Ajankohtaista
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen ohjeen ja järjestämisohjeen päivitetyt versiot tulevat voimaan 1.1.2023. Ohjeiden mukaiset muutokset päivitetään tämän sivun tietoihin loppuvuodesta 2022. Päivitetty koulutusohje on tullut voimaan 2.3.2022. Uudet ohjeet löytyvät sivun alalaidasta.

Jalostustarkastusten tavoite

Kennelliiton virallisten jalostustarkastusten tarkoituksena on kerätä jalostuksellisesti merkityksellistä tietoa koiran ulkomuodosta ja käyttäytymisestä. Yksittäisen koiran jalostustarkastus antaa tietoa koiran ominaisuuksista ja mahdollistaa myös vertailun rodun muihin koiriin, rodun keskitasoon ja rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) määriteltyihin jalostustavoitteisiin.

Käyttäytymisen jalostustarkastus

Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen. Tarkastus tarjoaa täydennystä tietoon, jota saadaan muista virallisista luonteen ja käyttäytymisen arviointimenetelmistä eli luonnetestistä ja MH-luonnekuvauksesta.

Ulkomuodon jalostustarkastus

Ulkomuodon jalostustarkastuksessa koiran rakenne arvioidaan yksityiskohtaisesti. Jalostustarkastus pohjautuu rotumääritelmään, jalostuksen tavoiteohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin sekä rotukohtaisiin ohjeisiin. Ulkomuodon jalostustarkastuksen ohjetta ollaan uusimassa.

säkäkorkeuden mittausta jalostustarkastuksessa
Säkäkorkeuden mittaamista ulkomuodon jalostustarkastuksessa.

Jalostustarkastukseen osallistuminen

Tarkastus on avoin roduille, joille on laadittu Kennelliiton hyväksymä ihanneprofiili. Hyväksytyt ihanneprofiilit on listattu tällä sivulla. Uusi ihanneprofiili tulee julkaista vähintään 30 vrk ennen tarkastusta.

Käyttäytymisen jalostustarkastukseen osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 24 kk ja ulkomuodon tarkastukseen osallistuvan koiran 18 kk tarkastushetkellä. Koira voi osallistua tarkastukseen useita kertoja, yläikärajaa ei ole. Tarkemmat rajoitukset osallistumisoikeuteen löytyvät kunkin tarkastusmuodon ohjeesta.

Tiedonkeruun kannalta on hyödyllistä saada tarkastustuloksia myös sellaisista koirista, joita ei itseään olla käyttämässä jalostukseen.

Tietoja tulevista tarkastuksista ei vielä näe Kennelliiton Tapahtumakalenterista. Yhdistykset vastaavat järjestämiensä tarkastusten tiedottamisesta.

Tilaa koiralle ilmoittautumisen jälkeen ja ennen tarkastukseen osallistumista ennakkolähete jalostustarkastukseen. Tilauksen voi tehdä joko Kennelliiton sivujen tai Omakoira-mobiilisovelluksen kautta.

Jalostustarkastuksen järjestäminen

Jalostustarkastuksen järjestämisestä vastaa rotujärjestö tai sen alaisuudessa toimiva rotuyhdistys tai rotukerho. Yhdistys huolehtii, että sillä on käytössään tarvittavat toimihenkilöt ja varusteet.

Tarkastuksissa käytettävät lomakkeet ovat tulostettavissa tältä sivulta.

Järjestettävistä tarkastuksista tulee ilmoittaa Kennelliittoon vähintään 30 vrk ennen tapahtumaa osoitteella jalostusposti@kennelliitto.fi. Ilmoituksessa tulee mainita:

koira haistelee maassa olevaa ritilää jalostustarkastuksessa
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen osio 6: epätavalliset alustat
  • järjestetäänkö käyttäytymisen vai ulkomuodon jalostustarkastus vai molemmat
  • millä roduilla on osallistumisoikeus (tai mitkä rodut ovat etusijalla, jos tarkastus on avoin kaikille)
  • järjestävä yhdistys
  • päivämäärä(t)
  • paikkakunta
  • tarkastajat, käyttäytymisen tarkastuksessa myös vastaava toimitsija
  • yhteyshenkilön yhteystiedot

Yhdistykset huolehtivat tulosten tallentamisesta tarkastuksen jälkeen Omakoira-palvelun kautta, katso erillinen ohje sivun alalaidasta.

Jalostustarkastuksen toimihenkilöt

Ulkomuodon jalostustarkastuksen voi tehdä rodun arvosteluoikeudet omaava ulkomuototuomari yksin, tai kaksi rotujärjestön nimeämää ja Kennelliiton hyväksymää ulkomuodon jalostustarkastajaa yhdessä.

Käyttäytymisen tarkastuksen tekee yhdessä kaksi henkilöä, joista vähintään toinen on pätevöity käyttäytymisen jalostustarkastajaksi. Käyttäytymisen jalostustarkastuksessa tarvitaan myös Kennelliiton pätevöimä vastaava toimihenkilö sekä kuusi muuta avustajaa. Lista toimihenkilöistä.

Rotujärjestöjen omat jalostustarkastukset

Rotujärjestö voi anoa Kennelliitolta oman vakiintuneen tarkastuskäytäntönsä hyväksymistä rodun viralliseksi jalostustarkastukseksi.

Jalostustarkastuksen arviointi ja ihanneprofiilit

Jalostustarkastuslomakkeeseen merkitään koiran reagointitapa jokaisessa tarkastuksen osiossa. Tarkastuksen lopputulos on joko suoritettu, hylätty tai keskeytetty. Hylätty arvostelu jossain osiossa johtaa myös jalostustarkastuksen lopputulokseen hylätty. Hylätty jalostustarkastus ei kuitenkaan estä koiran käyttöä jalostukseen, ellei sitä ole määrätty rodun PEVISA-ohjelmassa.

Rotujärjestö tai sen valtuuttamana rotuyhidstys tai -kerho tekee esityksen rodun ihanneprofiiliksi. Ihanneprofiili muodostetaan siten, että jokaiselle arvostelukohdalle annetaan koodi I (ihanne), N (hyväksyttävä/neutraali), E (ei-toivottava) tai H (hylätty). Koodi siis kertoo, onko kyseinen tapa toimia juuri tälle rodulle ihanteellinen, hyväksyttävä, ei-toivottava vai hylkäävä. Hyväksyttävä tarkoittaa kokonaisuuteen suhteutettuna vielä jalostuskoiralle kelvollista tulosta. Ei-toivottavat ja hylkäävät ominaisuudet tulee huomioida yhdistelmien suunnittelussa. Käyttäytymisen jalostustarkastuksessa hylkääviä kohtia ovat ainakin voimakkaat pelot ja aggressiot. Ulkomuodon jalostustarkastuksessa hylkääviä kohtia ovat esim. terveyteen vaikuttavat liioitellut ulkomuotopiirteet.

koira katsoo omistajaa jalostustarkastuksen ihmisjoukko-osiossa
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen osio 7: ihmisjoukko

Ulkomuodon ihanneprofiilin määrittely sujuu yleensä helpoiten rodun hyvin tuntevan ulkomuototuomarin tai -tuomareiden avustuksella. Käyttäytymisen ihanneprofiilin määrittelyyn voi saada apua jalostustarkastuksen toimihenkilöiltä tai liikkeelle voi lähteä myös jalostustoimikunnan tai muutoin rodun luonteeseen ja käyttäytymiseen perehtyneen tahon toimesta. Käyttäytymisen jalostus -työryhmä ja Hyvinvointityöryhmä auttavat tarvittaessa profiilien teossa ja vastaavat profiilien hyväksymisestä Kennelliitossa. Ihanneprofiilin laatimisen avuksi voi pyytää valmiin excel-pohjan osoitteesta jalostusposti@kennelliitto.fi.

  

 

Jalostustarkastuksiin liittyvät ohjeet ja materiaali

Downloadable file
Ohje ulkomuodon jalostustarkastukselle
Ohje on tarkoitettu ulkomuodon jalostustarkstukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tilaisuuden järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset, määritellään tuloksen kirjaaminen ja kerrotaan valitusmenettely. Voimassa 31.12.2022 saakka.
Päivitetty 17.2.2022
Ohje ulkomuodon jalostustarkastukselle
Ohje on tarkoitettu ulkomuodon jalostustarkstukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tilaisuuden järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset, määritellään tuloksen kirjaaminen ja kerrotaan valitusmenettely.
Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty
Muut versiot
Ohje ulkomuodon jalostustarkastukselle
Ohje on tarkoitettu ulkomuodon jalostustarkstukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tilaisuuden järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset, määritellään tuloksen kirjaaminen ja kerrotaan valitusmenettely. Voimassa 31.12.2022 saakka.
Päivitetty
Downloadable file
Ohje käyttäytymisen jalostustarkastukselle
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tarkastusten järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset sekä määritellään tulokset. Voimassa 31.12.2022 saakka.
Päivitetty
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen ohje
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tarkastusten järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset sekä määritellään tulokset.
Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty
Muut versiot
Ohje käyttäytymisen jalostustarkastukselle
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tarkastusten järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset sekä määritellään tulokset.
Voimassa 31.12.2022 saakka.
Päivitetty
Direktiv om avelsgranskning av beteende
Direktiven är avsedda för ägare av hundar som deltar i avelsgranskning av beteende samt för arrangörer av dessa granskningar. I direktiven redogörs bland annat för vilka krav som gäller för arrangemang av avelsgranskningar och hundar som deltar. Vidare redogörs bl.a. för anteckningen av resultaten.
Gäller ända till 31.12.2022.
Päivitetty
Downloadable file
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestämisohje
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestäjille, jalostustarkastajille ja toimitsijoille. Siinä kerrotaan mm. tarkastuksen toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut sekä määritellään tarkemmin millaisessa tilassa ja välineillä tarkastus tehdään. Voimassa 31.12.2022 saakka.
Päivitetty
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestämisohje
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestäjille, jalostustarkastajille ja toimitsijoille. Siinä kerrotaan mm. tarkastuksen toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut sekä määritellään tarkemmin millaisessa tilassa ja välineillä tarkastus tehdään.
Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty
Muut versiot
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestämisohje
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestäjille, jalostustarkastajille ja toimitsijoille. Siinä kerrotaan mm. tarkastuksen toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut sekä määritellään tarkemmin millaisessa tilassa ja välineillä tarkastus tehdään.
Voimassa 31.12.2022 saakka.
Päivitetty
Direktiv om arrangemang av avelsgranskning av beteende
Direktiven är avsedda för arrangörer av avelsgranskningar samt för avelsgranskare och funktionärer. I direktiven redogörs bl.a. för funktionärernas ansvar och skyldigheter. I direktiven redogörs även vilka krav som ställs på den lokal där granskningen genomförs i samt vilken slags utrustning som behövs vid en granskning.
Gäller ända tilll 31.12.2022.
Päivitetty
Downloadable file
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen suoritusohjeet
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoille ja tarkastajille tarkoitettu ohje siitä, miten tarkastuksen eri vaiheet toteutetaan. Voimassa 1.1.2020 alkaen
Päivitetty 27.1.2020
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen suoritusohje
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoille ja tarkastajille tarkoitettu ohje siitä, miten tarkastuksen eri vaiheet toteutetaan. Voimassa 1.1.2020 alkaen
Päivitetty
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Dessa direktiv är avsedda för avelsgranskare och funktionärer på avelsgranskningar av beteende. I direktiven redogörs för hur de olika skeden i granskningen genomförs. Gäller från 1.1.2020.
Päivitetty
Downloadable file
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen koulutusohje
Ohje käyttäytymisen jalostustarkastuksen vastaavien toimitsijoiden ja jalostustarkastajien koulutuksesta. Ohjeessa kerrotaan koulutuksen etukäteisvaatimuksista, toimihenkilöiden tehtävistä sekä pätevyyden säilyttämisen ehdoista. Voimassa 2.3.2022 alkaen.
Päivitetty
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen koulutusohje
Ohje käyttäytymisen jalostustarkastuksen vastaavien toimitsijoiden ja jalostustarkastajien koulutuksesta. Ohjeessa kerrotaan koulutuksen etukäteisvaatimuksista, toimihenkilöiden tehtävistä sekä pätevyyden säilyttämisen ehdoista.
Voimassa 2.3.2022 alkaen.
Päivitetty