Syftet med avelsgranskningar

Syftet med Kennelklubbens officiella avelsgranskningar är att samla in data om hundars exteriör och beteende som är av betydelse vid avel. Avelsgranskningen av en enskild hund ger information om hundens egenskaper och möjliggör jämförelse med andra hundar av samma ras, rasens genomsnittsnivå och de målsättningar som har fastställts i rasens rasspecifika avelsstrategi (jalostuksen tavoiteohjelma, JTO). Specialklubbar med underlydande föreningar ansvarar för arrangemanget av avelsgranskningar.

Avelsgranskning av beteende

Avelsgranskningen av beteende fokuserar i synnerhet på vardagssituationer och frågor som hanterbarhet, rädsla för underlag och ljudkänslighet. Granskningen kompletterar de data som fås med övriga officiella metoder för bedömning av mentalitet och beteende, alltså mentaltestet och mentalbeskrivningen.

Avelsgranskning av exteriör

I avelsgranskning av exteriör bedöms hundens byggnad i detalj. Avelsgranskningen bygger på rasstandarden, de mål som ställts i den rasspecifika avelsstrategin samt särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD). Direktiven för avelsgranskning av exteriör förnyas som bäst.

säkäkorkeuden mittausta jalostustarkastuksessa
Mättning av mankhöjd i avelsgranskning av exteriör.

Deltagning i avelsgranskning

Granskning är öppet för raser för vilken en idealprofil har utarbetats och godkänts av Kennelklubben. Godkända idealprofiler finns på den här sidan. En ny idealprofil ska publiceras minst 30 dygn före granskning.

Hund som deltar i avelsgranskning av beteende ska vara 24 månader fylld och hund som deltar i avelsgranskning av exteriör ska vara 18 månader fylld på granskningstillfället. En hund kan delta i granskningen flera gånger, ingen övre åldersgräns finns. Närmare begränsningar om rätten att delta finns i direktiven för den enskilda granskningstypen.

Med tanke på datainsamling är det till nytta om man får granskningsresultat om även sådana hundar som man inte har för avsikt att använda i avel.

Information om kommande avelsgranskningar finns än så länge inte i Kennelklubbens Eventkalender. Föreningar ansvarar om marknadsföringen av granskningar som de arrangerar.

Beställ en elektronisk remiss till avelsgransking för din hund före granskningen, efter att du har anmält din hund till granskningen. Remiss kan beställas via Kennelklubbens webbplats eller på Omakoira-mobilappen.

Anordning av avelsgranskning

För anordning av avelsgranskning ansvarar specialklubben eller en underlydande rasförening eller rasklubb. Förening ser till att den har tillgång till nödvändiga funktionärer och utrustning.

Blanketter som användas i granskningar kan laddas ner från finska version av denna sida.

Kennelklubben ska underrättas minst 30 dygn före evenemang om avelsgranskningar som arrangeras, jalostusposti@kennelliitto.fi Anmälan måste innehålla:

koira haistelee maassa olevaa ritilää jalostustarkastuksessa
Avelsgranskning av beteende sektion 6: ovanliga underlag
  • är det både avelsgranskning av exteriör eller beteende som arrangeras eller båda
  • vilka raser har rätt att delta (eller vilka raser har företräde framför andra ifall avelsgranskning är öppet för alla)
  • arrangerande förening
  • datum
  • ort
  • granskare, vid avelsgranskning av beteende även ansvarig funktionär
  • kontaktuppgifter till kontaktpersonen

Föreningar ser till att granskningsresultat sparas via Omakoira-tjänsten efter granskningen.

Funktionärer för avelsgranskningar

Avelsgranskning av exteriör kan genomföras ensam av en exteriördomare som är auktoriserad på rasen, eller tillsammans av två avelsgranskare av exteriör, som utsetts av specialklubben och som godkänts av Kennelklubben.

Avelsgranskningen av beteende genomförs av två personer tillsammans. Av dessa personer har åtminstone den ena auktorisation som avelsgranskare av beteende. I avelsgranskning av beteende behövs också en ansvarig funktionär, som har auktoriserats till sitt uppdrag av Kennelklubben och sex andra medhjälpare. Lista av funktionärer.

Specialklubbars egna avelsgranskningar

Specialklubben kan ansöka hos Kennelklubben om att specialklubbens egna, vedertagna granskningsförfarande godkänns som officiell avelsgranskning för rasen.

Bedömning vid och idealprofiler för avelsgranskningar

På avelsgranskningsblanketten antecknas hur hunden reagerar i varje delmoment av granskningen. Avelsgranskningens slutresultat är antingen avlagd, underkänd eller avbruten. Underkänt bedömningsresultat i något delmoment leder också till att hela granskningens resultat är underkänt. Underkänd avelsgranskning utgör ändå inte ett hinder för hundens avelsbruk, om inte annat anges i rasens PEVISA-program.

Specialklubben eller en rasförening eller -klubb som fått fullmakt av specialklubben utarbetar ett förslag till rasens idealprofil. Idealprofilen formas så att för varje delmoment ges koden I (ideal), N (godtagbar/neutral), E (oönskad) eller H (underkänd). Koden anger alltså om hundens sätt att handla i situationen är ideal, godtagbar, oönskad eller underkänd för den aktuella rasen. Godtagbar innebär att resultatet, i förhållande till helheten, är fortfarande dugligt för en avelshund. Oönskade och underkända egenskaper bör beaktas vid planering av kombinationer. Diskvalificerande punkter vid avelsgranskning av beteende är åtminstone kraftiga rädslor och aggressioner.  Vid avelsgranskning av exteriör är diskvalificerande punkter exempelvis överdrivna exteriöra drag som påverkar hundens hälsa.

koira katsoo omistajaa jalostustarkastuksen ihmisjoukko-osiossa
Avelsgranskning av beteende sektion 7: folksamling

Fastställandet av idealprofilen för exteriör sker oftast allra smidigast med hjälp av en eller flera exteriördomare som känner väl den aktuella rasen. Hjälp för att fastställa idealprofilen för beteende kan fås av en avelsgranskningsfunktionär. Processen kan även inledas av avelskommittén eller någon annan aktör som är väl insatt i rasens beteende och mentalitet. Kennelklubbens arbetsgrupp för avel på beteende samt arbetsgruppen för hundars välbefinnande hjälper vid behov med framtagningen av profilen. Dessa arbetsgrupper ansvarar även för godkännandet av profilen på Kennelklubben.  Du kan be om att få en färdig excel-mall för idealprofilen genom att kontakta jalostusposti@kennelliitto.fi


Lista av godkända idealprofiler (på finska):

  

 

Anvisningar och material för avelsgranskningar

Downloadable file
Direktiv om avelsgranskning av beteende
Direktiven är avsedda för ägare av hundar som deltar i avelsgranskning av beteende samt för arrangörer av dessa granskningar. I direktiven redogörs bland annat för vilka krav som gäller för arrangemang av avelsgranskningar och hundar som deltar. Vidare redogörs bl.a. för anteckningen av resultaten. Gäller ända till 31.12.2022.
Uppdaterad
Ohje käyttäytymisen jalostustarkastukselle
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tarkastusten järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset sekä määritellään tulokset.
Voimassa 31.12.2022 saakka.
Uppdaterad
Direktiv om avelsgranskning av beteende
Direktiven är avsedda för ägare av hundar som deltar i avelsgranskning av beteende samt för arrangörer av dessa granskningar. I direktiven redogörs bland annat för vilka krav som gäller för arrangemang av avelsgranskningar och hundar som deltar. Vidare redogörs bl.a. för anteckningen av resultaten.
Gäller ända till 31.12.2022.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om arrangemang av avelsgranskning av beteende
Direktiven är avsedda för arrangörer av avelsgranskningar samt för avelsgranskare och funktionärer. I direktiven redogörs bl.a. för funktionärernas ansvar och skyldigheter. I direktiven redogörs även vilka krav som ställs på den lokal där granskningen genomförs i samt vilken slags utrustning som behövs vid en granskning. Gäller ända tilll 31.12.2022.
Uppdaterad
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestämisohje
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestäjille, jalostustarkastajille ja toimitsijoille. Siinä kerrotaan mm. tarkastuksen toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut sekä määritellään tarkemmin millaisessa tilassa ja välineillä tarkastus tehdään.
Voimassa 31.12.2022 saakka.
Uppdaterad
Direktiv om arrangemang av avelsgranskning av beteende
Direktiven är avsedda för arrangörer av avelsgranskningar samt för avelsgranskare och funktionärer. I direktiven redogörs bl.a. för funktionärernas ansvar och skyldigheter. I direktiven redogörs även vilka krav som ställs på den lokal där granskningen genomförs i samt vilken slags utrustning som behövs vid en granskning.
Gäller ända tilll 31.12.2022.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Dessa direktiv är avsedda för avelsgranskare och funktionärer på avelsgranskningar av beteende. I direktiven redogörs för hur de olika skeden i granskningen genomförs. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 12.2.2020
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen suoritusohje
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoille ja tarkastajille tarkoitettu ohje siitä, miten tarkastuksen eri vaiheet toteutetaan. Voimassa 1.1.2020 alkaen
Uppdaterad
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Dessa direktiv är avsedda för avelsgranskare och funktionärer på avelsgranskningar av beteende. I direktiven redogörs för hur de olika skeden i granskningen genomförs. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Uppdaterad
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen koulutusohje
Ohje käyttäytymisen jalostustarkastuksen vastaavien toimitsijoiden ja jalostustarkastajien koulutuksesta. Ohjeessa kerrotaan koulutuksen etukäteisvaatimuksista, toimihenkilöiden tehtävistä sekä pätevyyden säilyttämisen ehdoista.
Voimassa 2.3.2022 alkaen.
Uppdaterad