Kennelklubben sprider allmän information om avel och ger rådgivning samt upprätthåller ett avelsdatasystem. Specialklubbar med underlydande rasföreningar samt rasklubbar ansvarar, i enlighet med sina stadgar, för avelsstyrningen och för utarbetning av detaljerade avelsdirektiv för sina raser.

Avelskommittén har i uppgift att opartiskt styra aveln inom rasen. Kommittén bör ha tillräckligt omfattande kunskaper för att kunna ge råd och ta ställning i frågor som berör ärftliga defekter och sjukdomar hos hundar och den egna rasen samt i frågor som berör kända, anmärkningsvärda egenskaper samt deras inverkan på rasen.

Avelskommittén bör ha tillräckliga kunskaper om rasen och huvudprinciperna i avel samt erfarenhet om uppfödning. Kommittén bör känna till rasens historia och användningsområde. Det rekommenderas att åtminstone en medlem i kommittén har gått Kennelklubbens kurs för avelsrådgivare. Avelskommittén kan också bistås av utomstående sakkunniga, så som på rasen auktoriserade exteriördomare.

Avelskommittén har i uppgift att informera och ge råd, samla och utnyttja data, följa upp rasens tillstånd i olika egenskaper samt kartlägga och motarbeta ärftliga sjukdomar. Avelskommittén utarbetar mål- och handlingsprogram samt står i kontakt med övriga rasintressenter, så som utländska föreningar som idkar rasen. Den bör dessutom tillämpa Kennelklubbens direktiv för exteriördomare avseende exteriöra överdrifter i praktiken.

Avelskommittén

  • följer upp rasens utveckling i Finland och utomlands samt rasens hemland i synnerhet, och sprider kunskap om rasen
  •  handlar opartiskt, objektivt och för rasens bästa, genom att ta i beaktande hela hundpopulationen som finns tillgänglig
  • samlar och sprider övergripande information om rasens hälsa, mentalitet, arbetsegenskaper och exteriöra drag
  • står i kontakt med inhemska och utländska rasföreningar samt uppfödare och instruerar och ger råd till nya uppfödare och hanhundsägare
  • arrangerar utbildningstillfällen och tar fram utbildningsmaterial samt artiklar om avel
  • följer upp förändringar i rasen och informerar specialklubben och medlemmarna om hur dessa eventuellt påverkar rasen
  • bär huvudansvaret över utarbetningen, uppdateringen och uppföljningen av JTO och PEVISA
  • behandlar ansökningar om dispens och övriga ärenden som kräver utlåtanden utan dröjsmål samt besvarar dessa skriftligt och vid behov genom att motivera sin åsikt. I utlåtanden om dispensansökningar ska framgå huruvida kombinationen uppfyller rekommendationerna för avelshundar i rasens JTO. 
  • följer upp myndigheternas samt Kennelklubbens och FCI:s (Fédération Cynologique Internationale) bestämmelser om och rekommendationer för hundavel och informerar sina medlemmar om dessa.

Rasföreningen kan, om den så önskar, särskilt fastställa avelskommitténs uppgifter.