Ansök om dispens i god tid

Ansökan om dispens kan göras när kombinationen inte uppfyller de krav som ställs i det rasspecifika PEVISA-programmet eller i övriga rasspecifika specialvillkor eller andra registreringskrav i Registreringsbestämmelserna.

Ansökan lämnas in till Kennelklubben

Ansökan, som får formuleras fritt, ska vara skriftlig och undertecknad. Där anges sökandens kontaktuppgifter, de hundar som är tänkta att bli kullens föräldrar samt motiveringarna till att dispens söks.

Till ansökan bifogas ett utlåtande av specialklubben. Specialklubben meddelar i sitt utlåtande om hundarna/kombinationen uppfyller rekommendationerna i Kennelklubbens allmänna avelsstrategi samt rekommendationerna i den rasspecifika avelsstrategin (JTO) avseende hälsa. Om utlåtandet är nekande, ger specialklubben en motivering till detta. Om dispensansökan gäller en tätare valpningsfrekvens för en tik, ska till ansökan bifogas veterinärutlåtande om att tiken är i sådan kondition att den kan paras vid nästa löp.

Behandlingen av ärendet hos specialklubben och Kennelklubben kan ta lång tid. Därför ska du ansöka om dispens i god tid före den planerade parningen.

Avvikelse från PEVISA-programmet för utländsk hund

En s.k. permanent dispens kan beviljas för avelsbruk av utländsk hanhund och inlånad utländsk tik på specialklubbens initiativ. Det innebär att en utländsk hund får användas i avel även om den inte uppfyller alla PEVISA-villkor som ställs på rasen. Denna dispens gäller registreringen av två valpkullar för hanhundar och en valpkull för tikar. Oftast saknar hunden resultat från någon PEVISA-undersökning eller så går det inte att få ett resultat som uppfyller Kennelklubbens krav. En avelskombination som registreras med permanent dispens får emellertid inte stå i strid med PEVISA-begränsningar eller Kennelklubbens allmänna avelsstrategi. Tillståndet gäller därmed inte hundar vars eget resultat eller kombinationer vars totala resultat är sämre än det gränsvärde som gäller för rasen i dess PEVISA-program.

Vid hundens därpå följande valpkullar krävs att hunden fyller de krav som ställs i PEVISA, eller så ska en särskild dispens ansökas för kombinationen i förväg. Av en hund som är i finskt ägo krävs giltiga hälsoresultat avseende de undersökningar som krävs för respektive ras, och undersökningarna ska göras i Finland. Från detta kan man avvika endast genom dispens som beviljats på förhand.

Tänk på att

  • Dispens ska vara beviljad före parning
  • Ansökan om dispens behandlas inte förrän alla bilagor har kommit in; ansökan och specialklubbens utlåtande ska vara försedda med underskrift
  • En del dispens gör att registreringsavgiften förhöjs

Mera om dispens i Registreringsbestämmelser

Downloadable file
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från och med 1.1.2023
Uppdaterad 21.12.2022
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller tills 31.12.2022.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kennelliiton koirarekisteriohje 2023
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Uppdaterad
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från och med 1.1.2023
Uppdaterad
Downloadable file
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 1.2.2022.
Uppdaterad
PEVISA ja rotukohtaiset erityisehdot 2023
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää rotukohtaiset vaatimukset jalostuskoirille sekä esimerkiksi menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä. PEVISA-ohjelmat sisältävät mm. jälkeläisten rekisteröinnin ehtona olevia terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 2.3.2023.
Uppdaterad
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 1.2.2022.
Uppdaterad