Kennelliitto jakaa yleistä jalostukseen liittyvää tietoa ja antaa neuvontaa sekä ylläpitää jalostustietokantaa. Rotujärjestöt ja niiden alaiset rotua harrastavat yhdistykset sekä rotuyhdistykset vastaavat sääntöjensä edelyttämällä tavalla omien rotujensa jalostuksen ohjauksesta ja jalostusta koskevista tarkemmista ohjeista.

Jalostustoimikunnan tehtävä on ohjata puolueettomasti rodun jalostusta. Toimikunnassa tulee olla laajalti tietämystä, jotta se pystyy neuvomaan ja ottamaan kantaa koirissa ja omassa rodussa esiintyviin perinnöllisiin vikoihin ja sairauksiin sekä tunnettuihin jalostuksessa huomiotaviin ominaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin.

Jalostustoimikunnalla tulee olla riittävät tiedot rodusta ja jalostuksen pääperiaatteista sekä kokemusta kasvattamisesta. Toimikunnan tulee tuntea rodun historia ja käyttötarkoitus. On suositeltavaa, että ainakin yksi toimikunnan jäsen on käynyt Kennelliiton jalostusneuvojakurssin. Jalostustoimikunta voi käyttää apuanaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten rodun ulkomuototuomareita.

Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tilaa eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia. Jalostustoimikunta laatii tavoite- ja toimintaohjelmia ja huolehtii yhteydenpidosta jalostustoimikunnan ja muiden rodun harrastajien, esimerkiksi ulkomaisten rodun yhdistysten, välillä. Sen tulee soveltaa käytäntöön myös Kennelliiton ulkomuototuomariohjeistusta liioitelluista rotupiirteistä.

Jalostustoimikunta 
• seuraa rodun kehitystä Suomessa ja ulkomailla sekä erityisesti rodun kotimaassa, ja jakaa rotutietoutta 
• toimii puolueettomasti, objektiivisesti ja rodun parhaaksi, huomioiden koko käytettävissä oleva koirapopulaation 
• kerää ja jakaa tietoa kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista  ja ulkomuotoseikoista 
• pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin rotuyhdistyksiin sekä kasvattajiin
ohjaa ja neuvoo uusia kasvattajia ja urosten omistajia
• järjestää koulutustilaisuuksia ja valmistaa koulutusmateriaalia sekä jalostusta käsitteleviä artikkeleita
• käsittelee viiveettä rodun poikkeuslupa-anomukset ja muut lausuntoa vaativat asiat sekä vastaa  näihin kirjallisesti ja tarvittaessa perustelee kantansa. Poikkeuslupa-anomuksiin liittyvissä lausunnoissa on tuotava esiin täyttääkö yhdistelmä rodun JTO:n suositukset jalostuskoirille. 
• seuraa viranomaisten sekä Kennelliiton ja FCI:n (Fédération Cynologique Internationale) koiranjalostusta koskevia määräyksiä ja suosituksia ja tiedottaa niistä jäsenistölleen.

Rotuyhdistys voi halutessaan määritellä erikseen jalostustoimikunnan tehtävät.

Downloadable file
Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten jalostustoimikunnille
Jalostustoimikunta toimii rotuyhdistyksen puolueettomana jalostusta ohjaavana yksikkönä. Tässä dokumentissa ohjeistetaan jalostustoimikunnan kokoonpanosta ja tehtävistä. Voimassa 2.2.2023 alkaen.
Updated 15.3.2023
Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten jalostustoimikunnille
Jalostustoimikunta toimii rotuyhdistyksen puolueettomana jalostusta ohjaavana
yksikkönä. Tässä dokumentissa ohjeistetaan jalostustoimikunnan kokoonpanosta ja tehtävistä. Voimassa 2.2.2023 alkaen.
Updated
Finska Kennelklubbens direktiv för avelskommittéer i specialklubbar, rasföreningar och rasklubbar
Avelskommittén tjänstgör i rollen av rasföreningens opartiska avelsstyrande enhet. I dokumentet redogörs för sammansättningen av en avelskommitté och dess uppgifter. Gäller från 2.2.2023.
Updated
Downloadable file
Rotujärjestöaineistojen käsittely Omakoira-palvelussa
Ohjeessa kerrotaan, miten rotujärjestöjen, -yhdistysten ja -kerhojen luottamushenkiöt pääsevät koostamaan edustamiensa rotujen aineistoja Omakoira-palvelusta esimerkiksi JTO:ta varten.
Updated 17.5.2022
Rotujärjestöaineistojen käsittely Omakoira-palvelussa
Ohjeessa kerrotaan, miten rotujärjestöjen, -yhdistysten ja -kerhojen luottamushenkiöt pääsevät koostamaan edustamiensa rotujen aineistoja Omakoira-palvelusta esimerkiksi JTO:ta varten.
Updated
Downloadable file
Joukkotarkastuksen järjestämisohje
Dokumentti on tarkoitettu joukkotarkastuksia järjestäville tahoille sekä lausuntoja antaville eläinlääkäreille. Dokumentissa määritellään järjestäjän ja lausunnonantajan vastuut ja ohjeistetaan tilaisuudessa tarkastettavien koirien enimmäismäärästä. Voimassa 1.1.2019 alkaen.
Updated 2.8.2018
Kennelliiton virallisen terveystarkastuksen järjestämisohje
Dokumentti on tarkoitettu joukkotarkastuksia järjestäville tahoille sekä lausuntoja antaville eläinlääkäreille. Dokumentissa määritellään järjestäjän ja lausunnonantajan vastuut ja ohjeistetaan tilaisuudessa tarkastettavien koirien enimmäismäärästä. Voimassa 1.1.2019 alkaen.
Updated
Kennelklubbens direktiv om arrangemang av officiella hälsoundersökningstillfällen
Dokumentet är avsett för aktörer som arrangerar hälsoundersökningstillfällen, där flera hundar undersöks vid samma tillfälle, samt för veterinärer som avger utlåtanden. I dokumentet redogörs för arrangörens och den undersökande veterinärens skyldigheter. Vidare ges riktlinjer om det högsta tillåtna antalet hundar som granskas vid samma tillfälle. Gäller från 1.1.2019.
Updated