Valtuusto kokoontuu vuosittain kahdesti varsinaiseen kokoukseen. Kevätkokous pidetään toukokuussa ja syyskokous marraskuussa.

Valtuuston velvollisuutena on muualla säännöissä mainittujen tehtävien lisäksi:

  1. valvoa hallituksen toimintaa
  2. käsitellä Kennelliiton toimintaa koskevat hallituksen esitykset
  3. käsitellä Kennelliiton valtuuston jäsenten tai jäsenyhdistysten kolme kuukautta ennen valtuuston kokousta hallitukselle valtuuston käsiteltäviksi esittämät asiat
  4. päättää kennelpiirien lukumäärästä ja rajoista sekä hyväksyä kennelpiirin, rotujärjestön ja lajiliiton ohjesäännöt
  5. hyväksyä toimintaan liittyvät säännöt sekä niihin tehdyt muutokset
  6. päättää Kennelliiton kiinteän omaisuuden ja huoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostosta ja myynnistä.

Jokaisesta 19 kennelpiiristä valitaan valtuustoon kaksi jäsentä ja kaikista rotujärjestöistä yksi jäsen niiden esittämistä ehdokkaista. Tämän lisäksi yleiskokous valitsee valtuustoon 12 jäsentä. Valtuuston jäsenten ja varajäsenten on oltava Kennelliiton henkilöjäseniä.

Valtuusto valitsee välittömästi yleiskokouksen jälkeen pidettävässä kokouksessaan keskuudestaan kolmeksi vuodeksi valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisäksi valtuusto valitsee hallituksen puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä yhdeksän jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on vuosittain kolme jäsentä. Valtuusto käyttää Kennelliiton jäsenten päätäntävaltaa asioissa, jota säännöissä ei ole määrätty yleiskokoukselle kuuluvaksi.

Valtuuston yhteystiedot

Downloadable file
Suomen Kennelliiton säännöt
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Updated 14.1.2020
Kennelliiton säännöt 2020
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Updated
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Updated