Eläinlääkäri voi tehdä koiralle lähetteen epävirallisen tutkimustuloksen kirjaamiseen sellaisen sairauden osalta, jonka hän on koiralla todennut ja jonka vuoksi koira on lääkitty, leikattu tai lopetettu. Sairaan koiran epävirallisia tuloksia voidaan tällä hetkellä tallentaa tai epävirallisia lausuntoja antaa seuraavissa sairauksissa:

  • lonkkanivelen kasvuhäiriö
  • kyynärnivelen inkongruenssi
  • kyynärnivelen kasvuhäiriö
  • olkanivelen osteokondroosi
  • polvilumpion sijoiltaanmeno
  • selkäohjeen alaiset sairaudet
  • syringomyelia

Epävirallinen terveystulos näkyy Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmässä epäviralliseksi merkittynä ja kirjataan samaa asteikkoa käyttäen, kuin virallisten tutkimusten osalta. Koira, joka on saanut asteikon huonoimman tuloksen epävirallisissa tutkimuksissa lonkka- ja kyynärnivelen kasvuhäiriön, polvilumpioluksaation tai spondyloosin osalta, asetetaan pysyvään jalostuskieltoon. Jos niveleen on tehty leikkaus, merkitään tulokseksi operoitu. Epäviralliset tulokset huomioidaan indeksilaskennassa, mutta ne eivät täytä PEVISA-ohjelmiin liittyviä jalostusvaatimuksia.

Sairaiden koirien tietoja voidaan tallentaa ja röntgen-, tietokonetomografia- ja MRI-kuvista antaa epävirallisia lausuntoja, vaikka koira olisi virallisen tutkimuksen osalta alaikäinen. Sairaiden koirien epävirallisia lausuntoja voidaan antaa myös sellaisista kuvista, jotka eivät täysin täytä virallisten kuvien vaatimuksia (esim. kuvien merkinnät). Koiran tulee kuitenkin olla tunnistusmerkitty ja tunnistusmerkintä tarkastettu tutkimushetkellä.

Koiranomistajan ei tarvitse tilata lähetettä etukäteen sairaan koiran epävirallista lausuntoa varten, vaan lähete epävirallista lausuntoa varten tehdään klinikalla, jonka jälkeen omistaja hyväksyy lähetteen Omakoirassa. Mahdolliset röntgenkuvat sekä sairaskertomukset liitetään klinikalla lähetteelle, jonka kautta kuvat tulevat suoraan Kennelliiton kuvienvastaanottojärjestelmään.

Sairaan koiran lonkka-, kyynär-, olka- tai selkälausunto

Jos koiraa on lääkitty tai jos se on jouduttu leikkaamaan tai lopettamaan lonkka- tai kyynärniveldysplasian, kyynärnivelen inkongruenssin, olkanivelen osteokondroosin tai selkään liittyvän luustosairauden tai -vian vuoksi, voi koira saada Kennelliiton antaman maksuttoman, epävirallisen lausunnon tutkimusten yhteydessä otetuista röntgenkuvista. Röntgenkuvien ei tarvitse täyttää virallisen lausunnon kriteereitä eikä omistajan tarvitse tilata koiralle lähetettä lausuntoa varten, vaan eläinlääkäri/klinikka tekee koiralle Omakoiran kautta lähetteen epävirallista lausuntoa varten.

Eläinlääkäri/klinikka liittää koirasta otetut röntgenkuvat sekä sairaskertomuksen epävirallista lausuntoa varten tehdylle lähetteelle. Röntgenlähetteeseen kirjataan, että koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai että koiraa on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi. Jos kyseessä on tietokonetomografiakuvat (kyynär- tai olkanivelet), voidaan epävirallisia lausuntoja varten ottaa vastaan kuvia myös sellaisilta klinikoilta, joita Kennelliitto ei ole erikseen hyväksynyt suorittamaan tietokonetomografiatutkimuksia. Tietokonetomografiakuvien lähetykseen on erilliset ohjeet tämän sivun lopussa.

Jos koiraa on hoidettu usealla klinikalla ja koirasta on siten myös sairaskertomuksia ja kuvia eri klinikoilta, on usein helpointa, että koiraa viimeisimpänä hoitanut eläinlääkäri/klinikka tekee lähetteen epävirallista lausuntoa varten. Lähete tulee aina merkitä klinikalla valmiiksi, jotta omistaja pääsee antamaan Omakoirassa suostumuksen kuvien lähettämisestä Kennelliittoon. Mahdolliset puuttuvat sairaskertomukset, joita ei tässä vaiheessa ole ollut mahdollista liittää lähetteelle, voi toimittaa sähköpostin liitteenä osoitteeseen terveystulokset@kennelliitto.fi Samoin mahdolliset aiemmat kuvat, joita ei vielä ole ollut mahdollista liittää lähetteelle, voi toimittaa edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen DICOM-muodossa esim. WeTransfer-ohjelman kautta.

Kun lähete epävirallista lausuntoa varten on tehty ja merkitty klinikalla valmiiksi, saa koiranomistaja vielä sähköpostitse ohjeet lähetteen hyväksymisestä ja suostumuksen antamisesta kuvien lausumisesta Kennelliitossa ja tulosten julkisuudesta. Lähete kuvineen tulee Kennelliiton käsittelyyn vasta sitten, kun omistaja on antanut em. suostumuksen Omakoira-palvelun kautta.

Tulos kirjataan Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmään epäviralliseksi merkittynä ja se huomioidaan indeksilaskennassa, mutta se ei täytä PEVISA-ohjelmiin liittyviä jalostusvaatimuksia.

Sairaan koiran polvilausunnon kirjaaminen

Eläinlääkäri voi tallentaa tiedon polvilumpioluksaatiosta sairaalle koiralle Omakoira-palvelun kautta. Omistajan ei tarvitse tilata koiralle lähetettä sairaustiedon tallentamista varten, vaan eläinlääkäri/klinikka tekee koiralle Omakoiran kautta sähköisen lähetteen, johon polvitulos kirjataan ja jonka liitteeksi lisätään sairaskertomus. Kun tieto on tallennettu klinikalla, saa koiranomistaja vielä automaattisesti sähköpostitse ohjeet lähetteen hyväksymisestä ja suostumuksen antamiseksi sairaustiedon julkaisuun Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmässä.  

Jos koira lopetetaan, merkitään tulokseksi polvien aste eläinlääkärin tutkimuksen mukaan. Polvilumpion luksaation vuoksi leikattavalle tai leikatulle koiralle merkitään leikatun polven osalta tulokseksi "operoitu". Merkintä "operoitu" huomioidaan jalostuskäytössä asteikon huonoimman luokan mukaisena tuloksena (aste 4). Lähetteelle liitettävästä sairauskertomuksesta tulee myös käydä ilmi vian syy eikä pelkästään tietoa siitä, että koira on operoitu vian vuoksi.

Oireilevan koiran syringomyelialausunto

Jos koiralla on syringomyeliaan tai Chiari-epämuodostumaan liittyviä oireita, on Kennelliiton syringomyelialausunto maksuton riippumatta siitä, onko koira kuvattu Kennelliiton syringomyeliaohjeen mukaisella tavalla virallista lausuntoa varten vai diagnostisessa tarkoituksessa. Jälkimmäisessä tapauksessa oireilevien koirien magneettikuvia otetaan vastaan myös muilta kuin Kennelliiton hyväksymiltä syringomyeliakuvaajilta. Kuvien laadun ja sairaskertomuksen tulee kuitenkin olla riittävät.

Epävirallista lausuntoa varten omistajan ei tarvitse tilata koiralle lähetettä lausuntoa varten, vaan eläinlääkäri/klinikka tekee koiralle lähetteen epävirallista syringomyelialausuntoa varten Omakoira-palvelun kautta. Eläinlääkäri rastittaa lähetteeseen tiedon siitä, että koiralla on oireita ja liittää lähetteelle koiran sairaskertomuksen.  Ohje kuvien lähettämiseen löytyy tämän sivun lopusta.

Kun lähete epävirallista lausuntoa varten on tehty klinikalla valmiiksi, saa koiranomistaja vielä sähköpostitse ohjeet lähetteen hyväksymisestä ja suostumuksen antamisesta kuvien lausumisesta Kennelliitossa ja tuloksen julkaisusta Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmässä. Lähete kuvineen tulee Kennelliiton käsittelyyn vasta sitten, kun omistaja on antanut em. suostumuksen Omakoira-palvelun kautta.

Tietokonetomografia- ja MRI-kuvien lähettäminen epävirallista lausuntoa varten

Tietokonetomografiakuvista voidaan antaa kyynär- ja olkanivellausuntoja sekä MRI-kuvista syringomyelialausuntoja. Tietokonetomografia- ja MRI-kuvat sairaan koiran epävirallista lausuntoa varten tulee lähettää klinikalta ensisijaisesti sähköisesti esim. ilmaisen WeTransfer-palvelun tai muun pilvipalvelun kautta osoitteeseen terveystulokset@kennelliitto.fi. Vaihtoehtoisesti kuvat voi lähettää postitse CD:llä tai USB-muistitikulla osoitteeseen Kennelliiton palvelut – Röntgentutkimukset c/o Showlink Oy, PL 20 79101 Leppävirta.

Ohje klinikoille epävirallisten kuvien/tulosten lähettämisestä

Downloadable file
Epävirallinen terveyslausunto sairaalle koiralle
Koirien perinnöllisten sairauksien estämiseksi eläinlääkärit voivat tallentaa Kennelliiton tietokantaan myös epäviralliseksi merkittyjä tutkimustuloksia sekä lähettää röntgen-, TT- ja MRI-kuvia epävirallista lausuntoa varten. Tässä ohjessa kerrotaan, millä edellytyksillä sairas koira voi saada epävirallisen terveyslausunnon, mille tutkimuksille ja miten ilmoitus tehdään. Tieto sairaudesta voidaan tallentaa, vaikka koira olisi virallisen tutkimuksen osalta alaikäinen.
Updated 26.4.2023
Epävirallinen terveyslausunto sairaalla koiralle
Koirien perinnöllisten sairauksien estämiseksi eläinlääkärit voivat tallentaa Kennelliiton tietokantaan myös epäviralliseksi merkittyjä tutkimustuloksia sekä lähettää röntgen-, TT- ja MRI-kuvia epävirallista lausuntoa varten. Tässä ohjessa kerrotaan, millä edellytyksillä sairas koira voi saada epävirallisen terveyslausunnon, mille tutkimuksille ja miten ilmoitus tehdään. Tieto sairaudesta voidaan tallentaa, vaikka koira olisi virallisen tutkimuksen osalta alaikäinen.
Updated
Inofficiellt utlåtande för sjuk hund
I detta dokument finns anvisningar för veterinärer för insändning av uppgifter om en sjuk hund i syfte att registrera inofficiella hälsoresultat.
Updated