Ny hjärtinstruktion
  • Kennelklubbens reviderade hjärtinstruktion beaktar förutom auskultation också mera detaljerade undersökningsmetoder av hjärtat.
  • Registrering av utlåtanden som getts enligt den nya instruktionen inleddes 1.6.2015.

Hjärtundersökningen omfattar

  • auskultationsundersökning, dvs. avlyssning av hjärta och/eller
  • ultraljudsundersökning, som omfattar utöver själva ultraljudsundersökningen också auskultation och EKG-undersökning (vilo-EKG eller Holter).

Läs mera om undersökningarna och hjärtsjukdomarna på finska.

Hjärtundersökning i PEVISA-program

Om specialklubben beslutar att inkludera hjärtundersökning i rasens PEVISA-program, ska specialklubben tillsammans med Kennelklubbens arbetsgrupp för hjärtsjukdomar fastställa vilken eller vilka hjärtsjukdomar som motarbetas hos respektive ras samt hur ofta en avelshund ska undersökas avseende hjärtat. Arbetsgruppen för hjärtsjukdomar slår fast diagnoskriterier och referensvärden som tillämpas på rasen. Dessa ska grunda sig på vetenskapliga publikationer.
Arbetsgruppen för hjärtsjukdomar har behandlat hjärtsjukdomar hos olika raser på flera av sina sammanträden.
Direktiv som arbetsgruppen gett för olika raser kan läsas här (på finska).

Veterinärer som ger hjärtutlåtanden

För avel är det viktigt att undersökningsresultaten för alla hundar är sinsemellan jämförbara. Därför måste undersökningarna göras på samma sätt varje gång, med enhetliga kriterier. Kennelklubbens styrelse utser, på förslag av arbetsgruppen för hjärtsjukdomar, de veterinärer som har rätt att ge hjärtutlåtanden som godkänns av Kennelklubben.  Du hittar en förteckning över veterinärer som gör officiella hjärtundersökningar och som har tillåtit publiceringen av sina kontaktuppgifter här. Listan uppdateras kontinuerligt. Mera information om auktorisation som veterinär med tillstånd att ge hjärtutlåtanden finns här (på finska).

Undersökningsålder samt resultatets giltighetstid

För konstaterande av medfödda hjärtfel kan hjärtundersökning företas på hund som är yngre än ett år. En sådan undersökning behöver inte upprepas senare.  Två undantag är pulmonalis- resp. aortastenos; för dessa sjukdomars del kan ett officiellt hjärtutlåtande ges tidigast när hunden fyllt ett år.

När det gäller icke-medfödda hjärtsjukdomar (degeneration av mitralisklaff och dilaterad kardiomyopati, DCM) kan ett officiellt hjärtutlåtande ges när hunden fyllt ett år. Tänk på att enbart auskultation är inte en tillräcklig undersökning för att ge ett utlåtande om förekomsten av DCM.

Ett hjärtutlåtande är giltigt för den tid som anges i det rasspecifika PEVISA-programmet.

Vad gäller ultraljudsundersökningar godkänns utlåtanden som getts av en godkänd veterinär 1.6.2015 eller senare. Utlåtandet ska ges på Kennelklubbens blankett för hjärtundersökning. Avelsvetenskapliga kommittén har emellertid beslutat (6/2015) om en övergångsperiod som tillämpas om rasens PEVISA-program omfattar krav på ultraljudsundersökning av hjärta:
 

  • Utlåtanden om ultraljudsundersökning av hjärta, som getts under tiden 1.6.2014–31.5.2015, hos en frisk hund godkänns för registrering av valpkull, även om respektive utlåtande inte fyller alla nya kriterier.
  • Veterinären som har gett utlåtandet ska vara godkänd av Kennelklubben.
  • Dessa utlåtanden är giltiga för den tid som fastställs i det rasspecifika PEVISA-programmet.
  • Om undersökningsresultatet är någonting annat än frisk, ska undersökningen göras om i enlighet med den nya instruktionen om hjärtundersökning.

Om rasens PEVISA-program omfattar krav på undersökning av hjärta, är alla resultat som registreras i avelsdatasystemet för minderårig hund inofficiella. Vad gäller andra än medfödda sjukdomar ska man komma ihåg att även om en ung hund har fått resultatet frisk, utvecklas hjärtsjukdomar oftast med åldern och kommer inte ännu till uttryck hos en ung hund. För dessa, s.k. förvärvade, ärftliga sjukdomars del  rekommenderar arbetsgruppen för hjärtsjukdomar att en avelshunds utlåtande förnyas årligen.

Giltighet av utlåtande och resultat

Om hunden endast har auskultationsresultat är det oftast det senaste av hundens samtliga resultat som gäller. Om blåsljud av någon grad har emellertid konstaterats hos hunden i samband med auskultation, gäller resultatet med blåsljud om det inte upphävs genom ultraljudsundersökning.

För ultraljudsundersökningar är det alltid det senaste resultatet som gäller. Ultraljudsresultatet sjuk (C) kan emellertid inte upphävas med en förnyad ultraljudsundersökning. Om hundägaren är missnöjd med resultatet C, kan hen söka ändring enligt förfarandet som beskrivs nedan.

Vid undersökning av arytmier är en Holter-undersökning noggrannare i jämförelse med en 5 minuters hjärtfilmundersökning (vilo-EKG), och därmed upphäver ett Holter-resultat alltid eventuell tidigare vilo-EKG. Av Holter-undersökningar är det alltid det senaste resultatet som gäller.

I rasspecifika PEVISA-program iakttas hundens gällande testresultat. Specialklubbar utfärdar ytterligare anvisningar om hur resultaten bör beaktas i avelssammanhang.

Godkännande av utlåtanden

Om rasens PEVISA-program omfattar hjärtundersökning, ska en hund som används i avel ha ett godkänt och giltigt hjärtutlåtande vid parningstillfället för att dess valpar ska kunna FI-registreras.

För en hund vars ägare/innehavare är bosatt i Finland godkänns endast utlåtande som getts enligt hjärtinstruktionen i Finland.

Eftersom hjärtundersökningar som gjorts utomlands är mycket varierande till sin kvalitet, tar Kennelklubben inte ställning till vilka undersökningar som är godtagbara och vilka som inte är det. Därför kan samma kriterier inte ställas på utländska hjärtundersökningar som på de som görs i Finland. För utländska avelshundar samt för importerade hundar som används i avel godkänns dock, vid registrering av valpkull, utländsk veterinärutlåtande om hjärtundersökning. I utlåtandet ska framgå hundens id-märkning. Vid tidpunkten för parning får utlåtandet inte heller vara äldre än vad som förutsätts i rasens PEVISA-program. Intyget ska entydigt ange att hunden inte har sådana hjärtsjukdomar som enligt rasens PEVISA-program utesluter parning. Utlåtandet ska vid behov översättas till finska, svenska eller engelska.

Att överklaga ett utlåtande

Ett auskultationsutlåtande kan inte överklagas. För att bekräfta resultatet kan man låta göra en ultraljudsundersökning på hunden.

Hundägaren kan skriftligt överklaga utlåtanden som getts med stöd av ultraljud eller EKG (hjärtfilm). Till besvärsskriften bifogas kopior av hundens samtliga tidigare undersökningsresultat samt kvitto av betald handläggningsavgift. Inbetalning görs till Finska Kennelklubbens konto FI04 1243 3000 0815 20. Besvärsskriften postas till Kennelklubbens undersökningsavdelning, adress Kamrersvägen 8, 02770 Esbo. Besvärsskriften kan också skickas som bilaga till ett e-postmeddelande till terveystulokset@kennelliitto.fi. Handläggningsavgiften återbetalas inte.


Besväret behandlas av Kennelklubbens arbetsgrupp för hjärtsjukdomar. Beslutet som getts av arbetsgruppen är hundens gällande resultat.

Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar

Downloadable file
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
I direktiven redogörs för genomförande av en hjärtundersöknings som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtande. Gäller från 1.1.2021
Uppdaterad 10.3.2021
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
I direktiven redogörs för genomförandet av en hjärtundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016.
Uppdaterad
Övriga versioner
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta
Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän sydäntutkimuksen toteutus- ja lausuntomenettely sekä voimassaoloajat. Ohje on voimassa 1.1.2021 alkaen ja korvaa aiemman, 15.8.2019 annetun ohjeen.
Uppdaterad
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
I direktiven redogörs för genomförande av en hjärtundersöknings som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtande.
Gäller från 1.1.2021
Uppdaterad
Guidelines for combating cardiac disease
The purpose of the cardiac examination is to study the occurence of heart disease in dogs and to support prevention This guideline will determine how the prevention will be implement in practice.
Valid 1.1.2021
Uppdaterad