Sairaan koiran epävirallisia tuloksia voidaan tällä hetkellä tallentaa tai epävirallisia lausuntoja antaa seuraavissa sairauksissa:

  • lonkkanivelen kasvuhäiriö
  • kyynärnivelen inkongruenssi
  • kyynärnivelen kasvuhäiriö
  • olkanivelen osteokondroosi
  • polvilumpion sijoiltaanmeno
  • selkäohjeen alaiset sairaudet
  • syringomyelia

Sairaiden koirien tietoja voidaan myös tallentaa ja röntgen-, tietokonetomografia- ja MRI-kuvista antaa epävirallisia lausuntoja, vaikka koira olisi virallisen tutkimuksen osalta alaikäinen. Sairaiden koirien epävirallisia lausuntoja voidaan antaa myös sellaisista kuvista, jotka eivät täytä virallisen kuvien vaatimuksia (esim. kuvien merkinnät, puutteellinen kuvausasento). Koiran tulee kuitenkin olla tunnistusmerkitty ja tunnistusmerkintä tarkastettu tutkimushetkellä. Kennelliiton epävirallinen luusto- tai syringomyelialausunto on omistajalle maksuton ja polvilumpioluksaation osalta sairaan koiran tulos voidaan kirjata ilman lähetemaksua.

Sairaan koiran lonkka-, kyynär-, olka- tai selkälausunto

Jos koiraa on lääkitty tai jos se on jouduttu leikkaamaan tai lopettamaan lonkka- tai kyynärniveldysplasian, olkanivelen osteokondroosin tai selkään liittyvän luustosairauden tai -vian vuoksi, voi koira saada Kennelliiton antaman maksuttoman, epävirallisen lausunnon tutkimusten yhteydessä otetuista röntgenkuvista. Röntgenkuvien ei tarvitse täyttää virallisen lausunnon kriteereitä eikä omistajan tarvitse tilata koiralle lähetettä lausuntoa varten, vaan eläinlääkäri/klinikka tekee koiralle Omakoiran kautta lähetteen epävirallista lausuntoa varten.

Eläinlääkäri/klinikka liittää koirasta otetut röntgenkuvat sekä sairaskertomuksen epävirallista lausuntoa varten tehdylle lähetteelle. Röntgenlähetteeseen kirjataan, että koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai että koiraa on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi. Jos kyseessä on tietokonetomografiakuvat (kyynär- tai olkanivelet), voidaan epävirallisia lausuntoja varten ottaa vastaan kuvia myös sellaisilta klinikoilta, joita Kennelliitto ei ole erikseen hyväksynyt suorittamaan tietokonetomografiatutkimuksia. Tietokonetomografiakuvien lähetykseen on erilliset ohjeet tämän sivun lopussa.

Kun lähete epävirallista lausuntoa varten on tehty klinikalla valmiiksi, saa koiranomistaja vielä sähköpostitse ohjeet lähetteen hyväksymisestä ja suostumuksen antamisesta kuvien lausumisesta Kennelliitossa ja tulosten julkisuudesta. Lähete kuvineen tulee Kennelliiton käsittelyyn vasta sitten, kun omistaja on antanut em. suostumuksen Omakoira-palvelun kautta.

Tulos kirjataan Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmään epäviralliseksi merkittynä ja se huomioidaan indeksilaskennassa, mutta se ei täytä PEVISA-ohjelmiin liittyviä jalostusvaatimuksia.

Sairaan koiran polvilausunnon kirjaaminen

Eläinlääkäri voi tallentaa tiedon polvilumpioluksaatiosta sairaalle koiralle Omakoira-palvelun kautta. Omistajan ei tarvitse tilata koiralle lähetettä sairaustiedon tallentamista varten, vaan eläinlääkäri/klinikka tekee koiralle Omakoiran kautta sähköisen lähetteen, johon polvitulos kirjataan ja jonka liitteeksi lisätään sairaskertomus. Kun tieto on tallennettu klinikalla, saa koiranomistaja vielä automaattisesti sähköpostitse ohjeet lähetteen hyväksymisestä ja suostumuksen antamiseksi sairaustiedon julkaisuun Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmässä.  

Jos koira lopetetaan, merkitään tulokseksi polvien aste eläinlääkärin tutkimuksen mukaan. Polvilumpion luksaation vuoksi leikattavalle tai leikatulle koiralle merkitään leikatun polven osalta tulokseksi "operoitu". Merkintä "operoitu" huomioidaan jalostuskäytössä asteikon huonoimman luokan mukaisena tuloksena (aste 4). Lähetteelle liitettävästä sairauskertomuksesta tulee myös käydä ilmi vian syy eikä pelkästään tietoa siitä, että koira on operoitu vian vuoksi.

Oireilevan koiran syringomyelialausunto

Jos koiralla on syringomyeliaan tai Chiari-epämuodostumaan liittyviä oireita, on Kennelliiton syringomyelialausunto maksuton riippumatta siitä, onko koira kuvattu Kennelliiton syringomyeliaohjeen mukaisella tavalla virallista lausuntoa varten vai diagnostisessa tarkoituksessa. Jälkimmäisessä tapauksessa oireilevien koirien magneettikuvia otetaan vastaan myös muilta kuin Kennelliiton hyväksymiltä syringomyeliakuvaajilta. Kuvien laadun ja sairaskertomuksen tulee kuitenkin olla riittävät.

Epävirallista lausuntoa varten omistajan ei tarvitse tilata koiralle lähetettä lausuntoa varten, vaan eläinlääkäri/klinikka tekee koiralle lähetteen epävirallista syringomyelialausuntoa varten Omakoira-palvelun kautta. Eläinlääkäri rastittaa lähetteeseen tiedon siitä, että koiralla on oireita ja liittää lähetteelle koiran sairaskertomuksen.  Ohje kuvien lähettämiseen löytyy tämän sivun lopusta.

Kun lähete epävirallista lausuntoa varten on tehty klinikalla valmiiksi, saa koiranomistaja vielä sähköpostitse ohjeet lähetteen hyväksymisestä ja suostumuksen antamisesta kuvien lausumisesta Kennelliitossa ja tuloksen julkaisusta Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmässä. Lähete kuvineen tulee Kennelliiton käsittelyyn vasta sitten, kun omistaja on antanut em. suostumuksen Omakoira-palvelun kautta.

Tietokonetomografia- ja MRI-kuvien lähettäminen epävirallista lausuntoa varten

Tietokonetomografiakuvista voidaan antaa kyynär- ja olkanivellausuntoja sekä MRI-kuvista syringomyelialausuntoja. Tietokonetomografia- ja MRI-kuvat sairaan koiran epävirallista lausuntoa varten tulee lähettää klinikalta ensisijaisesti sähköisesti esim. ilmaisen WeTransfer-palvelun tai muun pilvipalvelun kautta osoitteeseen terveystulokset@kennelliitto.fi. Vaihtoehtoisesti kuvat voi lähettää postitse CD:llä tai USB-muistitikulla osoitteeseen Kennelliiton palvelut – Röntgentutkimukset c/o Showlink Oy, PL 20 79101 Leppävirta.