Du känner väl till bestämmelserna om att hålla hundar kopplade

Ordningslagen strävar efter att trygga människornas säkerhet och välmående vid tätt bebodda områden. I ordningslagen föreskrivs att hundar alltid ska hållas kopplade i tätorter.

Genom jaktlagen eftersträvas att trygga en fridfull fortplantningstid för vilda djur. Därför ska alla hundar som är äldre än fem månader gamla hållas kopplade utanför tätorter från 1 mars till 19 augusti.

Avvikelser från bestämmelserna ovan kan göras endast med hundar i vissa arbetsuppdrag, om uppdraget så kräver.

Hundar ska alltid hållas kopplade inom tätorter

Ordningslagens 14 paragraf om hunddisciplin föreskriver att hundar, inklusive valpar, ska hållas kopplade året runt inom tätorter. Endast hundar i tjänsteuppdrag kan hållas lösa när de genomför sitt uppdrag.

Med tätort avses ett tätt bebyggt område som har markerats med ett trafikmärke.

Hundar kan hållas lösa inom tätorter på slutna gårdar, träningsplatser för hundar samt inhägnade rastområden som är avsedda för hundar. På dessa områden ska hunden övervakas och kontrolleras av sin innehavare för att undvika att den orsakar fara eller skada för människor, egendom eller andra djur. På hundägarens eller innehavarens ansvar är också att se till att hunden inte lyckas rymma från ett inhägnat område.

En kopplad hund ska kunna hållas så att den inte orsakar störning eller fara för andra hundar eller människor. Därför är det viktigt att hunden rastas av någon som till sin storlek klarar sig med hunden. Uppmärksamhet bör även fästas vid hundens ändamålsenliga utrustning.

Inte ens en kopplad hund kan medtas överallt inom tätorter

Det är förbjudet att medta hunden till badstränder, lekplatser för barn eller torg under torgtid inom tätorter. Bestämmelserna gäller inte funktionshindrades assistenthundar, synskadades ledarhundar eller hörselskadades hörselhundar. Ordningslagen tillåter medtagning av en kopplad hund till gravgården, men många anser att det är i strid mot god sed.

Att gå eller springa med en kopplad hund på allmänna motionsslingor är tillåtet. Om motionsslingan däremot görs om till ett skidspår till vintern är det förbjudet att ta hunden dit, om det inte är särskilt tillåtet.

Hundar ska hållas kopplade utanför tätorter under tiden 1.3–19.8

I jaktlagen regleras bland annat om skyldigheten att hålla hundar kopplade, hundprov, hundträning samt omhändertagande av hundar. Enligt jaktlagens 51 § ska en hund som rastas hållas kopplad eller så att den omedelbart kan kopplas från och med 1 mars fram till 19 augusti. Hunden kan hållas lös endast på ett inhägnat område; gårdsplan, trädgård eller ett område som är avsett för hundar.

Skyldigheten att hålla hunden kopplad gäller inte valpar som är yngre än fem månader och inte heller hundar i vallnings-, ledarhunds- eller vaktuppdrag. Också hundar som används för polisens, tullverkets, försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets uppgifter eller hundar som tränas för dessa uppgifter kan hållas okopplade.

Avvikelser från skyldigheten att hålla hundar kopplade kan även göras då någon annan än en drivande jakthund används vid jakt på ofredat vilt eller när en hönshund eller annan fågelhund tränas.  Finlands viltcentral kan dessutom ge dispens från skyldigheten när hundprov anordnas eller hundar tränas. Alla avvikelser från vad som anges ovan förutsätter att jakt, hundprov eller träning sker så att fredat vilt inte störs under deras fortplantningstid (Jaktlagen 51 § och 52 §).

En hund kan hållas lös utanför tätorter under tiden 20.8–28.2 med markägarens eller jakträttshavarens tillstånd

Hunden kan rastas okopplad utanför tätorter från den 20 augusti ända fram till slutet av februari. Men inte heller utanför tätorter är det tillåtet att hålla hunden okopplad var som helst. Löshållning förutsätter alltid tillstånd av markägaren eller jakträttshavaren (se Jaktlagen 53 §). Tillståndet för att släppa hunden lös bör alltid begäras personligen eller genom att på annat sätt utreda om det är tillåtet att hålla hunden lös på området i fråga.

Hundar ska i princip alltid hållas kopplade i nationalparker och på naturskyddsområden. Jakt är emellertid tillåtet i en del nationalparker, även med hund (se Naturvårdslagen 18 § och 20 §).

Med markägare avses privatperson, kommun, församling, företag, bolag eller stat som äger marken. Markägaren kan välja att hyra ut sin mark för jaktbruk t.ex. till ett lokalt jaktsällskap, varvid sällskapet blir jakträttshavaren för området.

Hunden kan vid jakt avvika till ett olovligt område för högst en halv timmes tid. Om hundägaren inte hämtar hunden bort under denna tid har markägaren eller jakträttsinnehavaren lov att avbryta jaktsituationen, antingen genom att jaga bort hunden från området eller genom att omhänderta den. Omhändertagandet ska omedelbart meddelas till hundens ägare, om man vet vem det är, eller polisen. Hundägaren ska betala lösen samt ersättning för skötseln av hunden till omhändertagaren eller staten. (Jaktlagen 55 §)

Överträdelse av föreskrifter eller ovarsamhet kan leda till böter och skadeersättningar

Överträdelse av ordningslag och jaktlag kan leda till böter. Hundägaren eller -innehavaren kan även dömas till bötesstraff om ett djur som är farligt för människor lämnas utan vederbörlig övervakning (strafflagen, 44 kapitel, 15 §). Domstolen kan även bestämma att hunden avlivas om det är motiverat på grund av hundens farlighet. Hundägaren eller -innehavaren kan bli skadeståndsansvarig för skada hunden har orsakat, om skadan har orsakats av hundägarens- eller innehavarens uppsåtliga, oaktsamma eller ovarsamma handlingar.

Är följande föreskrifter sanna eller falska?

... utanför tätorter, som regleras av ordningslagen?

... på områden utanför tätorter, som regleras av jaktlagen?

Hundar ska hållas kopplade året runt.

SANT

FALSKT. Hundar ska hållas kopplade under vilda djurs fortplantingstid 1.3–19.8.

Hunden bör hållas kopplad under tiden 1.3–19.8.

FALSKT. Kom ihåg att hunden alltid ska hållas kopplad inom tätorter.

SANT

En valp som är yngre än 5 månader kan hållas lös oberoende av årstid.

FALSKT. Kom ihåg att en valp ska hållas kopplad även inom tätorter.

SANT

En lydig hund behöver inte vara kopplad under 1.3–19.8, utan det räcker med att hunden omedelbart kan kopplas.

FALSKT. Kom ihåg att begreppet ”omedelbart kan kopplas” kommer från jaktlagen och gäller därmed inte tätorter som regleras av ordningslagen.

SANT

Med hundar i vissa arbetsuppdrag kan avvikelser från bestämmelserna om att hålla hunden kopplad göras.

SANT

SANT

Hunden kan hållas lös under tiden 20.8–28.2 med tillstånd av markägaren eller jakträttshavaren.

FALSKT. Kom ihåg att hunden alltid ska hållas kopplad inom tätorter.

SANT. Kom ihåg att fråga lov av markägaren eller jaktsällskapet att hålla din hund lös.  

Hundägaren eller -innehavaren kan hållas ansvarig om hunden orsakar skada för människor eller egendom.

SANT

SANT