I början av 2022 finns det 152 giltiga PEVISA-program som berörar cirka 175 raser eller rasvarianter.

PEVISA-programmet ett av JTO:s verktyg

Specialklubbarna ansvarar för att ansöka om PEVISA-program för sina respektive raser samt följer upp programmets verkningar. Ett PEVISA-program kan godkännas för rasen bara om rasen också har en rasspecifik avelsstrategi, JTO, som godkänts av Kennelklubben (JTO och PEVISA kan skickas för godkännande samtidigt). PEVISA ska basera sig på de omständigheter som presenteras i rasens JTO och specialklubben kan därmed använda PEVISA-programmet som hjälp och som ett verktyg för att förverkliga rasens JTO.
Syftet med PEVISA-programmet är att säkerställa att sjukdomar som ofta förekommer inom rasen fås under kontroll och inte blir allmännare. I avel bör undvikas kombinationer om vilka tillgängliga uppgifter tyder på större än genomsnittlig risk att ge i arv defekter och sjukdomar som försämrar hundens välmående och livslängd. Programmet är också till nytta när det gäller att bevara rasens genetiska diversitet; det är viktigt för att ogynnsamma genformer inte anhopas, och för att hållbar rasutveckling ska stödjas.

Om rasen har ett PEVISA-program, ska valpkullens båda föräldrar före parning uppfylla de krav som ställs i programmet. Med villkor kan t.ex.  begränsas registreringen av avkommor efter en hund som konstaterats vara sjuk eller som över- eller underskrider ett fastställt gränsvärde, antalet avkommor som registreras till en hund eller inavelsgraden av valpkullen som föds.

Resultatet kan vara i kraft även om utlåtandet har gått ut enligt PEVISA

I PEVISA-programmet fastställs om det räcker att en avelshund undersöks en gång eller om respektive undersökning ska förnyas regelbundet. Röntgenundersökningar görs vanligtvis endast en gång under hundens livstid medan till exempel resultat från ögonlysningar och hjärtundersökningar är i kraft endast en viss tid, som bestäms rasvis. En hund kan vid undersökningstillfället konstateras vara frisk men kan senare insjukna. Därför har man för avelshundar fastställt en viss giltighetstid avseende dessa sjukdomar.  

Om resultatet ändras vid olika undersökningstillfällen bör man i synnerhet beakta att det sämre resultatet inte nödvändigtvis ersätts med det bättre, trots att giltighetstiden av det tidigare utlåtandet hade redan gått ut enligt PEVISA. Att ersätta eller upphäva det sämre resultatet kan kräva t.ex. panelbehandling.

Granska giltighetstider av hälsoundersökningar i sjukdomsspecifika direktiv och PEVISA-villkoren.

Men om PEVISA eller andra rasspecifika bestämmelser inte uppfylls?

Uppfödaren kan av motiverade skäl i förväg ansöka om dispens för att få använda hunden i avel, om någondera av en valpkulls föräldrar, eller kombinationen inte uppfyller villkoren för avelsbruk. Uppfödaren kan också en gång registrera i FI-/ER-register en sådan valpkull, där föräldrarna inte vid parningstillfället har hälsoundersökningsresultat som förutsätts i PEVISA-programmet men som har fått programuppfyllande resultat efter parningen. För en hund kan endast en sådan valpkull registreras (gäller den föräldern som inte uppfyllt PEVISA-villkoren vid parningstillfället) och valpkullens registreringsavgift är höjd.

För en hund kan en valpkull registreras i EJ-registret en gång, när PEVISA- eller andra rasspecifika villkor inte uppfylls. Uppfödaren kan använda den här möjligheten en gång på fem år och valpkullens registreringsavgift är höjd.

Användning av utländsk hane i avel

PEVISA gäller också vid avelsbruk av utländsk hanhund. I instruktionerna för olika sjukdomar definieras vilka utländska resultat accepteras i stället för de finska resultaten. Du kan i förväg kontrollera hos Kennelklubben om resultatet godkänns. På initiativ av specialklubben kan det för bruket av utländsk hanhund beviljas s.k. permanent dispens, som innebär att den utländska hunden får användas även om den inte uppfyller alla de för rasen ställda PEVISA-villkoren. Dispensen gäller parningar som äger rum efter 1.1.2016, och avser högst två valpkullar per hane. Hos några raser har det i dispensen redan tidigare begränsats antalet kullar till högst två och i dessa raser räknas även parningar före 2016 med. Till kvoten räknas alla i Finland registrerade valpkullar, men inte hanens eventuella importerade avkommor.

Permanenta dispensen avser parning med en utländsk hane som äger rum såväl i Finland som utomlands. När valpkvotet för den utländska hanen fylls, kan hanen vid behov undersökas i enlighet med rasens PEVISA-program eller så kan uppfödaren ansöka om fallspecifik dispens för att använda hanen i avel. Undantag som gäller utländska hanar nämns i de rasspecifika specialvillkoren.

Index i PEVISA-programmen

Hundspecifika index finns i Kennelklubbens avelsdatasystem.

Indexvärden i PEVISA kan antingen gälla hunden eller kombinationen. Villkoret kan t.ex. vara att hundens höftledsindex ska vara minst 102 eller att höftledsresultatet är minst B. Alternativt kan villkoret vara att medeltalet av kombinationens, dvs. hanens och tikens, index ska vara minst 101. Indexet för en avelshund eller medeltalet av kombinationens index borde alltid överstiga 100 för att åstadkomma genetiska framsteg.

Indexen uppdateras sista veckan i varje månad för de raser som har villkor gällande index i sina PEVISA-program. Det kan alltså ta några veckor innan hunden får sitt index trots att hunden redan fått sitt utlåtande. Indexet kan ändras från uppdatering till uppdatering på grund av nya avläsningsresultat för hundens släktingar och variationen på rasens medelnivå. Även avrundningarna som görs i kalkyleringen kan orsaka små (en till två poäng) variationer i indexvärdet.

Vid granskningen av PEVISA beaktas hundens index vid tidpunkten för parning. Vid inseminering med frusen sperma betraktas dock antingen det index som varit i kraft vid tidpunkten för insamlingen av sperman eller vid insemineringen. Det index som varit i kraft vid tidpunkten för insamlingen av sperman kan tas i beaktande endast om det finns tillgängligt i Kenneklubbens databas eller om det som bilaga till valpkullsanmälan skickas bevis om det (t.ex. utskrivet dokument från databasen på insamlingsdagen).

Vad gäller importerade hundar lönar det sig att beakta att hunden erhåller index först när den har ett finskt röntgenresultat eller avkommor som undersökts i Finland.

I första hand används hundens finska index. I rasens PEVISA-villkor fastställs ifall utländskt index kan godkännas då det inte finns ett finskt index. Då ska ett bevis om det utländska indexvärdet vid tidpunkten för parningen skickas som bilaga till valpkullsanmälan. I Tyskland beräknas indexen lite olika än i Finland och deras värden tas i beaktande vid valpkullens genomgång enligt den finska skalan. Värdet för det utländska indexet sparas inte i databasen och det påverkar inte det eventuella index i Finland som hunden möjligen får senare.

Om rasen har villkor om index i sitt PEVISA-program, kan publiceringen av index som räknas utifrån ringa data begränsas i avelsdatasystemet. På så vis görs avelsvalen endast utifrån index som är tillräckligt pålitliga. Detta är av betydelse i synnerhet för importerade hundar. Exempelvis för schäferhundar syns höftledsindexet endast om dess säkerhet (talet som anges i parentes efter indexet) är minst 50 %. Säkerheten som krävs överstigs när hunden har ett eget, finskt avläsningsresultat eller till exempel 4–5 röntgade avkommor.

Du hittar mera information om officiella hälsoundersökningar här.

PEVISA-direktiv och regler samt rasspecifika villkor har samlats i filerna nedan.

Downloadable file
PEVISA-bestämmelser
I dokumentet redogörs för PEVISA-programmets målsättningar samt ordningen för godkännande och ändring av programmen i specialklubbar och på Kennelklubben. En ras, som specialklubben önskar ansluta till PEVISA, bör ha en giltig rasspecifik avelsstrategi (JTO), som utgör grunden för fastställandet av PEVISA-programmet. Direktiven till specialklubbar, dvs. PEVISA-instruktionen och JTO-instruktionen, kompletterar dessa direktiv. Gäller från 1.1.2009.
Uppdaterad 30.5.2018
Yleinen PEVISA-sääntö
Säännössä kerrotaan Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien eli PEVISA-ohjelman tavoitteet sekä hyväksymis- ja muuttamisjärjestyksen rotujärjestössä ja Kennelliitossa. Rodulla, joka anoo PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassaoleva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. Dokumenttia täydentävät ohjeet rotujärjestöille eli PEVISA-ohje ja JTO-ohje. Voimassa 1.1.2009 alkaen.
Uppdaterad
Allmänna PEVISA-bestämmelser
I dokumentet redogörs för PEVISA-programmets målsättningar samt ordningen för godkännande och ändring av programmen i specialklubbar och på Kennelklubben. En ras, som specialklubben önskar ansluta till PEVISA, bör ha en giltig rasspecifik avelsstrategi (JTO), som utgör grunden för fastställandet av PEVISA-programmet. Direktiven till specialklubbar, dvs. PEVISA-instruktionen och JTO-instruktionen, kompletterar dessa direktiv. Gäller från 1.1.2009.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktioner om PEVISA-programmet
Direktiven kompletterar PEVISA-bestämmelserna. I dokumentet ges instruktioner till specialklubbar hur programmet utarbetas och hur det tillämpas. I direktiven tas bl.a. upp vilka krav som kan anslutas till ett PEVISA-program som villkor för avelsbruk. Gäller fr.o.m. 1.1.2019.
Uppdaterad
PEVISA-ohje
Täydentää PEVISA-sääntöä. Antaa rotujärjestöille ohjeet ohjelman laatimiseksi ja soveltamiseksi. Ohjeessa mm. kerrotaan millaisia jalostuskäytön ehtoja PEVISA-ohjelmaan voi sisältyä. Voimassa 1.1.2019 alkaen.
Uppdaterad
Instruktioner om PEVISA-programmet
Direktiven kompletterar PEVISA-bestämmelserna. I dokumentet ges instruktioner till specialklubbar hur programmet utarbetas och hur det tillämpas. I direktiven tas bl.a. upp vilka krav som kan anslutas till ett PEVISA-program som villkor för avelsbruk. Gäller fr.o.m. 1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 1.2.2022.
Uppdaterad
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor 2021
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 23.6.2021.
Uppdaterad
Övriga versioner
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot vuonna 2022
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 20.6.2022.
Uppdaterad
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 1.2.2022.
Uppdaterad