Tänk på att

•    Dispens ska vara beviljad innan parning äger rum
•    Ansökan om dispens behandlas inte förrän alla bilagor har kommit in; ansökan och specialklubbens utlåtande ska vara försedda med underskrift
•    Vissa slag av dispens leder till förhöjd registreringsavgift, jfr Registreringsbestämmelser

Ansök om dispens i god tid

Ansökan om dispens får bara göras i de situationer som uppräknas i Registreringsbestämmelserna, och parning får inte äga rum innan dispens har beviljats.

Dispens kan ansökas när

  • Kombinationen uppfyller inte de krav som ställs i det rasspecifika PEVISA-programmet eller i övriga rasspecifika specialvillkor
  • Man önskar ta valpar på tiken med tätare intervaller än vad som är tillåtet enligt Registreringsbestämmelserna
  • Man vill korsa rasvarianter eller nära besläktade raser (för en del raser behövs ingen dispens för korsning av rasvarianter – se rasspecifika specialvillkor)

Ansökan görs hos Kennelklubben

Ansökan, som får formuleras fritt, ska vara skriftlig och undertecknad. Där ges sökandens kontaktuppgifter, de hundar som är tänkta att bli kullens föräldrar samt motiveringarna till att dispens söks.

Till ansökan bifogas ett utlåtande av specialklubben. Specialklubben meddelar i sitt utlåtande om hundarna/kombinationen uppfyller rekommendationerna i Kennelklubbens allmänna avelsstrategi samt rekommendationerna i den rasspecifika avelsstrategin (JTO) avseende hälsa. Om utlåtandet är nekande, ger specialklubben en motivering till detta. Om dispensansökan gäller tätare valpningsfrekvens för en tik, ska till ansökan bifogas veterinärutlåtande om att tiken är i sådan kondition att den kan paras vid nästa löp.

Behandlingen av ärendet hos specialklubben och Kennelklubben kan ta lång tid. Därför ska du ansöka om dispens i god tid före den planerade parningen.

Avvikelse från PEVISA-programmet i fråga om utländsk hane/kombination

En del raser har en tills vidare gällande dispens som gäller avvikande från PEVISA- eller andra rasspecifika specialvillkor vid avelsbruk av utländska hanhundar. Om rasen har dispens kan två valpkullar efter en utländsk hane registreras, även om hanhunden i fråga inte fyllde alla PEVISA-krav som ställs för rasen. Oftast saknar hanhunden antingen resultat från någon PEVISA-undersökning eller så går det inte att få ett resultat som uppfyller Kennelklubbens krav. En avelskombination som registreras med permanent dispens får emellertid inte stå i strid med PEVISA-begränsningar eller Kennelklubbens allmänna avelsstrategi. Tillståndet gäller därmed inte hanhundar vars eget resultat eller kombinationer vars totala resultat är sämre än det gränsvärde som gäller för rasen i dess PEVISA-program.

Vid hanhundens därpå följande valpkullar ska hanen fylla de krav som ställs i PEVISA, eller så ska en fallspecifik dispens ansökas för kombinationen. Av en hund som är i finsk ägo krävs giltiga hälsoresultat avseende de undersökningar som krävs för respektive ras, och undersökningarna ska göras i Finland. Från detta kan man avvika endast genom dispens som beviljats på förhand.

Principlinjer för att ta valpar på tiken med korta intervaller

  • Kennelklubben beaktar i sin behandling av ansökan tikens tidigare valpar och antalet valpkullar.
  • Dispens beviljas inte för en tik som fyllt åtta år.

Mer om dispensfrågor i Registreringsbestämmelser