, joiden vanhemmat ovat yli 5-vuotiaita, ja niillä on voimassa oleva auskultaatiotulos: ei sivuääntä.

Sivuäänen kuuluessa on koiralle aina suositeltavaa tehdä ultraäänitutkimus, jotta sitä voidaan tarvittaessa hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. Myös ultraäänitutkimuksen tulos B (avoin) on syytä varmistaa uusintatutkimuksella suositeltavan ajan kuluttua, vaikka koiraa ei käytettäisi jalostukseen.

Läppäsairaus on rodussa melko yleinen, tämä näkyy hyvin käytännön praktiikkatyössä. Tutkimusväliksi suositellaan korkeintaan 12 kk, koska läppävika voi kehittyä paljon jo vuodenkin kuluessa.

Dobermanni                                                         

Rodun PEVISA-ohjelma sydänsairauksien osalta (voimassa 31.12.2024 saakka):

 • Koiralla pitää astutushetkellä olla voimassa oleva sydäntutkimuslausunto DCM:n varalta (ultraäänitutkimus ja EKG). Lausunto on voimassa 12 kk.
 • Koiran pitää olla sairauden osalta terve.

Kokous 4/2015:

Työryhmä toteaa, että ohjelma on ajan tasalla ja tarkoituksenmukainen.

Kääpiöbullterrieri

Rodun PEVISA-ohjelma sydänsairauksien osalta (voimassa 31.12.2026 saakka):

 • Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta tehty sydänultra sisältäen sydänkuuntelun. Sydänultran alaikäraja on 18 kk.
 • SKL:n sydänultran lausunto ”A, TERVE - tutkimustulos on voimassa 24 kk.
 • SKL:n sydänultran tulos ”B”, AVOIN – tutkimustuloksen saanut koira tulee tutkia 12 kk kuluttua uudestaan eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä ennen toista TERVE/AVOIN-tutkimustulosta. AVOIN-tutkimustuloksen kaksi kertaa saanut voidaan yhdistää vain TERVE- tuloksen saaneen koiran kanssa.
 • SKL:n sydänultra tulos ”C” ja/tai muu sydänsairaus -tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Kokous 1/2021:

Työryhmän suositus kääpiöbullterrierin PEVISA-ohjelmaksi sydäntutkimuksen osalta:

 • PEVISA-ohjelmaan tulee kirjata mitä sydänsairauksia vastustetaan.
 • Auskultaatio aikaisintaan 18kk iässä, mikäli sivuääni kuuluu, on koiralle tehtävä ultraäänitutkimus. Mikäli 18kk iässä tehdyssä auskultaatiossa ei sivuääntä kuulu, on tulos lopullinen.
 • Ultraäänitutkimus aikaisintaan 12kk iässä. Mikäli tutkimustulos on ‘ei osoita merkkejä sydänsairaudesta’ on myös ultraäänitutkimuksen tulos lopullinen. Tutkimustulos B on voimassa 12kk, jonka jälkeen sydämen ultraäänitutkimus tulee uusia. Mikäli uusintatulos on A tai B, on se koiran lopullinen tulos, eikä auskultaatiotakaan tarvitse uusia. Tuloksen C saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Leonberginkoira

Rodun PEVISA-ohjelmaan ei sisälly sydäntutkimuksia.

Kokoukset 1/2016 ja 2/2016:

Työryhmä toteaa, että rodulla on todettu nuoruusiän rytmihäiriöiden lisäksi dilatoivaa kardiomyopatiaa. Rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa pitäisi tuoda esiin jalostussuositukset molempien sairauksien suhteen.

DCM-muutokset saattavat näkyä ultraäänessä jo vuosia ennen oireiden alkamista, samoin leposydänfilmissä voidaan todeta merkittäviä muutoksia oireettomilla koirilla.

Työryhmän suositus on sama kuin kaikille roduille, joilla esiintyy dilatoivaa kardiomyopatiaa ja rytmihäiriöitä: jalostuskoirien ultraäänitutkimus ja 5 minuutin sydänfilmitutkimus (EKG). Auskultaatiotutkimus ei ole riittävä DCM:n poissulkemiseen. Jos ultraäänitutkimuksessa todetaan DCM, koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Tutkimuksen voimassaoloaikasuositus on 12 kk. Nuoruusiän rytmihäiriöiden vuoksi suositellaan, että koiraa käytetään jalostukseen vasta kun se on vähintään 2-vuotias.

Newfoundlandinkoira                                       

Rodun PEVISA-ohjelma sydänsairauksien osalta (voimassa 31.12.2025 saakka):

 • Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla vähintään 18 kk iässä annettu laaja rodunomainen sydäntutkimuslausunto (UÄ+EKG). Lausunto on voimassa 36 kk.
 • Tämän jälkeen voidaan koiralle hyväksyä auskultaatiotulos, joka ei osoita sairauden merkkejä. Auskultaatio on voimassa 36kk.
 • Mikäli auskultaatiossa todetaan sivuääni, tulee koiralle tehdä laaja rodunomainen sydäntutkimus (UÄ+EKG).
 • Koiraa, jolla on todettu perinnöllinen sydänsairaus ei saa käyttää jalostukseen.
 • Yli 8v koirille voidaan rotujärjestön puollon perusteella myöntää poikkeuslupa sydäntutkimuksien osalta niin, että tutkimukseksi riittää ennen jalostukseen käyttöä pelkkä auskultaatiotulos, jossa ei ole todettu sairauden merkkejä.

Kokous 4/2015:

Sydänsairauksien työryhmän suositus:

Vastustettava sairaus: synnynnäinen sydänsairaus, aorttastenoosi

 • vaaditaan auskultaatiotutkimus vähintään 12 kk iässä.
 • auskultaatiotutkimus on voimassa 24 kk, paitsi jos koiralle on tehty myös ultraäänitutkimus. Tällöin auskultaatiotutkimusta ei tarvitse uusia.
 • jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella.
 • jos ultraäänitutkimuksessa todetaan aorttastenoosi, koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Ultraäänitutkimuksen tulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä.
 • ultraäänitutkimusta ei tarvitse uusia.

Lisäksi PEVISA-ohjelmaan voidaan sisällyttää DCM. Tutkimusta tämän sairauden suhteen pitäisi vähintäänkin suositella rodun JTO:ssa.

 • vaaditaan ultraäänitutkimus + 5 minuutin sydänfilmitutkimus (EKG). Auskultaatiotutkimus ei ole riittävä DCM:n poissulkemiseen.
 • jos ultraäänitutkimuksessa todetaan DCM, koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
 • tutkimus on voimassa 12 kk.

Norfolkinterrieri

Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa.

Kokous 2/2015:

Norfolkinterrierin rotuyhdistys pyysi työryhmää laatimaan rodulle sydänsairauksien diagnoosikriteerit ja viitearvot. Yhdistys on liittänyt pyyntöönsä tavoiteohjelman nykyisen sydänsairauksia koskevan tekstin.

Työryhmän vastaus:

Tavoiteohjelman olemassa oleva teksti on jo hyvin ajan tasalla. Tekstissä huomioidaan uudentyyppisten, nopeasti etenevien läppävikojen esiintyminen.

Auskultaatio on hyvä tapa todeta sivuääni. Kun koiralla on todettu auskultaatiossa sivuääni, on suositeltavaa tehdä sydämen ultraäänitutkimus

 1. diagnoosin varmistamiseksi (sivuäänen syyn selvitys) ja
 2. lähtötilanteen selvittämiseksi (sydämen mittasuhteet, vuotovirtauksen määrä).

Näin voidaan jatkossa arvioida oireyhtymän etenemistä.

Tavoiteohjelman suositus jalostuskoirien auskultaatiosta ja korkeintaan 12 kk voimassaolevasta tuloksesta sopii hyvin tähän sairauteen. Sairaudessa ilmenevä sivuääni kuuluu yleensä vasta keski-iästä eteenpäin, mikä asettaa haasteen jalostuksen suhteen. Siksi auskultaatiotutkimus on toistettava vuosittain ja huomioitava, että keski-iän jälkeen kuultava sivuääni (sekä ultraäänellä todennettu läppäsairaus) voi kertoa ko koiran jälkeläisten mahdollisesta riskistä ilmentää samaa sairautta.

Tanskandoggi

Rodun PEVISA-ohjelma sydänsairauksien osalta (voimassa 31.12.2026 saakka):

 • Pentueen vanhemmilla tulee olla ennen astutusta tehty sydänultra sisältäen sydänkuuntelun ja 5 min EKG:n. Tutkimus on voimassa 12 kk.
 • Tutkimuksen alaikäraja on 18 kk.
 • Koira ei saa osoittaa merkkejä mistään perinnöllisestä sydänsairaudesta, eikä avointa tulosta DCM:n, eikä muidenkaan sydänsairauksien osalta hyväksytä.

Kokous 4/2015:

Sydänsairauksien työryhmän suositus:

Vastustettava sairaus: DCM

 • vaaditaan ultraäänitutkimus ja 5 minuutin sydänfilmitutkimus (EKG), koska rodulla on todettu DCM:aan liittyviä rytmihäiriöitä. Auskultaatiotutkimus ei ole riittävä DCM:n poissulkemiseen.
 • jos ultraäänitutkimuksessa todetaan DCM, koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
 • tutkimus on voimassa 12 kk.

Kokous 3/2016:

Tanskandoggilla vastustettava perinnölliseksi todettu sairaus on dilatoiva kardiomyopatia (DCM). Rodulla DCM:aan voi liittyä pelkästään rytmihäiriöitä (hidas eteisvärinä tai kammiolisälyöntisyys), ja/tai ultraäänessä todettavat kammion laajentuma ja sydänlihasrappeuma. Rytmihäiriö- ja ultraäänimuutokset voivat esiintyä vuosia ennen koiran sairastumista, tai koira ei välttämättä itse sairastu koskaan, vaikka kantaa sairautta.

Rytmihäiriöitä voi esiintyä myös muiden elimellisten tai sydänsairauksien takia. Kuitenkin, jos tanskandoggilla todetaan DCM:ssa kuvattuja löydöksiä ja rytmihäiriöitä, tulisi ensisijaisesti syyksi epäillä DCM:aa. Yleisesti, mikäli perinnöllisen ja rodulla vastustettavan sairauden mahdollisuus on potilaan löydösten perusteella olemassa, tulisi ko. sairaus asettaa muiden mahdollisten sairauksien edelle, vaikka asiaa ei voitaisi täysin varmasti kliinisellä tutkimuksella varmistaa.

Whippet

Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa.

Kokous 1/2017:

Työryhmän vastaus rotuyhdistyksen tiedusteluun aortanahtaumasta ja MMVD:stä:

Työryhmä suosittelee, että lievä aortanahtauma kontrolloitaisiin viimeistään vuoden sisällä. Jos kontrollissa edelleen todetaan aortanahtauma, koiraa ei suositella jalostukseen. Avoimet tulokset tulee aina kontrolloida. Jos koiraa halutaan käyttää jalostukseen ja sen tulos on toistuvasti avoin, tulee se yhdistää vain sellaisen koiran kanssa, jolla ei todeta aortanahtaumaa. Kontrollitutkimukset täytyy tehdä aina saman eläinlääkärin toimesta samaa mittausmenetelmää käyttäen (subkostaalinen mittaus).

Jos kontrollin suorittaa muu kuin edellisen tutkimuksen tehnyt eläinlääkäri, ja tutkimustulos on eriävä, omistaja voi halutessaan anoa Kennelliitolta paneelitutkimusta.

MMVD:n osalta työryhmä suosittelee, että C-tuloksen saanutta koiraa ei käytetä jalostukseen ollenkaan.

B-tulos MMVD:n osalta tarkoittaa, että ilman seurantaa ei voida arvioida onko kyseessä normaalilöydös vai läppäsairauden esiaste. Tämän takia B-tuloksen saanutta koiraa tulee seurata MMVD:n varalta säännöllisesti (suositus 12 kk välein). Jos B-tuloksen saanut koira ei kolmen vuoden kuluessa osoita sairauden etenemisen merkkejä (tulos pysyy B:nä), se voidaan yhdistää A-tuloksen saaneen koiran kanssa. Jos koira saa ensimmäisen kerran B-tuloksen vasta yli 10-vuotiaana, sitä voidaan käyttää jalostukseen A-tuloksen saaneen koiran kanssa.

Yleistä

Kokous 1/2017:

Työryhmän mielipide on, että tietyille roduille ei tulisi julkaista pelkkiä auskultaatiotuloksia ollenkaan. Kyseessä ovat rodut, joissa esiintyy tyypillisesti sydänlihassairauksia. Näiden sairauksien seulontaan tarvitaan ultraäänitutkimus sekä 5 minuutin sydänfilmi. Tutkimus on voimassa 12 kk ja sen alaikärajan tulisi olla 24 kk. Työryhmän listalla ovat tällä hetkellä seuraavat rodut:

 • Bernhardinkoira
 • Dobermanni
 • Irlanninsusikoira
 • Leonberginkoira (nuoruusiän rytmihäiriöiden esiintymistä voidaan tutkia jo alle 24 kk ikäisiltä koirilta)
 • Newfoundlandinkoira
 • Tanskandoggi

Tarvittaessa listaa päivitetään muilla roduilla, joilla yleisesti todetaan sydänlihassairauksia.

Asia käsiteltiin Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa sekä hallituksessa. Ote hallituksen päätöksestä 5.4.2018 (6/18):

”Hallitus päätti, että bernhardinkoirille, dobermannille, irlanninsusikoiralle ja leonberginkoiralle ei 1.1.2019 alkaen tallenneta eikä julkaista pelkkiä sydämen auskultaatiotutkimuksia. Asiasta tiedotetaan ao. rotujärjestöjä.

Jalostustieteelliselle toimikunnalle myönnetään oikeus tehdä vastaava päätös muidenkin vastaavien rotujen kohdalla.