Var hittar jag mer information om hundars beteende?
Du hittar ett omfattande informationspaket om hundars beteende, gester och eventuella beteendestörningar på hankikoira.fi (på finska).

Hur bedöms mentaliteten?

Med mentalitet avses hundens fallenhet att bete sig på ett visst sätt i vissa situationer. Då man observerar hundens beteende i olika situationer får man tecken på hundens mentalitet. Kennelklubben har tre metoder för att bedöma mentaliteten: ett mentaltest, en MH-mentalbeskrivning och en avelsgranskning av beteendet. Alla dessa metoder bygger på att hunden utför en viss bana, där den stöter på olika situationer och saker. Dessa bedömningsmetoder kompletterar varandra. Mentaliteten och beteendet kan även utredas på andra sätt. Föreningar har rasspecifika prov och avelsgranskningar för att bedöma mentala och beteendemässiga egenskaper. Uppfödare kan använda olika valptester för val av rätt hem. Hundens dagliga beteende kartläggs även genom bland annat undersökningar som föreningarna riktar till ägare.

De olika informationsinsamlingsmetoderna skapar bit för bit en bild av såväl individens, rasens som alla hundars beteende och mentalitet. Det bör dock observeras att det endast lönar sig att testa och beskriva beteendet om de metoder som tillämpas är tillförlitliga och ändamålsenliga. I bästa fall medför de olika mentalbeskrivningarna även positiva effekter genom att förenhetliga det vardagliga språkbruket. Detta ökar den allmänna förståelsen av betydelsen av de termer som gäller beteende och gör det lättare att i allmänhet tala om hundarnas egenskaper och beteende.

Läs mer om mentaltester, MH-mentalbeskrivningar och Kennelklubbens avelsgranskningar.

Avel på mentalitet

Inom de olika raserna strävar man efter hundar som har olika mentalitetegenskaper och dessutom påverkas avelsvalen för många raser av de rasspecifika bruksegenskaperna. En del av raserna är till exempel i genomsnitt livligare och mer energiska, medan andra är lugnare. En del är socialt mer intresserade av såväl främmande människor som hundar, andra däremot mer  likgiltiga. Även bland  dem som vill ha samma hundras finns olika önskemål och uppfattningar om vad som betecknar en hund med bra mentalitet, vilket gör att inte alla uppfödare nödvändigtvis strävar efter helt samma mål. Detta är en orsak varför det är utmanande att avla fram en viss mentalitet.

Heritabiliten i fråga om mentalitet förblir ibland låg. Detta kan bero på bland annat stora mängder gener som påverkar i bakgrunden, kraftigt inflytande från miljöfaktorer eller svårigheter med att bedöma eller mäta den önskade egenskapen. Bedömningen av hundens mentalitet fungerar bäst då den görs på ett så opartiskt och tillförlitligt sätt som möjligt (objektivt) och då det fastställts hur och vilka egenskaper som ska bedömas (det vill säga bedömningen är standardiserad). Arvsmassans inverkan på såväl önskade som oönskade mentala egenskaper är trots utmaningarna med bedömningen betydande och det är möjligt att påverka dem genom avel. Till exempel nedärvs olika fobier lätt. Som stöd för avelsbesluten bör uppfödare använda information om såväl själva hunden som dess syskon, föräldrar och eventuella tidigare avkommor. Valet av mentala egenskaper kunde underlättas med hjälp av ett index på samma sätt som till exempel vid höftledsdysplasi, men för närvarande används de endast för att förbättra jakthundars bruksegenskaper och hälsoavel.

Enligt Kennelklubbens avelsstrategi ska en hund som används för avel ha en bra karaktär och en rastypisk funktionsförmåga så att sannolikheten att dess avkomlingar ärver mentala egenskaper som försvårar det dagliga livet och försämrar välbefinnandet, till exempel skygghet, är så liten som möjligt. Extrema rädslor eller aggressiva reaktioner är oönskade i alla raser. En hund kan bli skrämd i enskilda ovanliga eller överraskande situationer, men om dessa situationer gör hunden ständigt rädd eller arg i normala vardagsförhållanden eller om hunden saknar förmågan att hantera och återhämta sig från sitt upprörda tillstånd, ska det tolkas som en extrem reaktion. I dagens samhälle ska man dessutom beakta att majoriteten av hundarna ska kunna klara av en viss mängd social växelverkan med främmande människor som beter sig normalt.

I alla rasspecifika avelsstrategier tar man ställning till den rastypiska mentaliteten. Dessa strategier kan laddas ned från Kennelklubbens avelsdatasystem. PEVISA-programmen för vissa raser omfattar dessutom villkor gällande respektive ras mentalitet och bruksegenskaper. I detta fall ska hunden till exempel ha vissa provmeriter eller resultat från ett mentaltest innan den kan gå i avel.