Syftet med avelsgranskningar

Syftet med Kennelklubbens officiella avelsgranskningar är att samla in data om hundars exteriör och beteende som är av betydelse vid avel. Avelsgranskningen av en enskild hund ger information om hundens egenskaper och möjliggör jämförelse med andra hundar av samma ras, rasens genomsnittsnivå och de målsättningar som har fastställts i rasens rasspecifika avelsstrategi (jalostuksen tavoiteohjelma, JTO). Granskningen omfattar ett exteriör- och ett beteendeavsnitt. Dessa kan avläggas samtidigt, separat eller bara för det ena avsnittets del. Specialklubbar med underlydande föreningar ansvarar för arrangemanget av avelsgranskningar. Om specialklubben så önskar kan den ansöka hos Finska Kennelklubben om att specialklubbens egna, vedertagna granskningsförfarande godkänns som officiell avelsgranskning för rasen.

Avelsgranskning av beteende

Avelsgranskningen av beteende fokuserar i synnerhet på vardagssituationer och frågor som hanterbarhet, rädsla för underlag och ljudkänslighet. Granskningen kompletterar de data som fås med övriga officiella metoder för bedömning av mentalitet och beteende, alltså mentaltestet och mentalbeskrivningen.

Avelsgranskning av exteriör

I avelsgranskning av exteriör bedöms hundens byggnad i detalj. Avelsgranskningen bygger på rasstandarden, de mål som ställts i den rasspecifika avelsstrategin samt särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD).

Bedömning och resultat i avelsgranskningar

Avelsgranskningar grundar sig på rasens idealprofil, som tagits fram av specialklubben eller rasföreningen. Idealprofilen är baserad på rasstandarden samt rasens nuvarande användningsområde. För varje enskilt delmoment får hunden en bedömning som kan, beroende på ras, vara antingen ideal, godtagbar, oönskad eller underkänd (fyrgradig bedömningsskala*). Bedömningsresultaten ideal och godtagbar är de målsättningar som eftersträvas med avel. Bedömningsresultaten oönskad och underkänd är egenskaper som inte motsvarar rasens avelsmålsättningar. Vad gäller oönskade egenskaper rekommenderas det nödvändigtvis inte att hunden utesluts från avel, men egenskapen bör beaktas vid val av partner.

*Riktigt alla raser har inte ännu en fyrgradig bedömningsskala i bruk, eftersom rekommendationen om att övergå till den fyrgradiga bedömningsskalan gavs år 2017.

Rätt att delta i avelsgranskning

I granskningen kan delta i princip alla hundar, som antingen redan har eller som inte ännu har gått i avel. Även hundar som man inte har tänkt att ska gå i avel kan ha fördel av bedömningen. Å andra sidan ger bedömningen av avkommor en möjlighet att uppskatta avelshundars förmåga att ge sina egenskaper i arv. Om rätten att delta och bl.a. om omtagning av avelsgranskning har redogjorts för i detalj i Kennelklubbens direktiv om avelsgranskningar.

Avelsgranskningens arrangör

Specialklubben eller underlydande rasförening eller -klubb ansvarar för avelsgranskningens genomförande. Den arrangerande föreningen ser till att den har tillgång till nödvändiga funktionärer och utrustning. Den arrangerande föreningen ansvarar även om att ge ut information om evenemanget samt om mottagning av anmälningar.

Officiella funktionärer för avelsgranskningar

Avelsgranskning av exteriör kan genomföras ensam av en exteriördomare som är auktoriserad på rasen, eller tillsammans av två avelsgranskare av exteriör, som utsetts av specialklubben och som godkänts av Kennelklubben. Avelsgranskning kan göras endast på sådana raser som personen har beviljats exteriördomarauktorisation alternativt avelsgranskarauktorisation på av Kennelklubben. Specialklubben behöver inte separat meddela till Kennelklubben vilka exteriördomare som har rätt att göra avelsgranskningar.

Avelsgranskningen av beteende genomförs av två personer tillsammans. Av dessa personer har åtminstone den ena auktorisation som Kennelklubbens avelsgranskare. I avelsgranskning av exteriör behövs också en ansvarig funktionär, som har auktoriserats till sitt uppdrag av Kennelklubben. Den ansvariga funktionären bistås av sex medhjälpare, som verkar som figuranter i avelsgranskningen och som blir orienterade om sina uppgifter av den ansvariga funktionären.

Information om auktorisering som ansvarig funktionär för avelsgranskningar ingår i Kennelklubbens utbildningsdirektiv för avelsgranskningar.

Dokumentering av avelsgranskningar

I avelsgranskningen kan föreningen använda tvåsidiga, självkopierande blanketter som kan beställas hos Showlink, eller pdf-blanketter som kan laddas ner från Kennelklubbens webbplats. Kennelklubben ska underrättas i förväg om avelsgranskningar som arrangeras,  jalostusposti@kennelliitto.fi Uppgifter som Kennelklubben behöver är:

  • är det både avelsgranskning av exteriör och beteende som arrangeras eller bara någondera
  • vilka raser har rätt att delta (eller vilka raser har företräde framför andra ifall avelsgranskning av beteende t.ex. är öppet för alla)
  • arrangerande förening
  • datum
  • ort
  • granskare, vid avelsgranskning av beteende även ansvarig funktionär
  • kontaktuppgifter till kontaktpersonen

Föreningar skickar skannade resultat för enskilda hundar till Kennelklubben inom en månad efter granskningen, jalostusposti@kennelliitto.fi

Missing custom entities.

Idealprofil – avelsgranskningens resultat grundar sig på en profil som utarbetats för rasen

Specialklubben eller rasföreningen har i uppgift att fastställa vilka egenskaper är ideala, godtagbara, oönskade eller underkända med tanke på avel, både för beteendets som för exteriörens del. Godtagbar innebär att trots att resultatet inte är idealt är det, i förhållande till helheten, fortfarande dugligt för en avelshund. Vad gäller oönskade egenskaper rekommenderas det nödvändigtvis inte att hunden utesluts från avel, men egenskapen bör beaktas vid val av partner. Specialklubben bör även fastställa vilka punkter i blanketten som gör att hela avelsgranskningen underkänns. För avelsgranskning av beteende är sådana punkter åtminstone kraftiga rädslor och aggressioner, hela avelsgranskningen underkänns också i händelse av att granskaren eller ägaren beslutar att avstå från ett helt moment. Vad gäller avelsgranskning av exteriör är diskvalificerande punkter exempelvis överdrivna exteriöra drag som påverkar hundens hälsa.

Fastställandet av ideala exteriöra drag sker oftast allra smidigast med hjälp av en eller flera exteriördomare som känner väl den aktuella rasen. Processen för fastställandet av ideala mentala drag kan inledas exempelvis av avelskommittén eller någon annan aktör som är väl insatt i rasens beteende och mentalitet. Hjälp och råd för planering av profiler fås av Kennelklubbens arbetsgrupp för avel på beteende samt av arbetsgruppen för främjande av hälsa. Arbetsgruppen för främjande av hälsa ansvarar för rådgivning vid framtagning av profilen för avelsgranskning av exteriör.

Idealprofiler tillställs Kennelklubben för granskning, och Kennelklubben bekräftar genom sitt beslut att profilen är officiellt. För att undvika oklarheter är det viktigt att idealprofilen är giltig på den första avelsgranskningsdagen.

Det finns även färdiga mallar för utarbetning av idealprofiler. Dessa kan begäras per e-post hanna.kaasalainen@kennelliitto.fi

Bakgrund till Kennelklubbens avelsgranskning

Framtagningen av en avelsgranskning startade i samband med verkställandet av Kennelklubbens allmänna avelsstrategi. I målsättningarna i strategin som godkänts av fullmäktige konstateras att


”För att de ärftliga egenskaperna ska utvecklas i positiv riktning har de individer som används i avel egenskaper som är bättre än genomsnittet för rasen.” och
En lämplig avelshund ska vara rastypisk både exteriört och till karaktären; den får inte ha fel eller skadliga egenskaper som är till förfång i det vardagliga livet.


Datainsamling av en så stor andel av rasindivider som möjligt är en förutsättning för att målsättningarna i strategin ska uppnås. Vad gäller åtgärder anges därför följande:


”Kennelklubben uppmuntrar rasföreningar att arrangera enkelt genomförbara avelsgranskningar för sina raser. För detta syfte tar Kennelklubben fram en blankett och allmänna direktiv som specialklubben kan använda om den så önskar, samt ger vid behov råd för bedömning av olika egenskaper hos hundar.  I avelsgranskningen bedöms hunden i detalj, med fokus på dess rastypiskhet, byggnad och beteende. Väsentliga mått tas på hundens kropp och anteckningar görs om hundens beteende genom att kryssa för de lämpligaste punkterna i blanketten.

Direktiv om avelsgranskningar av beteende

Downloadable file
Direktiv om avelsgranskning av beteende
Gäller från 1.1.2020. Direktiven är avsedda för ägare av hundar som deltar i avelsgranskning av beteende samt för arrangörer av dessa evenemang. I direktiven redogörs bland annat för vilka krav som gäller för arrangemang av avelsgranskningar och hundar som deltar. Vidare redogörs för anteckningen av resultaten och besvärsförfarandet.
Uppdaterad 12.2.2020
Ohje käyttäytymisen jalostustarkastukselle
Voimassa 1.1.2020 alkaen
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkstukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tilaisuuden järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset, määritellään tuloksen kirjaaminen ja kerrotaan valitusmenettely.
Uppdaterad
Direktiv om avelsgranskning av beteende
Gäller från 1.1.2020. Direktiven är avsedda för ägare av hundar som deltar i avelsgranskning av beteende samt för arrangörer av dessa evenemang. I direktiven redogörs bland annat för vilka krav som gäller för arrangemang av avelsgranskningar och hundar som deltar. Vidare redogörs för anteckningen av resultaten och besvärsförfarandet.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Dessa direktiv är avsedda för avelsgranskare och funktionärer på avelsgranskningar av beteende. I direktiven redogörs för hur de olika skeden i granskningen genomförs. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 12.2.2020
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen suoritusohje
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoille ja tarkastajille tarkoitettu ohje siitä, miten tarkastuksen eri vaiheet toteutetaan. Voimassa 1.1.2020 alkaen
Uppdaterad
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Dessa direktiv är avsedda för avelsgranskare och funktionärer på avelsgranskningar av beteende. I direktiven redogörs för hur de olika skeden i granskningen genomförs. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om arrangemang av avelsgranskning av beteende
Gäller från 1.1.2020. Direktiven är avsedda för arrangörer av avelsgranskningar samt för avelsgranskare och funktionärer. I direktiven redogörs bl.a. för funktionärernas ansvar och skyldigheter. I direktiven definieras även vilka krav som ställs på den lokal där granskningen genomförs i samt vilken slags utrustning som behövs vid en granskning.
Uppdaterad 12.2.2020
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjesteämisohje
Voimassa 1.1.2020 alkaen
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestäjille, jalostustarkastajille ja toimitisjioille. Siinä todetaan mm. tarkastuksen toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut sekä määritellään tarkemmin millaisessa tilassa ja välineillä tarkastus tehdään.
Uppdaterad
Direktiv om arrangemang av avelsgranskning av beteende
Gäller från 1.1.2020. Direktiven är avsedda för arrangörer av avelsgranskningar samt för avelsgranskare och funktionärer. I direktiven redogörs bl.a. för funktionärernas ansvar och skyldigheter. I direktiven definieras även vilka krav som ställs på den lokal där granskningen genomförs i samt vilken slags utrustning som behövs vid en granskning.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om utbildning av funktionärer för avelsgranskningar av beteende
I direktiven redogörs för vilka förhandskrav en person bör uppfylla för att kunna utbilda sig till avelsgranskningsfunktionär eller avelsgranskare. Vidare redogörs för vilka uppgifter funktionärer och avelsgranskare har, för utbildningsprogrammen samt för kraven en funktionär eller avelsgranskare bör uppfylla för att behålla sin auktorisation. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 12.2.2020
Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastuksen koulutusohje

Ohjeessa kerrotaan mitä etukäteisvaatimuksia käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoiden ja tarkastajien koulutukseen hakeutuville on ja heidän tehtävistään sekä koulutusohjelmasta ja pätevyyden säilyttämisen ehdoista. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om utbildning av funktionärer för avelsgranskningar av beteende
I direktiven redogörs för vilka förhandskrav en person bör uppfylla för att kunna utbilda sig till avelsgranskningsfunktionär eller avelsgranskare. Vidare redogörs för vilka uppgifter funktionärer och avelsgranskare har, för utbildningsprogrammen samt för kraven en funktionär eller avelsgranskare bör uppfylla för att behålla sin auktorisation. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad