Vad är bruksprov?

Hundar har genom tiderna assisterat människan i många olika uppgifter. I dagens värld utförs en del av dessa med tekniska hjälpmedel, men det finns många uppgifter där man inte har kunnat ersätta hundens utmärkta egenskaper och förmågor på ett förnuftigt sätt. Det bästa svaret på många av dessa utmaningar är en väl och korrekt tränad brukshund.

Bruksprov är bruks- och rasspecifika prov avsedda för brukshundsraser. I bruksprov granskas hundens naturliga fallenhet för att utföra olika uppgifter och förmåga att ta till sig träning. I proven utnyttjas hundens naturliga fallenheter, dess utmärkta luktsinne och fallenhet för att agera för flockens bästa.

Nationella provformer som ingår i bruksprov är behörighetsprov, som är ett inledande prov för alla andra provformer, samt de egentliga provformerna som är spår, sök, rapport, det s.k. kombiprovet (etsintä) med element från såväl spår som sök, skydd, räddningshundsprov, dragprov i nordisk stil samt ledarhundsprov.

För vilka raser är bruksprov avsedda för?

Provformen har utvecklats för att testa bruksegenskaperna hos brukshundraser. Traditionellt har man till brukshundar använt medelstora, kraftfulla och rörliga raser. I dag omfattar begreppet brukshund alla de raser som har rätt att delta i bruksprov.
Räddningshundproven är öppna för alla id-märkta hundraser, även blandraser.

I behörighetsprovet som även är avsett för att granska hundens samhällsduglighet får delta hundar oavsett ras och storlek.

Vad är syftet med bruksprov?

Med hjälp av bruksprov kan man upptäcka och iaktta ärftliga egenskaper som påverkar möjligheterna att träna hunden. Eftersom inte alla hundar av bruksraser kan vara brukshundar, är dessa prov ett utmärkt sätt att kontrollera huruvida hunden lämpar sig för olika brukshundsuppgifter.

Syftet med räddningshundproven är att fastställa hundens träningsnivå. Ekipage som uppnått den erforderliga träningsnivån placeras i räddningshundgrupper som understöder myndigheter i sökuppdrag.

Hur tävlar man?

Proven omfattar lydnads- och terrängavsnitt, med undantag för specialspårprov och dragprov i nordisk stil (hunden springer framför sin skidåkande förare), vilka endast omfattar ett terrängavsnitt.

I lydnadsavsnittet ska hunden visa att den låter sig hanteras samt visa sin tekniska förmåga i olika uppgifter.

I provens terrängavsnitt utnyttjas hundens utmärkta luktsinne i olika sökuppgifter. I spårproven ska hunden spåra en människa huvudsakligen med hjälp markvittring. Vid sök letar hunden upp personer som gömt sig i terrängen, främst med hjälp av luftvittring. I rapport löper hunden med ett meddelande mellan två förare i terrängen. Hunden är tvungen att i terrängen självständigt lösa banans utmaningar och moment. I alla nationella provformer inom bruks ska hunden dessutom leta upp föremål som placerats ut i terrängen och apportera dem till föraren. I skydd ska hunden påvisa noggrant spårningsarbete, den ska även påvisa sin förmåga att försvara sig själv och föraren mot hot.

I räddningshundsprovens terrängavsnitt letar hunden upp personer, antingen i terrängen eller i ruiner med hjälp av luftvittring eller i terrängen med hjälp av markvittring.

I ledarhundsproven tittar man på hundens förmåga att assistera sin synskadade förare i olika situationer.

Provprestationerna inleds i klass 1 eller A, och när hunden har fått ett godkänt resultat i denna klass går den vidare till nästa klass. Provets svårighetsgrad ökar klassvis, antingen genom att avstånden och områdena blir större eller genom att tiden som får användas för uppgiften förkortas.

I alla provformer, med undantag av dragprov i nordisk stil, bedömer domaren hundarnas prestationer och ger en bedömning som beskriver prestationen, vitsord och lämpliga poäng. Provformernas och klassernas bedömningsgrunder fastställs i anvisningarna för provformerna.

Dragprov i nordisk stil är en snabbhetstävling där snabbhet är avgörande.

Alla provklasser i bruksproven är avsedda för att mäta hundens egenskaper. Egentliga tävlingar förekommer inom de högsta provklasserna. Dessa är distriktsmästerskap, finska mästerskap, rasspecifika mästerskap osv.

Det finns även internationella tävlingar och nordiska mästerskap och världsmästerskap i provformerna. I VM-tävlingarna förekommer det tillsvidare små skillnader mellan provformerna, men under den närmaste tiden kommer de förenhetligas.

Hur börjar man med bruksprov?

Man kan börja bruksträningen med en valp, såvida träningen sker i form av lek och i korta perioder utan att det belastar valpen.
Träningen sker vanligtvis utomhus. Lydnad övas på klubbarnas träningsplan och terrängmomenten sker huvudsakligen i skogen eller på åkrar. Enklast är det att komma igång med att träna hunden genom att gå med i en lokal brukshundsklubb eller träningstillfällen som ordnas av en specialklubbs underavdelning.Suomen Palveluskoiraliitto