Våra medlemsföreningar är kenneldistrikt, specialklubbar, rasföreningar, riksomfattande rasklubbar, grenförbund, övriga hundföreningar samt jaktföreningar.

Förmåner för medlemsföreningar

En medlemsförening som är underställd Finska Kennelklubben har möjlighet att bland annat arrangera Kennelklubbens officiella prov och utställningar.

Personer som innehar förtroendeposter kan som Kennelklubbens medlemmar sköta föreningens ärenden via Omakoira-tjänsten. På Omakoira-tjänsten kan föreningen bland annat göra verksamhetsanmälan och ansöka om tillstånd för arrangemang av prov och utställningar.

Kennelklubbens medlemsförening har rätt att befullmäktiga en representant till Kennelklubbens allmänna möte, som sammanträder var tredje år.

Föreningens uppgifter kan uppdateras via Omakoira

En medlemsförening kan uppdatera sina kontaktuppgifter och förtroendeuppdrag inom föreningen via Kennelklubbens Omakoira-tjänst. Det lönar sig att uppdatera dessa uppgifter genast då de ändras. Dessutom kan föreningen meddela sitt medlemsantal från föregående år via Omakoira. Om det inte är möjligt att använda tjänsten, kan verksamhetsanmälan också göras med blanketterna nedan.

Mer information om Omakoira finns här.

Kennelklubbens medlemsföreningar ska senast 31.3 varje år skicka verksamhetsanmälan till sitt kenneldistrikt.

 

För mera information: 
Kirsi Nottegar tfn (09) 8873 0225, kirsi.nottegar@kennelliitto.fi

 

Finska Kennelklubbens allmänna möte 2019

Kennelklubbens allmänna möte sammanträder på hösten – en viktig påminnelse till föreningar

Kennelklubbens allmänna möte sammanträder söndagen den 24.11.2019. Kennelklubben vill påminna kenneldistrikt och specialklubbar om att meddela i tid sina kandidater till fullmäktige för perioden 2020–2022. Uppgifterna ska vara tillställda Kennelklubbens kansli senast fredagen den 1.11.2019 klockan 15.

En officiell inbjudan till allmänt möte publiceras i nummer 7–8/2019 av tidskriften Koiramme – Våra hundar.

Nedanstående uppgifter tillställs Kennelklubben till adressen: yleiskokous@kennelliitto.fi

  • namn på och medlemsnummer av befullmäktigad representant till allmänna mötet och dennes suppleant
  • namn- och adressuppgifter samt medlemsnummer av kandidat för fullmäktigeperioden 2020–2022 samt dennes suppleant
  • antal medlemmar i föreningen 31.12.2018
  • fullmakt som utfärdats för mötet

Mallar för anmälningar kan laddas ner här: