Hjärtundersökningen omfattar

  • auskultationsundersökning, dvs. avlyssning av hjärta och/eller
  • ultraljudsundersökning, som omfattar utöver själva ultraljudsundersökningen också auskultation och EKG-undersökning (vilo-EKG eller Holter).

Läs mera om undersökningarna och hjärtsjukdomarna på finska.

Hjärtundersökning i PEVISA-program

Om specialklubben beslutar att inkludera hjärtundersökning i rasens PEVISA-program, ska specialklubben tillsammans med Kennelklubbens arbetsgrupp för hjärtsjukdomar fastställa vilken eller vilka hjärtsjukdomar som motarbetas hos respektive ras samt hur ofta en avelshund ska undersökas avseende hjärtat. Arbetsgruppen för hjärtsjukdomar slår fast diagnoskriterier och referensvärden som tillämpas på rasen. Dessa ska grunda sig på vetenskapliga publikationer.
Arbetsgruppen för hjärtsjukdomar har behandlat hjärtsjukdomar hos olika raser på flera av sina sammanträden.
Direktiv som arbetsgruppen gett för olika raser kan läsas här (på finska).

Veterinärer som ger hjärtutlåtanden

För avel är det viktigt att undersökningsresultaten för alla hundar är sinsemellan jämförbara. Därför måste undersökningarna göras på samma sätt varje gång, med enhetliga kriterier. Kennelklubbens styrelse utser, på förslag av arbetsgruppen för hjärtsjukdomar, de veterinärer som har rätt att ge hjärtutlåtanden som godkänns av Kennelklubben.  Du hittar en förteckning över veterinärer som gör officiella hjärtundersökningar och som har tillåtit publiceringen av sina kontaktuppgifter här.

Undersökningsålder

Minimiåldern vid en officiell auskultationsundersökning är 12 månader, om det rasspecifika PEVISA-programmet inte anger annat.
Minimiåldern vid en omfattande, rastypisk hjärtundersökning är vid s.k. förvärvade sjukdomar (degeneration av mitralisklaff MVD och dilaterad kardiomyopati DCM) 12 månader, om det rasspecifika PEVISA-programmet inte anger annat.
Vid medfödda hjärtsjukdomar, så som till exempel pulmonalisstenos (PS) och aortastenos (SAS), kan ett
officiellt utlåtande avges redan för en hund som är under ett år gammal.

Tänk på att enbart auskultation är inte en tillräcklig undersökning för att ge ett utlåtande om förekomsten av DCM.

Om rasens PEVISA-program omfattar krav på undersökning av hjärta, är alla resultat som registreras i avelsdatasystemet för minderårig hund inofficiella. Vad gäller andra än medfödda sjukdomar ska man komma ihåg att även om en ung hund har fått resultatet frisk, utvecklas hjärtsjukdomar oftast med åldern och kommer inte ännu till uttryck hos en ung hund.
För dessa, s.k. förvärvade, ärftliga sjukdomars del  rekommenderar arbetsgruppen för hjärtsjukdomar att en avelshunds utlåtande förnyas årligen.

Giltighet av utlåtande och resultat

Om hunden endast har auskultationsresultat är det oftast det senaste av hundens samtliga resultat som gäller. Om blåsljud av någon grad har emellertid konstaterats hos hunden i samband med auskultation, gäller resultatet med blåsljud om det inte upphävs genom ultraljudsundersökning.

För ultraljudsundersökningar är det alltid det senaste resultatet som gäller. Ultraljudsresultatet sjuk (C) kan emellertid inte upphävas med en förnyad ultraljudsundersökning. Om hundägaren är missnöjd med resultatet C, kan hen söka ändring enligt förfarandet som beskrivs nedan.

Vid undersökning av arytmier är en Holter-undersökning noggrannare i jämförelse med en 5 minuters hjärtfilmundersökning (vilo-EKG), och därmed upphäver ett Holter-resultat alltid eventuell tidigare vilo-EKG. Av Holter-undersökningar är det alltid det senaste resultatet som gäller.

I rasspecifika PEVISA-program iakttas hundens gällande testresultat. Specialklubbar utfärdar ytterligare anvisningar om hur resultaten bör beaktas i avelssammanhang.

Godkännande av utlåtanden

Utlåtanden där hunden konstateras vara symptomfri är giltiga i 12 månader, om det rasspecifika PEVISA-programmet inte ställer andra slags begränsningar eller om hunden under denna tid inte erhåller ett annat resultat som ersätter det tidigare utlåtandet (Tabell 1). Sådana utlåtanden är resultatet ’Inget blåsljud’ vid
auskultationsundersökning och resultatet ’Uppvisar inte’ vid ultraljuds- och arytmiundersökning.

Undantag till vad som angetts ovan är utlåtanden som getts om medfödda hjärtsjukdomar i minst 12 månaders ålder: om hunden är minst 12 månader vid undersökningstillfället finns inget behov att förnya ett utlåtande om medfödda hjärtsjukdomar.

Om hunden konstateras uppvisa blåsljud vid auskultationsundersökning, eller om resultatet är ’Öppet’ eller ’Uppvisar’ vid övriga hjärtundersökningar, gäller resultatet tills vidare eller tills ett nytt resultat ersätter det tidigare enligt Tabell 1. Huvudprincipen vid ersättning av ett tidigare utlåtande är att ett resultat som
erhållits med en noggrannare undersökningsmetod ersätter det gamla. Undersökningsmetoder enligt noggrannhet: auskultation > ultraljudsundersökning + 5 minuters hjärtfilm (vilo-EKG) > ultraljudsundersökning + 24 h hjärtfilm (Holter-EKG). En hjärtsjukdom kan utvecklas med åldern hos en hund som inte har uppvisar symptom tidigare. Därför ersätter oftast även resultatet ’Uppvisar’ ett resultat som anger att hunden är symptomfri.

Tabell 1. Ersättning av hjärtresultat med nytt resultat (AUS: auskultation av hjärta, UÄ: ultraljud)

Undersökningsmetod (sjukdom som
undersöks) och ’resultat’
Hundens ålder vid
undersökningstillfället
Ersätts med följande förnyad
undersökning
AUS ’Blåsljud: nej’   AUS eller UÄ
AUS ’Blåsljud: ja’  
UÄ (MMVD) ’Uppvisar inte’   UÄ (MMVD)
UÄ (DCM) ’Uppvisar inte’   UÄ (DCM)
UÄ (medfödd hjärtsjukdom) ’Uppvisar inte’ 12 mån. Panelundersökning
UÄ (medfödd hjärtsjukdom) ’Uppvisar inte’ under 12 mån. UÄ (medfödd hjärtsjukdom) i minst 12 mån. ålder
5 min. EKG och Holter ’Uppvisar inte’   Holter
UÄ (MMVD) ’Öppet’   UÄ (MMVD)
UÄ (DCM) ’Öppet’   UÄ (DCM)
UÄ (medfödd hjärtsjukdom) ’Öppet’   UÄ (medfödd hjärtsjukdom)
5 min. EKG och Holter ’Öppet’   Holter
UÄ (MMVD) ’Uppvisar’   Panelundersökning
UÄ (DCM) ’Uppvisar’   Panelundersökning
UÄ (medfödd hjärtsjukdom) ’Uppvisar’   Panelundersökning
5 min. EKG och Holter ’Uppvisar’   Holter

 

Godkännande av utlåtanden

Om rasens PEVISA-program omfattar hjärtundersökning, ska en hund som används i avel ha ett godkänt och giltigt hjärtutlåtande vid parningstillfället för att dess valpar ska kunna FI-registreras.

För en hund vars ägare/innehavare är bosatt i Finland godkänns endast utlåtande som getts enligt hjärtinstruktionen i Finland.

Eftersom hjärtundersökningar som gjorts utomlands är mycket varierande till sin kvalitet, tar Kennelklubben inte ställning till vilka undersökningar som är godtagbara och vilka som inte är det. Därför kan samma kriterier inte ställas på utländska hjärtundersökningar som på de som görs i Finland. För utländska avelshundar samt för importerade hundar som används i avel godkänns dock, vid registrering av valpkull, utländsk veterinärutlåtande om hjärtundersökning. I utlåtandet ska framgå hundens id-märkning. Vid tidpunkten för parning får utlåtandet inte heller vara äldre än vad som förutsätts i rasens PEVISA-program. Intyget ska entydigt ange att hunden inte har sådana hjärtsjukdomar som enligt rasens PEVISA-program utesluter parning. Utlåtandet ska vid behov översättas till finska, svenska eller engelska.

Att överklaga ett utlåtande

Ett auskultationsutlåtande kan inte överklagas. För att bekräfta resultatet kan man låta göra en ultraljudsundersökning på hunden.

Hundägaren kan skriftligt överklaga utlåtanden som getts med stöd av ultraljud eller EKG (hjärtfilm). Till besvärsskriften bifogas kopior av hundens samtliga tidigare undersökningsresultat samt kvitto av betald handläggningsavgift. Inbetalning görs till Finska Kennelklubbens konto FI04 1243 3000 0815 20. Besvärsskriften postas till Kennelklubbens undersökningsavdelning, adress Kamrersvägen 8, 02770 Esbo. Besvärsskriften kan också skickas som bilaga till ett e-postmeddelande till terveystulokset@kennelliitto.fi. Handläggningsavgiften återbetalas inte.


Besväret behandlas av Kennelklubbens arbetsgrupp för hjärtsjukdomar. Beslutet som getts av arbetsgruppen är hundens gällande resultat.

Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar

Downloadable file
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
I direktiven redogörs för genomförande av en hjärtundersöknings som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtande. Gäller från 1.1.2021
Uppdaterad
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta
Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän sydäntutkimuksen toteutus- ja lausuntomenettely sekä voimassaoloajat. Ohje on voimassa 1.1.2021 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
I direktiven redogörs för genomförande av en hjärtundersöknings som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtande.
Gäller från 1.1.2021
Uppdaterad
Guidelines for combating cardiac disease
The purpose of the cardiac examination is to study the occurence of heart disease in dogs and to support prevention This guideline will determine how the prevention will be implement in practice.
Valid 1.1.2021
Uppdaterad