Tänk på att

•    Dispens ska vara beviljad innan parning äger rum
•    Ansökan om dispens behandlas inte förrän alla bilagor har kommit in; ansökan och specialklubbens utlåtande ska vara försedda med underskrift
•    Vissa slag av dispens leder till förhöjd registreringsavgift, jfr Registreringsbestämmelser

Ansök om dispens i god tid

Ansökan om dispens får bara göras i de situationer som uppräknas i Registreringsbestämmelserna, och parning får inte äga rum innan dispens har beviljats.

Dispens kan ansökas när

  • Kombinationen uppfyller inte de krav som ställs i det rasspecifika PEVISA-programmet eller i övriga rasspecifika specialvillkor
  • Man önskar ta valpar på tiken med tätare intervaller än vad som är tillåtet enligt Registreringsbestämmelserna
  • Man vill korsa rasvarianter eller nära besläktade raser (för en del raser behövs ingen dispens för korsning av rasvarianter – se rasspecifika specialvillkor)

Ansökan görs hos Kennelklubben

Ansökan, som får formuleras fritt, ska vara skriftlig och undertecknad. Där ges sökandens kontaktuppgifter, de hundar som är tänkta att bli kullens föräldrar samt motiveringarna till att dispens söks.

Till ansökan bifogas ett utlåtande av specialklubben. Specialklubben meddelar i sitt utlåtande om hundarna/kombinationen uppfyller rekommendationerna i Kennelklubbens allmänna avelsstrategi samt rekommendationerna i den rasspecifika avelsstrategin (JTO) avseende hälsa. Om utlåtandet är nekande, ger specialklubben en motivering till detta. Om dispensansökan gäller tätare valpningsfrekvens för en tik, ska till ansökan bifogas veterinärutlåtande om att tiken är i sådan kondition att den kan paras vid nästa löp.

Behandlingen av ärendet hos specialklubben och Kennelklubben kan ta lång tid. Därför ska du ansöka om dispens i god tid före den planerade parningen.

Avvikelse från PEVISA-programmet i fråga om utländsk hane/kombination

En del raser har en tills vidare gällande dispens som gäller avvikande från PEVISA- eller andra rasspecifika specialvillkor vid avelsbruk av utländska hanhundar. Om rasen har dispens kan två valpkullar efter en utländsk hane registreras, även om hanhunden i fråga inte fyllde alla PEVISA-krav som ställs för rasen. Oftast saknar hanhunden antingen resultat från någon PEVISA-undersökning eller så går det inte att få ett resultat som uppfyller Kennelklubbens krav. En avelskombination som registreras med permanent dispens får emellertid inte stå i strid med PEVISA-begränsningar eller Kennelklubbens allmänna avelsstrategi. Tillståndet gäller därmed inte hanhundar vars eget resultat eller kombinationer vars totala resultat är sämre än det gränsvärde som gäller för rasen i dess PEVISA-program.

Vid hanhundens därpå följande valpkullar ska hanen fylla de krav som ställs i PEVISA, eller så ska en fallspecifik dispens ansökas för kombinationen. Av en hund som är i finsk ägo krävs giltiga hälsoresultat avseende de undersökningar som krävs för respektive ras, och undersökningarna ska göras i Finland. Från detta kan man avvika endast genom dispens som beviljats på förhand.

Principlinjer för att ta valpar på tiken med korta intervaller

  • Kennelklubben beaktar i sin behandling av ansökan tikens tidigare valpar och antalet valpkullar.
  • Dispens beviljas inte för en tik som fyllt åtta år.

Mer om dispensfrågor i Registreringsbestämmelser

Downloadable file
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller tills 31.12.2023.
Uppdaterad
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Voimassa 31.12.2022 saakka. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Uppdaterad
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller tills 31.12.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 1.2.2022.
Uppdaterad
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor 2021
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 23.6.2021.
Uppdaterad
Övriga versioner
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot vuonna 2022
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 20.6.2022.
Uppdaterad
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 1.2.2022.
Uppdaterad