Jalostustarkastusten tavoite

Kennelliiton jalostustarkastusten tarkoituksena on kerätä jalostuksellisesti merkityksellistä tietoa koiran ulkomuodosta ja käyttäytymisestä. Yksittäisen koiran jalostustarkastus antaa tietoa koiran ominaisuuksista ja mahdollistaa myös vertailun rodun muihin koiriin, rodun keskitasoon ja rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) määriteltyihin jalostustavoitteisiin.

Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen. Ulkomuodon jalostustarkastuksessa koiran rakenne arvioidaan yksityiskohtaisesti. Tarkastus pohjautuu rotumääritelmään, jalostuksen tavoiteohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin sekä rotukohtaisiin ohjeisiin.

Käyttäytymisen jalostustarkastus

Katso videolta mitä käyttäytymisen jalostustarkastus sisältää. Videoon pääset tästä.

Jalostustarkastukseen osallistuminen

säkäkorkeuden mittausta jalostustarkastuksessa
Säkäkorkeuden mittaamista ulkomuodon jalostustarkastuksessa.

Käyttäytymisen jalostustarkastus on avoin kaikille roduille. Ulkomuodon tarkastus on avoin roduille, joille on laadittu Kennelliiton hyväksymä ihanneprofiili. Listan hyväksytyistä ihanneprofiileista löydät sivun alalaidasta.

Jotta koira voi saada jalostustietojärjestelmään kirjattavan tuloksen, tulee sen olla täyttänyt tarkastuspäivänä 18 kk. Koira voi osallistua tarkastukseen useita kertoja, yläikärajaa ei ole. Tarkemmat rajoitukset osallistumisoikeuteen löytyvät kunkin tarkastusmuodon ohjeesta.

Tiedonkeruun kannalta on hyödyllistä saada tarkastustuloksia myös sellaisista koirista, joita ei itseään olla käyttämässä jalostukseen.

Yhdistykset vastaavat järjestämiensä tarkastusten tiedottamisesta, tietoja tulevista tarkastuksista ei ole vielä saatavilla Kennelliiton Tapahtumakalenterista. Tilaa koiralle ilmoittautumisen jälkeen ja ennen tarkastukseen osallistumista lähete jalostustarkastusta varten. Tilauksen voi tehdä joko Kennelliiton sivujen tai Omakoira-mobiilisovelluksen kautta.

Jalostustarkastuksen arviointi ja ihanneprofiilit

Tarkastuksen lopputulos on joko hyväksytty, suoritettu, hylätty tai keskeytetty. Tulos on hyväksytty, jos koira läpäisee tarkastuksen ja rodulla on voimassa oleva ihanneprofiili. Tulos on suoritettu, jos rodulla ei ole ihanneprofiilia. Lopputulokseksi tulee hylätty, jos arvostelulomakkeeseen merkitään mikä tahansa kohta, joka rodun ihanneprofiilissa on määritelty hylkääväksi. Jos rodulla ei ole ihanneprofiilia, voi tarkastaja hylätä suorituksen, jos koira on selvästi huonohermoinen, arka tai vihainen. Hylätty jalostustarkastus ei kuitenkaan estä koiran käyttöä jalostukseen, ellei sitä ole määrätty rodun PEVISA-ohjelmassa.

koira haistelee maassa olevaa ritilää jalostustarkastuksessa
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen osio 6: epätavalliset alustat

Rotujärjestö tai sen valtuuttamana rotuyhdistys tai -kerho valmistelee ja hyväksyttää ihanneprofiilit Kennelliitossa. Ihanneprofiili muodostetaan antamalla jokaiselle arvostelukohdalle koodi I (ihanne), N (hyväksyttävä/neutraali), E (ei-toivottava) tai H (hylätty). Koodi siis kertoo, onko kyseinen tapa toimia tai tietty rakenneominaisuus juuri tälle rodulle ihanteellinen, hyväksyttävä, ei-toivottava vai hylkäävä. Hyväksyttävä tarkoittaa kokonaisuuteen suhteutettuna vielä jalostuskoiralle kelvollista tulosta. Ei-toivottavat ja hylkäävät ominaisuudet tulee huomioida yhdistelmien suunnittelussa. Käyttäytymisen ihanneprofiilissa hylkääviä kohtia tulee olla ainakin voimakkaat pelot ja aggressiot. Ulkomuodon ihanneprofiilissa hylkääviä kohtia tulee olla esim. terveyteen vaikuttavat liioitellut ulkomuotopiirteet. Hyväksytyt ihanneprofiilit löytyvät sivun alalaidasta.

Ulkomuodon ihanneprofiilin määrittely sujuu yleensä helpoiten rodun hyvin tuntevan ulkomuototuomarin tai -tuomareiden avustuksella. Käyttäytymisen ihanneprofiilin määrittelyyn voi saada apua jalostustarkastuksen toimihenkilöiltä tai liikkeelle voi lähteä myös jalostustoimikunnan tai muutoin rodun luonteeseen ja käyttäytymiseen perehtyneen tahon toimesta. Käyttäytymisen jalostus -työryhmä ja Hyvinvointityöryhmä auttavat tarvittaessa profiilien teossa ja vastaavat profiilien hyväksymisestä Kennelliitossa. Ihanneprofiilin laatimisen avuksi voi pyytää valmiin excel-pohjan osoitteesta jalostusposti@kennelliitto.fi.

Jalostustarkastuksen järjestäminen

Yhdistyksen tulee ilmoittaa tarkastuksesta Kennelliittoon vähintään 15 vrk (käyttäytyminen) tai 30 vrk (ulkomuoto) ennen tapahtumaa osoitteella jalostusposti@kennelliitto.fi. Ilmoituksessa tulee mainita:

koira katsoo omistajaa jalostustarkastuksen ihmisjoukko-osiossa
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen osio 7: ihmisjoukko
  • järjestävä yhdistys
  • päivämäärä(t)
  • paikkakunta
  • järjestetäänkö käyttäytymisen vai ulkomuodon jalostustarkastus vai molemmat
  • millä roduilla on osallistumisoikeus (tai tarvittaessa mitkä rodut ovat etusijalla, jos tarkastus on avoin kaikille)
  • tarkastaja(t), käyttäytymisen tarkastuksessa myös vastaava toimitsija

Tarkastuksissa käytettävät lomakkeet ovat tulostettavissa tältä sivulta. Yhdistykset huolehtivat tulosten tallentamisesta tarkastuksen jälkeen Omakoira-palvelun kautta, katso erillinen ohje sivun alalaidasta.

Jalostustarkastuksen toimihenkilöt

Ulkomuodon jalostustarkastuksen voi tehdä rodun arvosteluoikeudet omaava ulkomuototuomari yksin, tai kaksi rotujärjestön nimeämää ja Kennelliiton hyväksymää ulkomuodon jalostustarkastajaa yhdessä.

Käyttäytymisen tarkastuksen tekee yhdessä kaksi henkilöä, joista vähintään toinen on pätevöity käyttäytymisen jalostustarkastajaksi. Käyttäytymisen jalostustarkastuksessa tarvitaan myös Kennelliiton pätevöimä vastaava toimihenkilö sekä kuusi muuta avustajaa. Lista toimihenkilöistä.

Rotujärjestöjen omat jalostustarkastukset

Rotujärjestö voi anoa Kennelliitolta rodun vakiintuneen tarkastuskäytännön hyväksymistä rodun viralliseksi jalostustarkastukseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhdistys järjestää tarkastukset itsenäisesti, mutta niiden tulokset tallennetaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

 

Jalostustarkastuksiin liittyvät ohjeet ja materiaali

Downloadable file
Lista hyväksytyistä ihanneprofiileista
Lista käyttäytymisen ja ulkomuodon jalostustarkastuksen hyväksytyistä ihanneprofiileista. Päivitetty 13.6.2024.
Updated
Lista hyväksytyistä ihanneprofiileista
Lista käyttäytymisen ja ulkomuodon jalostustarkastuksen hyväksytyistä ihanneprofiileista.
Päivitetty 13.6.2024.
Updated
Lista över godkända idealprofiler
Lista över godkända idealprofiler för avelsgranskning av beteende och exteriör. Uppdaterade 13.6.2024
Updated
Downloadable file
Ohje ulkomuodon jalostustarkastukselle
Ohje on tarkoitettu ulkomuodon jalostustarkstukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tilaisuuden järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset, määritellään tuloksen kirjaaminen ja kerrotaan valitusmenettely. Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Updated 21.10.2022
Ohje ulkomuodon jalostustarkastukselle
Ohje on tarkoitettu ulkomuodon jalostustarkstukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tilaisuuden järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset, määritellään tuloksen kirjaaminen ja kerrotaan valitusmenettely.
Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Updated
Downloadable file
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen ohje
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tarkastusten järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset sekä määritellään tulokset. Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Updated
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen ohje
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tarkastusten järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset sekä määritellään tulokset.
Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Updated
Direktiv om avelsgranskning av beteende
Direktiven är avsedda för ägare av hundar som deltar i avelsgranskning av beteende samt för arrangörer av dessa granskningar. I direktiven redogörs bland annat för vilka krav som gäller för arrangemang av avelsgranskningar och hundar som deltar. Vidare redogörs bl.a. för anteckningen av resultaten.
Gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Updated
Downloadable file
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestämisohje
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestäjille, jalostustarkastajille ja toimitsijoille. Siinä kerrotaan mm. tarkastuksen toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut sekä määritellään tarkemmin millaisessa tilassa ja välineillä tarkastus tehdään. Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Updated
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestämisohje
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestäjille, jalostustarkastajille ja toimitsijoille. Siinä kerrotaan mm. tarkastuksen toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut sekä määritellään tarkemmin millaisessa tilassa ja välineillä tarkastus tehdään.
Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Updated
Direktiv om anordnande av avelsgranskning av beteende
Direktiven är avsedda för arrangörer av avelsgranskningar samt för avelsgranskare och funktionärer. I direktiven redogörs bl.a. för funktionärernas ansvar och skyldigheter. I direktiven redogörs även vilka krav som ställs på den lokal där granskningen genomförs i samt vilken slags utrustning som behövs vid en granskning.
Gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Updated
Downloadable file
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen suoritusohjeet
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoille ja tarkastajille tarkoitettu ohje siitä, miten tarkastuksen eri vaiheet toteutetaan. Voimassa 1.1.2020 alkaen
Updated 27.1.2020
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen suoritusohje
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoille ja tarkastajille tarkoitettu ohje siitä, miten tarkastuksen eri vaiheet toteutetaan. Voimassa 1.1.2020 alkaen
Updated
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Dessa direktiv är avsedda för avelsgranskare och funktionärer på avelsgranskningar av beteende. I direktiven redogörs för hur de olika skeden i granskningen genomförs. Gäller från 1.1.2020.
Updated
Downloadable file
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen koulutusohje
Ohje käyttäytymisen jalostustarkastuksen vastaavien toimitsijoiden ja jalostustarkastajien koulutuksesta. Ohjeessa kerrotaan koulutuksen etukäteisvaatimuksista, toimihenkilöiden tehtävistä sekä pätevyyden säilyttämisen ehdoista. Voimassa 2.3.2022 alkaen.
Updated
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen koulutusohje
Ohje käyttäytymisen jalostustarkastuksen vastaavien toimitsijoiden ja jalostustarkastajien koulutuksesta. Ohjeessa kerrotaan koulutuksen etukäteisvaatimuksista, toimihenkilöiden tehtävistä sekä pätevyyden säilyttämisen ehdoista.
Voimassa 2.3.2022 alkaen.
Updated