Lagen om djurvälfärd ersätter den tidigare djurskyddslagen. Syftet med denna lag är att främja djurens välfärd och att på bästa möjliga sätt skydda djur mot skador som orsakas deras välbefinnande. Lagen syftar också till att öka respekten för djur och främja god behandling av djur. Djurens egenvärde finns i lagförslagets grunder.

Lagen kommer att kompletteras med närmare bestämmelser. Till exempel kommer en förordning om husdjursuppfödning att beredas under 2024.

Livsmedelsverket ger närmare anvisningar om vad lagen om djurvälfärd innebär för sällskapsdjur. Mer detaljerad information finns på verkets webbplats.

Allmänna principer och hantering av hunden

Hunden måste behandlas väl och med respekt. Hunden får inte utsättas för onödig smärta eller onödigt lidande och dess välbefinnande får inte äventyras i onödan. Hunden får inte lämnas utan skötsel eller överges.

Hunden måste behandlas lugnt. Hundens träning måste syfta till att dra nytta av dess arttypiska beteende. Hunden ska vänjas vid hantering och de förhållanden under vilka den hålls.

Hunden får inte tränas hårdhänt eller på annat sätt på ett sätt som orsakar onödig smärta eller onödigt lidande. Hunden får inte överansträngas eller hållas under orimligt sträng disciplin. När hunden tränas måste träningen ta hänsyn till hundens kompetensnivå och prestanda. Hunden får inte tvingas att överskrida sina naturliga förmågor eller krafter.

Hunden får inte skadas i onödan. Onödig skada på en hund anses inte vara dess användning i myndighetsverksamhet relaterad till hundens syfte, vilket innebär risk för skada på djuret på grund av uppgiftens art.

Hunden får inte färgas för att ändra dess utseende.

Förbjudna redskap och ingrepp

Hundar får inte använda någon utrustning eller tillbehör som orsakar den onödig smärta, lidande eller risk för skada. Förbjudna apparater är till exempel fjärrstyrda elektriska halsband, stötbaserade antiskällhalsband och så kallade osynliga staket, som inkluderar ett elektriskt halsband som aktiveras när hunden närmar sig ledningen och som används för att begränsa hundens önskade rörelseområde.

Det är till exempel förbjudet att stympa en hunds öron eller svans samt att göra kosmetiska piercingar och tatueringar på hunden. Förebyggande borttagning av sporrar är förbjuden, men tidigare utförda borttagningar eller senare amputationer av tår av veterinärmedicinska skäl utesluter inte deltagande i utställningar, experiment, prover eller tävlingar. Detta gäller även hundar födda utanför Finland efter 1.1.2024.

En hund som har genomgått ett ingrepp för att ändra dess utseende får inte användas i prov, tävlingar eller hundutställningar. Förbudet gäller alla hundar oberoende om ingreppet utfördes i Finland eller utomlands.

Hundhållning

Hunden måste ha möjlighet att genomföra väsentliga beteendemässiga behov kring rörelse, vila, kroppsvård, anskaffning av föda och andra liknande aktiviteter och sociala relationer.

Hunden måste ha konstant tillgång till vatten på platsen där den hålls. Detta krävs dock inte när exceptionellt svåra väderförhållanden förhindrar kontinuerlig tillgång till smält vatten. Årliga köldperioder är dock inte sådana väderförhållanden. Kontinuerlig tillförsel av smältvatten krävs inte på draghundsgårdar under vintern, men när vattnet fryser på grund av väderförhållanden måste hundarna få vatten minst tre gånger om dagen.

Med tanke på hundens välbefinnande ska tillräcklig renlighet och hygien kunna upprätthållas på stället där hunden hålls. Hunden måste kunna inspekteras och skötas på platsen där den hålls.

Hunden får endast hållas i en bur avsedd för transport eller i annat liknande kompakt förvaringsutrymme om det krävs för transport, sjukdom eller annan tillfällig och godtagbar anledning.

Ett barn under 16 år kan inte vara ensamt ansvarigt för hundens välbefinnande. Hen kan dock äga en hund eller sköta hundar. Föräldrar, vårdnadshavare eller andra som övervakar ett barn under 16 år ansvarar för hur barnet behandlar djur.

Personer som yrkesmässigt eller på annat sätt håller hundar i stor skala ska anmäla sin verksamhet till regionförvaltningsverket. Professionell eller på annat sätt storskalig hundhållning anses vara verksamhet som definieras i bilaga 2 i lagen om djurvälfärd. Sådan verksamhet inkluderar till exempel att hålla ett hundhotell. Definitionen av professionell eller på annat sätt omfattande verksamhet uppfylls också till exempel om man har minst sju hundar över sex år, eller om man föder upp tre kullar per år. Katt-, iller- och kaninkullar räknas också till kullarna. Närmare information finns på Livsmedelsverkets webbplats i anvisningarna Anmälningspliktig djurhållning och annan verksamhet.

Försäljning av hundar eller hundvalpar

Vid marknadsföring av valpar eller hundar som ska säljas eller ges bort måste man ge vissa minimiuppgifter i annonsen. Obligatoriska uppgifter inkluderar säljarens namn, hundens födelsedatum och ålder eller en uppskattning av hundens ålder, hundens födelseland (om annat än Finland) och dess ort eller land vid tidpunkten för annonsen.

Om säljaren bedriver yrkesmässig eller på annat sätt omfattande hundhållning ska anmälan också ange den unika identifieraren för verksamheten, dvs. aktörens kundsignum eller lägenhetssignum som visas i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. För utländska aktörer kan starthållningsplatsen från det så kallade TRACES-systemet vid behov användas som unik identifierare.

Om fotografier används vid marknadsföring av hundar måste minst en av bilderna visa djuret eller dess moder som är föremål för annonsen, och denna information måste framgå på bilderna.

När en hund överlåts måste säljaren förse mottagaren med nödvändig information om skötseln av hunden och andra aspekter som är relevanta för dess välbefinnande.

En valp under sex månader får inte importeras från ett annat land till Finland om avsikten är att sälja eller på annat sätt överlämna valpen i Finland inom fyra månader efter importen. Tullen kan besluta att en sådan hundvalp ska skickas tillbaka till ursprungslandet. Detta hindrar inte förvärv av en valp under sex månader från utlandet, så länge handelsavtalet har ingåtts innan valpen importeras till Finland. I framtiden är det fortfarande tillåtet att köpa en valp under sex månader från utlandet och själv hämta den till Finland, eller ordna transporten av valpen på annat sätt.

Mer detaljerade anvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats om Försäljning och överlämnande av hundar och katter (på finska).

Hunden får inte överlämnas permanent till ett barn under 16 år utan vårdnadshavarens samtycke.

Prov, tävlingar och hundutställningar

Lagen om djurvälfärd inför nya skyldigheter för aktörer som anordnar djurtävlingar och -utställningar. Arrangören av en djurtävling eller -utställning ansvarar också för evenemangets säkerhet.

Hundens välbefinnande får inte i onödan äventyras av ett prov, en tävling eller en utställning. Hunden får inte ges något läkemedel eller liknande substans eller använda någon metod som är utformad för att artificiellt påverka dess prestanda eller beteende i ett prov, en tävling eller utställning.

Tävlingar där ett djur eller måldjur kan utsättas för oskälig stress eller annan smärta eller lidande ska anmälas till regionförvaltningsverket. Livsmedelsverket har listat exempel på tävlingar som det anser omfattas av anmälningsskyldigheten.

Sådana är till exempel 

  • vikt- och lastdragningstävlingar som siktar på hundars maximala prestanda
  • löpningstävlingar för vinthundar på banor och i terrängen
  • tävlingar i hundspannkörning på lång distans
  • agilitytävlingar för hundar på FM-nivå eller högre
  • anlagsprov för grythundar 
  • vallhundsprov till exempel i får-, nöt- och renvallning för hundar på FM-nivå eller högre.

Mer detaljerad information finns på Livsmedelsverkets webbplats Djurtävling och djurutställning och i anvisningen Anordnande av och deltagande i djurtävling och djurutställning.

Hundavel

En hund får inte användas för avel om den inte kan föröka sig naturligt eller om reproduktionen sannolikt kommer att orsaka betydande skada på dess välbefinnande. Hunden får inte heller användas för avel om användningen för avel sannolikt kommer att orsaka betydande olägenheter för välbefinnandet hos dess framtida avkomma. De djur som föds till följd av avel bör ha sådana egenskaper att de kan leva ett artstypiskt liv.

En hanhund som används för avel måste kunna betäcka naturligt. Bestämmelsen hindrar inte användning av artificiell insemination av hanar som också är kapabla till naturlig betäckning, eller av hanar vars oförmåga att betäcka beror på till exempel en olycka. En tikhund som på grund av sin egen kroppsbyggnad eller avkommans förväntade kroppsbyggnad inte kan föda en avkomma utan kejsarsnitt får inte användas för avel.

Mer detaljerade bestämmelser om vilken typ av djur som inte får användas för avel kommer att fastställas i en separat förordning. Lagen om utövande av veterinäryrket föreskriver en anmälningsskyldighet för veterinärer om fel och sjukdomar som begränsar användningen av ett djur för avel. Anmälningarna kommer att göras till hundregistret som upprätthålls av Livsmedelsverket.

Hur kan man ingripa i problem med hundars välbefinnande?

Om du misstänker att hunden inte mår bra bör du först försöka diskutera saken med hundens ägare eller skötare. Detta är inte alltid möjligt.

Kennelklubbens frivilliga kennelkonsulter vägleder och hjälper hunduppfödare och hundägare, men de är inga myndigheter. Du kan dock be dem om råd eftersom de har kontakter till djurskyddsaktörer inom sitt område. Kontaktuppgifter för kennelkonsulter finns här.

Om situationen är sådan att det är nödvändigt att göra en djurskyddsanmälan, ska den alltid göras till djurskyddsmyndigheterna, det vill säga övervakningsveterinärerna. Mer detaljerad information finns på Regionförvaltningsverkets webbplats.

Brott mot Finska Kennelklubbens regler eller riktlinjer kan anmälas till Kennelklubben och den kommitté under Finska Kennelklubbens styrelse (uppfödarkommittén, utställnings- och exteriördomarkommittén, avelsvetenskapliga kommittén, prov- och tävlingskommittén) som ansvarar för ärendet. Närmare information om att göra en anmälan finns här.