Övriga styrelseledamöter och kontaktuppgifter till dem hittar du här.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ska i enlighet med gällande lag, Finska Kennelklubbens stadgar och de allmänna mötenas och fullmäktiges beslut och direktiv

 1. leda Kennelklubbens verksamhet, sköta dess ekonomi samt förvalta dess egendom, biträdd av Kennelklubbens kansli som leds av verksamhetsledaren
 2. representera Kennelklubben samt föra dess talan inför myndigheter och domstolar
 3. besluta om verksamhetsledarens anställningsförhållande och på dennes förslag om anställningsförhållanden för arbetstagare på avdelningschefsnivå
 4. godkänna kansliorganisationen på förslag av verksamhetsledaren
 5. godkänna regler och direktiv som faller utanför fullmäktiges ansvarsområde
 6. ratificera internationella regler och lämna dem till fullmäktige för kännedom
 7. bereda och framlägga ärenden på fullmäktigemöten
 8. verkställa beslut som tagits av fullmäktige
 9. godkänna nya medlemmar och konstatera utträdda medlemmar, såvitt detta inte har i dessa stadgar ålagts fullmäktige, samt konstatera utträde av medlemmar som försummat betalningen av medlemsavgifter
 10. besluta om rasföreningsrättigheter
 11. besluta om att hänvisa ärenden till etiska nämnden och kriterierna för publicering av dess beslut
 12. välja styrelseordförande och -ledamöter till Finlands Kennelstiftelse
 13. tillsätta nödvändiga kommittéer och arbetsgrupper som lyder under styrelsen och som förbereder och sköter ärenden styrelsen har ålagt dem
 14. behandla överklaganden av beslut, som fattats av kommittéer som lyder under styrelsen.

Läs mera om styrelsen i Kennelklubbens stadgar.

Downloadable file
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 14.1.2020
Kennelliiton säännöt 2020
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad