Muut hallituksen jäsenet vuonna 2023

Varapuheenjohtaja / Viceordförande
Kimmo Mustonen

Jukka Immonen

Kari Leppänen

Jussi Liimatainen

Molli Nyman

Kirsi Sainio

Sanna Törnroos

Risto Ylitalo

Hallituksen yhteystiedot löydät täältä.

Hallituksen vastuualueet

Hallituksen tehtävänä on lakia, Kennelliiton sääntöjä, yleiskokousten ja valtuuston tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen

1. johtaa Kennelliiton toimintaa, hoitaa taloutta ja omaisuutta apunaan toiminnanjohtajan johtama toimisto
2. edustaa Kennelliittoa ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa
3. p
äättää toiminnanjohtajan työsuhteesta ja hänen esityksestään osastopäällikkötasoisten työntekijöiden työsuhteista
4. hyväksyä toimisto-organisaatio
5. hyväksyä 21 §:n 2 momentin 5 kohdassa mainittuja sääntöjä alemmat, toimintaan liittyvät ohjeet ja määräykset sekä niiden muutokset
6. valmistaa ja esittää valtuuston kevätkokouksessa edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja esittää tilintarkastajien lausunto
7. valmistaa ja esittää valtuuston syyskokoukselle seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
8. valmistaa ja esittää muut valtuustolle kuuluvat asiat
9. huolehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanosta
10. hyväksyä uudet jäsenet ja todeta 11 §:n mukaisesti jäsenet eronneiksi
11. päättää kurinpitolautakunnalle ilmoitettavista asioista.

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja asioita.

Lue lisää hallituksesta Kennelliiton säännöistä.

Downloadable file
Suomen Kennelliiton säännöt
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Updated 14.1.2020
Kennelliiton säännöt 2020
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Updated
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Updated