PEVISA on lyhenne sanoista Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma. Se sisältää ehdot, jotka pentueen isän ja emän tulee täyttää, jotta pennut voidaan rekisteröidä Kennelliiton rekisteriin. Ehdot liittyvät muun muassa terveystutkimustuloksiin, jälkeläismääriin tai siihen, kuinka kaukaista sukua vanhempien tulee olla keskenään. Ohjelman tavoitteena on ylläpitää ja kehittää rodun terveystilannetta.Voimassaolevia PEVISA-ohjelmia on vuoden 2022 alussa noin 152 ja ne koskevat noin 175 rotua tai rotumuunnosta.

PEVISA-ohjelma on yksi JTO:n työkaluista

Rotujärjestöt vastaavat PEVISA-ohjelmien anomisesta roduilleen ja seuraavat ohjelmien vaikutuksia. Rodulle voidaan hyväksyä PEVISA-ohjelma vain, jos sillä on myös Kennelliiton hyväksymä Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) (ohjelmat voidaan esittää hyväksyttäviksi samaan aikaan). PEVISA:n tulee perustua JTO:ssa esitettyihin seikkoihin rodun tilanteesta ja rotujärjestö voikin käyttää PEVISA-ohjelmaa yhtenä apuna ja työkaluna JTO:n toteuttamiseksi. PEVISA-ohjelmalla pyritään varmistamaan, että rodussa esiintyvät perinnölliset sairaudet saadaan hallintaan, eivätkä ne pääse runsastumaan. Jalostuksessa tulee välttää yhdistelmiä, joilla olemassa olevan tiedon mukaan on keskimääräistä suurempi riski periyttää hyvinvointia ja elinikää alentavia vikoja ja sairauksia. Ohjelman avulla voidaan myös säilyttää rodun perinnöllistä vaihtelua, jotta saataisiin estettyä haitallisten geenimuotojen kasautuminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.

Kun rodulla on PEVISA-ohjelma, tulee pentueen molempien vanhempien täyttää ohjelman asettamat ehdot ennen astutusta. Ehdoilla voidaan esimerkiksi rajoittaa sairaaksi todetun tai sovitun raja-arvon ylittävän tai alittavan koiran jälkeläisten rekisteröintiä, koiralle rekisteröitävien jälkeläisten määrää tai syntyvän pentueen sukusiitosastetta.

Terveystutkimuksen tulos voi olla voimassa, vaikka lausunto olisi PEVISA-ohjelman mukaan vanhentunut

PEVISA-ohjelmissa määritellään, onko jalostuskoirien kertatutkimus riittävä vai pitääkö seulontatutkimus uusia säännöllisesti. Luustotutkimukset tehdään tyypillisesti vain kerran koiran elinaikana, kun taas esimerkiksi silmä- ja sydäntutkimukset ovat voimassa vain rajoitetun, rotukohtaisesti määritetyn ajan. Koira voidaan todeta terveeksi tutkimushetkellä, mutta se voi sairastua myöhemmin, ja siksi jalostukseen käytettävien koirien tutkimuksille on näissä sairauksissa määritelty tietty voimassaoloaika.

Tuloksen muuttuessa eri tutkimuskerroilla tulee erityisesti huomioida, että huonompi tulos ei välttämättä suoraan korvaudu paremmalla, vaikka aiemman lausunnon PEVISA:n mukainen voimassaoloaikakin olisi jo päättynyt. Huonomman tuloksen korvaaminen tai kumoaminen saattaa vaatia esim. paneelikäsittelyn.

Tarkista terveystutkimusten voimassaolot sairauskohtaisista ohjeista ja PEVISA-ehdoista.

Jos PEVISA- tai muut rotukohtaiset ehdot eivät täyty?

Kasvattaja voi perustellusta syystä anoa etukäteen poikkeuslupaa koiran jalostuskäytölle, jos jompikumpi pentueen vanhemmista tai yhdistelmä ei täytä jalostukseen käytön ehtoja. Kasvattaja voi myös yhden kerran rekisteröidä FI-/ER-rekisteriin sellaisen pentueen, jossa vanhemmilla ei astutushetkellä ole PEVISA-ohjelman mukaisia terveystutkimustuloksia, mutta vanhemmat ovat saaneet ohjelman ehdot täyttävät tulokset astutuksen jälkeen. Koiralle voi rekisteröidä vain yhden tällaisen pentueen (koskee sitä vanhempaa, joka ei astutushetkellä täyttänyt PEVISA-ehtoja). Pentueen rekisteröinnistä peritään korotettu maksu.

Koiralle voidaan PEVISA- tai muiden rotukohtaisten ehtojen jäädessä täyttymättä merkitä myös yhden kerran pentue EJ-rekisteriin. Kasvattaja voi käyttää tämän mahdollisuuden kerran viidessä vuodessa.  Myös tällaisen pentueen rekisteröinnistä peritään korotettu maksu.

Ulkomaisen uroksen käyttö jalostukseen

PEVISA-ehdot koskevat myös ulkomaisen uroksen jalostuskäyttöä. Sairauskohtaisissa ohjeissa määritellään, mitkä ulkomaiset tulokset hyväksytään suomalaisten tulosten sijasta. Voit kysyä tulosten kelpaavuudesta etukäteen Kennelliitosta. Rotujärjestön aloitteesta voidaan ulkomaisen uroksen käytölle myöntää myös ns. pysyvä poikkeuslupa, joka antaa mahdollisuuden käyttää ulkomaista urosta, vaikka se ei täyttäisi tiettyjä rodulle määriteltyjä PEVISA-ehtoja. Tämä poikkeuslupa koskee 1.1.2016 alkaen tapahtuvissa astutuksissa korkeintaan kahta pentuetta/uros. Joillakin roduilla poikkeusluvassa on jo aikaisemmin ollut kahden pentueen rajoitus ja niillä myös ennen vuotta 2016 astutetut pentueet huomioidaan. Kiintiöön lasketaan Suomessa rekisteröidyt pentueet, mutta ei uroksen mahdollisia tuontijälkeläisiä.

Pysyvä poikkeuslupa koskee ulkomaisen uroksen astutuskäyttöä sekä Suomessa että ulkomailla. Kun ulkomaisen uroksen pentuekiintiö täyttyy, voidaan se tarvittaessa joko tutkia PEVISA-ohjelman mukaisesti tai kasvattaja voi anoa tapauskohtaista poikkeuslupaa uroksen käytölle. Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset mainitaan rotukohtaisissa erityisehdoissa.

Indeksit PEVISA-ohjelmissa

Koirakohtaiset indeksit löytyvät Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.

PEVISA:n indeksiehdot voivat koskea joko koiraa tai yhdistelmää. Ehtona voi esimerkiksi olla, että koiran lonkkaindeksi on vähintään 102 tai koiran lonkkakuvaustulos on vähintään B. Vaihtoehtoisesti ehto voisi olla, että yhdistelmän eli uroksen ja nartun indeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. Jalostuskoiran indeksin tai yhdistelmän indeksien keskiarvon tulisi aina olla yli 100, jotta perinnöllistä edistymistä saataisiin aikaan.

Indeksit päivitetään joka kuukauden viimeisellä viikolla niillä roduilla, joilla on indekseihin liittyviä ehtoja PEVISA-ohjelmassaan. Koiran saaman lausunnon ja indeksilaskennan välillä saattaa siis kulua muutama viikko. Indeksi voi muuttua päivityskerrasta toiseen koiran sukulaisten saamien uusien kuvaustulosten ja rodun keskitason vaihtelun perusteella. Myös laskennassa suoritettavat pyöristykset voivat aiheuttaa hyvin pieniä (pisteen tai kaksi) heittoja indeksilukuun.

PEVISA-tarkistuksissa huomioidaan koiralla astutushetkellä oleva indeksi. Siemennettäessä pakastespermalla huomioidaan kuitenkin joko se indeksin arvo, joka uroksella on ollut sperman keräyshetkellä tai siemennyshetkellä. Keräyshetkellä voimassa ollut indeksi voidaan huomioida vain, jos se on saatavilla Kennelliiton tietokannassa tai jos pentueilmoituksen liitteenä on siitä todiste (esim. tuloste keräyspäivältä).

Tuontikoirien kohdalla kannattaa huomioida, että koira saa indeksin vasta kun sillä on suomalainen kuvaustulos tai Suomessa tutkittuja jälkeläisiä.

Ensisijaisesti käytetään aina koiran suomalaista indeksiä. Rodun PEVISA-ehdoissa määritellään, jos suomalaisen indeksin puuttuessa huomioidaan koiralla mahdollisesti oleva ulkomainen indeksi. Pentueilmoitukseen tulee tällöin liittää todiste ulkomaisen indeksin arvosta astutushetkellä. Saksassa indeksit lasketaan hieman eri tavoin kuin Suomessa ja niiden arvot huomioidaan pentueen tarkastuksen yhteydessä suomalaisella asteikolla. Ulkomaisen indeksin arvoa ei tallenneta tietokantaan eikä se vaikuta siihen, millaisen indeksin koira mahdollisesti saa myöhemmin Suomessa.

Roduilla, joiden PEVISA-ohjelmassa on indeksejä koskeva rajoitus, voidaan rajoittaa vähäisen tietomäärän perusteella laskettujen indeksien näkymistä jalostustietojärjestelmässä, jotta jalostusvalinnat tehdään riittävän luotettavasti määriteltyjen indeksien perusteella. Tällä on merkitystä etenkin tuontikoirien kohdalla. Esimerkiksi saksanpaimenkoirilla lonkkaindeksi näkyy jalostustietojärjestelmässä vain, jos sen arvosteluvarmuus (indeksin perässä suluissa ilmoitettava luku) on vähintään 50 %. Vaadittava arvosteluvarmuus ylittyy, kun koiralla on joko oma, suomalainen kuvaustulos tai esimerkiksi 4–5 kuvattua jälkeläistä.

Lisätietoa virallisista terveystutkimuksista löydät täältä.

PEVISA-ohjeet ja säännöt sekä muut rotukohtaiset ehdot on koottu alla oleviin tiedostoihin.

Downloadable file
Yleinen PEVISA-sääntö
Säännössä kerrotaan Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien eli PEVISA-ohjelman tavoitteet sekä hyväksymis- ja muuttamisjärjestyksen rotujärjestössä ja Kennelliitossa. Rodulla, joka anoo PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassaoleva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. Dokumenttia täydentävät ohjeet rotujärjestöille eli PEVISA-ohje ja JTO-ohje. Voimassa 1.1.2009 alkaen.
Päivitetty
Yleinen PEVISA-sääntö
Säännössä kerrotaan Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien eli PEVISA-ohjelman tavoitteet sekä hyväksymis- ja muuttamisjärjestyksen rotujärjestössä ja Kennelliitossa. Rodulla, joka anoo PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassaoleva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. Dokumenttia täydentävät ohjeet rotujärjestöille eli PEVISA-ohje ja JTO-ohje. Voimassa 1.1.2009 alkaen.
Päivitetty
Allmänna PEVISA-bestämmelser
I dokumentet redogörs för PEVISA-programmets målsättningar samt ordningen för godkännande och ändring av programmen i specialklubbar och på Kennelklubben. En ras, som specialklubben önskar ansluta till PEVISA, bör ha en giltig rasspecifik avelsstrategi (JTO), som utgör grunden för fastställandet av PEVISA-programmet. Direktiven till specialklubbar, dvs. PEVISA-instruktionen och JTO-instruktionen, kompletterar dessa direktiv. Gäller från 1.1.2009.
Päivitetty
Downloadable file
PEVISA-ohje
Täydentää PEVISA-sääntöä. Antaa rotujärjestöille ohjeet ohjelman laatimiseksi ja soveltamiseksi. Ohjeessa mm. kerrotaan millaisia jalostuskäytön ehtoja PEVISA-ohjelmaan voi sisältyä. Voimassa 1.1.2019 alkaen.
Päivitetty
PEVISA-ohje
Täydentää PEVISA-sääntöä. Antaa rotujärjestöille ohjeet ohjelman laatimiseksi ja soveltamiseksi. Ohjeessa mm. kerrotaan millaisia jalostuskäytön ehtoja PEVISA-ohjelmaan voi sisältyä. Voimassa 1.1.2019 alkaen.
Päivitetty
Instruktioner om PEVISA-programmet
Direktiven kompletterar PEVISA-bestämmelserna. I dokumentet ges instruktioner till specialklubbar hur programmet utarbetas och hur det tillämpas. I direktiven tas bl.a. upp vilka krav som kan anslutas till ett PEVISA-program som villkor för avelsbruk. Gäller fr.o.m. 1.1.2019.
Päivitetty
The form can be filled and saved
Lomake PEVISA-ohjelmaan valittavista tutkimuksista ja muista vaatimuksista
Rotujärjestö täyttää tämän lomakkeen anoessaan rodulleen PEVISA-ohjelmaa. Täytetty lomake sisältää anotut rekisteröintiehdot. Lomake liitetään Kennelliitolle toimitettavaan PEVISA-anomukseen.
Päivitetty 30.5.2018
Lomake PEVISA-ohjelmaan valittavista tutkimuksista ja muista vaatimuksista
Rotujärjestö täyttää tämän lomakkeen anoessaan rodulleen PEVISA-ohjelmaa. Täytetty lomake sisältää anotut rekisteröintiehdot. Lomake liitetään Kennelliitolle toimitettavaan PEVISA-anomukseen.
Päivitetty
Downloadable file
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot 2022
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 20.6.2022.
Päivitetty
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot vuonna 2021
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 23.6.2021.
Päivitetty
Muut versiot
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot vuonna 2022
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 20.6.2022.
Päivitetty
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 1.2.2022.
Päivitetty