Uusi sydänohje
  • Kennelliiton uudistettu sydänohje ottaa kuuntelun lisäksi huomioon myös tarkempia sydämen tutkimusmenetelmiä.
  • Uuden ohjeen mukaisia lausuntoja alettiin vastaanottaa 1.6.2015.

Sydäntutkimukseen kuuluvat

  • auskultaatiotutkimus eli sydämen kuuntelu ja/tai
  • ultraäänitutkimus, joka sisältää sydämen ultraäänitutkimuksen lisäksi auskultaation ja sydänfilmitutkimuksen (lepo-EKG tai Holter).

Lue lisää tutkimuksista ja sydänsairauksista.

Sydäntutkimus PEVISA-ohjelmassa

Mikäli rodulle haetaan sydäntutkimusta osaksi PEVISA-ohjelmaa, rotujärjestön tulee määrittää yhdessä Kennelliiton sydäntyöryhmän kanssa, mikä tai mitkä sydänsairaudet ovat kyseisellä rodulla vastustettavia ja kuinka usein jalostuskoiran sydäntutkimus tulee tehdä. Sydäntyöryhmä määrittää rodulle käytettävät sydänsairauksien diagnoosikriteerit ja viitearvot, jotka perustuvat tieteellisiin julkaisuihin.
Sydäntyöryhmä on käsitellyt eri rotujen sydänsairauksia useissa kokouksissaan. Täältä voit lukea työryhmän ohjeistuksia eri roduille.

Sydänlausuntoja antavat eläinlääkärit

Jalostuksen kannalta on tärkeää, että koirien tutkimustulokset ovat keskenään vertailukelpoisia. Tutkimukset on siis tehtävä samalla tavoin ja samoin kriteerein. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta nimeää sydäntyöryhmän esityksestä eläinlääkärit, joilla on oikeus antaa Kennelliiton hyväksymiä sydäntutkimuslausuntoja.  Listan sydänlausuntoja antavista, yhteystietonsa julkaisun sallineista eläinlääkäreistä löydät täältä. Lista täydentyy jatkuvasti. Löydät tietoa Kennelliiton sydänlausuntoja antavaksi eläinlääkäriksi hakeutumisesta tästä linkistä.

Tutkimusikä ja lausunnon voimassaolo

Synnynnäisten sydänsairauksien varalta sydäntutkimus voidaan tehdä alle vuoden ikäiselle koiralle ja tutkimusta ei ole tarvetta uusia myöhemmin.  Poikkeuksena tästä ovat pulmonaali- ja aorttastenoosit, joissa virallinen sydäntutkimuslausunto voidaan antaa aikaisintaan vuoden iässä.

Hankittujen sydänsairauksien (mitraaliläpän rappeuma ja dilatoiva kardiomyopatia, DCM) osalta virallinen sydäntutkimuslausunto voidaan tehdä koiran täytettyä vuoden. Huomioithan, että sydämen auskultaatiotutkimus ei ole riittävä tutkimus annettaessa lausuntoa DCM:n esiintymisestä.

Sydäntutkimuslausunto on voimassa rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mukaisesti. Myös ennen 1.6.2015 tehdyt sydänkuuntelut ovat voimassa rotukohtaisen PEVISA-ohjelman asettaman ajan. 1.6.2015 lähtien annetun sydänkuuntelulausunnon on oltava hyväksytyn eläinlääkärin tekemä ja siihen on mahdollisen sivuäänen kuuluessa merkittävä myös sivuäänen aste.

Ultraäänilausunnoista hyväksytään 1.6.2015 lähtien annetut, hyväksytyn eläinlääkärin kirjaamat lausunnot, jotka on tehty Kennelliiton sydäntutkimuskaavakkella. Jalostustieteellinen toimikunta on kuitenkin päättänyt (6/2015) siirtymäajasta, jota sovelletaan, jos rodulla on sydämen ultraäänitutkimusvaatimus PEVISA-ohjelmassa:

  • 1.6.2014 – 31.5.2015 annetut terveen koiran sydänultraäänilausunnot hyväksytään pentujen rekisteröintiin, vaikka ne eivät täyttäisi kaikkia uusia kriteerejä.
  • Lausunnon antajan tulee olla Kennelliiton hyväksymä.
  • Nämä lausunnot ovat voimassa rotukohtaisen PEVISA-ohjelman asettaman ajan.
  • Jos tutkimustulos on jokin muu kuin terve, koiralle tarvitaan nykyisen sydänohjeen mukainen tutkimustulos.

Jos rodun PEVISA-ohjelmaan kuuluu sydäntutkimus, kaikki alaikäisille koirille jalostustietojärjestelmään merkittävät lausunnot ovat epävirallisia. Muiden kuin synnynnäisten sydänsairauksien osalta tulee nuorten koirien terve-lausunnoissa muistaa, että sydänsairaudet kehittyvät usein iän myötä eivätkä tule vielä nuorella koiralla esiin. Näiden ns. hankittujen perinnöllisten sydänsairauksien osalta sydänohje suosittaa, että jalostuskoiran sydänlausunto tulisi uusia vuoden välein.

Lausunnon ja tuloksen voimassaolo

Sydänohje linjaa, että mikäli koiran todetaan auskultaatiotutkimuksessa osoittavan merkkejä sydänsairaudesta, jää tulos voimaan, ellei sitä muuteta ultraäänitutkimuksen perusteella. Holter-tutkimuksissa kammioperäisten rytmihäiriöiden osalta voimassa on aina viimeisin tutkimustulos. Jos koiralla on pelkkiä auskultaatiotuloksia, voimassa on yleensä viimeisin; tässä noudatetaan kuitenkin em. poikkeusta: jos koiralla on auskultaatiossa todettu jonkinasteinen sydämen sivuääni, tämä sivuäänitulos jää voimaan, ellei sitä muuteta ultraäänitutkimuksen perusteella. Ultraäänituloksista voimassa on aina viimeisin, kuitenkin sillä poikkeuksella, että ultraäänitulosta sairas (C) ei voi kumota uudella ultraäänilausunnolla. Jos koiran omistaja ei ole tyytyväinen C-tulokseen, hän voi valittaa lausunnosta alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Rotukohtaisissa PEVISA-ohjelmissa noudatetaan koiran voimassa olevaa tutkimustulosta. Rotujärjestöt antavat lisäohjeita siitä, miten tuloksiin tulee suhtautua jalostuksessa.

Lausuntojen hyväksyminen

Jos rodulla on sydämen PEVISA-ohjelma, jalostukseen käytettävällä koiralla pitää astutushetkellä olla hyväksytty ja voimassaoleva sydänlausunto, jotta pennut voidaan rekisteröidä FI-rekisteriin.

Suomessa asuvan omistajan/haltijan koirasta hyväksytään Suomessa vain sydänohjeen mukaisesti annettu lausunto.

Koska ulkomailla tehdyt sydäntutkimukset ovat laadultaan hyvin kirjavia, Kennelliitto ei ota kantaa siihen mitkä lausunnot ovat hyväksyttävissä ja mitkä eivät. Siksi ulkomailla tehdyille sydäntutkimuksille ei voida asettaa samoja kriteerejä kuin suomalaisille tutkimuksille. Jos astutus tapahtuu ulkomaisella uroksella, jonka omistaja/omistajat/jalostusoikeuden haltija asuu ulkomailla, hyväksytään pentueen rekisteröinnissä uroksen ulkomainen eläinlääkärin antama sydäntutkimuslausunto. Lausunnosta on käytävä ilmi uroksen tunnistusmerkintä. Lausunto ei saa astutushetkellä olla vanhempi kuin rodun PEVISA-ohjelma edellyttää. Lausunnosta on käytävä yksiselitteisesti ilmi, että koiralla ei ole rodun PEVISA-ohjelmassa mainittuja jalostuksesta poissulkevia sydänsairauksia. Lausunto tulee tarvittaessa kääntää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Suomeen jalostuslainaan tulevat urokset (jalostusoikeus luovutettu Suomessa asuvalle henkilölle) sekä jalostukseen käytettävät tuontikoirat on tutkittava Suomessa. Vaihtoehtoisesti yhdistelmälle voidaan anoa Koirarekisteriohjeen mukainen poikkeuslupa ennen astutusta.

Tiineenä tuodulle nartulle hyväksytään Suomessa ennen pentueen rekisteröintiä annettu sydäntutkimuslausunto.

Lausunnosta valittaminen

Auskultaatiolausunnosta ei voi valittaa. Koiralle voidaan suorittaa ultraäänitutkimus tuloksen varmistamiseksi.

Koiran omistaja voi valittaa ultraäänitutkimus- ja sydänfilmilausunnosta kirjallisesti. Vapaamuotoisen valituksen liitteenä toimitetaan kopiot koiran kaikista aikaisemmista tutkimuslausunnoista sekä kuitti maksetusta käsittelymaksusta. Maksu suoritetaan Kennelliiton tilille FI04 1243 3000 0815 20. Valitus postitetaan Kennelliiton tutkimusosastolle osoitteella Kamreerintie 8, 02770 Espoo. Valituksen voi lähettää myös sähköpostin liitteenä osoitteella terveystulokset@kennelliitto.fi. Käsittelymaksua ei palauteta.


Valitukset käsittelee Kennelliiton sydänsairaustyöryhmä. Työryhmän päätös on koiran voimassaoleva tutkimuslausunto.

 

Sydäntutkimuksiin liittyvä ohje

Downloadable file
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta
Voimassa 1.6.2015 alkaen, päivitykset 1.1.2016 alkaen.
Päivitetty 30.5.2018
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta
Voimassa 1.6.2015 alkaen, päivitykset 1.1.2016 alkaen.
Päivitetty
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016.
Päivitetty
Guidelines for combating cardiac disease
Valid from 1.6.2015. Updated points approved by the Board on 27.11.2015 and entered into force on 1.1.2016.
Päivitetty

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Paimenkoiranpentu
Koirien sydänsairaudet ja niiden diagnostiikka Lue lisää
Paimenkoiranpentu
Kennelliiton sydäntyöryhmän ohjeistuksia eri roduille Lue lisää