På denna sida hittar du allmän information om antidopingreglementet, antidopingpraxis samt dokument som har att göra med antidopingövervakning. Dokument uppdateras vid behov. Dispens kan ansökas för hundar som behandlas med bestämda läkemedel vid vård av vissa bestående sjukdomar. Med dispens kan hunden fortsätta delta i hundevenemang.

Sådana läkemedel är oclacitinib, ciklosporin, sköldkörtelhormon och fenylpropanolamin.
Bortsett från urininkontinens är sjukdomarna i fråga ärftliga. Överföring till EJ-registret (ej för avel) förutsätts för beviljande av dispens.

Instruktioner för ansökan om dispens och blanketter finns nere på denna sida.

Om medicinering av hundar och karenstider

Syftet med dopingövervakning är att förebygga att prestationsförmågan påverkas med läkemedel, skydda hunden från ansträngning när den har insjuknat och säkerställa att hunden ges tillräckligt med tid att återhämta sig från sjukdomen. Karenstiden kan förlängas om man vet att det tar längre tid för hunden att återhämta sig från sjukdomen än vad den bestämda karenstiden är. Karenstiden räknas från den sista dagen hunden har fått läkemedel.

Karenstider för mediciner anges i läkemedelsförteckningen enligt aktiv substans eller gruppen för respektive läkemedel. Preparat som är registrerade för hund samt karenstider för dessa har dessutom samlats i en tabell i terapeutiska grupper enligt handelsnamn på grundval av Pharmaca Fennica Veterinaria. Förteckningen gör att det är lättare att hitta karenstiden för enskilda preparat utifrån handelsnamn. Läkemedelsförteckningen uppdateras årligen, efter att Läkemedelsinformationscenterns publikation har getts ut. Tillstånd för publikation av handelsnamn i detta syfte har fåtts från Fimea.

Det är förbjudet att färga päls och nostryffel samt att ändra pälskvalitet med kemiska preparat.

Kennelklubben har utsett en arbetsgrupp bestående av experter som bedömer och föreslår specifikationer till karenstider utifrån tillgängliga forskningsdata.

Hundens ansvarsperson

Med hundens ansvarsperson avses hundens ägare eller avtalsenliga innehavare. Om dessa är minderåriga, är ansvarspersonen hundägares eller innehavares vårdnadshavare eller en person som har befullmäktigats av vårdnadshavaren och som har rättshandlingsförmåga. Ansvarspersonen svarar för att hunden inte deltar i utställningar eller tävlingar när den är sjuk och/eller behandlas med läkemedel. Likaså svarar ansvarspersonen för att hunden inte heller deltar under karenstiden så att läkemedel eller rester av läkemedel fortfarande finns kvar i hundens kropp. I synnerhet efter större ingrepp finns det skäl för hundägaren att diskutera om tidpunkten för hundens tävlingsduglighet med veterinär. Det ligger såväl i ägarens som i hundens intressen att föra bok över alla läkemedel man har gett hunden.

Veterinärens uppgifter

Veterinären ordinerar de mediciner hunden behöver och ger på begäran en skriftlig utredning över medicineringen och berättar vilka karenstider som gäller för medicinerna. En del läkemedel har en betydligt längre karenstid än vad deras farmakokinetiska egenskaper förutsätter. Syftet med detta är att säkerställa att hunden har återhämtat sig efter sin sjukdom innan den deltar i hundevenemang. Särskild försiktighet ska iakttas vid användning av långverkande preparat.

Hundfoder och näringstillskott

Hundfoder och näringstillskott regleras av foderlagstiftningen. Sammansättningen av foder och näringstillskott behöver inte uppges med samma noggrannhet som krävs för mediciner. Torrfoder och övriga näringsämnen avsedda för hund är allmänt taget trygga. Det är skäl att iaktta försiktighet vid användning av näringstillskott, eftersom utbudet är enormt och alla ingredienser tas nödvändigtvis inte upp i innehållsdeklarationen. Även om näringstillskott som är okända till sin sammansättning inte har en egentlig karenstid, är det tryggare att dessa inte ges överhuvudtaget veckan före utställningen eller tävlingen. Hundens ansvarsperson svarar för hundens utfodring och användningen av näringstillskott.

Karenstider är riktgivande

Karenstiderna som gäller vid dopingövervakning är riktgivande minimikarenstider. I fråga om läkemedel följs en så kallad nolltolerans, alltså får inga läkemedel eller rester av läkemedel hittas i hunden då den deltar i hundevenemang.

En del läkemedel har en betydligt längre karenstid än vad deras farmakokinetiska egenskaper förutsätter. Syftet med detta är att säkerställa att hunden har återhämtat sig efter sin sjukdom innan den deltar i hundevenemang. Karenstiderna är alltid riktgivande, eftersom tiden det tar för läkemedel att avlägsnas ur kroppen kan variera hundindivider emellan. Faktorer som påverkar avlägsnandet av läkemedel är också hundens sjukdomar, styrkan på läkemedlet och kurens längd. Riktgivande karenstider hjälper hundens ansvarsperson att bedöma när hunden igen kan delta i utställningar eller tävlingar.

En del av karenstiderna grundar sig på djurskyddslagen så att redan ett ingrepp som utförts av en veterinär kan i sig själv ge upphov till karenstid. Exempel på sådana ingrepp är subkutan och intravenös vätsketerapi samt intraartikulära injektioner. Det anses att hunden behöver en viss konvalescenstid efter behandlingen.

Undersökningsmetoderna på internationellt godkända laboratorier är väldigt känsliga, varvid även små halter av preparat kan fastställas preparatspecifikt med hög exakthet. Undersökningarna måste vara noggranna för att undvika falska positiva resultat.

För ytterligare information:
Katariina Suomi, ad@kennelliitto.fi, tfn 09 8873 0283

Dispensansökningar

Observera att hundens registreringsbevis i original bör skickas med ansökan om dispens både för hund som har hypotyreos och för hund som behöver ciklosporinbehandling för vård av hud- och ögonsjukdom. Utan registreringsbevis i original kan dispensansökningen inte handläggas.

En godkänd dispensansökan och hundens nya EJ-registreringsbevis skickas per post till den adress som anges på ansökan. För handläggning av en dispensansökan som avser en kastrerad tik i behov av läkemedel för behandling av urininkontinens behövs inget registreringsbevis och hunden överförs inte till EJ-registret. Anhållan om dispens för en tik som behöver läkemedelsbehandling på grund av urininkontinens kan skickas som bilaga till ett e-postmeddelande, förutsatt att ägarens e-postadress anges på ansökningsblanketten. Alla beviljade dispens antecknas i avelsdatasystemet.

Karenstider för ovannämnda läkemedel gäller även i fortsättningen om ingen dispens har ansökts för hunden.

Om hunden har flera ägare ska de alla underteckna dispensansökan. På beslut av Kennelklubbens styrelse är dispensansökningar avgiftsfria.

Ansökningsblanketter som kan skrivas ut finns i nedre kanten av denna sida.

Dispensökningar för deltagande i officiella hundevenemang på vissa villkor med en hund som behandlas med läkemedel skickas till adressen:

Finska Kennelklubben
Katariina Suomi
Kamrersvägen 8
02770 Esbo

eller skannad till ad@kennelliitto.fi (obs. endast ansökningar, hundens registerbok i original ska skickas per post).

Antidopingkommitté för djurtävlingar

Finska Kennelklubben är delaktig i antidopingkommittén för djurtävlingar i Finland, EKADT. Kommittén har grundats 2.3.2000 i Helsingfors.

Kommittén är en oberoende expert och beslutsfattande organ som handlar enligt sina regler och en handlingsplan som godkänts av parterna i fördraget om upprättandet av kommittén (Finlands Hippos rf, Finlands Ryttarförbund rf, föreningen för renbeteslag Paliskuntain yhdistys ry samt Greyhound Racing Liitto ry fr.o.m. 25.3.2009), med syftet att hindra användningen av förbjudna preparat och metoder i djursport. Kommittén behandlar fall som framkommit från olika parter och avger sitt utlåtande för respektive organisation (part).

Kommittén har sitt säte på Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten, avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin.

Parterna i fördraget om upprättande av EKADT beslutar var för sig om påföljder vid läkemedelsförseelser i sina regler.

Antidopingreglemente och instruktioner