Syftet med avelsgranskningar

Syftet med Kennelklubbens officiella avelsgranskningar är att samla in data om hundars exteriör och beteende som är av betydelse vid avel. Avelsgranskningen av en enskild hund ger information om hundens egenskaper och möjliggör jämförelse med andra hundar av samma ras, rasens genomsnittsnivå och de målsättningar som har fastställts i rasens rasspecifika avelsstrategi (jalostuksen tavoiteohjelma, JTO). Specialklubbar med underlydande föreningar ansvarar för arrangemanget av avelsgranskningar.

Avelsgranskning av beteende

Avelsgranskningen av beteende fokuserar i synnerhet på vardagssituationer och frågor som hanterbarhet, rädsla för underlag och ljudkänslighet. Granskningen kompletterar de data som fås med övriga officiella metoder för bedömning av mentalitet och beteende, alltså mentaltestet och mentalbeskrivningen.

Avelsgranskning av exteriör

I avelsgranskning av exteriör bedöms hundens byggnad i detalj. Avelsgranskningen bygger på rasstandarden, de mål som ställts i den rasspecifika avelsstrategin samt särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD). Direktiven för avelsgranskning av exteriör förnyas som bäst.

säkäkorkeuden mittausta jalostustarkastuksessa
Mättning av mankhöjd i avelsgranskning av exteriör.

Deltagning i avelsgranskning

Granskning är öppet för raser för vilken en idealprofil har utarbetats och godkänts av Kennelklubben. Godkända idealprofiler finns på den här sidan. En ny idealprofil ska publiceras minst 30 dygn före granskning.

Hund som deltar i avelsgranskning av beteende ska vara 24 månader fylld och hund som deltar i avelsgranskning av exteriör ska vara 18 månader fylld på granskningstillfället. En hund kan delta i granskningen flera gånger, ingen övre åldersgräns finns. Närmare begränsningar om rätten att delta finns i direktiven för den enskilda granskningstypen.

Med tanke på datainsamling är det till nytta om man får granskningsresultat om även sådana hundar som man inte har för avsikt att använda i avel.

Information om kommande avelsgranskningar finns än så länge inte i Kennelklubbens Eventkalender. Föreningar ansvarar om marknadsföringen av granskningar som de arrangerar.

Beställ en elektronisk remiss till avelsgransking för din hund före granskningen, efter att du har anmält din hund till granskningen. Remiss kan beställas via Kennelklubbens webbplats eller på Omakoira-mobilappen.

Anordning av avelsgranskning

För anordning av avelsgranskning ansvarar specialklubben eller en underlydande rasförening eller rasklubb. Förening ser till att den har tillgång till nödvändiga funktionärer och utrustning.

Blanketter som användas i granskningar kan laddas ner från finska version av denna sida.

Kennelklubben ska underrättas minst 30 dygn före evenemang om avelsgranskningar som arrangeras, jalostusposti@kennelliitto.fi Anmälan måste innehålla:

koira haistelee maassa olevaa ritilää jalostustarkastuksessa
Avelsgranskning av beteende sektion 6: ovanliga underlag
  • är det både avelsgranskning av exteriör eller beteende som arrangeras eller båda
  • vilka raser har rätt att delta (eller vilka raser har företräde framför andra ifall avelsgranskning är öppet för alla)
  • arrangerande förening
  • datum
  • ort
  • granskare, vid avelsgranskning av beteende även ansvarig funktionär
  • kontaktuppgifter till kontaktpersonen

Föreningar ser till att granskningsresultat sparas via Omakoira-tjänsten efter granskningen.

Funktionärer för avelsgranskningar

Avelsgranskning av exteriör kan genomföras ensam av en exteriördomare som är auktoriserad på rasen, eller tillsammans av två avelsgranskare av exteriör, som utsetts av specialklubben och som godkänts av Kennelklubben.

Avelsgranskningen av beteende genomförs av två personer tillsammans. Av dessa personer har åtminstone den ena auktorisation som avelsgranskare av beteende. I avelsgranskning av beteende behövs också en ansvarig funktionär, som har auktoriserats till sitt uppdrag av Kennelklubben och sex andra medhjälpare. Lista av funktionärer.

Specialklubbars egna avelsgranskningar

Specialklubben kan ansöka hos Kennelklubben om att specialklubbens egna, vedertagna granskningsförfarande godkänns som officiell avelsgranskning för rasen.

Bedömning i avelsgranskningar och idealprofiler

Slutresultat för avelsgranskning är antingen avlagd, underkänd eller avbruten. Dessutom får hunden för varje delmoment i granskningen en bedömning som kan, beroende på ras, vara ideal, godtagbar, oönskad eller underkänd (I, N, E, H). Underkänt bedömningsresultat i något delmoment leder till slutresultatet underkänd avelsgranskning. Underkänd avelsgranskning utgör ändå inte ett hinder för hundens avelsbruk, om inte annat anges i rasens PEVISA-program.

Specialklubben eller rasföreningen fastställer vilka egenskaper är ideala, godtagbara, oönskade eller underkända (idealprofil). Godtagbar innebär att resultatet, i förhållande till helheten, är fortfarande dugligt för en avelshund. Vad gäller oönskade och underkända egenskaper rekommenderas det nödvändigtvis inte att hunden utesluts från avel, men egenskapen bör beaktas vid planering av kombinationer. Specialklubben måste också fastställa vilka punkter i blanketten som gör att hela avelsgranskningen underkänns. För avelsgranskning av beteende är diskvalificerande punkter åtminstone kraftiga rädslor och aggressioner. Diskvalificerande punkter i avelsgranskning av exteriör är exempelvis överdrivna exteriöra drag som påverkar hundens hälsa.

koira katsoo omistajaa jalostustarkastuksen ihmisjoukko-osiossa
Avelsgranskning av beteende sektion 7: folksamling

Fastställandet av ideala exteriöra drag sker oftast allra smidigast med hjälp av en eller flera exteriördomare som känner väl den aktuella rasen. Processen för fastställandet av ideala mentala drag kan inledas exempelvis av avelskommittén eller någon annan aktör som är väl insatt i rasens beteende och mentalitet. Kennelklubbens arbetsgrupp för avel på beteende samt arbetsgruppen för hundarnas välbefinnande hjälper vid behov med framtagningen av profilen. Dessa arbetsgrupper ansvarar även för godkännandet av profilen på Kennelklubben. Du kan be om att få en färdig excel-mall för idealprofilen genom att kontakta jalostusposti@kennelliitto.fi


Lista av godkända idealprofiler (på finska):

  

 

Jalostustarkastuksiin liittyvät ohjeet ja materiaali

Downloadable file
Direktiv om avelsgranskning av beteende
Gäller från 1.1.2020. Direktiven är avsedda för ägare av hundar som deltar i avelsgranskning av beteende samt för arrangörer av dessa evenemang. I direktiven redogörs bland annat för vilka krav som gäller för arrangemang av avelsgranskningar och hundar som deltar. Vidare redogörs för anteckningen av resultaten och besvärsförfarandet.
Uppdaterad 12.2.2020
Ohje käyttäytymisen jalostustarkastukselle
Voimassa 1.1.2020 alkaen
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkstukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tilaisuuden järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset, määritellään tuloksen kirjaaminen ja kerrotaan valitusmenettely.
Uppdaterad
Direktiv om avelsgranskning av beteende
Gäller från 1.1.2020. Direktiven är avsedda för ägare av hundar som deltar i avelsgranskning av beteende samt för arrangörer av dessa evenemang. I direktiven redogörs bland annat för vilka krav som gäller för arrangemang av avelsgranskningar och hundar som deltar. Vidare redogörs för anteckningen av resultaten och besvärsförfarandet.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om arrangemang av avelsgranskning av beteende
Gäller från 1.1.2020. Direktiven är avsedda för arrangörer av avelsgranskningar samt för avelsgranskare och funktionärer. I direktiven redogörs bl.a. för funktionärernas ansvar och skyldigheter. I direktiven definieras även vilka krav som ställs på den lokal där granskningen genomförs i samt vilken slags utrustning som behövs vid en granskning.
Uppdaterad 12.2.2020
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjesteämisohje
Voimassa 1.1.2020 alkaen
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestäjille, jalostustarkastajille ja toimitisjioille. Siinä todetaan mm. tarkastuksen toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut sekä määritellään tarkemmin millaisessa tilassa ja välineillä tarkastus tehdään.
Uppdaterad
Direktiv om arrangemang av avelsgranskning av beteende
Gäller från 1.1.2020. Direktiven är avsedda för arrangörer av avelsgranskningar samt för avelsgranskare och funktionärer. I direktiven redogörs bl.a. för funktionärernas ansvar och skyldigheter. I direktiven definieras även vilka krav som ställs på den lokal där granskningen genomförs i samt vilken slags utrustning som behövs vid en granskning.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Dessa direktiv är avsedda för avelsgranskare och funktionärer på avelsgranskningar av beteende. I direktiven redogörs för hur de olika skeden i granskningen genomförs. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 12.2.2020
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen suoritusohje
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoille ja tarkastajille tarkoitettu ohje siitä, miten tarkastuksen eri vaiheet toteutetaan. Voimassa 1.1.2020 alkaen
Uppdaterad
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Dessa direktiv är avsedda för avelsgranskare och funktionärer på avelsgranskningar av beteende. I direktiven redogörs för hur de olika skeden i granskningen genomförs. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om utbildning av funktionärer för avelsgranskningar av beteende
I direktiven redogörs för vilka förhandskrav en person bör uppfylla för att kunna utbilda sig till avelsgranskningsfunktionär eller avelsgranskare. Vidare redogörs för vilka uppgifter funktionärer och avelsgranskare har, för utbildningsprogrammen samt för kraven en funktionär eller avelsgranskare bör uppfylla för att behålla sin auktorisation. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 12.2.2020
Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastuksen koulutusohje

Ohjeessa kerrotaan mitä etukäteisvaatimuksia käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoiden ja tarkastajien koulutukseen hakeutuville on ja heidän tehtävistään sekä koulutusohjelmasta ja pätevyyden säilyttämisen ehdoista. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om utbildning av funktionärer för avelsgranskningar av beteende
I direktiven redogörs för vilka förhandskrav en person bör uppfylla för att kunna utbilda sig till avelsgranskningsfunktionär eller avelsgranskare. Vidare redogörs för vilka uppgifter funktionärer och avelsgranskare har, för utbildningsprogrammen samt för kraven en funktionär eller avelsgranskare bör uppfylla för att behålla sin auktorisation. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad