Näyttelyitä voivat järjestää kennelpiirit ja muut Kennelliiton jäsenyhdistykset kuten paikalliset koirakerhot ja metsästysseurat, rotujärjestöt ja rotuyhdistykset. Kennelpiireissä järjestetään kansainvälisiä näyttelyitä, kaikkien rotujen näyttelyitä ja ryhmänäyttelyitä Kennelliiton päättämien kiintiöiden mukaisesti. Kennelliitto voi myös myöntää vuosittain järjestettäväksi tukinäyttelyitä tai niihin verrattavia näyttelyitä, joista saaduilla tuloilla mahdollistetaan sisänäyttelyn järjestäminen vuokrakustannuksiltaan kalliissa hallissa tai rotujärjestön koiranjalostusta edistävän kansainvälisen tapahtuman järjestäminen.

Kennelliitto järjestää itse vuosittain Koiramessujen yhteydessä Helsinki Winner - ja Voittaja-Winner-näyttelyt. Muita Kennelliiton järjestämiä näyttelyitä ovat eri Pohjoismaissa kiertävällä järjestysvuorolla järjestettävä Pohjoismaiden Voittaja sekä kansainväliseltä kennelunioni FCI:ltä anottavat Maailman Voittaja ja Euroopan Voittaja, joiden järjestämisvuoro kiertää näyttelyn nimen mukaisesti joko kaikissa kansainvälisen kennelunioni FCI:n jäsenmaissa maailman ympäri tai FCI:n eurooppalaisissa jäsenmaissa. Kennelliiton tytäryhtiö Showlink Oy ei voi järjestää näyttelyitä, koska se toimii palveluntarjoajana.

Näyttelyn tulot ja menot

Vaikka näyttelyitä järjestetään talkoovoimin, liikkuu niissä melkoiset euromäärät. Koiranäyttelyiden tulot muodostuvat näyttelyiden ilmoittautumismaksuista ja pieneltä osin mahdollisista pääsylipuista. Näillä tuloilla on katettava kaikki näyttelystä aiheutuvat kulut, joita on huomattavan paljon pidempi lista kuin tulonlähteitä.

Näyttelyn kuluilla on suora vaikutus ilmoittautumishintoihin, sisäänpääsylippuihin ja parkkimaksuihin. Näyttelyn tulojen tulee kattaa näyttelyn kulut.

Näyttelyn kuluja ovat mm.

  • näyttelypaikan tai -alueen vuokra ja mahdolliset liitännäiskulut kuten sähkö ja saniteettitilat
  • tuomareiden ja kehätoimitsijoiden matkat, majoitukset, ruokailut ja päivärahat
  • palvelutarjoajalta ostettavat palvelut
  • palkinnot
  • toimistokulut (kuten mahdolliset postitukset, tulostukset ja pankkikulut)
  • eläinlääkäripalvelut
  • näyttelymaksut.

Näyttelyn kuluihin kuuluu myös näyttelyiden järjestämisohjeissa ja FCI:n ohjeissa määriteltyjä maksuja.

Näyttelyjärjestäjän maksamat näyttelymaksut ja niiden käyttö

Näyttelyjärjestäjä maksaa näyttelyn ilmoittautumistuloista näyttelymaksuosuuden sille kennelpiirille, joka on anomishetkellä puoltanut näyttelyanomusta. Tämä maksu on 15 % näyttelyluetteloon merkittyjen virallisiin luokkiin osallistuneiden koirien ilmoittautumismaksuista. Maksuvelvollisuus ei koske rekisteröintimääriin perustuvia erikoisnäyttelyitä. Rotujärjestön ja rotuyhdistyksen erikoisnäyttelyiden lukumäärä määräytyy sen mukaan, mikä oli sen lukumääräisesti suurimman rodun rekisteröintimäärä hakemisaikaa edeltävänä vuonna. Rotujärjestö tai -yhdistys voi järjestää yhden erikoisnäyttelyn kutakin alkavaa 500 rekisteröityä koiraa kohti.

Tulot, joita kennelpiirit saavat näyttelymaksuina, ohjautuvat takaisin koiraharrastustoimintaan muun muassa kennelpiirien järjestämien koulutusten muodossa. Niillä katetaan myös kennelpiirin koiraharrastustoimintaan liittyviä tila- ja tarvikekuluja. Useat kennelpiirit vuokraavat näyttelytelttoja ja -kalusteita näyttelyjärjestäjille. Joillain kennelpiireillä on oma halli, jota vuokrataan piirin jäsenyhdistyksille.

Pentunäyttelyistä ei makseta kennelpiirille näyttelymaksuosuutta, sen sijaan ilmoittautumistuloista maksetaan Kennelliitolle 10 %. Tämä raha on Kennelliitossa korvamerkitty ulkomuototuomareiden koulutukseen, joten tässäkin rahat palautuvat kiertoon koiraharrastukseen.

Kansainvälistä näyttelyistä FCI perii 1,40 euroa ja Kennelliitto 0,75 euroa luetteloon merkittyä koiraa kohden (nämä hinnat ovat vuodelta 2022). Kennelliitto ohjaa perimänsä 0,75 euroa/koira Kennelliiton ja Helsingin yliopiston yhteiseen koirien terveystutkimusrahastoon. Kennelliitto tukee rahastolla tutkimusta, jonka avulla saadaan tietoa koirien perinnöllisistä sairauksista. Tieto auttaa tunnistamaan sairauksia ja kasvattajia valitsemaan oikeat jalostusmenetelmät.

Näyttelyiden järjestämisohjeisiin on myös kirjattu, että Kennelliitolla on oikeus periä näyttelynjärjestäjältä pohjoismaisista Nord-näyttelyistä maksu jokaisesta näyttelyyn ilmoitetusta koirasta. Kennelliitto ei peri tällä hetkellä tätä maksua.

Jos näyttely on myönnetty järjestäjälle Kennelliiton hallituksen erikseen päättämänä tukinäyttelynä, ei näyttelyjärjestäjä maksa kennelpiirille kuuluvaa näyttelymaksuosuutta. Tukinäyttely on kennelpiirin näyttelykiintiön ulkopuolinen näyttely, joten kennelpiirin näyttelymaksuosuus pysyy kuitenkin kiintiön mukaisena.

Näyttelyiden kulurakenteet voivat erota toisistaan huomattavasti

Näyttelyn järjestämisestä aiheutuvat kulut, kuten myös tulopuoli, ovat hyvinkin erilaisia eri näyttelyissä. Jo pelkällä näyttelypaikkavuokralla voi olla suuri ero. Jos näyttelypaikkana on esimerkiksi messu- tai urheiluhalli, voi viikonlopun tilavuokra olla useita kymmeniä tuhansia euroja. Jos taas näyttelypaikkana on kylmä maneesi tai ulkokenttä, ovat viikonlopun näyttelypaikan vuokrakulut vain joitain satoja euroja. Toki messuhalliin mahtuu useimmiten monta tuhatta koiraa, kun taas maneesiin joitain satoja.

Kulurakenteeseen vaikuttaa myös se, mistä tuomarit tulevat. Näyttelyn kulut ovat yleensä pienemmät, jos tuomarit tulevat lähialueelta eivätkä joudu matkustamaan pitkiä matkoja eivätkä yöpymään. Jos tuomarit tulevat kauempaa, ovat kulutkin sen mukaiset. Näyttelyiden järjestämisohjeet määrittävät, että kansainvälisten näyttelyiden, pohjoismaisten näyttelyiden, kaikkien rotujen näyttelyiden ja ryhmänäyttelyiden ulkomuototuomareista vähintään puolet tulee olla Pohjoismaista, ja näistä tuomareista vähintään puolet tulee Suomesta. Pohjoismaisessa näyttelyssä pohjoismaisten tuomareiden tulee olla vähintään kolmesta eri Pohjoismaasta.

Montako ilmoittautumista tarvitaan pelkän tilavuokran kattamiseen?

Urheiluhalli
vuokra 20 000 euroa = 527 koiran ilmoittautumismaksu 38 euroa/koira

Ulkokenttä
vuokra 500 euroa = 14 koiran ilmoittautumismaksu 38 euroa/koira

Näyttelyjärjestäjän tulot hyödyttävät koiraharrastusta

Kaikki se, jota jää näyttelyn järjestämisen kuluista ja edellä mainittujen maksujen jälkeen plus-merkkisenä kassaan, menee näyttelyn järjestäville tahoille, eli niille yhdistyksille, jotka ovat olleet näyttelyä järjestämässä. Yhdistykset tukevat näillä tuotoilla oman yhdistyksensä toimintaa, muun muassa kattavat koulutus-, tila- ja tarvikekuluja. Näyttelyn tuotolla voidaan kattaa esimerkiksi koulutuskentän ylläpitoa tai harrastushallin vuokraa ja ylläpitoa. Osa tuloista varataan seuraavan näyttelyn järjestämisen pohjakassaksi. Tämäkin tuotto ohjautuu takaisin koiraharrastustoimintaan.

Onko näyttelyiden kulurakenne realistinen?

Tämänhetkinen maailmantilanne vaikuttaa suoraan myös koiranäyttelyiden talouteen. Matkustaminen on kalliimpaa, polttoaineen hinnat nousevat, lentoliput kallistuvat, samoin ruoka- ja tarvikekulut. Nämä kaikki vaikuttavat näyttelyiden kulurakenteeseen pitkällä aikavälillä. Välttämättä vielä tämän vuoden näyttelyn budjetissa ei ole voitu ottaa tätä hintojen nousua huomioon, vaan tulotasoa voidaan joutua tasoittamaan useamman vuoden aikana. Loputtomiin ei voida kuitenkaan nostaa näyttelyiden ilmoittautumismaksuja, joten näyttelytoimikuntien tulisi myös miettiä näyttelynsä kulurakennetta uudestaan ja mahdollisesti kilpailuttaa eri palveluja ja hankintoja.

Toimikunta voi saada säästöjä aikaan myös yhteistyöllä toisten näyttelyiden kanssa. Yhteistyötä voisi ajatella lähialueen näyttelyiden tai jopa saman kennelpiirin näyttelyiden kesken esimerkiksi neuvottelemalla yhteisen yhteistyökumppani- eli sponsorisopimuksen. Tai saman viikonlopun näyttelyille  voidaan rakentaa tuomarilistaa yhdessä, jolloin tuomarikuluissa voidaan säästää.

Näyttelyjärjestäjän verkkokurssilta saa hyödyllistä tietoa näyttelyn järjestämisestä

Jos tätä lukiessa heräsi kiinnostus tutustua tarkemmin siihen, mitä kaikkea näyttelyitä järjestäessä tulee huomioida, niin oiva tietopaketti löytyy Kennelliiton verkkokurssista näyttelynjärjestäjälle. Kurssiin pääset tästä linkistä.

Kurssin tai osia kurssista voit suorittaa omaan tahtiisi. Suosittelemme kurssiin tutustumista kaikille, jotka ovat ensimmäistä kertaa mukana näyttelytoimikunnassa. Kurssilla voivat verestää tietojaan myös kokeneemmat konkarit.