Sydäntutkimukseen kuuluvat

  • auskultaatiotutkimus eli sydämen kuuntelu ja/tai
  • laaja rodunomainen sydäntutkimus: ultraäänitutkimus, joka sisältää sydämen ultraäänitutkimuksen lisäksi auskultaation ja sydänfilmitutkimuksen (lepo-EKG tai Holter).

Lue lisää tutkimuksista ja sydänsairauksista.

Sydäntutkimus PEVISA-ohjelmassa

Jos rodulle haetaan sydäntutkimusta osaksi PEVISA-ohjelmaa, rotujärjestön tulee määrittää yhdessä Kennelliiton sydäntyöryhmän kanssa, mitä sydänsairautta tai -sairauksia rodussa vastustetaan, ja kuinka usein jalostuskoiran sydäntutkimus tulee tehdä. Sydäntyöryhmä määrittää rodulle käytettävät sydänsairauksien diagnoosikriteerit ja viitearvot, jotka perustuvat tieteellisiin julkaisuihin.
Sydäntyöryhmä on käsitellyt eri rotujen sydänsairauksia useissa kokouksissaan. Täältä voit lukea työryhmän ohjeistuksia eri roduille.

Sydänlausuntoja antavat eläinlääkärit

Jalostuksen kannalta on tärkeää, että koirien tutkimustulokset ovat keskenään vertailukelpoisia. Tutkimukset on siis tehtävä samalla tavoin ja samoin kriteerein. Kennelliiton hallitus nimeää sydäntyöryhmän esityksestä eläinlääkärit, joilla on oikeus antaa Kennelliiton hyväksymiä sydäntutkimuslausuntoja. Listan sydänlausuntoja antavista, yhteystietonsa julkaisun sallineista eläinlääkäreistä löydät täältä.

Tutkimusikä

Virallisen auskultaatiotutkimuksen alaikäraja on 12 kk, ellei rotukohtainen PEVISA aseta muunlaisia rajoja.
Laajan rodunomaisen sydäntutkimuksen alaikäraja on ns. hankituissa sairauksissa (mitraaliläpän rappeuma MVD ja dilatoiva kardiomyopatia DCM) 12 kk, ellei rotukohtainen PEVISA aseta muunlaisia rajoja.
Synnynnäisissä sydänsairauksissa, kuten esimerkiksi pulmonaalistenoosi (PS) ja aorttastenoosi (SAS) voidaan virallinen lausunto antaa jo alle vuoden ikäiselle koiralle.

Huomioithan, että sydämen auskultaatiotutkimus ei ole riittävä tutkimus annettaessa lausuntoa DCM:n esiintymisestä.

Jos rodun PEVISA-ohjelmaan kuuluu sydäntutkimus, kaikki alaikäisille koirille jalostustietojärjestelmään merkittävät lausunnot ovat epävirallisia. Muiden kuin synnynnäisten sydänsairauksien osalta tulee nuorten koirien terve-lausunnoissa muistaa, että sydänsairaudet kehittyvät usein iän myötä eivätkä tule vielä nuorella koiralla esiin. Näiden ns. hankittujen perinnöllisten sydänsairauksien osalta sydäntyöryhmä suosittaa, että jalostuskoiran sydänlausunto uusitaan vuoden välein.

Lausunnon ja tuloksen voimassaolo

Lausunnot, joissa koira todetaan oireettomaksi, ovat voimassa 12 kk, ellei rotukohtainen PEVISA-ohjelma aseta muunlaisia rajoja tai koira saa tänä aikana uutta, korvaavaa tulosta (Taulukko 1). Tällaisia lausuntoja ovat auskultaatiotutkimuksen ’Ei sivuääntä’ ja ultraääni- ja rytmihäiriötutkimusten ’Ei osoita’-tulokset.

Edellä mainitusta poikkeuksena ovat synnynnäisen sydänsairauden varalta vähintään 12 kk iässä annetut lausunnot: jos koira on tutkimushetkellä vähintään 12 kk ikäinen, ei synnynnäisen sydänsairauden lausuntoa ole tarvetta uusia.

Jos koiralla todetaan auskultaatiotutkimuksessa sivuääni tai tulos on muissa sydäntutkimuksissa ’Avoin’ tai ’Osoittaa’, on tulos voimassa toistaiseksi tai kunnes uusi tulos korvaa vanhan Taulukon 1 mukaisesti.
Korvautumisen pääperiaatteena on, että tarkemman tutkimusmenetelmän perusteella saatu uusi tulos korvaa vanhan. Menetelmien tarkkuusjärjestys: auskultaatio > ultraäänitutkimus + 5 minuutin sydänfilmi (lepo-EKG) > ultraäänitutkimus + 24 h sydänfilmi (Holter-EKG). Lisäksi aiemmin oireettomalle koiralle saattaa iän myötä kehittyä sydänsairaus, joten yleensä myös ’Osoittaa’-tulos korvaa oireettomuudesta kertovan tuloksen.

Taulukko 1. Sydäntulosten kovautuminen uudella tuloksella (AUS: sydänkuuntelu, UÄ: ultraääni)

Tutkimusmenetelmä (tutkittava sairaus)
ja ’tulos’
Koiran ikä
tutkimushetkellä
Korvautuu seuraavalla uudella
tutkimuksella
AUS ’Sivuääni: ei’   AUS tai UÄ
AUS ’Sivuääni: kyllä’  
UÄ (MMVD) ’Ei osoita’   UÄ (MMVD)
UÄ (DCM) ’Ei osoita’   UÄ (DCM)
UÄ (synnynnäinen sydänsairaus) ’Ei osoita’ 12 kk Paneelitutkimus
UÄ (synnynnäinen sydänsairaus) ’Ei osoita’ alle 12 kk UÄ (synnynnäinen sydänsairaus)
vähintään 12 kk iässä
5 min. EKG ja Holter ’Ei osoita’   Holter
UÄ (MMVD) ’Avoin’   UÄ (MMVD)
UÄ (DCM) ’Avoin’   UÄ (DCM)
UÄ (synnynnäinen sydänsairaus) ’Avoin’   UÄ (synnynnäinen sydänsairaus)
5 min. EKG ja Holter ’Avoin’   Holter
UÄ (MMVD) ’Osoittaa’   Paneelitutkimus
UÄ (DCM) ’Osoittaa’   Paneelitutkimus
UÄ (synnynnäinen sydänsairaus) ’Osoittaa’   Paneelitutkimus
5 min. EKG ja Holter ’Osoittaa’   Holter

Lausuntojen hyväksyminen

Jos rodulla on sydämen PEVISA-ohjelma, jalostukseen käytettävällä koiralla pitää olla astutushetkellä hyväksytty ja voimassaoleva sydänlausunto, jotta pennut voidaan rekisteröidä FI-rekisteriin.

Suomessa asuvan omistajan tai haltijan koirasta hyväksytään Suomessa vain sydänohjeen mukaisesti annettu lausunto.

Koska ulkomailla tehdyt sydäntutkimukset ovat laadultaan hyvin kirjavia, Kennelliitto ei ota kantaa siihen mitkä lausunnot voidaan hyväksyä, ja mitkä eivät. Siksi ulkomailla tehdyille sydäntutkimuksille ei voida asettaa samoja kriteerejä kuin suomalaisille tutkimuksille, eikä ulkomaisia tuloksia myöskään hyväksytä Suomessa virallisina tai tallenneta jalostustietojärjestelmään. Ulkomainen, eläinlääkärin antama sydäntutkimuslausunto hyväksytään kuitenkin pentueen rekisteröinnissä ulkomaisille jalostuskoirille sekä jalostukseen käytettäville tuontikoirille. Lausunnosta on käytävä ilmi koiran tunnistusmerkintä, eikä se saa astutushetkellä olla vanhempi kuin rodun PEVISA-ohjelma edellyttää. Lausunnosta on käytävä yksiselitteisesti ilmi, että koiralla ei ole rodun PEVISA-ohjelmassa mainittuja jalostuksesta poissulkevia sydänsairauksia. Lausunto tulee tarvittaessa kääntää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lausunnosta valittaminen

Auskultaatiolausunnosta ei voi valittaa. Koiralle voidaan suorittaa ultraäänitutkimus tuloksen varmistamiseksi.

Koiran omistaja voi valittaa ultraäänitutkimus- ja sydänfilmilausunnosta kirjallisesti. Vapaamuotoisen valituksen liitteenä toimitetaan kopiot koiran kaikista aikaisemmista tutkimuslausunnoista sekä kuitti maksetusta käsittelymaksusta. Maksu suoritetaan Kennelliiton tilille FI04 1243 3000 0815 20, käyttäen viitettä 85148. Valitus postitetaan Kennelliiton tutkimusosastolle osoitteella Kamreerintie 8, 02770 Espoo. Valituksen voi lähettää myös sähköpostin liitteenä osoitteella terveystulokset@kennelliitto.fi. Käsittelymaksua ei palauteta.

Valitukset käsittelee Kennelliiton sydänsairaustyöryhmä. Työryhmän päätös on koiran voimassaoleva tutkimuslausunto.

Sydäntutkimuksiin liittyvä ohje

Downloadable file
Sydänsairauksien vastustamisohje
Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän sydäntutkimuksen toteutus- ja lausuntomenettely sekä voimassaoloajat. Ohje on voimassa 1.1.2021 alkaen.
Updated
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta
Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän sydäntutkimuksen toteutus- ja lausuntomenettely sekä voimassaoloajat. Ohje on voimassa 1.1.2021 alkaen.
Updated
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
I direktiven redogörs för genomförande av en hjärtundersöknings som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtande.
Gäller från 1.1.2021
Updated
Guidelines for combating cardiac disease
The purpose of the cardiac examination is to study the occurence of heart disease in dogs and to support prevention This guideline will determine how the prevention will be implement in practice.
Valid 1.1.2021
Updated