PEVISA-ohjelma on yksi jalostuksen tavoiteohjelman työkaluista

Rotujärjestöt vastaavat PEVISA-ohjelmien anomisesta roduilleen ja seuraavat ohjelmien vaikutuksia. Rodulle voidaan hyväksyä PEVISA-ohjelma vain, jos sillä on myös Kennelliiton hyväksymä Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO). PEVISA:n tulee perustua JTO:ssa esitettyihin seikkoihin rodun tilanteesta ja rotujärjestö voikin käyttää PEVISA-ohjelmaa yhtenä apuna ja työkaluna JTO:n toteuttamiseksi. PEVISA-ohjelmalla pyritään varmistamaan, että rodussa esiintyvät perinnölliset sairaudet saadaan hallintaan, eivätkä ne pääse runsastumaan. Jalostuksessa tulee välttää yhdistelmiä, joilla olemassa olevan tiedon mukaan on keskimääräistä suurempi riski periyttää hyvinvointia ja elinikää alentavia vikoja ja sairauksia. Ohjelman avulla voidaan myös säilyttää rodun perinnöllistä vaihtelua, jotta saataisiin estettyä haitallisten geenimuotojen kasautuminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.

Kun rodulla on PEVISA-ohjelma, tulee pentueen molempien vanhempien täyttää ohjelman asettamat ehdot ennen astutusta. Ehdoilla voidaan esimerkiksi rajoittaa sairaaksi todetun tai sovitun raja-arvon ylittävän tai alittavan koiran jälkeläisten rekisteröintiä, koiralle rekisteröitävien jälkeläisten määrää tai syntyvän pentueen sukusiitosastetta.

Terveystutkimuksen tulos voi olla voimassa, vaikka lausunto olisi PEVISA-ohjelman mukaan vanhentunut

PEVISA-ohjelmissa määritellään, onko jalostuskoirien kertatutkimus riittävä vai pitääkö seulontatutkimus uusia säännöllisesti. Luustotutkimukset tehdään tyypillisesti vain kerran koiran elinaikana, kun taas esimerkiksi silmä- ja sydäntutkimukset ovat voimassa vain rajoitetun, rotukohtaisesti määritetyn ajan. Koira voidaan todeta terveeksi tutkimushetkellä, mutta se voi sairastua myöhemmin, ja siksi jalostukseen käytettävien koirien tutkimuksille on näissä sairauksissa määritelty tietty voimassaoloaika.

Tuloksen muuttuessa eri tutkimuskerroilla tulee erityisesti huomioida, että huonompi tulos ei välttämättä suoraan korvaudu paremmalla, vaikka aiemman lausunnon PEVISA:n mukainen voimassaoloaikakin olisi jo päättynyt. Huonomman tuloksen korvaaminen tai kumoaminen saattaa vaatia esim. paneelikäsittelyn.

Tarkista terveystutkimusten voimassaolot sairauskohtaisista ohjeista ja PEVISA-ehdoista.

Jos PEVISA- tai muut rotukohtaiset ehdot eivät täyty?

Kasvattaja voi perustellusta syystä anoa etukäteen poikkeuslupaa koiran jalostuskäytölle, jos jompikumpi pentueen vanhemmista tai yhdistelmä ei täytä jalostukseen käytön ehtoja.

Kasvattaja voi myös rekisteröidä FI-/ER-rekisteriin sellaisen pentueen, jossa vanhemmilla ei astutushetkellä ole PEVISA-ohjelman mukaisia terveystutkimustuloksia, mutta vanhemmat ovat saaneet ohjelman ehdot täyttävät tulokset astutuksen jälkeen. Pentueen rekisteröinnistä peritään porrastetusti nouseva lisämaksu.

Jos PEVISA-ohjelman ehdot eivät täyty rekisteröintihetkellä, asetetaan pentue pysyvään jalostuskieltoon. Kasvattajan nimiin voidaan rekisteröidä vain yksi pysyvään jalostuskieltoon asetettu pentue viiden vuoden aikana ja koiralle voidaan rekisteröidä vain yksi pysyvään jalostuskieltoon asetettu pentue. Pentueen rekisteröinnistä peritään porrastetusti nouseva lisämaksu.

Lisämaksulla voidaan rekisteröidä korkeintaan kolme pentuetta kasvattajaa kohden.

Ulkomaisen koiran käyttö jalostukseen

PEVISA-ehdot koskevat myös ulkomaisen koiran jalostuskäyttöä. Sairauskohtaisissa ohjeissa määritellään, mitkä ulkomaiset tulokset hyväksytään suomalaisten tulosten sijasta. Voit kysyä tulosten kelpaavuudesta etukäteen Kennelliitosta.

Rotujärjestön aloitteesta voidaan ulkomaisen uroksen ja jalostuslainaan tuodun ulkomaisen nartun käytölle myöntää myös ns. pysyvä poikkeuslupa, joka antaa mahdollisuuden käyttää ulkomaista koiraa, vaikka se ei täyttäisi tiettyjä rodulle määriteltyjä PEVISA-ehtoja. Tämä poikkeuslupa koskee uroksilla kahden pentueen ja nartulla yhden pentueen rekisteröintiä. Kiintiöön lasketaan Suomessa rekisteröidyt pentueet, mutta ei mahdollisia tuontijälkeläisiä.

Ulkomaisia koiria koskevat poikkeukset mainitaan rotukohtaisissa erityisehdoissa.

Indeksit PEVISA-ohjelmissa

Koirakohtaiset indeksit löytyvät Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.

PEVISA:n indeksiehdot voivat koskea joko koiraa tai yhdistelmää. Ehtona voi esimerkiksi olla, että koiran lonkkaindeksi on vähintään 102 tai koiran lonkkakuvaustulos on vähintään B. Vaihtoehtoisesti ehto voisi olla, että yhdistelmän eli uroksen ja nartun indeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. Jalostuskoiran indeksin tai yhdistelmän indeksien keskiarvon tulisi aina olla yli 100, jotta perinnöllistä edistymistä saataisiin aikaan.

PEVISA-tarkistuksissa huomioidaan koiralla astutushetkellä oleva indeksi. Siemennettäessä pakastespermalla huomioidaan kuitenkin joko se indeksin arvo, joka uroksella on ollut sperman keräyshetkellä tai siemennyshetkellä. Keräyshetkellä voimassa ollut indeksi voidaan huomioida vain, jos se on saatavilla Kennelliiton tietokannassa tai jos pentueilmoituksen liitteenä on siitä todiste (esim. tuloste keräyspäivältä).

Tuontikoirien kohdalla kannattaa huomioida, että koira saa indeksin vasta kun sillä on suomalainen kuvaustulos tai Suomessa tutkittuja jälkeläisiä.

Ensisijaisesti käytetään aina koiran suomalaista indeksiä. Rodun PEVISA-ehdoissa määritellään, jos suomalaisen indeksin puuttuessa huomioidaan koiralla mahdollisesti oleva ulkomainen indeksi. Pentueilmoitukseen tulee tällöin liittää todiste ulkomaisen indeksin arvosta astutushetkellä.

PEVISA-ohjelman laatiminen ja hyväksyminen

PEVISA-ohjelman laatiminen

Rodulla, jolle anotaan PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassa jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. Ohjelmat voidaan esittää hyväksyttäviksi samaan aikaan.

PEVISA-ohjelman laatimisessa voi hyödyntää PEVISA-lomaketta, josta käy ilmi kaikki ominaisuudet, jotka on mahdollista lisätä PEVISA-ohjelmaan. Ohjelman sanatarkasta muotoilusta voi kysyä neuvoa Kennelliiton toimistolta sähköpostitse jalostusposti@kennelliitto.fi.

PEVISA-ohjelman hyväksyminen rotujärjestössä

Rotukohtaisesta PEVISA-ohjelman hyväksymisestä ja sen muuttamisesta on päätettävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Jos rodulla on rotuyhdistys, on PEVISA-ohjelma hyväksyttävä sen yleisessä kokouksessa ennen rotujärjestön yleiskokouksen käsittelyä. Jos rodulla ei ole virallista rotuyhdistystä, tulee rotujärjestön kuulla rotukerhoa PEVISA-ohjelmaa valmisteltaessa.

PEVISA-ohjelma tulee kirjata sanatarkasti kokonaisuudessaan rotujärjestön ja -yhdistyksen yleisen kokouksen kokouskutsussa. Myös kokouksessa päätetty PEVISA-ohjelma tulee kirjata kokonaisuudessaan kokouksen pöytäkirjaan. Vaikka PEVISA-ohjelmaa jatkettaisiin samanlaisena sen voimassaolon päättyessä, tulee PEVISA-ohjelman jatkaminen entisellään kirjata kokonaisuudessaan kokouskutsuun käsitellä ja hyväksyä rotujärjestön ja -yhdistyksen yleisessä kokouksessa.

PEVISA-ohjelman hyväksyminen Kennelliitossa

Rotujärjestön on toimitettava PEVISA-esitys Kennelliittoon ohjelman aiottua voimaantuloa edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. Esityksen mukaan on liitettävä rotujärjestön ja -yhdistyksen kokouskutsu, allekirjoitettu pöytäkirjanote sekä täytetty PEVISA-lomake.

PEVISA-ohjelma käsitellään ja hyväksytään Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa. Mikäli rotujärjestön esitys PEVISA-ohjelmaksi ei kaikilta osiltaan noudata PEVISA-sääntöä, viedään päätös aina hallituksen vahvistettavaksi ja valtuustolle tiedoksi.

PEVISA-ohjelma voi olla kerrallaan voimassa korkeintaan viisi vuotta.

Hyväksytystä PEVISA-ohjelmasta tiedottaminen

Rotujärjestön tulee tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja kattavasti. Hyväksytty ohjelma tulee julkaista rotujärjestön tai rotuyhdistyksen julkaisussa ja internet-sivuilla, jossa ohjelman tulisi olla pysyvästi nähtävillä.

PEVISA-ohjelmat ja kokouspöytäkirjanotteet toimitetaan Kennelliittoon sähköpostitse osoitteeseen:
jalostusposti@kennelliitto.fi

Lisätietoa virallisista terveystutkimuksista löydät täältä.

PEVISA-ohjeet ja säännöt sekä muut rotukohtaiset ehdot on koottu alla oleviin tiedostoihin.

Downloadable file
PEVISA-sääntö
Säännössä kerrotaan Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien eli PEVISA-ohjelman tavoitteet sekä hyväksymis- ja muuttamisjärjestyksen rotujärjestössä ja Kennelliitossa. Rodulla, joka anoo PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassaoleva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. Dokumenttia täydentävät ohjeet rotujärjestöille eli PEVISA-ohje ja JTO-ohje. Voimassa 1.1.2024 alkaen.
Updated 13.12.2023
PEVISA-sääntö
Säännössä kerrotaan Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien eli PEVISA-ohjelman tavoitteet sekä hyväksymis- ja muuttamisjärjestyksen rotujärjestössä ja Kennelliitossa. Rodulla, joka anoo PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassaoleva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. Dokumenttia täydentävät ohjeet rotujärjestöille eli PEVISA-ohje ja JTO-ohje. Voimassa 1.1.2024 alkaen.
Updated
Downloadable file
PEVISA-ohje
Täydentää PEVISA-sääntöä. Antaa rotujärjestöille ohjeet ohjelman laatimiseksi ja soveltamiseksi. Ohjeessa mm. kerrotaan millaisia jalostuskäytön ehtoja PEVISA-ohjelmaan voi sisältyä. Voimassa 1.1.2024 alkaen.
Updated
PEVISA-ohje
Täydentää PEVISA-sääntöä. Antaa rotujärjestöille ohjeet ohjelman laatimiseksi ja soveltamiseksi. Ohjeessa mm. kerrotaan millaisia jalostuskäytön ehtoja PEVISA-ohjelmaan voi sisältyä. Voimassa 1.1.2024 alkaen.
Updated
Downloadable file
PEVISA ja rotukohtaiset erityisehdot
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää rotukohtaiset vaatimukset jalostuskoirille sekä esimerkiksi menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä. PEVISA-ohjelmat sisältävät mm. jälkeläisten rekisteröinnin ehtona olevia terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 20.5.2024.
Updated
PEVISA ja rotukohtaiset erityisehdot
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää rotukohtaiset vaatimukset jalostuskoirille sekä esimerkiksi menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä. PEVISA-ohjelmat sisältävät mm. jälkeläisten rekisteröinnin ehtona olevia terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 20.5.2024.
Updated