Vill du veta mera om syringomyeli? Läs en expertartikel på finska här.

Undersökningsålder och id-märkning

Magnetundersökning kan göras när hunden har fyllt 18 månader. Undersökningen kan göras tidigare än så, om hunden uppvisar symptom som är typiska för syringomyeli.

Endast bilder från en magnetundersökning där hunden har varit id-märkt kan avläsas. Hunden kan också id-märkas i samband med undersökningen. Id-märkningen ska alltid kontrolleras i samband med undersökningen.

Om undersökningen

Magnetundersökningen görs av en veterinär som godkänts till uppgiften av neuorologiarbetsgruppen, som lyder under Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté. Veterinären som fått godkännande bör alltid vara närvarande vid undersökningen. Magnetundersökningen görs enligt särskilda instruktioner som utfärdats av neurologiarbetsgruppen (Syringomyeliakuvauksen suorittaminen). Hunden ges lugnande medel eller sövs, så att positionen som föreskrivs i instruktionen ska vara möjliga.

Kom ihåg att meddela veterinären om hunden uppvisar symptom som ger anledning att misstänka syringomyeli. Symptomen ska antecknas på remissen.

Behandling av bilderna i Kennelklubben

Veterinären skickar bilderna till Kennelklubben för avläsning per post. Då bilderna kommit fram till Kennelklubben antecknas de som inkomna ännu under samma vecka.  Efter detta skickas bilderna till avläsaren per post. Bilder skickas från Kennelklubben en gång i veckan. Avläsaren ger utlåtandet och skickar resultaten per e-post till Kennelklubben cirka fem dagar efter att ha fått bilderna. Resultatet sparas så snabbt som möjligt.

Utlåtandeavgift

Utlåtandet är avgiftsbelagt, se prislista. Du kan betala utlåtandet på förhand i Omakoira-tjänsten, då syns resultatet i Kennelklubbens avelsdatasystem och i Omakoira direkt efter att utlåtandet har sparats. I annat fall skickas en faktura åt dig per post efter att resultatet har sparats. Utlåtandet skickas till dig per post och/eller e-post och publiceras i hundens uppgifter efter att betalningen har registrerats hos Kennelklubben. 

Om hunden har symptom som är typiska för syringomyeli eller Chiari-missbildning är det möjligt att få ett avgiftsfritt utlåtande. Då ska hundens symptom och önskemål om avgiftsfri avläsning antecknas på remissen.

Spara papper och välj elektroniskt utlåtande

I Omakoira-tjänsten kan du på förhand välja att få utlåtandet i enbart elektronisk format. Det elektroniska utlåtandet ser lika ut som pappersversionen, och du kan skriva ut den så ofta du vill. Utlåtandet skickas både elektroniskt och som brevpost om du inte valt att få det enbart i elektronisk format.

Förnyad magnetundersökning

Utlåtandet om en hund kan ändras efter förnyad undersökning. En hund kan undersökas på nytt tidigast sex månader efter den föregående magnetundersökningen, men det får också ske tidigare, ifall hunden uppvisar symptom som är typiska för syringomyeli.  Om förnyad undersökning emellertid görs på grund av tekniska brister i tidigare bilderna, är det skäl att låta hunden bli undersökt på nytt snarast möjligt. Avläsande veterinär får tillgång till alla bilder från samtliga undersökningstillfällen.

Ett finskt utlåtande för en utländsk hund?

Syringomyeliutlåtandet ska ges i hundägarens hemland eller i Finland. Ett utlåtande som getts i ett annat land än i Finland ska innehålla uppgift om i vilket land det getts, eftersom bedömningsskalorna kan variera mellan olika länder och är alltså inte direkt jämförbara sinsemellan.

För importerade hundar, utländska avelshundar och importerad sperma godkänns utlåtanden som är jämförbara med Kennelklubbens skala och där positionen på bilderna motsvarar Kennelklubbens rekommendationer. Sådana utlåtanden är åtminstone syringomyeliutlåtanden som getts av British Veterinary Association (BVA); också Kennelklubbens utlåtanden baserar sig på BVA:s instruktioner. Övriga utländska resultat behandlas vid behov av neurologiarbetsgruppen från fall till fall. I utlåtandet ska framgå att hunden har varit id-märkt vid undersökningstillfället.

Det är möjligt att få ett finskt resultat för en utländsk hund ifall man inte lyckas från hundägarens hemland få ett resultat som överensstämmer med Kennelklubbens principer för bedömning. Hunden ska vara id-märkt och magnetundersökas enligt BVA:s och Kennelklubbens instruktioner. Bilderna skickas till Kennelklubben för avläsning. Ett följebrev där man redogör för orsaken till varför man önskar få ett finskt resultat för en utländsk hund ska bifogas.

Också gamla bilder kan avläsas officiellt

Den officiella syringomyeliinstruktionen trädde i kraft 1.1.2014. Det är emellertid möjligt att få Kennelklubbens syringomyeliutlåtande på bilder som är tagna före det, om bildkvalitén är tillräcklig och bilderna skickas till Kennelklubben med remiss. Be att veterinären skickar bilderna till Kennelklubben om du vill ha ett officiellt utlåtande på dem.

Hunden har blivit undersökt pga. symptom som är typiska för syringomyeli, men bilderna uppfyller inte de krav Kennelklubben ställer. Kan hunden få ett utlåtande?

Om bilderna inte möter kraven för ett officiellt utlåtande kan ett inofficiellt utlåtande ges åt en sjuk hund. Då skickas bilderna jämte sjukjournal till Kennelklubben. Hunden ska vara id-märkt. I detta fall godkänns även bilder tagna av en veterinär som inte är en av neurologiarbetsgruppen godkänd veterinär, med förutsättningen att kvalitén på bilderna samt sjukjournalen är tillräckliga. Resultatet registreras i avelsdatasystemet men uppfyller inte de avelskrav som ingår i PEVISA-program.

Arkivering av bilder

Bilder från magnetundersökningar arkiveras i en av Kennelklubben utsedd plats i minst 10 år, varefter de kan förstöras. Hundägaren kan på skriftlig begäran få låna bilder på sin hund. Ägaren kan också begära bilder direkt av veterinären.

Att överklaga ett utlåtande

En hundägare som är missnöjd med utlåtandet kan överklaga det skriftligt. Överklaganden behandlas av Kennelklubbens neurologiarbetsgrupp. Arbetsgruppens veterinärer avläser självständigt de bilder som är föremål för överklagandet, utan hundens identifieringsuppgifter och utan information om det ursprungliga utlåtandet. Det slutliga utlåtandet formas av arbetsgruppens majoritetsbeslut.

Besvärstiden är 90 dagar från den dag utlåtandet har skickats från Kennelklubben. Besvärsavgiften är dubbla utlåtandeavgiften. Inbetalning görs till Finska Kennelklubbens konto FI75 8000 1502 0746 78. Skicka en undertecknad besvärsskrift och kvitto på betald besvärsavgift som e-postbilaga till adressen terveystulokset@kennelliitto.fi. Överklagandet kan också skickas till Kennelklubbens hälsoavdelning med adressen Kamrersvägen 8, 02770 Esbo.

Besvärsavgiften återbetalas om det konstateras att besväret var befogat. Beslutet av neurologiarbetsgruppen är slutgiltigt och efter avgörandet kan inga flera bilder skickas för ny bedömning.

Frågor?

Frågor om syringomyeliundersökning och utlåtanden kan ställas per e-post till neurologiarbetsgruppen: jalostusposti@kennelliitto.fi

Instruktion för syringomyeliundersökning

Downloadable file
Instruktion för magnetundersökning och gradering av syringomyeli
Förekomsten av ärftlig Chiari-missbildning och/eller syringomyeli hos hundar undersöks med magnetisk resonanstomografi. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en syringomyeliundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 7.10.2021.
Uppdaterad
Syringomyelian magneettikuvaus- ja luokitusohje
Koirien perinnöllistä Chiari-epämuodostumaa ja/tai syringomyeliaa (selkäytimen tai aivorungon ontelotautia) tutkitaan magneettikuvauksella. Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän syringomyeliatutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely. Voimassa 7.10.2021 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för magnetundersökning och gradering av syringomyeli
Förekomsten av ärftlig Chiari-missbildning och/eller syringomyeli hos hundar undersöks med magnetisk resonanstomografi. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en syringomyeliundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 7.10.2021.
Uppdaterad