Fortplantningsålder

Tiken uppnår könsmogen ålder, det vill säga pubertet, vid cirka 6–12 månader och hanen vid 6 månader beroende på hundens ras. Det rekommenderas dock att hunden används för avel först i vuxen ålder, tidigast vid två års ålder, så att man hinner få så mycket information som möjligt om huruvida hunden lämpar sig som förälder till en följande generation; information om hundens och dess släktingars hälsotillstånd, mentalitet och bruksegenskaper.

För hanar finns inte någon övre åldersgräns för parningsbruk, men en tiks första valpning bör ske innan hunden är 6 år gammal, så att tiken är i stånd och frisk nog att vara dräktig, föda och ta hand om sina valpar. Parning av tikar över 8 år kräver alltid veterinärundersökning innan hunden paras. För registrering av valpkull efter en tik som vid parning är över 8 år gammal behövs ett veterinärintyg över att tiken är frisk och i gott skick nog för parning och valpning.

Antal kullar och tid mellan valpningar

Kennelklubbens Registreringsbestämmelser innehåller bestämmelser om parning av tikar, enligt vilka en tik kan högst ha fem kullar med minst 10 månaders mellanrum mellan valpningarna. Undantag till denna bestämmelse finns i Registreringsbestämmelserna. Antalet avkommor kan begränsas enligt ras och kön i rasens PEVISA-program. Därtill kan rasföreningarna även ha egna rekommendationer för mängden avkommor.

Artificiell insemination

Artificiell insemination används allt mer vid systematisk avel. Med hjälp av den kan man även använda hanar som bor långt borta för parning med en tik, eller spermier från en lovande hane kan frysas ner för senare användning. Artificiell insemination får dock inte användas på grund av att tiken eller hanen är ovillig eller inkapabel till normal parning.

I Kennelklubbarnas internationella takorganisation FCI:s avelsreglemente föreskrivs att artificiell insemination inte ska användas med djur som tidigare inte fortplantat sig naturligt. Kenneklubbens allmänna avelsstrategi följer FCI:s riktlinjer. Enligt avelsstrategin används för avel endast hundar som är kapabla att fortplanta sig naturligt och ta hand om sina valpar. Såväl tiken som hanen ska vara villiga till naturlig parning. Hanar som inte tidigare varit kapabla att para sig normalt eller som har bristfällig könsdrift ska inte används för parning med hjälp av artificiell insemination.

Insamling av sädesvätska eller sperma får utföras av veterinär. Transporterad eller fryst sperma ska åtföljas av veterinärintyg över dess ursprung (intyg över insamling av sperma). Den inseminerande veterinären skickar till Kennelklubben ett intyg över inseminationen samt ett intyg över spermans ursprung.

Tiken som insemineras och hanen som donerat sperman ska vara ID-märkta och märkningen ska kontrolleras i samband med ingreppet.

Läs på

 

Downloadable file
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Uppdaterad 13.4.2023
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Uppdaterad
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Uppdaterad