Valtuusto kokoontuu vuosittain kahdesti varsinaiseen kokoukseen. Kevätkokous pidetään toukokuussa ja syyskokous marraskuussa.

Valtuuston velvollisuutena on muualla säännöissä mainittujen tehtävien lisäksi:

  1. valvoa hallituksen toimintaa
  2. käsitellä Kennelliiton toimintaa koskevat hallituksen esitykset
  3. käsitellä Kennelliiton valtuuston jäsenten tai jäsenyhdistysten kaksi kuukautta ennen valtuuston kokousta hallitukselle valtuuston käsiteltäviksi esittämät asiat
  4. päättää kennelpiirien lukumäärästä ja rajoista sekä hyväksyä kennelpiirin, rotujärjestön ja lajiliiton ohjesäännöt
  5. hyväksyä toimintaan liittyvät säännöt sekä niihin tehdyt muutokset
  6. päättää Kennelliiton kiinteän omaisuuden ja huoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostosta ja myynnistä.

Jokaisesta 19 kennelpiiristä valitaan valtuustoon kaksi jäsentä ja kaikista rotujärjestöistä yksi jäsen niiden esittämistä ehdokkaista. Tämän lisäksi yleiskokous valitsee valtuustoon 12 jäsentä. Valtuuston jäsenten ja varajäsenten on oltava Kennelliiton henkilöjäseniä.

Valtuusto valitsee välittömästi yleiskokouksen jälkeen pidettävässä kokouksessaan keskuudestaan kolmeksi vuodeksi valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaudella 2017–2019 Kennelliiton valtuuston puheenjohtajana toimii Eeva Anttinen ja varapuheenjohtajana Kari Järvinen.

Lisäksi valtuusto valitsee hallituksen puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä yhdeksän jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on vuosittain kolme jäsentä. Valtuusto käyttää Kennelliiton jäsenten päätäntävaltaa asioissa, jota säännöissä ei ole määrätty yleiskokoukselle kuuluvaksi.

Valtuuston yhteystiedot