Rätten att påverka är en väsentlig del av demokratin. Med hjälp av denna rätt kan man säkerställa att alla synvinklar som är väsentliga i frågan tas i beaktande vid beslutsfattande och i den offentliga diskussionen. Påverkning är i praktiken dialog mellan människor, gemensamma aktiviteter, deltagande, att lyfta fram synvinklar till offentligheten, att följa upp frågor och att lobba, dvs. att påverka beslutsfattare.

Tillvaro och kontinuitet av föreningens verksamhet tryggas genom påverkan. En aktiv och synlig förening lockar medlemmar. Genom att påverka beslutsfattare ser man å sin sida till att till exempel detaljplaner eller lagstiftning inte utgör hinder för verksamheten utan snarare gör det möjligt att utveckla den.

I syfte att få föreningens röst effektivt hörd och det egna ärendet främjat är det viktigt att kontakta rätta personer, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Effektiv påverkan är långsiktigt och planmässigt, men innebär även att man passar på när en möjlighet väl dyker upp. Det första steget för påverkande är att fundera över följande frågor.

Vad vill vi?

Har det definierats i föreningens verksamhetsplan eller någon annanstans vilka frågor föreningen påverkar och vad den försöker uppnå? Allmänna målsättningar är på ett naturligt sätt framsprungna ur föreningens verksamhetsidé och syfte. Till exempel kan en rasförening sträva efter att göra rasens egenskaper mera kända och främja ansvarsfull hundhållning, ett jaktsällskap kan värna om förutsättningarna för jakt genom att upprätthålla goda kontakter med markägare och genom att påverka detaljplaner, en agilityförening kan i sin tur sträva efter att få bättre träningslokaler till sin kommun.  

För att målet inte stannar på en alltför allmän nivå bör man specificera varför det är viktigt – vilket konkret problem vill vi lösa? I syfte att nå målet är det viktigt att begränsa det väl. En god målsättning är noggrann, mätbar, nåbar, befogad och schemalagd.

Även om det inom föreningen fanns skillnader i hur man ser på målets detaljer, är det väldigt viktigt att alla är lika förpliktade i att främja målet. Bäst lyckas det när personer i förtroendeuppdrag inom föreningen och medlemmar tas med i formuleringen av målsättningar, till exempel genom en enkät, diskussionstillfälle eller workshop. Det är också viktigt att öppet informera medlemmar om målsättningarna.

Vem vill vi påverka?

När ni har definierat era målsättningar är följande steg att kartlägga alla målgrupper som anknyter till frågan och situationen. Viktiga målgrupper för en förening omfattar åtminstone:

 • egna medlemmar och personer i förtroendeuppdrag
 • personer som är intresserade av verksamheten eller kan bli intresserade av den, men som inte är medlemmar
 • allmänheten
 • frivilliga
 • sponsorer
 • politiker
 • tjänstemän och myndigheter
 • företag inom det egna området eller branschen
 • medier
 • Kennelklubbens beslutsfattare samt
 • beslutsfattare i den egna specialklubben

Inom de olika målgrupperna identifieras å sin sida enskilda personer med makt att påverka ert ärende. I synnerhet då det gäller att påverka beslutsfattare är detta det mest krävande delen. Vid behov får ni hjälp från Kennelklubben. Beroende på vad frågan gäller kommer ni igång genom att exempelvis fråga hos kommunalkansliet vilken tjänsteman det är som svarar för frågan, i vilken nämnd ärendet behandlas eller vilka politiker som har varit aktiva i frågan. 

Det är viktigt att likasinnade ger sitt stöd i ärendet och att det backas upp av kollektiv styrka. I synnerhet i omstridda frågor är det emellertid viktigt att tilltala även dem som är av annan åsikt så att man underbygger sin åsikt på ett konstruktivt sätt. Folk lyssnar hellre på en saklig och sakkunnig aktör än en skällande bråkstake.

När är den bästa tiden att påverka?

Den viktigaste utgångspunkten för påverkan är att föreningen konstant är medveten om frågor som är viktiga för dess verksamhet – vare sig det var fråga om en diskussion på sociala medier, kommunala detaljplaner eller lagstiftning. På så vis är det möjligt att ta itu med frågorna i tid.

Den mest gynnsamma tiden för att påverka är då tecken på att frågan kommer att lyftas fram i offentligheten först börjar synas – ju tidigare man påverkar, desto effektivare är det. Till exempel då folk börjar göra väsen av frågan på sociala medier eller på tidningsspalter, men politiker har inte ännu lagt fram någon proposition eller tjänstemän har inte börjat bereda ärendet. Då kan man, till exempel med hjälp av insändare eller genom möten, redan i början styra uppmärksamheten direkt på synvinklar som är väsentliga för föreningen. Detta kan bestämma tonen av diskussionen väldigt långt på ett sätt som är till förmån för föreningen.

Ofta då lagförslag ska ut på remiss har de nästa stegen så gott som slagits fast. Trots det är det ytterst viktigt att avge sitt utlåtande. En massiv mängd feedback kan ändå skapa tryck att ändra riktningen. Ett bra exempel på detta är förslaget om id-märkning och registrering av alla hundar, som efter remissrundan återupptogs i förslaget om lagen om djurs välbefinnande. Viktiga stunder i politisk beredning är även de första inledande diskussionerna om ämnet, så som riksdagens remissdebatt.

På vilka sätt och via vilka kanaler påverkar vi?

Föreningens trumfkort i påverkning är sakkunskap inom det egna ämnet. Ämnen som idag behandlas inom politik och av medier är så komplexa, till antalet så stora och har en så hög omsättning, att både beslutsfattare och journalister blir glada över att någon kan hjälpa dem fokusera på väsentliga frågor och erbjuda motiverade synvinklar för filtrering av övrig information. Den bästa metoden för detta är att intensivt erbjuda pålitliga fakta, så som statistik och perspektiv som grundar sig på erfarenhet, till exempel om hur ikraftträdandet av ett lagförslag har påverkat föreningens verksamhet.   

Vad gäller enskilda metoder att påverka har kontakt med förtroendevalda, tjänstemän och politiker en oersättlig roll. Tjänstgör en föreningsaktiv till exempel som riksdagsledamot, ledamot av kommunfullmäktige eller innehar en annan beslutsfattande post, lönar det sig att hålla denna person noga medveten om föreningens målsättningar. Dessutom lönar det sig för föreningen att försöka komma med i olika arbetsgrupper, delta i frågestunder, utarbeta ställningstaganden och initiativ samt avge utlåtanden om lagar och förordningar på tjänsten utlåtande.fi.

Attityder hos allmänheten påverkas genom offentlighet. Att framhålla den egna frågan vid rätt tidpunkt är ofta ett effektivt stöd för påverkning av beslutsfattare. Det lönar sig att tipsa lokala tidningar om föreningens evenemang och verksamhet, missförhållanden och målsättningar lyfts fram väl med hjälp av insändare, och via sociala medier når man effektivt även dem som inte nödvändigtvis ännu omfattas av den egna verksamheten. Det är emellertid skäl att alltid iaktta försiktighet på sociala medier.

Ett av de mest effektiva sätten för samhällspåverkan, i synnerhet för små föreningar, är samarbete med andra. Med hjälp av samarbete sprids information om föreningens verksamhet och målsättningar mera vidsträckt, föreningen bildar nätverk och alla får nya idéer. Då man överväger samarbetspartners lönar det sig även att vara kreativ, eftersom samma fråga kan beröra väldigt olika slags aktörer. Trots det är det viktigt att välja en samarbetspartner vars verksamhet eller värden inte står i konflikt med den egna verksamheten.

Plan för påverkan

I synnerhet i frågor som är betydande för föreningens verksamhet är det viktigt att man utarbetar en skriftlig plan för påverkan. En plan för påverkan kan sammanställas genom att koncist besvara följande frågor:

 1. Vilka frågor vill vi påverka? Vad vill vi uppnå på kort respektive lång sikt?
 2. Vem eller vilka är de personer eller grupper vi ska påverka för att uppnå våra mål? Hur når vi dem?
 3. Hur förverkligar vi vår påverkan i praktiken? Hur mycket tid, pengar och frivilliga aktörer kan vi lägga på vårt ärende?
 4. Vem i vår förening är med och påverkar? Vem representerar vår förening i enskilda frågor för offentligheten?
 5. Hurdant tidschema har vi? Hur delar vi upp det vi gör?
 6. Hur bedömer vi hur vi lyckats med påverkandet?

I påverkan är det fråga om verksamhet på lång sikt. Även om det egna målet inte förverkligades på en gång, stannar frågorna ofta kvar i luften och avancerar när omständigheterna är lämpliga för det. Och det är då som det gäller att passa på.