Jalostuskoiran luonne

Jalostukseen ei saa käyttää koiria, jotka ovat heikkohermoisia, arkoja tai vihaisia. Jalostuksessa on vältettävä yhdistelmiä, joilla olemassa olevan tiedon mukaan on keskimääräistä suurempi riski periyttää epätasapainoista luonnetta.

Jalostuskoiran terveys

Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla terve. Terveellä koiralla ei ole merkkejä sairauksista, vioista, anatomisista ääripiirteistä tai rakenteellisista heikkouksista, jotka alentavat hyvinvointia tai estävät normaalin, lajityypillisen elämän.

Jalostuksessa on vältettävä yhdistelmiä, joilla olemassa olevan tiedon mukaan on keskimääräistä suurempi riski periyttää yllämainitunlaisia sairauksia, vikoja, anatomisia ääripiirteitä tai rakenteellisia heikkouksia.

Jos jalostukseen valitaan yksilö, jonka lähisuvussa (toisen asteen sukulaisuus tai lähempi) esiintyy vakavia periytyviä sairauksia tai vikoja, tulee parituskumppaniksi valita terve yksilö, jonka lähisuvussa ei esiinny samaa sairautta tai vikaa.

Sisäsiitos

Läheisiä sukulaisia (isä/emä*jälkeläinen tai täyssisarukset) ei saa parittaa keskenään.

Eläimen hankkiminen

Pentu tulee voida nähdä ennen vähimmäisluovutusikää (7 vk) pentuesisarustensa ja emän kanssa siinä paikassa, jossa ne ovat syntyneet tai kasvaneet.

Eläimen asema lainsäädännössä muutettava tavarasta elolliseksi olennoksi.

Eläimen myynnistä tulee tehdä kirjallinen kauppasopimus, jossa yksilöidään koira, myyjä ja ostaja, sekä velvoitetaan myyjä antamaan ostajalle eläimen hoito-ohjeet ja tieto yhdistelmän perinnöllisistä riskeistä ja rodussa esiintyvistä tyypillisistä perinnöllisistä sairauksista.

Tunnistusmerkintä ja alkuperätodistus

Kaikki koirat on tunnistusmerkittävä. Tunnistusmerkintä ja koiran omistajan tiedot on merkittävä rekisteriin. Koirilla tulee olla myös alkuperätodistus.

Nartun ja pentujen hyvinvointi

Vain hyväkuntoisen nartun saa astuttaa.

Nartun tulee astutushetkellä olla vähintään 18 kk ikäinen.

Nartulla saa teettää enintään viisi pentuetta.

Narttua ei saa rasittaa toistuvilla liian tiheillä pennutuksilla.

Narttuja, joiden hyvinvointia astutus, tiineys tai synnytys voi nartun tai pentujen anatomisten ääripiirteiden tai vikojen ja sairauksien vuoksi haitata, ei saa käyttää jalostukseen.

Narttuja, jotka ensimmäisen pentueensa kohdalla eivät kyenneet synnyttämään luonnollisesti tai huolehtimaan normaalisti jälkeläisistään, ei tule käyttää uudestaan jalostukseen.

Sekä nartun että uroksen tulee olla halukas normaaliin astutukseen. Pakkoastutuksia ei saa tehdä.

Narttua on kantoaikana pidettävä rauhallisessa ympäristössä jatkuvaa stressiä välttäen. Pentujen pitopaikan tulee olla rauhallinen. Pennuilla tulee 4 vk iästä lähtien olla mahdollisuus sosiaalistumiseen normaalin perhe-elämän keskellä.

Eläinsuojeluasetuksen tilavaatimukset tulee päivittää.

Kennelliitolla on nartun ja pentujen hyvinvoinnin varmistamiseksi erilaisia vaatimuksia rekisteröitäville koirille. Osa vaatimuksista olisi hyvä laajentaa koskemaan kaikkia koiria:

Kasvattaja tai jalostusoikeuden haltija ei voi rekisteröidä pentuetta, mikäli hänellä tai jollakin rekisteröintiä hakevan kennelnimen haltijalla on eläintenpitokielto. Rekisteröintikiellossa oleva henkilö ei voi siirtää omistamansa koiran jalostusoikeutta toiselle henkilölle. Kennelliitto voi kieltää kasvattajan koirien rekisteröinnin tai tietyn pentueen rekisteröinnin myös, jos kasvattajan todetaan vakavasti laiminlyöneen koirien hoitoa.

Pentueen vanhempien ja rekisteröitävien pentujen on oltava tunnistusmerkittyjä.

Pennut saa luovuttaa aikaisintaan seitsemän viikon ikäisinä.

Nartulla voidaan teettää enintään viisi pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään kymmenen kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 8-vuotiaalle nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa, ja tällöin seuraavan synnytyksen väli on oltava vähintään yksi vuosi.

Jos kasvattaja pennuttaa narttua toistamiseen liian tiheästi ilman poikkeuslupaa, voidaan pennut rekisteröidä ainoastaan Ei jalostukseen (EJ) -rekisteriin. Narttu asetetaan 24 kuukauden jalostuskieltoon. Nartun mahdollinen omistajanvaihdos ei vaikuta jalostuskieltoon. Jos nartulle syntyy kuudes pentue tai yli kahdeksan vuoden ikäisenä astutettu narttu synnyttää liian tiheästi, voidaan pennut rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin. Tämän jälkeen nartun jälkeläisiä ei enää rekisteröidä. Kaikki todistettavasti Kennelliiton tietoon tulleet rekisteröimättömät ns. välipentueet ja ulkomailla rekisteröidyt pentueet huomioidaan syntyneinä pentueina.

Kahdeksan vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle. Todistus on annettava ennen nartun astutusta, eikä se saa astutushetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi.