Att ansöka om kennelnamn är avgiftsbelagt (se prislista). Den sökande skickar en ansökan om kennelnamn till Finska Kennelklubben via Omakoira-tjänsten. Kennelklubben skickar en inkommen ansökan till specialklubben för utlåtande. Ifall specialklubben avger ett motiverat nekande utlåtande, meddelas den sökande om sin rätt att lämna ett bemötande till Kennelklubben, som avgör ärendet.

Kennelnamnet som ansökts, med tänkbara alternativ och raser som ingår i ansökan, publiceras i Koiramme – Våra hundar. En skriftlig protest mot en ansökan om kennelnamn ska göras inom två veckor från publiceringen. Inlämnade protester om kennelnamn behandlas från fall till fall.

Det kennelnamn som godkänts av FCI meddelas till den sökande och den sökande ges ett intyg om detta. Alla godkända kennelnamn publiceras i Koiramme – Våra hundar. Kennelnamnet kan på ansökan fogas till uppfödarens tidigare kullar. Detta gäller enbart sådana kullar, för vilka personen eller personerna som har antecknats som uppfödare av valpkullen är samma som innehar kennelnamnet.

Förutsättningarna för beviljande av kennelnamn är:

 • den sökande har fyllt 18 år
 • den sökande har sin vanliga vistelseort i Finland
 • den sökande har inte varit föremål för påföljder eller tilläggspåföljder, som har bestämts av etiska nämnden eller dess föregångare disciplinnämnden, för överträdelse av Kennelklubbens regler eller direktiv under de fem senaste åren
 • den sökande har inte varit föremål för påföljder i anslutning till djurs välbefinnande eller behandling av djur under de tio senaste åren
 • Kennelklubben kan vid behov kräva att den sökande skickar ett utdrag från Registret över djurhållningsförbud som gäller hen själv. Utdraget får vara högst två månader gammalt.
 • den sökande är medlem i Kennelklubben
 • den sökande är medlem i en specialklubb, rasförening eller rasklubb som representerar rasen den sökande ämnar föda upp
 • den sökande har godkänt avlagt grundkursen för uppfödare för högst fem år sedan

Grundkurser för uppfödare, som godkänns av Finska Kennelklubben, arrangeras av kenneldistrikt. Du hittar information om kommande kurser i eventkalendern och i tidskriften Koiramme – Våra hundar. Information om kurser kan även fås direkt av distriktsutbildarna i kenneldistrikt.

Ändringar i kennelnamn

Ändringar i kennelnamn kan göras på innehavarens ansökan och på följande villkor:

 • utöver den tidigare innehavaren kan högst två personer läggas till som kennelnamnets innehavare på ansökan
 • kennelnamnet kan på ansökan överföras till en annan person
 • när kennelnamnets innehavare dör kan dennes arvinge ta över kennelnamnet, ifall hen uppfyller villkoren som ställs för att få ett kennelnamn.

Personen som ansöker om överföring av ett kennelnamn bör uppfylla villkoren som ställs för beviljande av kennelnamn. Om den sökande är innehavare av ett annat kennelnamn bör hen avstå från det. Sökande, som avstår från sitt kennelnamn för att ansluta sig till ett nytt eller för att ansöka om ett nytt kennelnamn, behöver inte uppfylla villkoret om att ha avlagt grundkursen för uppfödare för högst fem år sedan.

Regler och blanketter

The form can be filled and saved
Uppfödarförbindelse
Träder i kraft 1.1.2022.
Uppdaterad 30.5.2018
Kasvattajasitoumus
Kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Uppdaterad
Uppfödarförbindelse
Träder i kraft 1.1.2022.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelnamnsbestämmelser
I Kennelnamnsbestämmelserna definieras på vilka villkor en uppfödare kan beviljas kennelnamn, vilka krav som ställs på kennelnamnets form, hur man ansöker om kennelnamn, kennelnamnets giltighetstid och hur man gör ändringar till ett kennelnamn. Bestämmelserna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 7.1.2020
Kennelnimisääntö
Kennelnimisäännössä määritellään kasvattajan kennelnimen saantiehdot, kennelnimen muoto, kennelnimen hakeminen, voimassaolo ja muutokset kennelnimissä. Sääntö on voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Kennelnamnsbestämmelser
I Kennelnamnsbestämmelserna definieras på vilka villkor en uppfödare kan beviljas kennelnamn, vilka krav som ställs på kennelnamnets form, hur man ansöker om kennelnamn, kennelnamnets giltighetstid och hur man gör ändringar till ett kennelnamn. Bestämmelserna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 9 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad 30.5.2018
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 9 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Uppdaterad
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 9 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad