Övriga styrelseledamöter 2018–2021

Viceordförande
Tuula Laitinen

Esa Kukkonen

Vesa Lehtonen

Kari Leppänen

Kimmo Mustonen

Kimmo Nokelainen

Kirsi Sainio

Tapio Toivola

Risto Ylitalo

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ska i enlighet med gällande lag, Finska Kennelklubbens stadgar och de allmänna mötenas och fullmäktiges beslut och direktiv

 1. leda Kennelklubbens verksamhet, sköta dess ekonomi och förvalta dess egendom, biträdd av kansliet som leds av verksamhetsledaren 
 2. representera Kennelklubben och föra dess talan inför ämbetsverk och domstolar 
 3. anställa och avskeda verksamhetsledare och på verksamhetsledarens förslag anställa och avskeda förvaltningschef och övriga funktionärer på avdelningschefsnivå
 4. godkänna kansliorganisationen
 5. godkänna verksamheten gällande direktiv och föreskrifter av lägre status än de i 21 § 2 momentet, punkt 5 nämnda bestämmelserna samt ändringar av dessa
 6. uppgöra och på fullmäktiges vårmöte framlägga föregående års verksamhetsberättelse och bokslut och framlägga revisionsberättelsen 
 7. uppgöra och på fullmäktiges höstmöte framlägga följande års verksamhetsplan och budget
 8. bereda och förelägga fullmäktige övriga på dem ankommande ärenden 
 9. ombesörja verkställandet av fullmäktiges beslut
 10. godkänna nya medlemmar och konstatera utträde av medlemmar enligt 11 §
 11. besluta om ärenden som ska hänvisas till disciplinnämnden.

Styrelsen kan till sitt bistånd tillsätta kommittéer och arbetsgrupper som förbereder eller sköter ärenden som styrelsen ger dem i uppdrag.

Läs mera om styrelsen i Kennelklubbens stadgar.