JTO har utarbetats av specialklubben och godkänts av Kennelklubben och är ett infopaket om hundrasens aktuella läge. I JTO finns information om arbets- och mentala egenskaper, hälsoläget och utseendet av hundar som representerar rasen i fråga. I JTO har även angetts på vilka frågor särskild uppmärksamhet bör fästas vid i den berörda rasen. Har man t.ex. konstaterat att patellaproblem allmänt förekommer i rasen, kan man i JTO rekommendera att endast hundar som veterinären har konstaterat ha friska knän används i avel dvs. blir valparnas föräldrar.

Strategin ger en hel del nyttig information förutom till uppfödare, men också till personer som planerar att skaffa hund. Med hjälp av informationen i strategin kan de kontrollera i Kennelklubbens avelsdatasystem att kullens båda föräldrar har genomgått de undersökningar som rekommenderas i JTO för att utesluta ärftliga sjukdomar.

JTO för varje enskild ras bör stå i samklang med djurskyddslagen och -förordningen samt med övriga myndighetsföreskrifter som gäller djuravel. JTO ska aktivt styra aveln mot en riktning som beaktar dessa bestämmelser. Specialklubbarnas avelsverksamhet måste grunda sig på de mål och metoder som framställts i respektive JTO.

JTO för olika raser kan läsas på finska i Kennelklubbens avelsdatasystem. Största delen av strategierna har också publicerats på specialklubbarnas webbplatser. Du hittar här mera information om avelsterminologi som används i strategierna.

JTO är obligatorisk för alla raser vars totala antal registrerade hundar under de fem senaste åren överstiger 50 hundar. Specialklubbar med underlydande rasföreningar och rasklubbar ansvarar för avelsstyrningen i sina respektive raser. Varje specialklubb ska se till att det görs upp en JTO för alla raser som hör till klubben. Just nu har fler än 200 raser en giltig JTO.

Specialklubbar kan använda programmet för motarbetning av ärftliga defekter och sjukdomar (PEVISA) som hjälp och ett verktyg vid förverkligande av JTO.

Vid utarbetning av JTO lönar det sig att använda sig av den specialklubbsmaterial som kan laddas ned via Omakoira. Mera information på finska här.

Utarbetning och godkännande av JTO

Utarbetning och uppdatering av JTO

Kennelklubbens mall till rasspecifik avelsstrategi (JTO) används när JTO utarbetas för första gången. Mall till rasspecifik avelsstrategi (JTO) för raser med stor population (på finska)  och minst 250 registrerade hundar under de fem senaste åren och mall till rasspecifik avelsstrategi (JTO) för raser med liten population (på finska)  och mindre än 250 registrerade hundar under de fem senaste åren.

JTO uppdateras om fem år och då uppdateras stycken 1, 5 och 6.5. I stycken 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4 uppdateras statistik- och sifferuppgifter samt analyserna av dessa. Vid behov kan även stycken 3 och 7 uppdateras. Uppdaterad information bör beaktas också i texten. Ändrade punkter ska märkas tydligt, till exempel med kursiv stil, färgöverstrykning eller genom understrykningar.

JTO bör revideras med 10 års mellanrum. Hela JTO granskas, föråldrad information uppdateras och ny information avseende avel av rasen tilläggs. Vid behov kan en revidering av detta slag göras när som helst.

Förhandsgranskning av JTO

När JTO har färdigställts eller uppdaterats skickas den till Kennelklubben per e-post för förhandsgranskning till adressen jalostusposti@kennelliitto.fi. JTO bör tillställas Kennelklubben för förhandsgranskning i god tid innan den behandlas av specialklubbens eller rasföreningens möte.

När JTO har förhandsgranskats på Kennelklubben, erhåller föreningen kommentarer utifrån vilka föreningen bör korrigera JTO. En korrigerad JTO skickas till Kennelklubben för en sista granskning varefter JTO är färdig för behandling av föreningens allmänna möte och Kennelklubben.

Godkännande av JTO

JTO ska behandlas och godkännas av specialklubbens allmänna möte. Har rasen en rasförening bör JTO godkännas av föreningens allmänna möte innan specialklubbens allmänna möte kan godkänna den. Är det fråga om uppdatering av JTO behöver JTO inte behandlas av specialklubbens eller rasföreningens allmänna möte, utan det räcker med ett beslut av specialklubbens styrelsemöte om att godkänna JTO.

Undertecknade protokollsutdrag om godkännande av JTO lämnas in till Kennelklubben, varefter JTO behandlas och godkänns av Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté.

Godkännande av JTO utan förhandsgranskningsförfarandet

JTO kan godkännas på specialklubbens och rasföreningens allmänna möte utan förhandsgranskning. Då lönar det sig att på mötet ge fullmakt till avelskommittén eller föreningens styrelse att vid behov ändra JTO utifrån de granskningskommentarer Kennelklubben har gett.

En JTO som inte har förhandsgranskats, men som godkänts av föreningen, samt specialklubbens och rasföreningens undertecknade protokollsutdrag från allmänna möten bör lämnas till Kennelklubben före utgången av maj månad året innan strategin är avsedd att träda i kraft.

JTO granskas på Kennelklubben och föreningen erhåller kommentarer om den. Föreningen bör revidera JTO utifrån dessa kommentarer. En reviderad JTO lämnas till Kennelklubben för en sista granskning, varefter Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté godkänner JTO. 

Ibruktagande av JTO och kommunikation

Specialklubben bör informera sina medlemmar om en godkänd JTO så effektivt, snabbt och i så omfattande mån som möjligt efter att JTO har godkänts. En godkänd JTO ska publiceras för specialklubbens eller rasföreningens medlemmar.

JTO och protokollsutdrag lämnas till Kennelklubben per e-post till adressen jalostusposti@kennelliitto.fi