Kennelklubben sprider allmän information om avel och ger rådgivning samt upprätthåller ett avelsdatasystem. Specialklubbar med underlydande rasföreningar samt rasklubbar ansvarar, i enlighet med sina stadgar, för avelsstyrningen och för utarbetning av detaljerade avelsdirektiv för sina raser.

Avelskommittén har i uppgift att opartiskt styra aveln inom rasen. Kommittén bör ha tillräckligt omfattande kunskaper för att kunna ge råd och ta ställning i frågor som berör ärftliga defekter och sjukdomar hos hundar och den egna rasen samt i frågor som berör kända, anmärkningsvärda egenskaper samt deras inverkan på rasen.

Avelskommittén bör ha tillräckliga kunskaper om rasen och huvudprinciperna i avel samt erfarenhet om uppfödning. Kommittén bör känna till rasens historia och användningsområde. Det rekommenderas att åtminstone en medlem i kommittén har gått Kennelklubbens kurs för avelsrådgivare. Avelskommittén kan också bistås av utomstående sakkunniga, så som på rasen auktoriserade exteriördomare.

Avelskommittén har i uppgift att informera och ge råd, samla och utnyttja data, följa upp rasens tillstånd i olika egenskaper samt kartlägga och motarbeta ärftliga sjukdomar. Avelskommittén utarbetar mål- och handlingsprogram samt står i kontakt med övriga rasintressenter, så som utländska föreningar som idkar rasen. Den bör dessutom tillämpa Kennelklubbens direktiv för exteriördomare avseende exteriöra överdrifter i praktiken.

Avelskommittén

  • följer upp rasens utveckling i Finland och utomlands samt rasens hemland i synnerhet, och sprider kunskap om rasen
  •  handlar opartiskt, objektivt och för rasens bästa, genom att ta i beaktande hela hundpopulationen som finns tillgänglig
  • samlar och sprider övergripande information om rasens hälsa, mentalitet, arbetsegenskaper och exteriöra drag
  • står i kontakt med inhemska och utländska rasföreningar samt uppfödare och instruerar och ger råd till nya uppfödare och hanhundsägare
  • arrangerar utbildningstillfällen och tar fram utbildningsmaterial samt artiklar om avel
  • följer upp förändringar i rasen och informerar specialklubben och medlemmarna om hur dessa eventuellt påverkar rasen
  • bär huvudansvaret över utarbetningen, uppdateringen och uppföljningen av JTO och PEVISA
  • behandlar ansökningar om dispens och övriga ärenden som kräver utlåtanden utan dröjsmål samt besvarar dessa skriftligt och vid behov genom att motivera sin åsikt. I utlåtanden om dispensansökningar ska framgå huruvida kombinationen uppfyller rekommendationerna för avelshundar i rasens JTO. 
  • följer upp myndigheternas samt Kennelklubbens och FCI:s (Fédération Cynologique Internationale) bestämmelser om och rekommendationer för hundavel och informerar sina medlemmar om dessa.

Rasföreningen kan, om den så önskar, särskilt fastställa avelskommitténs uppgifter.

Downloadable file
Finska Kennelklubbens direktiv för avelskommittéer i specialklubbar, rasföreningar och rasklubbar
Avelskommittén tjänstgör i rollen av rasföreningens opartiska avelsstyrande enhet. I dokumentet redogörs för sammansättningen av en avelskommitté och dess uppgifter. Gäller från 2.2.2023.
Uppdaterad 15.3.2023
Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten jalostustoimikunnille
Jalostustoimikunta toimii rotuyhdistyksen puolueettomana jalostusta ohjaavana
yksikkönä. Tässä dokumentissa ohjeistetaan jalostustoimikunnan kokoonpanosta ja tehtävistä. Voimassa 2.2.2023 alkaen.
Uppdaterad
Finska Kennelklubbens direktiv för avelskommittéer i specialklubbar, rasföreningar och rasklubbar
Avelskommittén tjänstgör i rollen av rasföreningens opartiska avelsstyrande enhet. I dokumentet redogörs för sammansättningen av en avelskommitté och dess uppgifter. Gäller från 2.2.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv för officiella hälsoundersökningar
Dokumentet är avsett för aktörer som arrangerar hälsoundersökningstillfällen, där flera hundar undersöks vid samma tillfälle, samt för veterinärer som avger utlåtanden. I dokumentet redogörs för arrangörens och den undersökande veterinärens skyldigheter. Vidare ges riktlinjer om det högsta tillåtna antalet hundar som granskas vid samma tillfälle. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad 2.8.2019
Kennelliiton virallisen terveystarkastuksen järjestämisohje
Dokumentti on tarkoitettu joukkotarkastuksia järjestäville tahoille sekä lausuntoja antaville eläinlääkäreille. Dokumentissa määritellään järjestäjän ja lausunnonantajan vastuut ja ohjeistetaan tilaisuudessa tarkastettavien koirien enimmäismäärästä. Voimassa 1.1.2019 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens direktiv om arrangemang av officiella hälsoundersökningstillfällen
Dokumentet är avsett för aktörer som arrangerar hälsoundersökningstillfällen, där flera hundar undersöks vid samma tillfälle, samt för veterinärer som avger utlåtanden. I dokumentet redogörs för arrangörens och den undersökande veterinärens skyldigheter. Vidare ges riktlinjer om det högsta tillåtna antalet hundar som granskas vid samma tillfälle. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad