Bedömningsskala

Hundens hörsel klassificeras enligt följande för vartdera örat: Hörande / Döv / Öppen.

Om resultatet är öppet, rekommenderas det att hunden undersöks på nytt om ca fyra veckor efter vilket hunden erhåller ett officiellt resultat. Ett öppet resultat är alltid inofficiellt.

Hundens officiella undersökningsresultat bestäms av det sämre örat.

Undersökningsålder samt resultatets giltighetstid

Det rekommenderas att undersökningen görs på en ung hund. Hunden ska dock alltid vara minst 35 dygn gammal. Observera att undersökningen kan utföras först efter att hunden har blivit id-märkt.

Ett resultat som har erhållits då hunden är yngre än tre månader kan ändras med en förnyad undersökning tills hunden fyller sex månader. Om hunden undersöks första gången då den är tre månader eller äldre, kan ett officiellt testresultat ändras endast efter beslut av panelen.

Om man beslutar avliva en döv valp i samband med undersökningen, ska uppfödaren spara uppgift om antalet avlivade valpar samt orsaken för avlivning i valpkullsanmälan. 

Utlåtanden som godkänns för finska hundar

Hörselutlåtandet ska ges i hundägarens hemland eller i Finland. Du hittar en förteckning över veterinärer som har godkänts av Kennelklubben och som har tillåtit publiceringen av sina kontaktuppgifter här.

En remiss till hörselundersökningen ska alltid göras i förväg. Veterinären eller kliniken som utför undersökningen sparar utlåtandet till Kennelklubbens databas.

Utlåtandet ges endast för en hund som vid tidpunkten för undersökningen är id-märkt på ett av Kennelklubben godkänt sätt. Id-märkningen ska alltid kontrolleras i samband med undersökningen.

Godkännande av utländska resultat

Kriterierna för godkännande av utländska utlåtanden gäller situationer där rasens PEVISA-program omfattar hörselundersökning och man vill använda en utländsk eller importerad hund i avel. 

Av utländska resultat godkänns sådana utlåtanden där skalan är den samma som i Kennelklubbens instruktion för hörselundersökningar och till vilka hundens audiogram har bifogats. I utlåtandet ska framgå att hunden har varit id-märkt vid undersökningstillfället. Utlåtandet ska vara på finska, svenska eller engelska eller översättas till något av dessa språk.

Att överklaga ett utlåtande

En hundägare kan överklaga ett hörselutlåtande endast om hunden har erhållit utlåtanden som skiljer sig från varandra. Ärenden för sökande av ändring behandlas av Kennelklubbens neurologiarbetsgrupp. En veterinär som gett utlåtandet för respektive hund kan inte verka som panelveterinär.

Hundägaren ska lämna in ett skriftligt besvär samt betala en av Kennelklubben fastställd handläggningsavgift före panelen. Hundens tidigare audiogram bifogas till besväret. Handläggningsavgiften återbetalas inte. Det sämre utlåtanden gäller tills panelen har undersökt hunden. Panelens beslut ersätter det tidigare utlåtandet.

Instruktion för hörselundersökning

Downloadable file
Instruktion för genomförande av hörselundersökning (BAER)
BAER-undersökningen möjliggör identifieringen av djur som är antingen unilateralt (enkelsidigt) eller bilateralt (dubbelsidigt) döva. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet vid en hörselundersökning som är godkänd av Kennelklubben. Gäller från 6.9.2017.
Uppdaterad
Kuulotutkimuksen (BAER) suorittamisohje
BAER-kuulotutkimuksen avulla voidaan tunnistaa eläimet, joiden toinen tai molemmat korvat ovat kuuroja. Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän kuulotutkimuksen toteutus sekä lausuntomenettely. Voimassa 6.9.2017 lähtien.
Uppdaterad
Instruktion för genomförande av hörselundersökning (BAER)
BAER-undersökningen möjliggör identifieringen av djur som är antingen unilateralt (enkelsidigt) eller bilateralt (dubbelsidigt) döva. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet vid en hörselundersökning som är godkänd av Kennelklubben. Gäller från 6.9.2017.
Uppdaterad

Läs mera

Kävelytesti
BOAS-testet mäter hundens belastningstolerans Läs mera
Röntgenkuva koiran lonkista
Höft- och armbågsledsutlåtanden ges av röntgenbilder Läs mera