Kennelkonsulter samarbetar med samtliga hundägare och uppfödare som förbundit sig till etisk hundhållning, kenneldistrikt, distriktsutbildare samt djurskyddsmyndigheter.

Kennelkonsultens verksamhet baserar sig på instruktionen för kennelkonsulter, som godtagits av Finska Kennelklubbens styrelse. Kennelkonsulternas verksamhet styrs av en ansvarsperson som är anställd av Kennelklubben. Kennelkonsulter besöker i huvudsak Kennelklubbens medlemmar. Uppfödaren eller hundägaren kan också själv vara aktiv och bjuda kennelkonsulten på besök.

En kennelkonsult har alltid med sig Finska Kennelklubbens kennelkonsultkort med foto, och det ska uppvisas i början av varje besök. Kortet visar att personen är en av Kennelklubben bemyndigad kennelkonsult på ett legitimt ärende, varvid uppfödaren kan förvissa sig om att både verksamheten och personen är värd förtroende. En kennelkonsult är också Kennelklubbens officiella DNA-provtagare. Kennelkonsulter avgör inte avtalstvister, eftersom tvistemål inte åligger Kennelklubben. 

Vad händer under ett kennelbesök?

Vanligtvis kommer man på förhand överens om besöket. På så vis kan besöket ordnas vid en tidpunkt som är lämplig för uppfödaren. Besöket tar oftast ca 1–3 timmar. Tiden beror helt på hur många hundar uppfödaren har och i hur stor skala uppfödningsverksamheten drivs.

Visst har det hänt att i ett hushåll med tre hundar har kennelkonsultens besök varat i över tre timmar. Såväl hundarna som uppfödaren blev förtjusta i gästen, och uppfödaren hade en hel del hundrelaterade frågor att ställa och annat att diskutera. Att ett kennelbesök företas behöver inte alls betyda att det står illa till hos hundägaren eller uppfödaren. Kennelkonsulterna är till hjälp med en massa saker av olika slag, allt från tips om hur man planerar bra hundlokaler till råd om registreringsprocedurerna eller hjälp med hållandet av en kenneldagbok. Kontakta alltså modigt kennelkonsulten i ditt kenneldistrikt.

För varje besök gör kennelkonsulten en skriftlig rapport. Dess översta blad ges till kunden, som på det viset får ett intyg om att en bemyndigad kennelkonsult har studerat hundhållandet och uppfödarverksamheten. Uppfödaren kan rentav lägga ut rapporten på sin kennels webbplats, så att potentiella hundköpare kan ta del av det som kennelkonsulten antecknat om hundhållningen. Av rapporten framgår också det som kennelkonsulten lagt märke till under sitt besök, vad som är bra och vilket intryck kennelkonsulten har fått av uppfödaren, ur en utomstående och opartisk experts perspektiv.

I rapporten inskrivs alla de hundar som påträffats under besöket, deras kondition och lokaler. Under besöket diskuteras uppfödarens framtidsplaner, frågor som hen funderar över samt om hundhållningen i allmänhet. Kennelkonsulten kan ge råd och anvisningar, men inte order. Kennelkonsulten är inte en myndighet, men i situationer där det finns anledning att misstänka djurskyddsförseelser händer det ibland att kennelkonsulten kontaktar behöriga myndigheter. En av grundpelarna för kennelkonsultens arbete är nämligen att förebygga djurhållning som inte håller måttet ur djurskyddssynpunkt.

Varje uppfödare har personliga mål med sin verksamhet, och olika möjligheter att realisera sina drömmar och planer. Det är inte kennelkonsultens uppgift att kritisera eller hacka ned på dessa planer, utan att vid behov dela med sig av sin expertis och sitt kunnande, till stöd för uppfödarens verksamhet. 

En kopia av rapporten sparas hos Kennelklubben, och för sparandet gäller finsk lag och bestämmelser om skyddande av personliga uppgifter. Varken Kennelklubben eller kennelkonsulten ger ut uppgifter om besöken eller deras innehåll, om inte en behörig myndighet kräver detta.

Kontaktuppgifter till kennelkonsulter hittar du här.

Downloadable file
Kennelklubbens direktiv om kennelkonsulter
I dessa direktiv redogörs för syftet med kennelkonsultverksamhet, kennelkonsultens ställning samt valet, utbildningen och auktoriseringen av kennelkonsulter. Direktiven gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad 19.2.2020
Kennelneuvojaohje
Kennelliiton hallituksen vahvistama kennelneuvojaohje. Ohje voimassa alkaen 1.7.2023.
Uppdaterad
Kennelklubbens direktiv om kennelkonsulter
I dessa direktiv redogörs för syftet med kennelkonsultverksamhet, kennelkonsultens ställning samt valet, utbildningen och auktoriseringen av kennelkonsulter. Direktiven gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad