Vi avger utlåtanden och tar ställning till frågor som berör hundars välfärd.

Vi medverkar också genom Nordiska Kennelunionen och internationella kennelorganisationen FCI i den internationella gemenskapen för ökning av kunskaperna och färdigheterna inom hundavel.

För uppfödning av friska hundar med god mentalitet behövs samarbete med olika instanser: om uppfödare, rasföreningar, Kennelklubben, veterinärer och forskare samt valpköpare alla strävar i samma riktning, är resultatet betydligt bättre än med enbart enskilda insatser. En valpköpare som skaffar en rashund kan påverka hundars välfärd genom att köpa sin valp från en ansvarsfull uppfödare som är verksam under Kennelklubben. Således kan valpköparen också säkerställa att de åtgärder som vidtas av Kennelklubben och specialklubbar är så effektiva som möjligt. I syfte att främja hundars hälsa och välfärd har Kennelklubben:

 • En allmän avelsstrategi, som alla som ansluter sig till Kennelklubben förbinder sig att följa. Innehållet i avelsstrategin har reviderats i en mångfasetterad arbetsgrupp och godtagits av Kennelklubbens fullmäktige. Avelsstrategin ger detaljerade instruktioner om hurdana hundar som rekommenderas för avel, i syfte att resultera i valpar som är så friska och ha så goda mentala egenskaper som möjligt.
   
 • Registreringsbestämmelser, där det definieras på vilka grunder en hund tas in i Kennelklubbens register; där ställs också en rad krav för avelshundar som gäller för alla raser och som främjar hundarnas hälsa. Registreringsbestämmelserna gäller alla valpkullar som registreras, oberoende av om uppfödaren har ett kennelnamn och om personen har undertecknat Kennelklubbens uppfödarförbindelse eller inte
Saksanpaimenkoira seisoo
 • Rasspecifika avelsstrategier, där rasföreningar och specialklubbar preciserat huvudlinjer för rasens avel och exempelvis rekommendationer om önskvärda egenskaper hos avelshundar; målet är att de nya hundgenerationerna ska vara så friska som möjligt. Finska Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté granskar och godkänner rasspecifika avelsstrategier.
   
 • Program för bekämpning av genetiskt betingade defekter och sjukdomar (PEVISA), med hjälp av vilket Kennelklubben övervakar på initiativ av specialklubbarna hälsan och välmågan hos hundar som används i avel. En ras kan intas i PEVISA-programmet med ett beslut som fattas av specialklubbens allmänna möte. I PEVISA-programmet ska alla hundar som går i avel genomgå undersökningar avseende vissa ärftliga sjukdomar. Protokollen för hälsoundersökningarna har uppgjorts i arbetsgrupper med företrädare för den bästa veterinärexpertisen för varje särskild sjukdom.
   
 • Ett öppet avelsdatasystem, där du hittar alla resultat från officiella hälsoundersökningar av hundar. Antalet hälsoresultat i systemet ökar varje år med ca 70 000. Avelsdatasystemet utökas kontinuerligt med olika verktyg och statistik för avel. I avelsdatasystemet hittar du t.ex. avelsindex för höft- och armbågsledsdysplasi. Kennelklubben hör till världsledarna när det gäller uträkning av avelsindex samt tillgänglighet av hälsoresultat.
   
 • Grund- och fortsättningskurser för uppfödare samt utbildningsdagar för avelskonsulter i rasföreningar. På kurserna studeras grunderna i avel, tikens och valparnas skötsel samt aktuella frågor och forskningsresultat om hundars hälsa, mentalitet och avel.
   
 • Kursen Hunduppfödning idag, som är avsedd som fortbildning för dem som redan har erfarenhet om att föda upp hundar.
   
 • Särskilda rasspecifika domaranvisningar rörande överdrifter hos rashundar. Enligt Kennelklubbens avelsstrategi ska en hund som används i avel inte i sin byggnad eller till sitt yttre uppvisa en rad uppräknade osunda drag eller fel som försämrar hundarnas välmående.
   
 • Fonden för forskning i hundars hälsa. Kennelklubben bidrar till forskning som syftar till bättre kännedom om ärftliga sjukdomar hos hundar. Kännedomen hjälper när det gäller att identifiera sjukdomar och att välja de rätta avelsmetoderna.
   
 • Hälsovårdsprogrammet för hundar, vars syfte är att ge ut information och därigenom förbättra hundars välfärd vad gäller hundars förhållanden samt att främja hundars hälsa.
   
 • Uppfödarförbindelsen, där uppfödaren förbinder sig bl.a. att i avel använda friska hundar i god kondition, och att öppet meddela om sina hundars egenskaper. Uppgifter om undertecknade uppfödarförbindelser finns i avelsdatasystemet.
   
 • Kennelkonsultverksamhet, ett arbete som bedrivs på frivilliga insatser.
   
 • Grundregler för hundägare och -innehavare, som binder alla medlemmar i Kennelklubben. I reglerna sägs bl.a. att resultat från hundars hälsoundersökningar och uppgifter om ärftliga sjukdomar ska lämnas till Kennelklubben, som har rätt att publicera dem, och att om hundens används i avel, ska föräldrarna vara friska hundar med god mentalitet och som är typiska för sin ras.
   
 • Grundregler för hundägare och -innehavare, som binder alla medlemmar i Kennelklubben. I reglerna sägs bl.a. att resultat från hundars hälsoundersökningar och uppgifter om ärftliga sjukdomar ska lämnas till Kennelklubben, som har rätt att publicera dem, och att om hundens används i avel, ska föräldrarna vara friska hundar med god mentalitet och som är typiska för sin ras.

Tänk på att endast uppfödare som registrerar sina valpar hos Kennelklubben är engagerade i Kennelklubbens avelsstrategier och i registreringsvillkoren som främjar hundars hälsa. En rashund bör alltid vara registrerad. På så vis kan man vara säker på att t.ex. en tik inte har använts för många gånger och alltför frekvent i avel, och att valpkullens föräldrar har genomgått de hälsoundersökningar som fordras före parning i det rasspecifika PEVISA-programmet. Det finns inget övertygande och godtagbart argument för att en rashund lämnas oregistrerad – nästan alltid är det ett försök att kringgå hälsokraven.

 


Om hundens välbefinnande och hur du tar hand om hundens hälsa kan du läsa mera om på hankikoira.fi 

 

Läs på

The form can be filled and saved
Uppfödarförbindelse
Träder i kraft 1.1.2022.
Uppdaterad 30.5.2018
Kasvattajasitoumus
Kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Uppdaterad
Uppfödarförbindelse
Träder i kraft 1.1.2022.
Uppdaterad
Downloadable file
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 9 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad 30.5.2018
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 9 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Uppdaterad
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 9 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Uppdaterad 13.4.2023
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Uppdaterad
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Uppdaterad

 Bestämmelserna gäller valpkullar som fötts av parningar som ägt rum efter att bestämmelserna trätt i kraft samt importerade hundar.

Downloadable file
Ulkomuototuomarin liioiteltujen piirteiden rotukohtainen arvosteluohje (RKO)
Pohjoismaisen Kennelunuoni PKU:n 1.1.2018 voimaan tulleessa ohjeessa (RKO) kerrotaan, miten ulkomuototuomarin tulee ottaa koirien rotukohtaiset liioitellut piirteet huomioon arvostellessaan koiranäyttelyssä.
Uppdaterad
Särskilda Rassspecifika Domaranvisningar
Uppdaterad
Breed Specific Instructions BSI
Uppdaterad