Vad är ansvarsfull hunduppfödning?

Ansvarsfull uppfödning är en av Kennelklubbens hörnstenar. En ansvarsfull uppfödare verkar enligt följande principer:

 • Uppfödaren använder endast friska hundar till avel
 • Uppfödaren använder endast hundar med god karaktär i avel
 • Uppfödaren använder hundar med rastypisk exteriör och rastypiska bruksegenskaper till avel
 • Uppfödaren ger sina hundar till avel åt andra uppfödare endast för sådana kombinationer där ovan nämnda principer gäller för båda hundar
 • Uppfödaren uppger öppet sina hundars hälsotillstånd
 • Uppfödaren ser till valparnas och tikens välbefinnande
 • Uppfödaren sköter sina hundar så att de inte medför olägenheter för omgivningen
 • Uppfödaren vänjer valparna vid hantering och socialiserar dem innan de överlåts
 • Uppfödaren säljer valpar endast till lämpliga hem/personer
 • Uppfödaren ingår skriftliga avtal om alla hundar
 • Uppfödaren registrerar alla valpar och överlåter omgående registreringsbeviset till köparen
 • Uppfödaren ger den nya hundägaren råd och handledning under hundarnas hela livstid
 • Uppfödaren undertecknar Kennelklubbens Uppfödarförbindelse och förbinder sig till att följa de principer om ansvarsfull uppfödning som fastställs däri

Dessutom ska uppfödaren underrätta köparen om ansvaret och skyldigheterna som ägandet av en hund medför.

På vilket sätt främjar Kennelklubben uppfödare att efterleva principerna för ansvarsfull uppfödning?

Kennelklubben erbjuder uppfödare bland annat följande tjänster och nyttigheter för ansvarsfull uppfödning:

 • Hundregister: Finlands enda officiella register som ger rashundar rätt att delta i officiell hundverksamhet såväl i Finland som utomlands
 • Avelsdatasystem: ett offentligt system för hälso-, prov- och andra resultat, i vilket uppfödare kan kontrollera hundsläkternas resultat
 • Tjänsten Omakoira: en e-tjänst där uppfödare kan upprätthålla uppgifter om sina hundar och registrera valpar snabbt och enkelt
 • Valplista: En valplista på Kennelklubbens webbplats, där uppfödare kan annonsera registrerade valpar som är till salu
 • Avtalsblanketter: i avtalen har båda parternas rättigheter beaktats
 • Olika kurser och utbildningar: Kennelklubben och kenneldistrikten ordnar årligen flera evenemang, såsom uppfödarens grund- och fortsättningskurs, kursen Hunduppfödning idag, KoiraExpo och avelskonsultdagar
 • Utställningar, prov och tävlingar: på evenemangen kan man testa och jämföra hundarnas egenskaper och välja de bästa hundarna för avel
 • Kennelrådgivning: uppfödare kan be om råd av en tillförlitlig neutral aktör, en kennelkonsult
 • Id-märkare som auktoriserats av Kennelklubben: förser valpar med mikrochip eller tatuering på hembesök
 • Tidskriften Koiramme – Våra hundar: mångsidiga artiklar om uppfödning, att ha hund och att leva med hundar
 • Hankikoira.fi: en finskspråkig webbplats som rekommenderas för den som köper en valp och vars material det lönar sig att läsa redan innan valpen flyttar till sitt nya hem