Syftet med avelsgranskningar

Syftet med Kennelklubbens avelsgranskningar är att samla in data om hundars exteriör och beteende som är av betydelse vid avel. Avelsgranskningen av en enskild hund ger information om hundens egenskaper och möjliggör jämförelse med andra hundar av samma ras, rasens genomsnittsnivå och de målsättningar som har fastställts i rasens rasspecifika avelsstrategi (jalostuksen tavoiteohjelma, JTO).

Avelsgranskningen av beteende fokuserar i synnerhet på vardagssituationer och frågor som hanterbarhet, rädsla för underlag och ljudkänslighet. I avelsgranskning av exteriör bedöms hundens byggnad i detalj. Avelsgranskningen bygger på rasstandarden, de mål som ställts i den rasspecifika avelsstrategin samt särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD).

Deltagning i avelsgranskning

säkäkorkeuden mittausta jalostustarkastuksessa
Mättning av mankhöjd i avelsgranskning av exteriör.

Avelsgranskning av beteende är öppet för alla raser. Granskning av exteriör är öppet för raser för vilken en idealprofil har utarbetats och godkänts av Kennelklubben. Du hittar en lista över godkända idealprofiler längst ner på sidan.

Hunden ska vara minst 18 månader gammal på granskningsdagen för att erhålla ett resultat som registreras i avelsdatasystemet. En hund kan delta i granskningen flera gånger, ingen övre åldersgräns finns. Närmare begränsningar om rätten att delta finns i direktiven för den enskilda granskningstypen.

Med tanke på datainsamling är det till nytta om man får granskningsresultat om även sådana hundar som man inte har för avsikt att använda i avel.

Föreningar ansvarar om marknadsföringen av granskningar som de arrangerar, information om kommande avelsgranskningar finns än så länge inte i Kennelklubbens Eventkalender.

Beställ en elektronisk remiss till avelsgransking för din hund före granskningen, efter att du har anmält din hund till granskningen. Remiss kan beställas via Kennelklubbens webbplats eller på Omakoira-mobilappen.

Bedömning vid och idealprofiler för avelsgranskningar

Avelsgranskningens slutresultat är antingen godkänd, avlagd, underkänd eller avbruten. Resultatet är godkänd om hunden passerar granskningen och rasen har en giltig idealprofil. Resultatet är avlagd om rasen inte har en idealprofil. Resultatet blir underkänd, om på granskningsformuläret anges något delmoment som fastställs som diskvalificerande i rasens idealprofil. Om rasen inte har en idealprofil kan avelsgranskaren diskvalificera prestation om hunden är tydligt nervös, blyg eller arg. Underkänd avelsgranskning utgör ändå inte ett hinder för hundens avelsbruk, om inte annat anges i rasens PEVISA-program.

koira haistelee maassa olevaa ritilää jalostustarkastuksessa
Avelsgranskning av beteende sektion 6: ovanliga underlag

Specialklubben eller en rasförening eller -klubb som fått fullmakt av specialklubben förbereder och antar de idealprofilerna i Kennelklubben. Idealprofilen formas så att för varje delmoment ges koden I (ideal), N (godtagbar/neutral), E (oönskad) eller H (underkänd). Koden anger alltså om hundens sätt att handla i situationen eller en viss strukturell egenskap är ideal, godtagbar, oönskad eller underkänd för den aktuella rasen. Godtagbar innebär att resultatet, i förhållande till helheten, är fortfarande dugligt för en avelshund. Oönskade och underkända egenskaper bör beaktas vid planering av kombinationer. Diskvalificerande punkter vid idealprofil av beteende bör vara åtminstone kraftiga rädslor och aggressioner. Vid idealprofil av exteriör bör diskvalificerande punkter vara exempelvis överdrivna exteriöra drag som påverkar hundens hälsa. Accepterade idealprofiler finns längst ner på sidan.

Fastställandet av idealprofilen för exteriör sker oftast allra smidigast med hjälp av en eller flera exteriördomare som känner väl den aktuella rasen. Hjälp för att fastställa idealprofilen för beteende kan fås av en avelsgranskningsfunktionär. Processen kan även inledas av avelskommittén eller någon annan aktör som är väl insatt i rasens beteende och mentalitet. Kennelklubbens arbetsgrupp för avel på beteende samt arbetsgruppen för hundars välbefinnande hjälper vid behov med framtagningen av profilen. Dessa arbetsgrupper ansvarar även för godkännandet av profilen på Kennelklubben.  Du kan be om att få en färdig excel-mall för idealprofilen genom att kontakta jalostusposti@kennelliitto.fi

Anordning av avelsgranskning

Föreningen ska underrätta Kennelklubbem om granskning minst 15 dygn (beteende) eller 30 dygn (exteriör) före evenemang på jalostusposti@kennelliitto.fi Anmälan måste innehålla:

koira katsoo omistajaa jalostustarkastuksen ihmisjoukko-osiossa
Avelsgranskning av beteende sektion 7: folksamling
  • arrangerande förening
  • datum
  • ort
  • är det både avelsgranskning av exteriör eller beteende som arrangeras eller båda
  • vilka raser har rätt att delta (eller vid behov vilka raser har företräde framför andra ifall avelsgranskning är öppet för alla)
  • granskare, vid avelsgranskning av beteende även ansvarig funktionär

Blanketter som användas i granskningar kan laddas ner från finska version av denna sida. Föreningar ser till att granskningsresultat sparas via Omakoira-tjänsten efter granskningen, se separat anvisning längst ner på sidan.

Funktionärer för avelsgranskningar

Avelsgranskning av exteriör kan genomföras ensam av en exteriördomare som är auktoriserad på rasen, eller tillsammans av två avelsgranskare av exteriör, som utsetts av specialklubben och som godkänts av Kennelklubben.

Avelsgranskningen av beteende genomförs av två personer tillsammans. Av dessa personer har åtminstone den ena auktorisation som avelsgranskare av beteende. I avelsgranskning av beteende behövs också en ansvarig funktionär, som har auktoriserats till sitt uppdrag av Kennelklubben och sex andra medhjälpare. Lista av funktionärer.

Specialklubbars egna avelsgranskningar

Specialklubben kan ansöka hos Kennelklubben om att rasens egna, vedertagna granskningsförfarande godkänns som officiell avelsgranskning för rasen. I praktiken menar detta att föreningen organiserar inspektioner självständigt, men deras resultat lagras i Kennelklubbens avelsinformationssystem.

 

 

Anvisningar och material för avelsgranskningar

Downloadable file
Lista av godkända idealprofiler (på finska)
Lista över godkända idealprofiler för avelsgranskning av beteende och exteriör. Uppdaterade 13.6.2024
Uppdaterad
Lista hyväksytyistä ihanneprofiileista
Lista käyttäytymisen ja ulkomuodon jalostustarkastuksen hyväksytyistä ihanneprofiileista.
Päivitetty 13.6.2024.
Uppdaterad
Lista över godkända idealprofiler
Lista över godkända idealprofiler för avelsgranskning av beteende och exteriör. Uppdaterade 13.6.2024
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om avelsgranskning av beteende
Direktiven är avsedda för ägare av hundar som deltar i avelsgranskning av beteende samt för arrangörer av dessa granskningar. I direktiven redogörs bland annat för vilka krav som gäller för arrangemang av avelsgranskningar och hundar som deltar. Vidare redogörs bl.a. för anteckningen av resultaten. Gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen ohje
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tarkastusten järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset sekä määritellään tulokset.
Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om avelsgranskning av beteende
Direktiven är avsedda för ägare av hundar som deltar i avelsgranskning av beteende samt för arrangörer av dessa granskningar. I direktiven redogörs bland annat för vilka krav som gäller för arrangemang av avelsgranskningar och hundar som deltar. Vidare redogörs bl.a. för anteckningen av resultaten.
Gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om arrangemang av avelsgranskning av beteende
Direktiven är avsedda för arrangörer av avelsgranskningar samt för avelsgranskare och funktionärer. I direktiven redogörs bl.a. för funktionärernas ansvar och skyldigheter. I direktiven redogörs även vilka krav som ställs på den lokal där granskningen genomförs i samt vilken slags utrustning som behövs vid en granskning. Gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestämisohje
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestäjille, jalostustarkastajille ja toimitsijoille. Siinä kerrotaan mm. tarkastuksen toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut sekä määritellään tarkemmin millaisessa tilassa ja välineillä tarkastus tehdään.
Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om anordnande av avelsgranskning av beteende
Direktiven är avsedda för arrangörer av avelsgranskningar samt för avelsgranskare och funktionärer. I direktiven redogörs bl.a. för funktionärernas ansvar och skyldigheter. I direktiven redogörs även vilka krav som ställs på den lokal där granskningen genomförs i samt vilken slags utrustning som behövs vid en granskning.
Gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Dessa direktiv är avsedda för avelsgranskare och funktionärer på avelsgranskningar av beteende. I direktiven redogörs för hur de olika skeden i granskningen genomförs. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 12.2.2020
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen suoritusohje
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoille ja tarkastajille tarkoitettu ohje siitä, miten tarkastuksen eri vaiheet toteutetaan. Voimassa 1.1.2020 alkaen
Uppdaterad
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Dessa direktiv är avsedda för avelsgranskare och funktionärer på avelsgranskningar av beteende. I direktiven redogörs för hur de olika skeden i granskningen genomförs. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad