Röntgenålder

Hunden kan röntgas när den har fyllt 12 månader.

Att röntga hunden

Osteokondros i hundens bodleder undersöks med röntgen- eller CT-undersökningar. Undersökningen genomförs under övervakning av en veterinär. Hunden sederas för att möjliggöra en instruktionsenlig position. Veterinären skickar bilderna till Kennelklubben för avläsning. En lista på djurkliniker som genomför CT-undersökningar finns här .

Hur får jag resultatet?

Du får utlåtandet ungefär inom en vecka efter att bilderna har skickats till Kennelklubben och utlåtandet har betalats. Tänk på att samtliga bilder för olika undersökningar som skickats samtidigt in för avläsning inte nödvändigtvis avläses vid samma tidpunkt.  En lista på veterinärer som avläser bilder finns här. Utlåtandet skickas per e-post efter att utlåtandet har registrerats. Om resultatet för höger respektive vänster led avviker från varandra, bestäms hundens slutliga resultat enligt den sämre leden.

Omröntgen

Ett utlåtande som getts på röntgenbilder kan ändras efter att nya bilder tas på hunden. Hundens bogleder kan avbildas på nytt tidigast 12 månader efter det föregående avbildningstillfället. Om nya bilder emellertid tas på grund av tekniska brister i tidigare bilder (Kennelklubben begär om nya eller ytterligare bilder), är det skäl att låta nya bilder tas snarast möjligt. Om CT-undersökning genomförs med avsikten att komplettera ett tidigare utlåtande som getts på röntgenbilder, kan CT-undersökningen genomföras utan tillämpning av den tidsgräns som gäller vid omröntgen. Avläsande veterinär får tillgång till alla bilder från samtliga undersökningstillfällen. När hunden har ett CT-resultat kan den inte längre få ett utlåtande på röntgenbilder.

Arkivering av bilder

Röntgenbilder arkiveras hos Kennelklubben i minst 10 år, varefter de kan förstöras. Ägaren kan begära digitala bilder för eget bruk direkt från veterinärkliniken där hunden röntgades.

Avläsningsavgift

För avläsning av röntgenbilder uppbärs en avgift, se prislista. Avläsningsavgiften betalas i samband med beställning av remiss.

Inofficiellt utlåtande

Det är möjligt att begära om ett inofficiellt, avgiftsfritt röntgenutlåtande för en hund som har genomgått en operation som påverkar avläsningen, som har behandlats med läkemedel pga. respektive sjukdom eller som man har varit tvungen att avliva på grund av sjukdomen.

Att överklaga ett utlåtande

En hundägare som är missnöjd med röntgenutlåtandet kan begära att bilderna bedöms av en expertpanel som utsetts av Finska Kennelklubben. Resultatet från en CT-undersökning kan inte överklagas.

Besvärstiden är 90 dygn från att utlåtandet har skickats från Kennelklubben till den som beställt avläsningen. Till den fritt formulerade besvärsskriften ska bifogas ett kvitto över betald besvärsavgift. Besvärsavgiften är 42 € (2 x normalprissatt avläsningsavgift). Inbetalning görs till Kennelklubbens konto FI04 1243 3000 0815 20. Skicka besvärsskriften som e-postbilaga till adressen terveystulokset@kennelliitto.fi Besvärsskriften kan även skickas per post till adressen Finska Kennelklubben /co Showlink Oy, Hälsoundersökningar, PB 20, 79101 Leppävirta.

Besvärsavgiften återbetalas om helhetsresultatet, som bestäms enligt hundens sämre led, ändras. Panelbeslutet är slutgiltigt och ersätter de tidigare utlåtanden. Efter panelbehandlingen kan inga fler bilder skickas in för ett nytt röntgenutlåtande. Hundens resultat kan dock ändras på grundval av en CT-undersökning.

Downloadable file
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av osteokondros i bogleden
Osteokondros i bogleden hos hund undersöks med hjälp av röntgen/CT-undersökning och hundars bogleder graderas i syfte att samla in avelsdata. Gäller fr.o.m. 1.1.2024.
Uppdaterad
Olkanivelen osteokondroosiohje
Koirien olkanivelen osteokondroosia tutkitaan röntgenkuvauksilla/TT-kuvauksilla ja koirien olkanivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä̈ varten. Voimassa 1.1.2024 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för osteokondros i bogleden
Osteokondros i bogleden hos hund undersöks med hjälp av röntgen/CT-undersökning och hundars bogleder graderas i syfte att samla in avelsdata. Gäller fr.o.m. 1.1.2024.
Uppdaterad
Guidelines for screening and grading of shoulder osteochondrosis
Shoulder osteochondrosis is subject to radiographic/CT screening and shoulder joints are graded to collect data for breeding purposes. Effective from 1 January 2024.
Uppdaterad