Röntgenålder

Beroende på ras kan en hund röntgas när den är minst 12, 18 eller 24 månader gammal. Tänk på att en hund i ettårsålder fortfarande kan växa. Därför kan det ofta löna sig att vänta åtminstone ett par månader längre innan man låter hunden bli röntgad.

Att röntga hunden

Röntgenundersökningen genomförs under övervakning av en veterinär. Hunden sederas för att möjliggöra en instruktionsenlig röntgenposition. Veterinären skickar bilderna till Kennelklubben för avläsning.

När får jag resultatet?

Du får utlåtandet i genomsnitt ca en vecka efter att bilderna har skickats till Kennelklubben. Tänk på att höft- och armbågsledsbilderna inte nödvändigtvis avläses vid samma tidpunkt. Utlåtandet skickas per e-post och/eller per post efter att utlåtandet har registrerats. Du kan välja på förhand i Omakoira-tjänsten om du vill ha utlåtandet endast i elektronisk format som du själv kan skriva ut. Om resultatet för höger respektive vänster led avviker från varandra, bestäms hundens slutliga resultat enligt den sämre leden.

Omröntgen

Utlåtandet om en hund kan ändras efter omröntgen. Hundens höftleder kan röntgas på nytt tidigast 12 månader efter föregående röntgentillfälle, armbågsleder tidigast efter 6 månader. Om omröntgen emellertid görs på grund av tekniska brister i tidigare röntgenbilder (Kennelklubben begär om nya eller ytterligare bilder), är det skäl att låta hunden bli röntgad på nytt snarast möjligt. Avläsande veterinär får tillgång till alla bilder från samtliga undersökningstillfällen.

Resultat från höftledsröntgen av utländsk hund

För alla hundar godkänns officiella utlåtanden som getts i enlighet med FCI:s direktiv för röntgenundersökningar. I utlåtandet ska framgå att hunden har varit id-märkt vid undersökningstillfället.

För importerade och utländska hundar godkänns, utöver utlåtanden som getts i enlighet med FCI:s direktiv, även OFA-, BVA- och PennHip-utlåtanden, om det går att påvisa att hunden har varit id-märkt vid röntgentillfället. Utlåtanden godkänns inom ramen för gränsvärdet som eventuellt fastställs i det rasspecifika PEVISA-programmet. OFA:s Preliminary-resultat godkänns, om hunden vid röntgentillfället har uppnått den ålder som krävs för officiell röntgen i Finland.

 

Motsvarighet och godkännande av HD-resultat för utländska avelshundar

FCI

OFA

BVA, endast poäng avseende den sämre höftleden beaktas.

PennHip

A

Excellent

max 3 poäng

max 0,3

B

Good/Fair

max 6 poäng

0,31–0,4

C

Borderline

max 12 poäng

0,41–0.5

 

Utländska höftledsresultat och åldersgränser i PEVISA-programmet

I enlighet med FCI:s direktiv ska en hund vara minst 12 månader gammal vid röntgen. I PEVISA-program för vissa raser finns krav på en högre ålder vid röntgen än så. I andra länder kan åldersgränsen för röntgen emellertid vara lägre än hos oss. Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté (JTT 3/2018) har därför beslutat följande om åldersgränser som tillämpas på utländska resultat:

  • Importhundar: specialklubben kan meddela Kennelklubben (jalostusposti@kennelliitto.fi), om den önskar att den åldersgräns för röntgenundersökning som ingår i rasens finska PEVISA-program inte tillämpas på resultat för importerade hundar.
  • Utländska avelshanar: åldersgränsen som ingår i rasens finska PEVISA-program tillämpas inte på utländska avelshanar som undersökts utomlands.
Röntgenkuva koiran kyynäröistä

Datortomografiundersökning av armbågsled (CT-undersökning)

En hund kan ges ett utlåtande om armbågsled utifrån en CT-undersökning (datortomografi), om den redan har ett tidigare resultat från armbågsledsröntgen eller från 1.1.2021 en alternativ bildmetod. Man beställer en armbågsremiss för datotomografiundersökning via Omakoira-tjänsten. Efter en CT-undersökning ges inga flera röntgenbaserade utlåtanden för respektive hund.

Veterinärsjuhusen som gör CT-undersökningar hittas här:

 

Resultat från armbågsledsröntgen av utländsk hund

För alla hundar godkänns officiella utlåtanden som getts i enlighet med de röntgenanvisningar som utfärdats IEWG. I utlåtandet ska framgå att hunden har varit id-märkt vid röntgentillfället.

För importerade hundar, utländska avelshundar och för importerad sperma godkänns resultat som har getts enligt IEWG:s skala samt resultat som är jämförbara med IEWG:s skala och där röntgenpositionen motsvarar IEWG:s rekommendationer.

Utländska armbågsledsresultat och åldersgränser i PEVISA-programmet

I enlighet med IEWG:s direktiv ska en hund vara minst 12 månader gammal vid röntgen. I PEVISA-programmet för vissa raser finns krav på en högre ålder vid röntgen än så. I andra länder kan åldersgränsen för röntgen emellertid vara lägre än hos oss. Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté (JTT 3/2018) har därför beslutat följande om åldersgränser som tillämpas på utländska resultat:

  • Importhundar: specialklubben kan meddela Kennelklubben, om den önskar att den åldergräns för röntgenundersökning som ingår i rasens finska PEVISA-program inte tillämpas på resultat för importerade hundar.
  • Utländska avelshanar: åldersgränsen som ingår i rasens finska PEVISA-program tillämpas inte på utländska avelshanar som undersökts utomlands.

Ett finskt utlåtande för en utländsk hund?

Det är möjligt att få ett finskt resultat för en utländsk hund, ifall man inte lyckas från hundens hemland få ett godtagbart resultat för en hund som ska köpas till eller som ska användas i avel i Finland. Då röntgas hunden enligt de anvisningar som utfärdats av FCI (höftleder) eller IEWG (armbågsleder) och bilderna skickas till Finska Kennelklubben för avläsning. Ett följebrev där man redogör för orsaken till varför man önskar få ett finskt resultat för en utländsk hund ska bifogas.

Arkivering av röntgenbilder

Röntgenbilder arkiveras av Kennelklubben i minst 10 år, varefter de kan förstöras. Hundägaren kan på skriftlig begäran få analoga bilder om sin hund till låns. Ägaren kan begära digitala bilder för eget bruk direkt från veterinärkliniken där hunden röntgades.

Avläsningsavgift

För avläsning av röntgenbilder tas en avgift, se prislista. Fr.o.m. 1.1.2022 bör remissen beställas på förhand, undantag de inofficiella utlåtanden därav remissen skall göras i kliniken. Remisserna är tillgängliga 6 månader från beställningsdagen och beställaren kan beställa mera tid för remisserna 1 månand före giltighetstid utlöpas.

Det är möjligt att begära om ett inofficiellt, avgiftsfritt röntgenutlåtande för en hund som har blivit föremål för operation som kan påverka avläsningsresultatet eller för hund som har fått läkemedelsbehandling eller som man har varit tvungen att avliva på grund av defekten. Önskemål om avgiftsfri röntgenavläsning ska i så fall antecknas på remissen. Kopior av sjukjournaler och eventuella tidigare röntgenbilder bifogas. Bilderna behöver inte uppfylla kraven som gäller för officiellt utlåtande, men hunden måste vara id-märkt. Resultatet registreras i avelsdatasystemet och beaktas vid beräkning av index, men uppfyller inte de avelskrav som ingår i PEVISA-program.

Att överklaga ett utlåtande

En hundägare som är missnöjd med Finska Kennelklubbens utlåtande kan begära att bilderna bedöms av Nordisk Kennelunions (NKU) röntgenpanel. Ett panelutlåtande av NKU består av utlåtanden som getts av kennelklubbarna i Danmark, Norge och Sverige. Det slutliga resultatet är ett sammanställt resultat med NKU:s röntgenpanel som avläsare. Besvärspanelen behandlar fallet utan kännedom om det ursprungliga avläsningsresultatet.

Besvärstiden är 90 dagar från den dag utlåtandet har postats från Kennelklubben. Till den fritt formulerade besvärsskriften ska bifogas ett kvitto över betald besvärsavgift.  Besvärsavgiften (4 x avläsningsavgift) är 84 euro för höft- eller armbågsledsutlåtande, och 168 euro för både höft- och armbågsledsutlåtande. Inbetalning görs till Kennelklubbens konto FI04 1243 3000 0815 20. Skicka signerat besvärsskriften som bilaga till ett e-postmeddelande till terveystulokset@kennelliitto.fi. Besvärsskriften kan också postas till Kennelklubbens undersökningsavdelning, adress Kamrersvägen 8, 02770 Esbo.

Besvärsavgiften återbetalas om utlåtandet om hundens sämre led ändras. Beslutet av Nordiska röntgenpanelen är slutgiltigt, så efter avgörandet kan inga fler bilder skickas för ny bedömning.

Anvisningar om höft- och armbågsledsröntgen

Downloadable file
Direktiv om undersökning av höftledsdysplasi (HD)
Direktiv om röntgenundersökning och gradering av höftledsdysplasi (HD). Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad 30.5.2018
Lonkkanivelen kasvuhäiriöohje
Ohje lonkkanivelen kasvuhäiriön röntgenkuvauksesta ja luokituksesta. Voimassa 1.1.2019 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för undersökning av höftledsdysplasi (HD)
Direktiv om röntgenundersökning och gradering av höftledsdysplasi (HD). Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Armbågsledsdysplasi (ED) - instruktion för röngenundersökning
Instruktion om röntgenundersökning och gradering av armbågsledsdysplasi (ED). Gäller från 1.1.2021.
Uppdaterad 21.3.2022
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohje
Ohje kyynärnivelen kasvuhäiriöiden röntgenkuvauksesta ja luokituksesta. Voimassa 1.1.2021 alkaen.
Uppdaterad
Armbågsledsdysplasi (ED) - instruktion för röntgenundersökning
Instruktion om röntgenundersökning och gradering av armbågsledsdysplasi (ED). Gäller från 1.1.2021.
Uppdaterad
Downloadable file
Raslista som ansluter till instruktionen för undersökning av armbågsledsdysplasi
I dessa direktiv har tagits upp de raser som inte ges utlåtanden om armbågsledsdysplasi i enlighet med IEWG:s (International Elbow Working Group) direktiv.
Uppdaterad 3.6.2022
Raslista som ansluter till instruktionen för undersökning av armbågsledsdysplasi
I dessa direktiv har tagits upp de raser som inte ges utlåtanden om armbågsledsdysplasi i enlighet med IEWG:s (International Elbow Working Group) direktiv.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden tutkimusohjeeseen liittyvä rotulista
Tässä ohjeessa lista roduista, joille ei anneta IEWG:n (International Elbow Working Group) ohjeen mukaisia kyynärlausuntoja.
Uppdaterad
Raslista som ansluter till instruktionen för undersökning av armbågsledsdysplasi
I dessa direktiv har tagits upp de raser som inte ges utlåtanden om armbågsledsdysplasi i enlighet med IEWG:s (International Elbow Working Group) direktiv.
Uppdaterad
List of breeds of not IEWG Elbow Dysplasia
This document includes a list of breeds for which elbow screening cannot be performed in accordance with IEWG ((International Elbow Working Group) Guideline.
Uppdaterad