Uusi sydänohje
  • Kennelliiton uudistettu sydänohje ottaa kuuntelun lisäksi huomioon myös tarkempia sydämen tutkimusmenetelmiä.
  • Uuden ohjeen mukaisia lausuntoja alettiin vastaanottaa 1.6.2015.

Sydäntutkimukseen kuuluvat

  • auskultaatiotutkimus eli sydämen kuuntelu ja/tai
  • ultraäänitutkimus, joka sisältää sydämen ultraäänitutkimuksen lisäksi auskultaation ja sydänfilmitutkimuksen (lepo-EKG tai Holter).

Lue lisää tutkimuksista ja sydänsairauksista.

Sydäntutkimus PEVISA-ohjelmassa

Mikäli rodulle haetaan sydäntutkimusta osaksi PEVISA-ohjelmaa, rotujärjestön tulee määrittää yhdessä Kennelliiton sydäntyöryhmän kanssa, mikä tai mitkä sydänsairaudet ovat kyseisellä rodulla vastustettavia ja kuinka usein jalostuskoiran sydäntutkimus tulee tehdä. Sydäntyöryhmä määrittää rodulle käytettävät sydänsairauksien diagnoosikriteerit ja viitearvot, jotka perustuvat tieteellisiin julkaisuihin.
Sydäntyöryhmä on käsitellyt eri rotujen sydänsairauksia useissa kokouksissaan. Täältä voit lukea työryhmän ohjeistuksia eri roduille.

Sydänlausuntoja antavat eläinlääkärit

Jalostuksen kannalta on tärkeää, että koirien tutkimustulokset ovat keskenään vertailukelpoisia. Tutkimukset on siis tehtävä samalla tavoin ja samoin kriteerein. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta nimeää sydäntyöryhmän esityksestä eläinlääkärit, joilla on oikeus antaa Kennelliiton hyväksymiä sydäntutkimuslausuntoja.  Listan sydänlausuntoja antavista, yhteystietonsa julkaisun sallineista eläinlääkäreistä löydät täältä. Lista täydentyy jatkuvasti. Löydät tietoa Kennelliiton sydänlausuntoja antavaksi eläinlääkäriksi hakeutumisesta tästä linkistä.

Tutkimusikä ja lausunnon voimassaolo

Synnynnäisten sydänsairauksien varalta sydäntutkimus voidaan tehdä alle vuoden ikäiselle koiralle ja tutkimusta ei ole tarvetta uusia myöhemmin.  Poikkeuksena tästä ovat pulmonaali- ja aorttastenoosit, joissa virallinen sydäntutkimuslausunto voidaan antaa aikaisintaan vuoden iässä.

Hankittujen sydänsairauksien (mitraaliläpän rappeuma ja dilatoiva kardiomyopatia, DCM) osalta virallinen sydäntutkimuslausunto voidaan tehdä koiran täytettyä vuoden. Huomioithan, että sydämen auskultaatiotutkimus ei ole riittävä tutkimus annettaessa lausuntoa DCM:n esiintymisestä.

Sydäntutkimuslausunto on voimassa rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mukaisesti.

Ultraäänilausunnoista hyväksytään 1.6.2015 lähtien annetut, hyväksytyn eläinlääkärin kirjaamat lausunnot, jotka on tehty Kennelliiton sydäntutkimuskaavakkella. Jalostustieteellinen toimikunta on kuitenkin päättänyt (6/2015) siirtymäajasta, jota sovelletaan, jos rodulla on sydämen ultraäänitutkimusvaatimus PEVISA-ohjelmassa:

  • 1.6.2014 – 31.5.2015 annetut terveen koiran sydänultraäänilausunnot hyväksytään pentujen rekisteröintiin, vaikka ne eivät täyttäisi kaikkia uusia kriteerejä.
  • Lausunnon antajan tulee olla Kennelliiton hyväksymä.
  • Nämä lausunnot ovat voimassa rotukohtaisen PEVISA-ohjelman asettaman ajan.
  • Jos tutkimustulos on jokin muu kuin terve, koiralle tarvitaan nykyisen sydänohjeen mukainen tutkimustulos.

Jos rodun PEVISA-ohjelmaan kuuluu sydäntutkimus, kaikki alaikäisille koirille jalostustietojärjestelmään merkittävät lausunnot ovat epävirallisia. Muiden kuin synnynnäisten sydänsairauksien osalta tulee nuorten koirien terve-lausunnoissa muistaa, että sydänsairaudet kehittyvät usein iän myötä eivätkä tule vielä nuorella koiralla esiin. Näiden ns. hankittujen perinnöllisten sydänsairauksien osalta sydäntyöryhmä suosittaa, että jalostuskoiran sydänlausunto uusitaan vuoden välein.

Lausunnon ja tuloksen voimassaolo

Jos koiralla on pelkkiä auskultaatiotuloksia, voimassa on yleensä näistä viimeisin. Jos koiralla kuitenkin on auskultaatiossa todettu jonkinasteinen sydämen sivuääni, tämä sivuäänitulos jää voimaan, ellei sitä muuteta ultraäänitutkimuksen perusteella.

Ultraäänituloksista voimassa on aina viimeisin, kuitenkin sillä poikkeuksella, että ultraäänitulosta sairas (C) ei voi kumota uudella ultraäänilausunnolla. Jos koiran omistaja ei ole tyytyväinen C-tulokseen, hän voi valittaa lausunnosta alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Rytmihäiriöitä tutkittaessa Holter-tutkimus on tarkempi kuin 5 minuutin sydänfilmitutkimus (lepo-EKG), joten sen tulos kumoaa aina mahdollisen aiemman lepo-EKG:n. Holter-tutkimuksista voimassa on aina viimeisin.

Rotukohtaisissa PEVISA-ohjelmissa noudatetaan koiran voimassa olevaa tutkimustulosta. Rotujärjestöt antavat lisäohjeita siitä, miten tuloksiin tulee suhtautua jalostuksessa.

Lausuntojen hyväksyminen

Jos rodulla on sydämen PEVISA-ohjelma, jalostukseen käytettävällä koiralla pitää astutushetkellä olla hyväksytty ja voimassaoleva sydänlausunto, jotta pennut voidaan rekisteröidä FI-rekisteriin.

Suomessa asuvan omistajan/haltijan koirasta hyväksytään Suomessa vain sydänohjeen mukaisesti annettu lausunto.

Koska ulkomailla tehdyt sydäntutkimukset ovat laadultaan hyvin kirjavia, Kennelliitto ei ota kantaa siihen mitkä lausunnot ovat hyväksyttävissä ja mitkä eivät. Siksi ulkomailla tehdyille sydäntutkimuksille ei voida asettaa samoja kriteerejä kuin suomalaisille tutkimuksille, eikä ulkomaisia tuloksia myöskään hyväksytä Suomessa virallisina tai tallenneta jalostustietojärjestelmään. Ulkomainen, eläinlääkärin antama sydäntutkimuslausunto hyväksytään kuitenkin pentueen rekisteröinnissä ulkomaisille jalostuskoirille sekä jalostukseen käytettäville tuontikoirille. Lausunnosta on käytävä ilmi koiran tunnistusmerkintä, eikä se saa astutushetkellä olla vanhempi kuin rodun PEVISA-ohjelma edellyttää. Lausunnosta on käytävä yksiselitteisesti ilmi, että koiralla ei ole rodun PEVISA-ohjelmassa mainittuja jalostuksesta poissulkevia sydänsairauksia. Lausunto tulee tarvittaessa kääntää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lausunnosta valittaminen

Auskultaatiolausunnosta ei voi valittaa. Koiralle voidaan suorittaa ultraäänitutkimus tuloksen varmistamiseksi.

Koiran omistaja voi valittaa ultraäänitutkimus- ja sydänfilmilausunnosta kirjallisesti. Vapaamuotoisen valituksen liitteenä toimitetaan kopiot koiran kaikista aikaisemmista tutkimuslausunnoista sekä kuitti maksetusta käsittelymaksusta. Maksu suoritetaan Kennelliiton tilille FI04 1243 3000 0815 20. Valitus postitetaan Kennelliiton tutkimusosastolle osoitteella Kamreerintie 8, 02770 Espoo. Valituksen voi lähettää myös sähköpostin liitteenä osoitteella terveystulokset@kennelliitto.fi. Käsittelymaksua ei palauteta.


Valitukset käsittelee Kennelliiton sydänsairaustyöryhmä. Työryhmän päätös on koiran voimassaoleva tutkimuslausunto.

 

Sydäntutkimuksiin liittyvä ohje

Downloadable file
Ohje perinnöllisten sydänsairauksien vastustamiseksi
Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän sydäntutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely sekä lausuntojen voimassaoloajat. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Päivitetty 10.1.2020
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta
Voimassa 1.6.2015 alkaen, päivitykset 1.1.2016 alkaen.
Päivitetty
Muut versiot
Ohje perinnöllisten sydänsairauksien vastustamiseksi
Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän sydäntutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely sekä lausuntojen voimassaoloajat. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Päivitetty
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
I direktiven redogörs för genomförandet av en hjärtundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2020.
Päivitetty
Guidelines for combating cardiac disease
The purpose of the cardiac examination is to study the occurrence of heart disease in dogs and to
support prevention. This guideline will determine how the prevention will be implemented in
practice. Valid from 1.1.2016.
Päivitetty

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Paimenkoiranpentu
Koirien sydänsairaudet ja niiden diagnostiikka Lue lisää
Paimenkoiranpentu
Kennelliiton sydäntyöryhmän ohjeistuksia eri roduille Lue lisää