Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO on rotujärjestön laatima ja Kennelliiton hyväksymä tietopaketti koirarodun tämänhetkisestä tilanteesta. Tavoiteohjelmasta löytyy tietoa kyseistä rotua edustavien koirien luonne- ja käyttöominaisuuksista, terveystilanteesta ja ulkonäöstä. Siihen on myös kirjattu, mihin asioihin tulee kiinnittää erityishuomiota kyseisessä rodussa. Jos rodulla on esimerkiksi todettu esiintyvän yleisesti polvivikoja, tavoiteohjelmassa voidaan suositella, että jalostuksessa eli pentujen vanhempina käytetään vain tutkitusti tervepolvisia koiria.

Kasvattajan lisäksi koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa. Hän voi sen perusteella esimerkiksi tarkastaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, että pentueen vanhemmille on tehty JTO:ssa suositellut tarkastukset perinnöllisten sairauksien varalta ennen astutusta.

Kunkin rodun JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja –asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa. JTO:n tulee aktiivisesti ohjata jalostusta näiden määräysten mukaiseen suuntaan. Rotujärjestöjen jalostustoiminnan tulee perustua rodun JTO:ssa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin.

Eri rotujen jalostuksen tavoiteohjelmiin voi tutustua Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. Suurin osa ohjelmista on julkaistu myös rotuyhdistyksen nettisivuilla. Täältä löydät lisätietoa ohjelmissa käytettävistä jalostuksen termeistä.

JTO on pakollinen kaikille roduille, jossa viimeisen viiden vuoden yhteenlaskettu rekisteröintimäärä on yli 50 koiraa. Rotujärjestöt ja niiden alaiset rotuyhdistykset sekä rotukerhot vastaava omien rotujensa jalostuksen ohjauksesta. Jokaisen rotujärjestön pitää huolehtia, että sen alaisille roduille laaditaan oma JTO-ohjelmansa. Tällä hetkellä yli 200 rodulla on voimassa oleva JTO.

Rotujärjestöt voivat käyttää perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa (PEVISA) yhtenä apuna ja työkaluna JTO:n toteuttamiseksi.

JTO:n laatimisessa kannattaa hyödyntää Omakoira-palvelusta ladattavaa rotujärjestöaineistoa.

JTO:n laatiminen ja hyväksyminen

JTO:n laatiminen ja päivitys

Kun JTO tehdään ensimmäistä kertaa, käytetään pohjana Kennelliiton jalostuksen tavoiteohjelmien mallirunkoja. JTO-mallirunko suurilukuisille roduille, joita on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa ja JTO-mallirunko harvalukuisille roduille, joita on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity alle 250 koiraa.

Viiden vuoden päästä tehdään JTO:lle päivitys, jossa päivitetään kappaleet 1, 5 ja 6.5. Kappaleista 4.1, 4.2, 4.3 ja 4.4 päivitetään tilasto- ja numerotiedot, sekä näiden analysoinnit. Tarvittaessa voidaan päivittää myös kappaleet 3 ja 7. Päivitetyt tiedot tulee huomioida myös tekstissä. Muutetut kohdat tulee merkitä selvästi, esimerkiksi lihavoida, värittää tai alleviivata.

JTO tulee uusia 10 vuoden välein. Koko JTO tarkastetaan, vanhentunut tieto päivitetään ja rodun jalostukseen liittyvä uusi tieto lisätään ohjelmaan. Tällainen koko ohjelman uusiminen voidaan tehdä tarpeen vaatiessa koska tahansa.

JTO:n ennakkotarkastus

Kun JTO on tehty tai päivitetty valmiiksi, toimitetaan se sähköpostitse Kennelliittoon ennakkotarkastukseen osoitteeseen: jalostusposti@kennelliitto.fi. JTO tulee toimittaa Kennelliittoon ennakkotarkastettavaksi hyvissä ajoin ennen sen käsittelyä rotujärjestön tai -yhdistyksen kokouksessa.

Kun JTO on ennakkotarkastettu Kennelliitossa, saa yhdistys tarkastuskommentit, joiden perusteella yhdistyksen tulee korjata JTO. Korjattu JTO toimitetaan vielä Kennelliittoon viimeiseen tarkastukseen, jonka jälkeen JTO on valmis käsiteltäväksi yhdistyksen yleisessä kokouksessa ja Kennelliitossa.

JTO:n hyväksyminen

JTO on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Jos rodulla on rotuyhdistys, tulee JTO hyväksyä yhdistyksen yleisessä kokouksessa ennen kuin rotujärjestön yleinen kokous voi sen hyväksyä. Kun kyseessä on JTO:n päivitys, ei JTO:ta tarvitse käsitellä rotujärjestön tai -yhdistyksen yleisessä kokouksessa vaan rotujärjestön hallituksen kokouksen päätös JTO:n hyväksymisestä riittää.

JTO:n hyväksymisestä toimitetaan allekirjoitetut pöytäkirjaotteet Kennelliittoon, jonka jälkeen JTO käsitellään ja hyväksytään Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan toimesta.

JTO:n hyväksyminen ilman ennakkotarkastusmenettelyä

JTO voidaan hyväksyä rotujärjestön ja -yhdistyksen yleisessä kokouksessa ilman ennakkotarkastusta. Tällöin kannattaa kokouksessa valtuuttaa jalostustoimikunta tai yhdistyksen hallitus muokkaamaan JTO:ta tarvittaessa Kennelliitosta tulleiden tarkastuskommenttien perusteella.

Ennakkotarkastamaton hyväksytty JTO ja rotujärjestön ja -yhdistyksen yleisten kokousten allekirjoitetut pöytäkirjan otteet tulee toimittaa Kennelliittoon ohjelman aiottua voimaantuloa edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä.

JTO tarkastetaan Kennelliitossa ja yhdistys saa JTO:sta tarkastuskommentit, joiden perusteella yhdistyksen tulee korjata JTO. Korjattu JTO toimitetaan vielä Kennelliittoon viimeiseen tarkastukseen, jonka jälkeen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy JTO:n

JTO:n käyttöönotto ja tiedottaminen

Rotujärjestön tulee tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä JTO:sta mahdollisimman tehokkaasti, nopeasti ja kattavasti hyväksymisen jälkeen. Hyväksytty JTO on julkaistava rotujärjestön tai -yhdistyksen jäsenille.

JTO:t ja kokouspöytäkirjanotteet toimitetaan Kennelliittoon sähköpostitse osoitteeseen:
jalostusposti@kennelliitto.fi


Mallirungot ja ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta

Downloadable file
Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) mallirunko suurilukuisille roduille
Mallirungossa määritellään suurilukuisten rotujen JTO:ssa käsiteltävät asiat sekä JTO:n rakenne. Ohje on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa. Ks. myös JTO:n tekemistä helpottamaan laadittu täytettävä pohja (Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) täytettävä pohja suurilukuisille roduille) sekä Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta (ohjelman hyväksymisjärjestys, vastuut ja velvollisuudet jne). Päivitetty 6.2.2014.
Updated 30.5.2018
Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) mallirunko suurilukuisille roduille
Mallirungossa määritellään suurilukuisten rotujen JTO:ssa käsiteltävät asiat sekä JTO:n rakenne. Ohje on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa.
Ks. myös JTO:n tekemistä helpottamaan laadittu täytettävä pohja (Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) täytettävä pohja suurilukuisille roduille) sekä Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta (ohjelman hyväksymisjärjestys, vastuut ja velvollisuudet jne).
Päivitetty 6.2.2014.
Updated
Breeding Strategy (JTO) Template for breeds with large populations
This Breeding Strategy (JTO) template is for breeds with large populations (min. 250 dogs registered over the course of the last five years). The template lists themes and issues which should be included in the strategy. Valid from 6.2.2014.
Updated
Downloadable file
Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) mallirunko harvalukuisille roduille
Mallirungossa määritellään harvalukuisten rotujen JTO:ssa käsiteltävät asiat sekä JTO:n rakenne. Ohje on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity alle 250 koiraa. Ks. myös JTO:n tekemistä helpottamaan laadittu täytettävä pohja (Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) täytettävä pohja harvalukuisille roduille) sekä Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta (ohjelman hyväksymisjärjestys, vastuut ja velvollisuudet jne). Päivitetty 6.2.2014.
Updated 30.5.2018
Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) mallirunko harvalukuisille roduille
Mallirungossa määritellään harvalukuisten rotujen JTO:ssa käsiteltävät asiat sekä JTO:n rakenne. Ohje on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity alle 250 koiraa. Ks. myös JTO:n tekemistä helpottamaan laadittu täytettävä pohja (Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) täytettävä pohja harvalukuisille roduille) sekä Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta (ohjelman hyväksymisjärjestys, vastuut ja velvollisuudet jne). Päivitetty 6.2.2014.
Updated
The form can be filled and saved
Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) täytettävä lomakepohja suurilukuisille roduille
Suurilukuisille roduille tarkoitettu, täytettävä pohja jalostuksen tavoiteohjelman kirjoittamista ja jäsentelyä varten. Harvalukuisille roduille on oma pohjansa. Ks. myös Jalostuksen tavoiteohjelman mallirungot (ohjelman sisältö) sekä Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta (ohjelman hyväksymisjärjestys, vastuut ja velvollisuudet jne).
Updated 10.12.2019
Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) täytettävä lomakepohja suurilukuisille roduille
Suurilukuisille roduille tarkoitettu, täytettävä pohja jalostuksen tavoiteohjelman kirjoittamista ja jäsentelyä varten. Harvalukuisille roduille on oma pohjansa. Ks. myös Jalostuksen tavoiteohjelman mallirungot (ohjelman sisältö) sekä Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta (ohjelman hyväksymisjärjestys, vastuut ja velvollisuudet jne).
Updated
The form can be filled and saved
Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) täytettävä lomakepohja harvalukuisille roduille
Harvalukuisille roduille tarkoitettu, täytettävä pohja jalostuksen tavoiteohjelman kirjoittamista ja jäsentelyä varten. Suurilukuisille roduille on oma pohjansa. Ks. myös Jalostuksen tavoiteohjelman mallirungot (ohjelman sisältö) sekä Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta (ohjelman hyväksymisjärjestys, vastuut ja velvollisuudet jne).
Updated 10.12.2019
Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) täytettävä lomakepohja harvalukuisille roduille
Harvalukuisille roduille tarkoitettu, täytettävä pohja jalostuksen tavoiteohjelman kirjoittamista ja jäsentelyä varten.
Suurilukuisille roduille on oma pohjansa. Ks. myös Jalostuksen tavoiteohjelman mallirungot (ohjelman sisältö) sekä Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta (ohjelman hyväksymisjärjestys, vastuut ja velvollisuudet jne).
Updated
Downloadable file
Ohje jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) laatimisesta
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten rotuyhdistykset ja -järjestöt laativat rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO), mikä on ohjelman hyväksymisprosessi, ja miten ohjelma päivitetään. Voimassa 1.1.2024 alkaen.
Updated 13.12.2023
Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten rotuyhdistykset ja -järjestöt laativat rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO), mikä on ohjelman hyväksymisprosessi, ja miten ohjelma päivitetään.
Voimassa 1.1.2024 alkaen.
Updated