Också personer som är intresserade av rasen och personer som planerar att skaffa hund har stor nytta av JTO. Med dess information kan de t.ex. kontrollera via Kennelklubbens avelsdatasystem att kullens båda föräldrar före parning har genomgått de i JTO rekommenderade kontrollerna med tanke på ärftliga sjukdomar.

JTO för varje enskild ras bör stå i samklang med djurskyddslagen och -förordningen samt med övriga myndighetsföreskrifter som gäller djuravel. JTO ska aktivt styra aveln mot en riktning som beaktar dessa bestämmelser.

Specialklubbarnas avelsverksamhet måste grunda sig på de mål och metoder som framställts i respektive JTO. Till de viktigaste hälsofrämjande avelsmålsättningarna hör att den genetiska variationen inom rasen bevaras. Målsättningen nås genom att antalet avkommor efter enskilda individer och stamlinjer hålls inom rimliga gränser. En hunds totala antal avkomma under dess livstid bör inte överstiga fem procent av det antal individer som i snitt registreras i rasen under 4–5 år. Vid behov kan rasers genetiska variation ökas med raskorsningar.

JTO för olika raser kan läsas på finska i Kennelklubbens avelsdatasystem. Största delen av strategierna har också publicerats på specialklubbarnas webbplatser.

JTO är obligatorisk för alla raser vars totala antal registrerade hundar under de fem senaste åren överstiger 50

Specialklubbarna, med underlydande rasföreningar och rasklubbar, ansvarar för avelsstyrningen i sina respektive raser. Varje specialklubb ska se till att det görs upp en JTO för alla raser som hör till klubben. Bara de allra sällsyntaste raserna har befriats från denna skyldighet.

Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté har sammanställt modellunderlag för att underlätta uppgörandet och behandlingen av rasspecifika avelstrategier (en JTO-mall samt en förenklad JTO-mall för raser med liten population). Dessutom har ifyllbara Word-mallar gjorts för att underlätta uppgörandet av JTO. Kennelklubbens kansli ger vid behov råd till föreningar för utarbetningen av JTO.

JTO eller ändringar till den ska behandlas och godkännas av specialklubbens allmänna möte. Om det finns en rasförening för rasen, ska JTO först godkännas av rasföreningens allmänna möte innan specialklubbens allmänna möte kan godkänna den. När JTO fått godkännande skickas den och ett protokollsutdrag till Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté för behandling.

Specialklubbarna och rasklubbarna kan uttnyttja informationen om PEVISA (programmet som motverkar ärftliga fel och sjukdomar) då det bearbetar rasspecifika avelsstrategin (JTO)

 

Över 200 raser har JTO
  • 226 raser har en gällande JTO