Ordningslag (27.6.2003/612)

Ordningslagen trädde i kraft i mitten av 2003 och ersatte kommunernas egna ordningsregler. I ordningslagen finns en paragraf som behandlar hunddisciplin (14 §).

Hunddisciplin

För bevarande av allmän ordning och säkerhet skall ägaren eller innehavaren av en hund
1) hålla hunden kopplad inom tätorter,
2) se till att hunden inte kommer ut på motionsslingor eller andra likande löparbanor okopplad och inte alls ut på allmänna badstränder, på områden reserverade som lekplats för barn, på torg under torgtid, i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner, om det inte är särskilt tillåtet, (19.12.2003/1195)
3) se till att hundens exkrementer inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls.
Vad som bestäms i 1 mom. 1 och 2 punkten gäller inte hundar i statens ägo som används vid tjänsteutövning, hundar som i bevakningsuppgifter används av väktare, skolade räddningshundar som utför serviceuppgifter, rörelsehandikappades assistenthundar eller synskadades ledarhundar.
Vad som bestäms i 1 mom. 1 punkten gäller inte en sluten gård, en träningsplats för hundar eller ett särskilt anvisat inhägnat rastområde. Också på nämnda områden skall hunden dock övervakas av sin ägare eller innehavare.”
På grund av lagen men också av ansvarskänsla ska en hundägare plocka efter sin hund på tätorter och på allmänna friluftsområden, så som i parker. Flera missförstånd kan undvikas då hundägare vänjer sig vid att plocka efter sin hund och att föra bajspåsarna till sopkärl.

Jaktlag (615/1993)

Jaktlagen föreskriver bland annat om skyldigheten att hålla hundar kopplade, hundprov, hunddressyr samt omhändertagning av hundar. Dessa frågor tas upp i lagens 8:e kapitel (51–55 §). Punkter som gäller alla hundägare är:

”Från den 1 mars till den 19 augusti skall hundar som är utomhus hållas kopplade eller så att de omedelbart kan kopplas.” (Jaktlag 51 §) och

Utan markägarens eller jakträttshavarens tillstånd får en hund inte hållas okopplad på någon annans område." (Jaktlag 53 §)

I ordningslagen ges närmare föreskrifter om att hålla hundar kopplade inom tätorter, men i övrigt grundar sig skyldigheten att hålla hundar kopplade på jaktlagen.

Hundägare har ofta den missuppfattningen att hundar kan hållas okopplade utan övervakning i skogen och på landsbygden. Enligt jaktlagen får hundar emellertid inte hållas lösa på någon annans mark utan markägarens eller jakträttsinnehavarens tillstånd.

Hälsoskyddslag (763/1994)

Kommuner har skyldighet att anvisa en lämplig plats för begravning av sällskapsdjur. 24 § i hälsoskyddslagen föreskriver:

”Kommunen skall för begravning och destruktion av döda djur anvisa en sådan plats eller metod att sanitär olägenhet inte uppkommer. För förebyggande av djursjukdomar skall vid begravande och destruktion av döda djur iakttas lagen om djursjukdomar (55/80).”

Lagen om djurvälfärd (693/2023)

Den nya lagen om djurvälfärd trädde i kraft i 1.1.2024. Vidare information om lagen finns här.

Kommunallag 365/1995

Att känna till kommunallagens innehåll, åtminstone i stora drag, är viktigt också för en hundägare. Med stöd av denna lag ges kommuninvånare olika slags rättigheter att påverka kommunala frågor.

Kommuninvånarnas möjlighet att delta och påverka samt kommuninvånarnas initiativrätt tas upp i paragraferna 22 och 23. I 111 § föreskrivs om beslut som gäller beskattning och angår därmed också hundägare:

”Senast i samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige fatta beslut om kommunens inkomstskattesats, om fastighetsskatteprocentsatser samt om grunderna för övriga skatter.”

Paragrafen gäller också påförandet av hundskatt. Innan budgeten godkänns kan kommuninvånarna påverka om hundskatt påförs eller avskaffas. Varje hundägare har rätt som en kommuninvånare att komma med initiativ. Kommunfullmäktige är skyldig att handlägga initiativet och meddela sitt beslut till initiativtagaren.

Strafflag (39/1889)

Hundägaren har straffrättsligt ansvar om hunden orsakar skada för sin miljö. Enligt 44.e kapitlet, 15 § i strafflagen;

15 §
”Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att på behörigt sätt vakta ett djur som är farligt för människor och som han eller hon ansvarar för, skall för underlåtelse att vakta djur dömas till böter.
Domstolen kan bestämma att djuret ska avlivas, om detta är befogat på grund av att djuret är farligt.”

Ytterligare information om lagstiftning som berör hundar samt övriga lagar hittar du på www.finlex.fi.