PEVISA-programmet ett verktyg i rasspecifika avelsstrategin

Specialklubbarna ansvarar för att ansöka om PEVISA-program för sina respektive raser samt följer upp programmets verkningar. Ett PEVISA-program kan godkännas för rasen bara om rasen också har en rasspecifik avelsstrategi, JTO, som godkänts av Kennelklubben. PEVISA ska basera sig på de omständigheter som presenteras i rasens JTO och specialklubben kan därmed använda PEVISA-programmet som hjälp och som ett verktyg för att förverkliga rasens JTO. Syftet med PEVISA-programmet är att säkerställa att ärftliga sjukdomar som ofta förekommer inom rasen fås under kontroll och inte blir allmännare. I avel bör undvikas kombinationer om vilka tillgängliga uppgifter tyder på större än genomsnittlig risk att ge i arv fel och sjukdomar som försämrar hundens välmående och livslängd. Programmet är också till nytta när det gäller att bevara rasens genetiska diversitet; det är viktigt för att ogynnsamma genformer inte anhopas, och för att hållbar rasutveckling ska stödjas.

När rasen har ett PEVISA-program, ska valpkullens båda föräldrar före parning uppfylla de krav som ställs i programmet. Med villkoren kan t.ex. begränsas registreringen av avkommor till en hund som konstaterats vara sjuk eller som över- eller underskrider ett visst gränsvärde, antalet avkommor som registreras till en hund eller inavelsgraden av valpkullen som föds.

Resultatet kan vara i kraft även om utlåtandet har gått ut enligt PEVISA

I PEVISA-programmet fastställs om det räcker att en avelshund undersöks en gång eller om respektive undersökning ska förnyas regelbundet. Röntgenundersökningar görs vanligtvis endast en gång under hundens livstid medan till exempel resultat från ögonlysningar och hjärtundersökningar är i kraft endast en viss tid som bestäms ras för ras. En hund kan vid undersökningstillfället konstateras vara frisk, men kan senare insjukna. Därför har man för avelshundar fastställt en viss giltighetstid avseende dessa sjukdomar.

Om resultatet ändras vid olika undersökningstillfällen bör man särskilt beakta att det sämre resultatet inte nödvändigtvis ersätts med det bättre, trots att giltighetstiden av det tidigare utlåtandet hade redan gått ut enligt PEVISA. Att ersätta eller upphäva det sämre resultatet kan kräva t.ex. panelbehandling.

Granska giltighetstider av hälsoundersökningar i sjukdomsspecifika direktiv och PEVISA-villkoren.

Men om PEVISA eller andra rasspecifika bestämmelser inte uppfylls?

Uppfödaren kan av motiverade skäl i förväg ansöka om dispens för att få använda hunden i avel, om någondera av valpkullens föräldrar eller kombinationen inte uppfyller villkoren för avelsbruk.

Uppfödaren kan också registrera i FI-/ER-register en sådan valpkull, där föräldrarna vid parningstillfället inte har hälsoundersökningsresultat som förutsätts i PEVISA-programmet men som har fått programuppfyllande resultat efter parningen. En tilläggsavgift, som höjs stegvis, tas ut för registrering av valpkullen.

Valpen beläggs med permanent avelsförbud om villkoren i PEVISA-programmet inte uppfylls vid tidpunkten för registrering. I uppfödarens namn kan under en period på fem år registreras bara en valpkull som belagts med permanent avelsförbud, och för en hund kan registreras bara en valpkull som belagts med permanent avelsförbud. En tilläggsavgift, som höjs stegvis, tas ut för registrering av valpkullen.

Högst tre valpkullar per uppfödare kan registreras med tilläggsavgift.

Användning av utländsk hund i avel

PEVISA gäller också vid avelsbruk av utländsk hund. I sjukdomsspecifika direktiv fastställs vilka utländska resultat som godkänns i stället för de finska. Du kan i förväg kontrollera hos Kennelklubben om resultatet godkänns.

På specialklubbens initiativ kan en s.k. permanent dispens beviljas för avelsbruk av utländsk hanhund eller en inlånad utländsk avelstik. Det innebär att en utländsk hund får användas även om den inte uppfyller vissa PEVISA-villkor som fastställts för rasen. För hanhundar gäller denna dispens för registreringen av två valpkullar och för tikar registreringen av en valpkull. Till kvoten räknas alla valpkullar som registrerats i Finland, men inte eventuella importerade avkommor.

Undantag som gäller utländska hundar anges i rasspecifika specialvillkor.

Index i PEVISA-program

Hundspecifika index finns i Kennelklubbens avelsdatasystem.

Indexvärden i PEVISA kan antingen gälla hunden eller kombinationen. Villkoret kan t.ex. vara att hundens höftledsindex ska vara minst 102 eller att höftledsresultatet är minst B. Alternativt kan villkoret vara att medeltalet av kombinationens, dvs. hanens och tikens, index ska vara minst 101. Indexet för en avelshund eller medeltalet av kombinationens index borde alltid överstiga 100 för att åstadkomma genetiska framsteg.

Vid granskningen av PEVISA beaktas hundens index vid tidpunkten för parning. Vid inseminering med frusen sperma betraktas dock antingen det index som varit i kraft vid tidpunkten för insamling av sperman eller vid insemineringen. Det index som varit i kraft vid tidpunkten för insamling av sperman kan tas i beaktande endast om det finns tillgängligt i Kennelklubbens databas eller om bevis på det bifogas till valpkullsanmälan (t.ex. utskrivet dokument från databasen på insamlingsdagen).

Vad gäller importerade hundar lönar det sig att beakta att hunden erhåller index först när den har ett finskt röntgenresultat eller avkommor som undersökts i Finland.

I första hand används hundens finska index. I rasens PEVISA-villkor fastställs ifall utländskt index kan godkännas om det inte finns ett finskt index. Då ska ett bevis om det utländska indexvärdet vid tidpunkten för parningen skickas som bilaga till valpkullsanmälan.

Utarbetning och godkännande av PEVISA-program

Utarbetning av PEVISA-program

För att ansöka om ett PEVISA-program för en ras bör rasen ha en giltig rasspecifik avelsstrategi (JTO), som utgör grunden för fastställandet av PEVISA-programmet. Programmen kan lämnas in för godkännande samtidigt.

Vid utarbetning av PEVISA-programmet kan PEVISA-blanketten (på finska) utnyttjas. Ur blanketten framhår alla egenskaper som är möjliga att lägga till i PEVISA-programmet. Hjälp för hur programmet formuleras ord för ord kan fås från Kennelklubbens kansli per e-post jalostusposti@kennelliitto.fi.

Godkännande av PEVISA-program i specialklubben

Beslut om att godkänna eller ändra ett rasspecifikt PEVISA-program ska fattas av specialklubbens allmänna möte. Om rasen har en rasförening ska PEVISA-programmet godkännas på dess allmänna möte innan det behandlas av specialklubbens allmänna möte. Har rasen inte någon officiell rasförening bör specialklubben höra rasklubben under beredningen av PEVISA-programmet.

PEVISA-programmet bör skrivas i sin helhet och ord för ord i specialklubbens och rasföreningens kallelse till allmänt möte. Också det PEVISA-program mötet har beslutat om bör skrivas i sin helhet i mötesprotokollet. Även om PEVISA-programmet skulle fortsättas oförändrat efter att dess giltighetstid gått ut, bör fortsättandet av PEVISA-programmet som oförändrat antecknas i möteskallelsen och behandlas och godkännas av specialklubbens och rasföreningens allmänna möte.

Godkännande av PEVISA-program i Kennelklubben

Specialklubben ska skicka ett förslag om PEVISA till Kennelklubben före utgången av maj månad året före programmets planerade ikraftträdande. I förslaget ska bifogas specialklubbens och -föreningens möteskallelse, ett undertecknat protokollsutdrag samt en ifylld PEVISA-blankett.

PEVISA-programmet behandlas och godkänns av Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté. Om specialklubbens förslag till PEVISA-programmet inte följer PEVISA-bestämmelser till alla delar, förs beslutet alltid till styrelsebehandling för bekräftelse och meddelas till fullmäktige för kännedom.

PEVISA-programmet kan vara giltigt för högst fem år i taget.

Informering om ett godkänt PEVISA-program

Specialklubben bör informera sina medlemmar om ett godkänt PEVISA-program så effektivt, snabbt och i så omfattande mån som möjligt. Ett godkänt program bör publiceras i specialklubbens eller rasföreningens publikation och på dess webbplats, där programmet borde vara permanent framlagd.

PEVISA-program och protokollsutdrag lämnas till Kennelklubben per e-post till adressen:
jalostusposti@kennelliitto.fi

Mera information om officiella hälsoundersökningar hittar du här.

PEVISA-direktiv och regler samt övriga rasspecifika villkor har samlats i filerna nedan.

Downloadable file
Uppdaterad
PEVISA-sääntö
Säännössä kerrotaan Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien eli PEVISA-ohjelman tavoitteet sekä hyväksymis- ja muuttamisjärjestyksen rotujärjestössä ja Kennelliitossa. Rodulla, joka anoo PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassaoleva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. Dokumenttia täydentävät ohjeet rotujärjestöille eli PEVISA-ohje ja JTO-ohje. Voimassa 1.1.2024 alkaen.
Uppdaterad
Downloadable file
Uppdaterad
PEVISA-ohje
Täydentää PEVISA-sääntöä. Antaa rotujärjestöille ohjeet ohjelman laatimiseksi ja soveltamiseksi. Ohjeessa mm. kerrotaan millaisia jalostuskäytön ehtoja PEVISA-ohjelmaan voi sisältyä. Voimassa 1.1.2024 alkaen.
Uppdaterad
Downloadable file
Uppdaterad
PEVISA ja rotukohtaiset erityisehdot
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää rotukohtaiset vaatimukset jalostuskoirille sekä esimerkiksi menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä. PEVISA-ohjelmat sisältävät mm. jälkeläisten rekisteröinnin ehtona olevia terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 20.5.2024.
Uppdaterad