Jalostustarkastusten tavoite

Kennelliiton virallisten jalostustarkastusten tarkoituksena on kerätä jalostuksellisesti merkityksellistä tietoa koiran ulkomuodosta ja käyttäytymisestä. Yksittäisen koiran jalostustarkastus antaa tietoa koiran ominaisuuksista ja mahdollistaa myös vertailun rodun muihin koiriin, rodun keskitasoon ja rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) määriteltyihin jalostustavoitteisiin. Tarkastus sisältää ulkomuoto- ja käyttäytymisosion, jotka voidaan suorittaa samalla kertaa, erikseen tai vain toisen osa-alueen osalta. Tarkastusten järjestämisestä vastaavat rotujärjestöt ja niiden alaiset yhdistykset. Rotujärjestö voi halutessaan anoa Suomen Kennelliitolta oman vakiintuneen tarkastuskäytäntönsä hyväksymistä rodun viralliseksi jalostustarkastukseksi.

Käyttäytymisen jalostustarkastus

Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen. Tarkastus tarjoaa täydennystä tietoon, jota saadaan muista virallisista luonteen ja käyttäytymisen arviointimenetelmistä eli luonnetestistä ja MH-luonnekuvauksesta.

Ulkomuodon jalostustarkastus

Ulkomuodon jalostustarkastuksessa koiran rakenne arvioidaan yksityiskohtaisesti. Jalostustarkastus pohjautuu rotumääritelmään, jalostuksen tavoiteohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin sekä rotukohtaisiin ohjeisiin. Rotukohtaiset ohjeet löytyvät tästä.

 

Jalostustarkastuksen arviointi ja tulokset

Jalostustarkastukset perustuvat rotujärjestön tai -yhdistyksen rodulle laatimaan ihanneprofiiliin, joka pohjaa rotumääritelmään sekä rodun nykyiseen käyttötarkoitukseen. Koira saa jokaisesta erillisestä arviointikohdasta tuloksen, joka voi olla rotukohtaisesti ihanne, hyväksyttävä, ei-toivottava tai hylätty, (neliportainen arviointiasteikko *). Arviointitulokset ihanne sekä hyväksyttävä, ovat niitä tavoitteita, joihin jalostuksella pyritään. Arviotulokset ei-toivottava ja hylätty ovat sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät ole rodun jalostustavoitteen mukaisia. Ei-toivottavien ominaisuuksien osalta, koiraa ei välttämättä suositella suljettavan pois jalostuksesta, mutta ominaisuus tulee huomioida partnerin valinnassa.

*Aivan kaikilla roduilla ei ole käytössään vielä neliportaista arviointiasteikkoa, sillä suositus neliportaiseen asteikkoon siirtymisestä tuli vuonna 2017.
 

Osallistumisoikeus tarkastukseen

Lähtökohtaisesti tarkastukseen voivat osallistua koirat, joita joko on käytetty tai ei ole vielä käytetty jalostukseen. Myös koirat, joita ei ole suunnitteilla käytettäväksi jalostukseen voivat hyötyä tarkastuksen arvioista. Toisaalta jalostuskoirien jälkeläisten arvioiminen jalostustarkastuksissa antaa mahdollisuuden arvioida jalostuskoirien periyttämiskykyä. Osallistumisoikeus ja mm. arvioinnin uusiminen on määritelty tarkoin Kennelliiton jalostustarkastusohjeessa.


Jalostustarkastuksen järjestäjä

Jalostustarkastuksen suorittamisesta vastaa rotujärjestö tai sen alaisuudessa rotua harrastava yhdistys tai rotuyhdistys. Järjestävä yhdistys huolehtii, että sillä on käytössään tarvittavat toimihenkilöt ja varusteet.
Järjestävä yhdistys vastaa myös tapahtuman tiedottamisesta sekä ilmoittautumisten vastaanotosta.

 

Jalostustarkastuksen viralliset toimihenkilöt

Ulkomuodon jalostustarkastuksen voi tehdä rodun arvosteluoikeudet omaava ulkomuototuomari yksin, tai kaksi rotujärjestön nimeämää ja Kennelliiton hyväksymää ulkomuodon jalostustarkastajaa yhdessä. Tarkastuksen voi tehdä vain niille roduille, joille tarkastajalla on joko ulkomuototuomarin arvosteluoikeudet tai Kennelliiton myöntämä jalostustarkastajan pätevyys. Ulkomuototuomareita rotujärjestön ei tarvitse nimetä Kennelliitolle.

Käyttäytymisen tarkastuksen tekee yhdessä kaksi henkilöä, joista vähintään toinen on pätevöitynyt Kennelliiton jalostustarkastajaksi. Käyttäytymisen jalostustarkastuksessa tarvitaan myös Kennelliiton pätevöimä vastaava toimihenkilö, jolla tulee olla tarkastuksessa apunaan kuusi henkilöä, jotka vastaava toimihenkilö perehdyttää avustajiksi tarkastuksen ajaksi.

Jalostustarkastuksen toimihenkilöksi pätevöitymisestä löytyy tietoa Kennelliiton jalostustarkastuksen koulutusohjeesta.


Jalostustarkastuksen dokumentointi

Yhdistys voi käyttää tarkastuksessa Showlinkiltä tilattavia kaksisivuisia jäljentäviä lomakkeita tai Kennelliiton sivuilta ladattavia pdf-lomakkeita. Järjestettävistä tarkastuksista tulee ennen niiden järjestämistä ilmoittaa Kennelliittoon jalostusposti@kennelliitto.fi Tiedot, jotka Kennelliitto kerää ovat:

  • järjestetäänkö käyttäytymisen vai ulkomuodon jalostustarkastus vai molemmat
  • millä roduilla on osallistumisoikeus (tai mitkä rodut ovat etusijalla, jos käyttäytymisen tarkastus esim. on avoin kaikille)
  • järjestävä yhdistys
  • päivämäärä(t)
  • paikkakunta
  • tarkastajat, käyttäytymisen tarkastuksessa myös vastaava toimitsija
  • yhteyshenkilön yhteystiedot

Tarkastuksen jälkeen, yhdistykset toimittavat kuukauden sisällä koirakohtaiset tulokset skannattuna Kennelliittoon jalostusposti@kenneliitto.fi


Ihanneprofiili - jalostustarkastuksen tulos pohjautuu rodulle laadittuun profiiliin

Rotujärjestön tai - yhdistyksen tehtävänä on määritellä, mitkä ominaisuudet niin käyttäytymisessä kuin ulkomuodossakin ovat rodulle jalostuksen kannalta katsottuna ihanteellisia, hyväksyttäviä, ei-toivottavia tai hylättyjä. Hyväksyttävä tarkoittaa, että vaikka tulos ei olisikaan aivan ihanteellinen, on se vielä kokonaisuuteen suhteutettuna jalostuskoiralle kelvollinen. Ei-toivottavien ominaisuuksien osalta, koiraa ei välttämättä suositella suljettavan pois jalostuksesta, mutta ominaisuus tulee huomioida partnerin valinnassa. Rotujärjestön tulisi määritellä myös, mitkä lomakkeen kohdat ovat sellaisia, joiden perusteella koira saa koko jalostustarkastuksen arvosteluksi hylätty (tällaisia kohtia ovat käyttäytymisen osalta ainakin voimakkaat pelot ja aggressiot sekä kokonaisten osioiden jättämiset väliin tarkastajan tai omistajan päätöksellä, ulkomuodossa esim. terveyteen vaikuttavat liioitellut ulkomuotopiirteet).

Ulkomuodon ihanteiden määrittely sujuu yleensä helpoiten rodun hyvin tuntevan ulkomuototuomarin tai -tuomareiden avustuksella. Käyttäytymisen ihanteiden määrittelyssä voi liikkeelle lähteä esimerkiksi jalostustoimikunnan tai muutoin rodun luonteeseen ja käyttäytymiseen perehtyneen tahon toimesta. Apua ja neuvontaa profiilien suunnitteluun saa Käyttäytymisen jalostustyöryhmältä sekä Terveydenedistämistyöryhmältä. Terveydenedistämistyöryhmä vastaa ulkomuodon jalostustarkastuksen profiilin neuvonnasta.

Ihanneprofiilit toimitetaan tarkistettavaksi Kennelliittoon, joka vahvistaa päätöksellään profiilin virallisuuden. Ihanneprofiilin tulee olla voimassa ensimmäisenä jalostustarkastuspäivänä epäselvyyksien välttämiseksi.

Ihanneprofiilin laatimiseksi on myös olemassa valmiita suunnittelupohjia, joita kannattaa kysyä osoitteesta hanna.kaasalainen@kennelliitto.fi

 

Kennelliiton jalostustarkastuksen taustaa

Jalostustarkastuksen kehittäminen lähti liikkeelle Kennelliiton yleisen jalostusstrategian toimeenpanosta. Valtuuston hyväksymän strategian tavoitteissa todetaan, että


”Perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi jalostukseen käytetyt yksilöt ovat rodun keskitasoa parempia halutuissa ominaisuuksissa.” ja
”Jalostukseen soveltuva koira on rodunomainen sekä ulkomuodoltaan että käyttäytymiseltään eikä sillä ole arkielämää haittaavia vaivoja tai ominaisuuksia.”


Strategian tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tiedon keräämistä mahdollisimman suuresta osasta rodun yksilöitä. Tämän vuoksi toimenpiteisiin on kirjattu seuraavasti:


”Kennelliitto kannustaa rotuyhdistyksiä järjestämään rotunsa koirille yksinkertaisia jalostustarkastuksia, laatii tähän tarkoitukseen lomakkeen ja yleiset ohjeet, joita rotujärjestö voi halutessaan käyttää ja neuvoo tarvittaessa koiran eri ominaisuuksien arvostelussa. Jalostustarkastuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi koiran rodunomaisuus, rakenne ja käyttäytyminen. Rakenteen tärkeimmät kohdat mitataan ja käyttäytyminen merkitään rastittamalla lomakkeesta sopivimmat kohdat.”

Sivun sisältöä on päivitetty 30.4.2018


Jalostustarkastukseen liittyvä materiaali

Downloadable file
Ohje käyttäytymisen jalostustarkastukselle
Voimassa 1.1.2020 alkaen Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkstukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tilaisuuden järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset, määritellään tuloksen kirjaaminen ja kerrotaan valitusmenettely.
Päivitetty 27.1.2020
Ohje käyttäytymisen jalostustarkastukselle
Voimassa 1.1.2020 alkaen
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkstukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tilaisuuden järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset, määritellään tuloksen kirjaaminen ja kerrotaan valitusmenettely.
Päivitetty
Finska Kennelklubbens direktiv om avelsgranskning av beteende
Allmänna direktiv om arrangemang och genomförande av avelsgranskningar av beteende. Gäller från 1.1.2020.
Päivitetty
Downloadable file
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestämisohje
Voimassa 1.1.2020 alkaen Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestäjille, jalostustarkastajille ja toimitisjioille. Siinä todetaan mm. tarkastuksen toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut sekä määritellään tarkemmin millaisessa tilassa ja välineillä tarkastus tehdään.
Päivitetty 27.1.2020
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjesteämisohje
Voimassa 1.1.2020 alkaen
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestäjille, jalostustarkastajille ja toimitisjioille. Siinä todetaan mm. tarkastuksen toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut sekä määritellään tarkemmin millaisessa tilassa ja välineillä tarkastus tehdään.
Päivitetty
Direktiv om arrangemang av avelsgranskning av beteende
Direktiv om arrangemang av avelsgranskningar av beteende. Gäller från 1.1.2020.
Päivitetty
Downloadable file
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen suoritusohjeet
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoille ja tarkastajille tarkoitettu ohje siitä, miten tarkastuksen eri vaiheet toteutetaan. Voimassa 1.1.2020 alkaen
Päivitetty 27.1.2020
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen suoritusohje
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoille ja tarkastajille tarkoitettu ohje siitä, miten tarkastuksen eri vaiheet toteutetaan. Voimassa 1.1.2020 alkaen
Päivitetty
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende med momentbeskrivningar. Gäller från 1.1.2020.
Päivitetty
Downloadable file
Kennelliiton jalostustarkastuksen koulutusohje
Ohjeessa kerrotaan mitä etukäteisvaatimuksia käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoiden ja tarkastajien koulutukseen hakeutuville on ja heidän tehtävistään sekä koulutusohjelmasta ja pätevyyden säilyttämisen ehdoista. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Päivitetty 27.1.2020
Kennelliiton jalostustarkastuksen koulutusohje
Voimassa 1.6.2015 alkaen.
Päivitetty
Muut versiot
Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastuksen koulutusohje

Ohjeessa kerrotaan mitä etukäteisvaatimuksia käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoiden ja tarkastajien koulutukseen hakeutuville on ja heidän tehtävistään sekä koulutusohjelmasta ja pätevyyden säilyttämisen ehdoista. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Päivitetty
Direktiv om utbildning av funktionärer för avelsgranskningar av beteende
Direktiv om utbildning av funktionärer som tjänstgör på avelsgranskningar av beteende. Gäller från 1.1.2020.
Päivitetty