K: Kennelliiton luustoterveystutkimukset ovat seulontatutkimuksia. Mitä se tarkoittaa?

V: Yleisellä tasolla sairauksien seulonta tarkoittaa jonkun tahon järjestämää toimintaa, joka on suunnattu suurelle joukolle terveinä itseään pitäviä yksilöitä. Koirien jalostusterveyttä parantavien seulontatutkimusten tarkoituksena on löytää piileviä perinnöllisiä sairauksia ja näin ehkäistä niiden siirtymistä jälkeläisille.

Seulontatutkimuksiksi valitaan parhaan mahdollisen tieteellisen tutkimuksen valossa menetelmä, joka on riittävän luotettava ja samalla sen saatavuus, turvallisuus ja kustannustehokkuus on otettu huomioon. Kaikissa seulontatutkimuksissa on siksi rajoitteensa.

K: Mitä eri luustolausuntoja Kennelliitosta annetaan ja ketkä toimivat lausujina?

V: Suomen Kennelliitossa lausutaan lonkkaniveldysplasia- kyynärniveldysplasia- ja selkälausuntoja sekä vuoden 2021 alusta myös kyynärnivelen inkongruenssi ja olkanivelen osteokondroosilausuntoja. Luustokuvien lausujat löytyvät  https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/terveystutkimuselainlaakarit/kennelliiton-luustolausuntoja-antavat-elainlaakarit . Kaikilla lausujilla on vankka kokemus kuvien arvostelusta ja vakioidut lausuntokriteerit perustuvat kansainvälisiin tieteellisiin tutkimuksiin.

K: Miksi koirani kaikki pyydetyt lausunnot (lonkka/kyynär/selkä/olka) eivät ole valmistuneet yhtä aikaa?

V: Kuvien lausuntoaika Kennelliittoon saapumisesta on noin viikko, ja osa lausunnoista (lonkka/kyynär/selkä) voi valmistua eri aikaan ja eri lausujilta; yleensä kuitenkin noin viikon sisällä toisistaan. Joskus kyseessä voivat olla myös tekniset ongelmat kuvien lähettämisessä; näissä tapauksissa Kennelliitto on suoraan yhteydessä lähettävään klinikkaan. Jos et kuitenkaan kahden viikon sisällä ole saanut kaikkia lausuntoja, ota yhteyttä sähköpostilla terveystulokset@kennelliitto.fi.

K: Mitä tarkoittaa matala tai löysä lonkka?

V: Normaali lonkkamalja on syvä, kuppimainen malja, joka peittää yli puolet reisiluun päästä. Matala tai jopa laakea lonkkamalja puolestaan peittää pienemmän osan reisiluun päästä. Löysyys tarkoittaa lievimmillään, että reisiluun pään ja lonkkamaljan väliin jäävä nivelrako on leveä ja epäyhteneväinen eli lievästi löysä. Pahimmillaan löysä lonkka voi subluksoida/luksoida, mikä tarkoittaa, että reisiluun pää voi olla osittain tai kokonaan ulkona lonkkamaljasta.

K: Ovatko kaikki saman lausunnon saaneet lonkat samannäköisiä?

V: Ei, kaikki saman arvion saaneet lonkat eivät ole identtisiä. Rakenteen monimuotoisuus ja rotujen laaja kirjo aiheuttaa sen, että lonkkanivel ei ole kaikilla koirilla samannäköinen. Tämän lisäksi arvosteluasteikossa arvioidaan jokaisen asteen kohdalla useita erilaisia lonkkadysplasiaan liittyviä röntgenmuutoksia, ja siksi saman arvion saaneet lonkat voivat olla erinäköisiä.

K: Kerrotaanko lausunnossa, jos koirani lonkissa on nivelrikko? Miten nivelrikko vaikuttaa lonkkalausuntoon?

V: Nivelrikko mainitaan lausunnossa ylimääräisenä tietona asteikolla lievä, kohtalainen vakava, silloin kun sitä nähdään. Jos mainintaa nivelrikosta ei ole, ei sitä kuvissa ole todettu, mutta on hyvä muistaa, että hyvin alkavat muutokset eivät aina röntgenkuvissa näy. Lonkkakuvat ja nivelrikko arvostellaan FCI:n arvosteluasteikon mukaisesti. Terveessä (A tai B) lonkassa ei määritelmän mukaisesti voi olla nivelrikkoa. Myöskään dysplastisessa lonkassa ei välttämättä ole kuvanottohetkellä nivelrikkoa ja lievässä dysplasiassa sitä ei aina kehity myöhemminkään.

K: Vaikuttaa koiran koko tai rotu lausuntoihin?

V: Kaikki lausunnot perustuvat ennalta määriteltyihin arviointikriteereihin, jotka löytyvät kunkin sairauden ohjeesta. Rotu tai koko ei näin ollen muuta asiaa, sairas koira on sairas riippumatta rodusta tai rodun tyypillisestä luuston anatomiasta. Rotu vaikuttaa kuitenkin esimerkiksi siihen, kumpi kyynärlausunnoista rodulle annetaan, kyynärniveldysplasialausunto vai matalaraajaisten koirien kyynärnivelen inkongruenssilausunto. Lisäksi välilevyrappeumaa luokitteleva IDD lausunto annetaan vain niille roduille, joilla esiintyy tälle sairaudelle altistava geenimutaatio.

K: Koirani luustolausunnossa oli normaalista poikkeava tulos. Mitä se tarkoittaa koiran elämän kannalta?

V: Kaikki Kennelliiton röntgentutkimuksista annetut lausunnot ovat jalostusta varten tehtävää luokittelua ennalta annettujen kriteerien perusteella. Pelkkä röntgenkuva ei koskaan kerro koiran kliinisestä voinnista; siihen tarvitaan aina eläinlääkärin tekemä tutkimus. Koira on hyvä tarvittaessa viedä esimerkiksi ortopediaan perehtyneen eläinlääkärin arvioitavaksi, jolloin mahdolliset jatkotutkimukset tai hoidot voidaan parhaiten määrittää.

K: Voiko koirani saada normaalista poikkeavan tuloksen, vaikka se ei oireile mitenkään?

V: Kyllä voi. Esimerkiksi lievä lonkkaniveldysplasia ei välttämättä vaikuta mitenkään koiran vointiin koko sen elinikänä. Myöskin kyynärniveldysplasia voi olla oireeton tai oireita ei ole huomattu, vaikka sairaus on selkeästi röntgenkuvista todettavissa. Kuitenkin myös oireilevan koiran kohdalla röntgenmuutosten merkitys oireiluun on aina selvitettävä eläinlääkärin kliinisen tutkimuksen avulla ja mahdollisin jatkotutkimusmenetelmin. Lue tästä asiantuntija-artikkeli koiran kivusta ja sen tunnistamisesta. Jalostusta varten otettavien luustokuvien tarkoituksena on estää perinnöllisten vikojen siirtymistä seuraaville sukupolville, riippumatta yksilön oireilusta/taudinkuvasta.

K: Koirani sai lonkka-, kyynär- tai olkalausunnosta eri asteen toiselle nivelelle. Mikä on koirani kokonaistulos?

V: Koiran virallinen tutkimustulos on huonomman nivelen mukainen. BLUP-indeksien laskennassa molempien nivelien tulos otetaan kuitenkin huomioon.

K: Kuvautin koirani lonkat/kyynäreet uudelleen, otetaanko aiemmat kuvat huomioon arvostelussa?

V: Kyllä, lonkka- ja kyynärdysplasiaohjeen mukaisesti lausunnon antaja saa nähtäväkseen kaikki aiemmat kuvat. Lausunto voi muuttua uusien kuvien perusteella, mutta aiemmissa kuvissa todetut muutokset tulee FCI:n ohjeen mukaan ottaa myös huomioon.

K: Koirani sai olkanivelen osteokondroosikuvauksesta (OC) lausunnoksi ”tulkinnanvarainen”, mitä se tarkoittaa?

V: Olkanivelen osteokondroosiohjeen mukaisesti ”OC tulkinnanvarainen” tarkoittaa hyvin lieviä tai epätyypillisiä muutoksia. Muutokset ovat samoja kuin ”OC todettu” -kohdassa kuvatut, eli olkaluun pään takapinnassa näkyy tasaantuma tai röntgenharva alue, mutta muutos on hyvin lievä tai muutokset ovat hyvin epätyypillisessä kohdassa.

K: Voidaanko kyynärniveldysplasian ja olkanivelen osteokondroosin seulontaa varten otettavista röntgenkuvista aina täydellä varmuudella sanoa onko koira terve?

V: Kaikilla tutkimusmenetelmillä on omat rajoitteensa. Kennelliiton luustoterveystutkimuksiin otettavat röntgenkuvat ovat seulontatutkimuksiin hyväksi todettuja menetelmiä, jotka perustuvat kansainvälisiin vertaisarvioituihin tutkimuksiin. Röntgenkuva on kuitenkin aina kaksiulotteinen kuva kolmiulotteisesta kohteesta ja kyynärniveldysplasian ja olkanivelen osteokondroosin kohdalla suurimman varmuuden sairauden olemassaolosta voi saada vain tietokonetomografiatutkimuksella (TT), joka mahdollistaa nivelen komiulotteisen tarkastelun. TT-tutkimus ei kuitenkaan sovellu seulontatutkimusmenetelmäksi saatavuutensa ja hintansa vuoksi, mutta sitä voidaan käyttää varmentamaan tilanteita, joissa röntgenmuutokset ovat tulkinnanvaraisia tai kyseessä on rajatapaus tai nivelestä tarvitaan muuten lisätietoa. Jalostuksen kannalta tulkinnanvaraiset ja rajatapaukset katsotaan terveiksi.

K: Missä kohdassa kyynärniveltä nivelrikkoa yleisimmin näkyy?

V: Kuvassa A on normaali kyynärnivel, jossa keltaisella esitetty kohdat, joihin nivelrikkoa yleisimmin kehittyy. Kuvassa B on nivelrikkoinen (keltaiset nuolet) kyynärnivel.

Röntgenkuva koiran kyynärnivelestä, johon on merkitty nuolella missä kohdissa nivelrikkoa yleisimmin näkyy.

K: Mistä löydän lisätietoa välimuotoisen lanneristinikaman luokittelusta?

V: Kennelliiton sivuilla on aiheesta asiantuntija-artikkeli, jonka voit lukea tästä linkistä.

K: Mikä on Pohjoismaisen Kennelunionin (PKU) röntgenpaneeli?

V: PKU:n röntgenpaneeli koostuu Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan kennelliittojen lonkka- ja kyynärnivelkuvien lausujista. Paneeli kokoontuu kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan lonkka- ja kyynärniveldysplasiaan liittyvästä tutkimustiedosta ja harmonisoimaan lausuntokäytäntöjä. Kokousten lisäksi paneelin jäsenet käsittelevät pohjoismaiset lonkka- ja kyynärnivelvalitukset. Ne käsitellään panelistien toimesta ilman tietoa alkuperäisestä tai muiden maiden antamista lausunnoista. Pitkän ja tiiviin yhteistyön ansiosta Pohjoismaiden lonkka- ja kyynärnivellausunnot ovat hyvin yhteneväisiä.