Styrelse

Beslutanderätten i en förening tillkommer medlemmarna. Beslut görs vid föreningens möten. Föreningens möte utser en styrelse som representerar föreningen.

En förening ska ha en styrelse med minst tre medlemmar. Styrelsens ordförande har rätt att teckna föreningens namn. I föreningens stadgar kan bestämmas att föreningens namn kan utöver ordföranden även tecknas av andra personer. I föreningens stadgar bestäms ofta antalet styrelseledamöter och deras ansvarsområden.

Enligt föreningslagen ska styrelsen omsorgsfullt sköta föreningens angelägenheter i enlighet med lag samt föreningens stadgar och beslut. I föreningens stadgar redogörs närmare för styrelsens skyldigheter.

 

Förtroendevalda och funktionärer i föreningslagen

Styrelseordförande

Föreningslagen tar inte närmare upp styrelseordförandes skyldigheter, utan dessa beskrivs ofta i detalj i föreningens stadgar.  Ordföranden har rätt att teckna föreningens namn.

Verksamhetsgranskare

Enligt föreningslagen ska en förening ha verksamhetsgranskare, om den inte har revisorer. Om det väljs bara en verksamhetsgranskare bör man dessutom utse en suppleant för denne.

Verksamhetsgranskaren har i uppgift att granska föreningens verksamhetsberättelse och lämna en skriftlig verksamhetsgranskningsberättelse till det föreningsmöte som beslutar om bokslutet.

I verksamhetsberättelsen ska finnas tillräckliga och pålitliga uppgifter om föreningens verksamhet:

 • Inkomster och utgifter som tillhör föreningen och dessa har antecknats i tillräcklig omfattning.
 • Inkomster, utgifter, tillgångar, eget kapital, skulder och föreningens garantier framgår ur bokslutet till väsentliga delar
 • De mest väsentliga intäkts- och kostnadsposter har periodiserats och allokerats rätt i bokslutet.

Verksamhetsgranskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap som med hänsyn till föreningens verksamhet behövs för uppgiften. Hen ska vara oberoende vid utförandet av verksamhetsgranskning. Verksamhetsgranskaren har tystnadsplikt.

Vanligaste funktionärsuppdrag i föreningar

Sekreterare

 • tjänstgör som föreningens sekreterare och skriver mötesprotokoll
 • sköter föreningens korrespondens
 • utarbetar möteskallelserna till föreningsmöten
 • ser till verkställandet av beslut som fattats av möten
 • sköter föreningens arkiv.

Beroende på föreningens stadgar kan sekreteraren vara antingen en person som styrelsen valt bland sig eller en funktionär utanför styrelsen.

Kassör

 • sköter betalningen av föreningens räkningar och faktureringen av dessa
 • sköter bokföringen
 • utarbetar ett förslag till föreningens bokslut
 • samlar grundläggande uppgifter till styrelsen för utarbetandet av föreningens budget
 • rapporterar till styrelsen om föreningens ekonomiska situation på ett överenskommet sätt
 • sköter andra uppdrag som tilldelats av styrelsen och som gäller föreningens ekonomi

Beroende på föreningens stadgar kan kassören vara antingen en person som styrelsen valt bland sig eller en funktionär utanför styrelsen.

Ansvarig för medlemsärenden

Beroende på föreningens stadgar kan personen som sköter medlemsärenden vara antingen en person som styrelsen valt bland sig eller en funktionär utanför styrelsen.

Föreningens kommunikationsansvarig

 • ansvarar för föreningens kommunikation (webbplats, föreningens framtoning, sociala medier, publikationer)
 • ser till att föreningen informerar om sina beslut och förehavanden till medlemskåren och offentligheten

Ansvarig redaktör av föreningens publikationer

 • leder och övervakar redaktionsarbetet
 • beslutar om publikationernas innehåll

Lagen om yttrandefrihet i masskommunikation förutsätter att utgivaren av en periodisk publikation eller en nätpublikation ska ha en ansvarig redaktör. Uppgift om ansvarig redaktör ska antecknas på publikationen. Det kan även finnas flera ansvariga redaktörer, varvid deras ansvarsområden ska tydligt anges i publikationen.

Funktionärer som ansvarar för olika evenemang och funktioner

Specialklubbar och rasföreningar har avelskommittéer, som ansvarar för avelsstyrningen för rasen i fråga. Kennelklubben har tagit fram närmare direktiv för avelskommittéer.

Föreningen kan även utse en prov- och tävlingsansvarig eller -kommitté, utställningskommitté, regionala sektioner eller sektioner med särskilda ansvarsområden och till exempel en person som ansvarar för valpförmedlingen.

Förtroendevaldas och funktionärers ansvarsområden

Det lönar sig att noggrant ange i föreningens stadgar de uppgifter som personer med förtroendeuppdrag och funktionärer inom föreningen har. Enligt föreningslagen är styrelseledamöterna, föreningens funktionärer och verksamhetsgranskaren skyldiga att ersätta skada som de i sina uppdrag har orsakat föreningen uppsåtligen eller av oaktsamhet. Detsamma gäller skada som har vållats en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller föreningens stadgar.  Utöver ansvaret för ekonomin är det viktigt att se till att datasäkerhet förverkligas i föreningens verksamhet i enlighet med Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR).

Det är skäl att ge rätten att åtminstone betrakta föreningens konton till minst en annan person utöver föreningens kassör, till exempel styrelseordföranden. Det lönar sig att utarbeta skriftliga arbetsinstruktioner om samtliga funktionärsuppdrag i föreningen, så att det inte bara är en person som sitter på informationen.