Att ansöka kennelnamn

Att ansöka om kennelnamn är avgiftsbelagt (se prislista). Den som ansöker skickar en elektronisk ansökan (på Omakoira-tjänsten) om kennelnamn till Kennelklubben. Kennelklubben skickar uppgift om inkomna ansökningar till specialklubbar, som behandlar ansökningen. Om specialklubben så önskar kan den ge avslag på ansökan, men avslaget ska motiveras. I så fall underrättas sökanden om sin rätt att protestera mot avslaget hos Kennelklubben, som avgör frågan.

Kennelnamnet som ansökts, med tänkbara alternativ, och de raser som ingår i ansökan, publiceras i Koiramme – Våra hundar. Protest mot en kennelnamnsansökan ska göras inom två veckor från publiceringen.

Det kennelnamn som fått FCI-godkännande meddelas till den sökande och ett intyg om saken ges. Alla godkända kennelnamn publiceras i Koiramme – Våra hundar. Kennelnamnet kan på ansökan läggas till namnen som getts till samma uppfödares tidigare kullar. Det gäller dock bara för kullar som fötts upp av samma person eller personer som beviljats kennelnamnet.

Förutsättningarna för att ett kennelnamn ska beviljas är som följer:

  • sökanden ska ha fyllt 18 år
  • sökanden är fast bosatt i Finland
  • sökanden är lämplig som innehavare av ett kennelnamn
  • sökanden är medlem i Kennelklubben och medlem i en sådan klubb eller förening inom Kennelklubbens organisation som företräder den eller de raser som ska födas upp
  • sökanden har avlagt grundkursen för uppfödare med godkänt resultat
  • sökanden har ingått uppfödarförbindelse och den gäller

Byte av innehavare av ett kennelnamn

Ett kennelnamn kan med stöd av skriftlig, motiverad ansökan överföras till en nära släkting till den tidigare innehavaren, eller till någon som länge arbetat samman med denna tidigare innehavare och har för avsikt att fortsätta verksamheten; den som övertar kennelnamnet måste uppfylla alla villkor för beviljandet av namnet Om kennelnamnets innehavare dör, får en arvinge överta namnet, förutsatt att hen uppfyller villkoren för innehav av kennelnamn. För överföringen tas en avgift, och det är Kennelklubben som beviljar namnets överföring. Avlägsnandet av en innehavare av ett kennelnamn är avgiftsfritt.

Grundkurser för uppfödare, godkända av Finska Kennelklubben, arrangeras av kenneldistrikt, som annonserar i Koiramme – Våra hundar om kurserna. Information om kurserna ges också distriktsvis av distriktsutbildarna.

Regler och blanketter