När och hur görs en anmälan?

En anmälan bör göras om en hund stängs från evenemanget, om dess deltagande avbryts eller om den diskvalificeras på grund av aggressivt beteende. Anmälan kan också göras på en hund som beter sig aggressivt på evenemangsområdet eller i dess omedelbara närhet, oberoende av om hunden i fråga var anmäld till evenemanget eller inte.

Anmälan görs i första hand av den person som själv eller vars hund varit föremål för det aggressiva beteendet. I andra hand kan anmälan göras av evenemangets representant. Anmälan ska göras före evenemangets slut på Kennelklubbens blankett, som fås av evenemangets arrangör.

Genom att fylla i och underteckna en anmälan om hundens aggressiva beteende ställer evenemangets exteriördomare/utställningsinstruktör/överdomare som ansvarar för provet/junior handling-domare hunden i ett tillfälligt deltagandeförbud på fem (5) dygn, räknat från dagen för evenemanget.

Anmälan har skickats – vad händer sen?

Arbetsgruppen på Kennelklubbens kansli går igenom inkomna anmälningar och styrelsen behandlar de fall för vilka tävlingsförbud föreslås. Hunden är i tävlingsförbud tills styrelsen har fattat beslut om förbudets slutliga giltighetstid. Vid beslutsfattandet tas hänsyn till vilka konsekvenser händelsen hade och allvaret av dem.

Uppgift om samtliga inkomna anmälningar sparas internt i Kennelklubbens databas och eventuella tidigare anmälningar beaktas vid behandlingen av nya. Uppgift om deltagandeförbud visas i hundens uppgifter i avelsdatasystemet för den tid förbudet är i kraft. Ett kort brev, som hittas nere på denna sida, skickas till ägaren av en hund på vilken en anmälan har gjorts. I brevet redogörs för möjliga orsaker för aggressivt beteende. Brevet påminner också om hundägarens ansvar och råder att ingripa i problemen genom träning.

Kennelklubben skickar då och då en lista i statistikform till specialklubbar om gjorda anmälningar och deras följder.

Vad ska arrangören komma ihåg?

Arrangören är skyldig att se till att anmälningsblanketter finns tillgängliga på evenemanget. Blanketter kan beställas hos Showlink. Anmälningar som gjorts under dagen bör granskas genast när evenemanget har avslutats och skickas till Kennelklubben utan dröjsmål antingen per e-post kayttaytymisilmoitus@kennelliitto.fi eller per post. Det eftersträvas också att ett utlåtande av den person vars hund varit föremål för respektive anmälan fås med. Fås det inte på plats kan Kennelklubben vid behov begära om utlåtandet.

Downloadable file
Informationsbrev till alla ägare av hundar, på vilka en anmälan om aggressivt beteende har gjorts
Finska Kennelklubben skickar detta infobrev till ägaren när en anmälan om hundens aggressiva beteende har gjorts i samband med något evenemang. Brevets syfte är att instruera ägaren och påminna om ägarens ansvar, i syfte att undvika motsvarande händelser från att äga rum i framtiden.
Uppdaterad 16.11.2021
Neuvontakirje vihaisen koiran omistajalle
Neuvontakirje lähetetään omistajalle, kun jonkin tapahtuman yhteydessä koiran vihaisesta käyttäytymisestä on tehty ilmoitus Kennelliittoon. Kirjeen tarkoitus on opastaa omistajaa ja muistuttaa häntä vastuustaan, jotta vastaavalta tilanteelta vältyttäisiin jatkossa.
Uppdaterad
Informationsbrev till alla ägare av hundar, på vilka en anmälan om aggressivt beteende har gjorts
Finska Kennelklubben skickar detta infobrev till ägaren när en anmälan om hundens aggressiva beteende har gjorts i samband med något evenemang. Brevets syfte är att instruera ägaren och påminna om ägarens ansvar, i syfte att undvika motsvarande händelser från att äga rum i framtiden.
Uppdaterad

 

koirapuisto
Aggressiv eller skygg?

Anmälningsförfarandets syfte är att skapa trygghet för samtliga deltagare. Rädsla är en väldigt allmän orsak för aggressivt beteende och en rädd hund kan försvara sig själv till och med genom att bita. Även om man inte själv upplevde detta som aggressivitet, är slutsatsen den samma för den person eller den hund beteendet har riktat sig på. Därför görs anmälan också på hundar för vilka det bakomliggande orsaken för beteendet är rädsla.