Tunnethan koirien kiinnipitomääräykset

Järjestyslailla pyritään turvaamaan ihmisten turvallisuus ja hyvinvointi tiiviisti asutuilla taajama-alueilla. Järjestyslaki määrää, että koirat on pidettävä taajamissa aina kytkettyinä.

Metsästyslailla pyritään turvaamaan luonnoneläimille lisääntymisrauha. Siksi taajaman ulkopuolisilla alueilla yli viisi kuukautta vanhemmat koirat on pidettävä kytkettyinä maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään asti.

Vain tietyissä työtehtävissä olevat koirat saavat poiketa edellisistä määräyksistä tehtävän niin vaatiessa.

Taajamissa koirat pidetään aina kytkettynä

Järjestyslain koirakuria koskeva pykälä 14 määrää, että koirat, mukaan lukien pennut, on pidettävä taajamissa kytkettyjä ympäri vuoden. Vain virantoimituksessa oleva koira voi olla irti tehtävää suorittaessaan.

Taajamalla tarkoitetaan järjestyslaissa taajaan rakennettua aluetta, joka on osoitettu liikennemerkillä.

Taajama-alueilla koiraa saa pitää vapaana suljetuilla pihoilla, koirien harjoittelupaikoilla sekä koirille osoitetuilla aidatuilla jaloittelualueilla. Niissä koiran tulee olla haltijansa valvonnassa ja hallinnassa, jottei se aiheuta vaaraa tai vahinkoa ihmisille, omaisuudelle tai muille eläimille. Koiranomistajan tai haltijan vastuulla on myös pitää huolta siitä, ettei koira ei pääse karkaamaan suljetulta alueelta.

Kytkettyä koiraa on kyettävä pitelemään siten, ettei se aiheuta häiriötä tai vaaraa toisille koirille tai ihmisille. Siksi onkin tärkeää, että koiraa ulkoiluttaa sellainen henkilö, joka kokonsa puolesta pärjää koiran kanssa. Myös koiran asianmukaisiin varusteisiin tulee kiinnittää huomiota.

Taajamissa kytkettyäkään koiraa ei saa viedä kaikkialle

Taajamissa koiraa ei saa viedä laisinkaan uimarannoille, lasten leikkipaikoille tai toriaikana toreille. Määräykset eivät koske liikuntavammaisen avustajakoiraa, näkövammaisen opaskoiraa tai kuulovammaisen kuulokoiraa. Järjestyslaki sallii koiran viemisen kytkettynä hautausmaalle, mutta monet pitävät sitä kuitenkin hyvän tavan vastaisena.

Käveleminen tai juokseminen kytketyn koiran kanssa yleisellä kuntoradalla on luvallista ellei sitä ole erikseen kielletty kieltomerkillä. Jos radalle kunnostetaan talveksi latu, on koiran vieminen sinne kielletty, ellei sitä ole erikseen sallittu.

Taajaman ulkopuolella koirat pidetään kiinni 1.3.–19.8. välisenä aikana

Metsästyslaissa säädetään muun muassa koiran kiinnipitovelvollisuudesta, koirakokeista, koiran kouluttamisesta sekä koiran talteenotosta. Metsästyslain 51§ mukaan koiran on oltava ulkoillessaan kytkettynä tai välittömästi kytkettävissä maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään saakka. Koiraa saa pitää vapaana ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai koiran pitämiseen varatulla aidatulla alueella.

Kiinnipitomääräys ei koske alle viisi kuukautta vanhaa pentua, eikä paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävässä olevaa koiraa. Myös poliisin, tullilaitoksen, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen tehtävässä olevaa koiraa tai tehtäviin koulutettavaa koiraa voi pitää vapaana kiinnipitoaikana.

Kiinnipitomääräyksestä saadaan poiketa myös, kun muuta kuin ajamalla työskentelevää metsästyskoiraa käytetään metsästyksessä, tai kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan.  Lisäksi Suomen riistakeskus voi koirakokeen pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi antaa luvan poiketa kiinnipitovelvollisuudesta. Kaikki edelliset poikkeamat edellyttävät, että metsästys, koirakoe tai kouluttaminen tapahtuu siten, ettei rauhoitettuja riistaeläimiä häiritä niiden lisääntymisaikana. (Metsästyslaki 51 ja 52 §)

Taajaman ulkopuolella koiraa voi pitää vapaana 20.8.–28.2. välisenä aikana maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvalla

Taajama-alueiden ulkopuolella koiria voi ulkoiluttaa vapaana elokuun 20. päivästä aina helmikuun loppuun saakka. Sielläkään koiraa ei kuitenkaan saa pitää kytkemättömänä missä vaan. Irtipito edellyttää aina maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvan (ks. Metsästyslaki 53 §). Lupa koiran irtilaskuun tulee pyytää joko henkilökohtaisesti tai selvittämällä muulla tavalla, saako kyseisellä alueella pitää koiria vapaana.

Kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla koirat tulee pitää lähtökohtaisesti aina kytkettyinä. Joissakin kansallispuistoissa metsästys on kuitenkin sallittua, myös koiran kanssa (ks. Luonnonsuojelulaki 18 ja 20 §).

Maanomistajalla tarkoitetaan yksityistä henkilöä, kuntaa, seurakuntaa, yritystä, yhtiötä tai valtiota, joka omistaa maat. Maanomistaja voi halutessaan vuokrata maansa metsästyskäyttöön vaikkapa paikalliselle metsästysseuralle, jolloin tästä tulee alueen metsästysoikeuden haltija.

Metsästystilanteessa koira voi poiketa korkeintaan puolen tunnin ajaksi luvattomalle alueelle. Jollei koiran omistaja tule hakemaan koiraa pois sinä aikana, maanomistajalla tai metsästysoikeuden haltijalla on lupa keskeyttää metsästystilanne joko karkoittamalla koira alueelta tai ottamalla se talteen. Talteenotosta on viipymättä ilmoitettava koiran omistajalle, jos tämä on tiedossa, tai poliisille. Koiran omistajan on suoritettava talteenottajalle tai valtiolle lunastusmaksu ja korvaus koiran hoitamisesta. (Metsästyslaki 55§)

Määräyksien rikkomisesta tai huolimattomuudesta voi seurata sakkoja ja vahingonkorvauksia

Järjestyslain ja metsästyslain määräysten rikkomisesta voi seurata sakkoja. Koiranomistaja tai -haltija voidaan tuomita myös sakkorangaistukseen, jos ihmiselle vaarallinen eläin jätetään asianmukaisesti vartioimatta (Rikoslain 44 luvun 15 §). Tuomioistuin voi myös määrätä koiran lopetettavaksi, jos se on sen vaarallisuuden vuoksi perusteltua. Koiranomistaja tai -haltija voi joutua vaningonkorvausvastuuseen koiran aiheuttamasta vahingosta, jos vahinko on johtunut koiranomistajan tai -haltijan tahallisesta, huolimattomasta tai varomattomasta toiminnasta.

 

Ovatko seuraavat määräykset totta vai tarua...

...taajama-alueilla, joita säätelee järjestyslaki?

...taajaman ulkopuolisilla alueilla, joita säätelee metsästyslaki?

Koirat on pidettävä kytkettynä ympärivuotisesti. TOTTA TARUA. Koirat on pidettävä kytkettynä luonnoneläinten lisääntymisaikana 1.3.–19.8.
Koirien kiinnipitoaikana 1.3.–19.8. koira tulee pitää kytkettynä. TARUA. Muistathan, että taajamassa koiran tulee olla aina kytkettynä. TOTTA
Alle 5-kuukautta vanhaa pentua voi pitää vapaana vuodenajasta riippumatta. TARUA. Muistathan, että taajamassa pentukoirakin on pidettävä kytkettynä. TOTTA
Tottelevaisen koiran ei tarvitse olla kiinnipitoaikana kytketty, riittää että se on välittömästi kytkettävissä. TARUA. Muistathan, että ”välittömästi kytkettävissä” -termi tulee metsästyslaista eli se ei koske taajamia, joita säätelee järjestyslaki. TOTTA
Tietyissä työtehtävissä olevat koirat voivat poiketa kiinnipitomääräyksistä. TOTTA TOTTA
Koiraa voidaan pitää vapaana 20.8.–28.2. välisenä aikana edellyttäen maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. TARUA. Muistathan, että taajamassa koiran tulee olla aina kytkettynä. TOTTA. Muistathan kysyä maanomistajalta tai metsästysseuralta luvan irtipitoon.  
Koiranomistaja tai -haltija voi joutua vastuuseen, jos koira aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. TOTTA TOTTA