Ny hjärtinstruktion
  • Kennelklubbens reviderade hjärtinstruktion beaktar förutom auskultation också mera detaljerade undersökningsmetoder av hjärtat.
  • Registrering av utlåtanden som getts enligt den nya instruktionen inleddes 1.6.2015.

Hjärtundersökningen omfattar

  • auskultationsundersökning, dvs. avlyssning av hjärta och/eller
  • ultraljudsundersökning, som omfattar utöver själva ultraljudsundersökningen också auskultation och EKG-undersökning.

Läs mera om undersökningarna och hjärtsjukdomarna på finska.

Hjärtundersökning i PEVISA-program

Om specialklubben beslutar att undersökning av hjärta ska ingå i rasens PEVISA-program, ska specialklubben tillsammans med Kennelklubbens arbetsgrupp för hjärtsjukdomar fastställa vilken eller vilka hjärtsjukdomar som motarbetas hos respektive ras samt hur ofta en avelshund ska undersökas avseende hjärtat. Arbetsgruppen för hjärtsjukdomar slår fast diagnoskriterier och referensvärden som tillämpas på rasen. Dessa ska grunda sig på vetenskapliga publikationer.
Arbetsgruppen för hjärtsjukdomar har behandlat hjärtsjukdomar hos olika raser på flera av sina sammanträden. 

Veterinärer som ger hjärtutlåtanden

För avel är det viktigt att undersökningsresultaten för alla hundar är sinsemellan jämförbara. Därför måste undersökningarna göras på samma sätt varje gång, med enhetliga kriterier. Kennelklubbens styrelse utser, på förslag av arbetsgruppen för hjärtsjukdomar, de veterinärer som har rätt att ge hjärtutlåtanden som godkänns som officiella av Kennelklubben.  Du hittar en förteckning över veterinärer som gör officiella hjärtundersökningar och som har tillåtit publiceringen av sina kontaktuppgifter här. Listan uppdateras kontinuerligt.

Undersökningsålder samt resultatets giltighetstid

För konstaterande av medfödda hjärtfel kan hjärtundersökning företas på hund som är yngre än ett år. En sådan undersökning behöver inte upprepas senare.  Två undantag är pulmonalis- resp. aortastenos; för dessa sjukdomars del kan ett officiellt hjärtutlåtande ges tidigast när hunden fyllt ett år.

När det gäller icke-medfödda hjärtsjukdomar (degeneration av mitralisklaff och dilaterad kardiomyopati, DCM) kan ett officiellt hjärtutlåtande ges när hunden fyllt ett år. Tänk på att enbart auskultation är inte en tillräcklig undersökning för att ge ett utlåtande om förekomsten av DCM.

Ett hjärtutlåtande är giltigt för den tid som anges i det rasspecifika PEVISA-programmet. Också auskultationer gjorda före 1.6.2015 är giltiga för den tid som anges i det rasspecifika PEVISA-programmet.  Från och med 1.6.2015 ska auskultationsutlåtandet ha getts av en godkänd veterinär och vid eventuellt blåsljud ska också graden av blåsljud antecknas i utlåtandet.

Vad gäller ultraljudsundersökningar godkänns utlåtanden som getts av en godkänd veterinär 1.6.2015 eller senare på Kennelklubbens blankett för hjärtundersökning. Avelsvetenskapliga kommittén har emellertid beslutat (6/2015) om en övergångsperiod som tillämpas om rasens PEVISA-program omfattar krav på ultraljudsundersökning av hjärta:

  • Utlåtanden om ultraljudsundersökning av hjärta, som getts under tiden 1.6.2014–31.5.2015, hos en frisk hund godkänns för registrering av valpkull, även om respektive utlåtande inte fyller alla nya kriterier.
  • Veterinären som har gett utlåtandet ska vara godkänd av Kennelklubben.
  • Dessa utlåtanden är giltiga för den tid som fastställs i det rasspecifika PEVISA-programmet.
  • Om undersökningsresultatet är någonting annat än frisk, ska undersökningen göras om i enlighet med den nya instruktionen om hjärtundersökning.

Om rasens PEVISA-program omfattar krav på undersökning av hjärta, är alla resultat som registreras i avelsdatasystemet för minderårig hund inofficiella. Vad gäller andra än medfödda sjukdomar ska man komma ihåg att även om en ung hund har fått resultatet frisk, utvecklas hjärtsjukdomar oftast med åldern och kommer inte ännu till uttryck hos en ung hund.
I hjärtinstruktionen rekommenderas att hjärtutlåtandet för en avelshund avseende dessa s.k. förvärvade, ärftliga sjukdomar förnyas en gång om året.

Giltighet av utlåtande och resultat

I hjärtinstruktionen fastställs att om det vid en auskultation konstateras att en hund uppvisar tecken på hjärtsjukdom blir resultatet bestående, om inte det upphävs genom en ultraljudsundersökning. Vid Holter-undersökning av rytmstörningar i hjärtkammaren är det alltid det senaste resultatet som gäller. Om hunden enbart har undersökts genom auskultation är det oftast det senaste resultatet som gäller. Också här gäller emellertid ovan nämnda undantag; om hunden vid auskultation har konstaterats ha ett blåsljud, gäller resultatet om blåsljud om inte det upphävs genom ultraljudsundersökning. För ultraljudsundersökningar är det alltid det senaste resultatet som gäller. Ultraljudsresultatet sjuk (C) kan emellertid inte upphävas med en förnyad ultraljudsundersökning. Om hundägaren är missnöjd med resultatet C, kan hen söka ändring enligt förfarandet som beskrivs nedan.

I rasspecifika PEVISA-program iakttas hundens gällande testresultat. Specialklubbar kan utfärda ytterligare anvisningar om hur resultatet ska iakttas vid avelsbruk.

Godkännande av utlåtanden

Om rasens PEVISA-program omfattar hjärtat, ska en hund som används i avel ha ett godkänt och giltigt hjärtutlåtande vid parningstillfället för att valparna ska kunna införas i FI-registret.

För en hund vars ägare/innehavare är bosatt i Finland godkänns endast ett i Finland givet utlåtande som har getts enligt hjärtinstruktionen.

Eftersom hjärtundersökningar som gjorts utomlands är mycket varierande till sin kvalitet, tar Kennelklubben inte ställning till frågan om vilka undersökningar är godtagbara och vilka som inte är det. Därför kan inte samma kriterier ställas på hjärtundersökningar som gjorts utomlands som ställs på de undersökningar som görs i Finland. Om en tik paras med en utländsk hane vars ägare/innehavare av avelsrätt är bosatt utomlands, godkänns för registrering av valparna ett hjärtutlåtande som getts av en utländsk veterinär. Hanhundens id-märkning ska framgå av utlåtandet. Utlåtandet får inte vid parningstidpunkten vara äldre än vad som krävs i PEVISA för rasen. Intyget ska entydigt ange att hunden inte har sådana hjärtsjukdomar som enligt PEVISA för rasen ifråga utesluter parning. Utlåtandet ska vid behov översättas till finska, svenska eller engelska.

Hanhundar som har lånats till Finland för avelsbruk (avelsrätt har överlåtits till person bosatt i Finland) samt importhundar som används i avel ska undersökas i Finland. Alternativt kan man före parning anhålla om dispens för kombinationen, i enlighet med Registreringsbestämmelserna.

För en importerad tik som varit dräktig vid införsel till Finland godkänns en hjärtundersökning som gjorts i Finland innan valparna registreras.

Att överklaga ett utlåtande

Ett auskultationsutlåtande kan inte överklagas. För att bekräfta resultatet kan man låta göra en ultraljudsundersökning på hunden.

Hundägaren kan skriftligt överklaga utlåtanden som getts med stöd av ultraljud eller EKG (hjärtfilm). Till besvärsskriften bifogas kopior av hundens samtliga tidigare undersökningsresultat. Besväret behandlas av Kennelklubbens arbetsgrupp för hjärtsjukdomar. Hundägaren ska betala en av Kennelklubben fastställd handläggningsavgift före besväret behandlas. Handläggningsavgiften återbetalas inte.
Beslutet som getts av Kennelklubbens arbetsgrupp för hjärtsjukdomar är hundens gällande resultat.

Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar

Downloadable file
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 10.1.2020
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016.
Uppdaterad
Övriga versioner
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Guidelines for combating cardiac disease
Valid from 1.6.2015. Updated points approved by the Board on 27.11.2015 and entered into force on 1.1.2016.
Uppdaterad

Läs mera

Röntgenkuva koiran lonkista
Höft- och armbågsledsutlåtanden ges av röntgenbilder Läs mera
Koiranpennun pää
Ögonlysning är en exakt undersökning Läs mera
Koira juoksemassa niityllä lelu suussa
En patellaundersökning visar om knäskålen hålls på plats Läs mera