Undersökningsålder och resultatets giltighetstid

Hunden ska vara minst 12 månader gammal vid undersökningstillfället. Om hunden inte fyllt tre år vid undersökningen gäller utlåtandet i två år från undersökningsdagen. Om rasens PEVISA-program omfattar krav på patellaundersökning, ska en patellaundersökning som gått ut förnyas före nästa parning. Utlåtandet behöver inte förnyas för en hund som vid undersökningstillfället är minst tre år gammal.

Ett utlåtande med resultatet 1/0, 0/1 ja 1/1 som gjorts innan tre års åldern, kan upphävas med ett utlåtande 0/0 som gjorts efter att hunden fyllt tre år. I andra fall när hunden har resultat som avviker från varandra, gäller det sämsta resultatet tills panelen har undersökt hunden.

Hur får jag resultatet?

Patellautlåtandet ska ges i hundägarens hemland eller i Finland. Du hittar en förteckning över veterinärer som gör officiella patellaundersökningar och som har tillåtit publiceringen av sina kontaktuppgifter här.

För hund i åländsk ägo kan också godkännas ett svenskt patellautlåtande, om resultatet är grad 0 eller grad 1.

Utländska resultat och resultat för importerade hundar

För importerade hundar, utländska avelshundar och importerad sperma godkänner Kennelklubben utlåtanden som har getts utifrån en klassificering som motsvarar Putnams skala. Av utlåtandet bör framgå att hunden har varit id-märkt vid tidpunkten för undersökningen.

Att överklaga ett utlåtande

Hundägaren kan be om undersökning av hundens knäleder i Kennelklubbens knäledspanel, om de resultat hunden har fått avviker från varandra. Det sämre resultatet gäller tills panelen har undersökt hunden, även om giltighetstiden för det sämre utlåtandet hade gått ut.

Knäledspaneler arrangeras en eller två gånger om året, oftast på våren. I panelen undersöks hundens knäleder av fyra veterinärer specialiserade inom ortopedi. Vi meddelar om paneler på förhand på Kennelklubbens webbplats. Man anmälar sin hund i panelen med en fritt formulerad skriftlig ansökan. Före panelen ska ägaren betala en handläggningsavgift (se prislista), som återbetalas inte. Panelresultatet ersätter hundens tidigare resultat.

Instruktion om patellaluxation

Downloadable file
Patellainstruktion
I direktiven redogörs för genomförandet av en knäundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad
Ohje polvilumpioluksaation tutkimisesta ja luokituksesta (Polvilumpioluksaatio-ohje)
Ohjeessa kerrotaan Kennelliiton hyväksymän polvilumpion sijoiltaanmenon tutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely sekä lausuntojen voimassaoloajat. Voimassa 1.1.2022 alkaen.
Uppdaterad
Patellainstruktion
I direktiven redogörs för genomförandet av en knäundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad