Kennelliiton tavoitteena on koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Annamme lausuntoja ja otamme kantaa koirien hyvinvointiin liittyviin asioihin. Lue Kennelliiton kannanotto eläinsuojelulain uudistamiseen jalostuksen osalta ja Kennelliiton tavoitteet uuteen eläinsuojelulakiin.

Vaikutamme myös Pohjoismaisen Kennelunionin ja kansainvälisen koiranjalostusliiton FCI:n kautta kansainväliseen yhteisöön tiedon ja taidon lisäämiseksi koiranjalostuksessa.

Terveiden ja hyväluonteisten koirien kasvattamisessa tarvitaan yhteistyötä eri tahojen kesken: kasvattajien, rotuyhdistysten, Kennelliiton, eläinlääkäreiden ja tutkijoiden sekä pennunostajien samansuuntainen toiminta on paljon tehokkaampaa kuin yksittäisen tahon työ. Rotukoiraa hankkiva pennunostaja voi vaikuttaa koirien hyvinvointiin ottamalla pennun Kennelliiton piiriin kuuluvalta vastuulliselta kasvattajalta ja siten varmistaa, että myös Kennelliiton ja rotuyhdistysten toimet ovat mahdollisimman tehokkaita. Koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Kennelliitolla on:

 • Yleinen jalostusstrategia, jonka noudattamiseen jokainen sitoutuu liittyessään Kennelliiton jäseneksi. Jalostusstrategian sisältö on muokattu monitahoisessa työryhmässä ja hyväksytty Kennelliiton valtuustossa. Jalostusstrategia ohjeistaa yksityiskohtaisesti millaisia koiria jalostukseen suositellaan käytettävän, jotta tuloksena ovat mahdollisimman terveet ja hyväluonteiset pennut.
 • Koirarekisteriohje, jossa määritetään millä perusteella koiria rekisteröidään Kennelliiton rekistereihin, sekä asetetaan jalostuskoirille kaikkia rotuja koskevia, koirien hyvinvointia edistäviä vaatimuksia. Koirarekisteriohje koskee kaikkia rekisteröitäviä pentueita, riippumatta siitä, onko kasvattajalla kennelnimi tai onko hän allekirjoittanut Kennelliiton kasvattajasitoumuksen.
 • Rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat, joissa rotuyhdistykset ja -järjestöt asettavat rotunsa jalostuksen
  Saksanpaimenkoira seisoo
  painopisteet sekä esimerkiksi suositukset jalostuskoirien ominaisuuksille, jotta uudet koirasukupolvet olisivat mahdollisimman terveitä. Jalostuksen tavoiteohjelmat tarkastaa ja hyväksyy Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta.
 • Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA), jonka avulla Kennelliitto valvoo rotujärjestön aloitteesta jalostukseen käytettävien koirien terveyttä ja hyvinvointia. Rotu voidaan liittää PEVISA-ohjelmaan rotujärjestön yleiskokouksessa tehdyn päätöksen perusteella. PEVISA-ohjelmassa jalostukseen käytettyjen koirien tulee olla tutkittuja tiettyjen perinnöllisten sairauksien varalta. PEVISAn terveystutkimusprotokollat on luotu työryhmissä, joissa ovat mukana kunkin sairauden parhaat asiantuntijaeläinlääkärit.
 • Julkinen jalostustietojärjestelmä, josta löydät kaikki koirien virallisten terveystutkimusten tulokset. Terveystuloksia kertyy järjestelmään vuosittain noin 70000 kpl. Järjestelmään kehitetään jatkuvasti uusia jalostuksen työkaluja ja tilastoja. Jalostustietojärjestelmästä löydät esimerkiksi koirien jalostusindeksit lonkka- ja kyynärnivelen kasvuhäiriöille. Kennelliitto on maailmanlaajuinen edelläkävijä jalostusindeksien laskennassa sekä terveystulosten avoimuudessa.
 • Kasvattajan perus- ja jatkokurssit sekä rotuyhdistysten jalostusneuvojien koulutuspäivät. Kursseilla käydään läpi jalostuksen perusteita, nartun ja pentujen hoitoa sekä ajankohtaisia asioita ja tutkimustuloksia koirien terveydestä, luonneominaisuuksista ja jalostuksesta.
 • Koirankasvatus tänään -kurssi, joka on suunnattu jo kasvattaneille jatkokoulutukseksi.
 • Ohjeet ulkomuototuomareille liioiteltujen piirteiden vähentämiseksi roduissa. Kennelliiton jalostusstrategian mukaan jalostukseen käytettävän koiran rakenteessa ja ulkomuodossa ei saa olla epäterveiden piirteiden listassa mainittuja, hyvinvointia alentavia vikoja.
 • Koirien terveystutkimusrahasto. Kennelliitto tukee tutkimusta, jonka avulla saadaan tietoa koirien perinnöllisistä sairauksista. Tieto auttaa tunnistamaan sairauksia sekä valitsemaan oikeat jalostusmenetelmät.
 • Terveydenhuolto-ohjelma, jonka tavoitteena on jakaa tietoa ja siten parantaa koirien olosuhteisiin liittyvää hyvinvointia sekä edistää koirien terveyttä.
 • Kasvattajasitoumus, jossa kasvattaja sitoutuu muun muassa käyttämään jalostukseen terveitä ja hyväkuntoisia koiria sekä antamaan avoimesti tietoa koiriensa ominaisuuksista. Tiedon sitoumuksen allekirjoittamisesta löydät Jalostustietojärjestelmästä.
 • Vapaaehtoistyöhön perustuvaa kennelneuvontatoimintaa.
 • Koiranomistajan ja –haltijan perussääntö, joka sitoo kaikkia Kennelliiton jäseniä. Säännössä sanotaan muun muassa, että koirille tehtyjen terveystutkimusten tulokset ja perinnöllisiä sairauksia koskevat tiedot on luovutettava Kennelliitolle, jolla on oikeus niiden julkaisemiseen, ja että mikäli koiralla teetetään pennut, vanhempien on oltava rodunomaisia, terveitä ja hyväluonteisia koiria.Huomaathan, että ainoastaan Kennelliittoon pentunsa rekisteröivä kasvattaja on sitoutunut Kennelliiton jalostusohjelmiin ja koirien terveyttä edistäviin rekisteröintivaatimuksiin. Rotukoiran tulisi aina olla rekisteröity, jotta voidaan varmistua, ettei narttua ole esimerkiksi pennutettu liian tiheästi ja liian monta kertaa, ja että pentueen vanhemmille on tehty PEVISA-ohjelmassa määritetyt rodun terveystutkimukset ennen astutusta. Rotukoiran rekisteröimättömyydelle ei ole olemassa hyvää syytä – takana on lähes aina terveysvaatimusten kiertäminen.

  Koiran hyvinvoinnin ja jokapäiväisen terveyden ylläpitoon voit tutustua Hankikoira.fi-sivuilla.
   

  Tutustu tarkemmin

The form can be filled and saved
Kasvattajasitoumus (täytettävä)
Kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated 31.12.2021
Kasvattajasitoumus (täytettävä)
Kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated
The form can be filled and saved
Kasvattajasitoumus
Kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated 30.5.2018
Kasvattajasitoumus
Kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated
Uppfödarförbindelse
Träder i kraft 1.1.2022.
Updated
Downloadable file
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 9 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated 30.5.2018
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 9 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 9 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2022.
Updated
Downloadable file
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Updated 13.4.2023
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Updated
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Updated
Downloadable file
Ulkomuototuomarin liioiteltujen piirteiden rotukohtainen arvosteluohje (RKO)
Pohjoismaisen Kennelunuoni PKU:n 1.1.2018 voimaan tulleessa ohjeessa (RKO) kerrotaan, miten ulkomuototuomarin tulee ottaa koirien rotukohtaiset liioitellut piirteet huomioon arvostellessaan koiranäyttelyssä.
Updated 11.9.2018
Ulkomuototuomarin liioiteltujen piirteiden rotukohtainen arvosteluohje (RKO)
Pohjoismaisen Kennelunuoni PKU:n 1.1.2018 voimaan tulleessa ohjeessa (RKO) kerrotaan, miten ulkomuototuomarin tulee ottaa koirien rotukohtaiset liioitellut piirteet huomioon arvostellessaan koiranäyttelyssä.
Updated
Särskilda Rassspecifika Domaranvisningar
Updated
Breed Specific Instructions BSI
Updated